Gamre Seferi Tarihi, Nedenleri, Sonuçları, Hakkında Bilgi

Gamre Seferi. Hz. Peygamber’in, Hendek Gazvesi’nde Kureyşliler’le iş birliği yapan Esedoğulları üzerine gönderdiği seriye (6/627).

Gamre (Gamr), Arap yarımadasının Ne-cid bölgesi yakınında bir yerin İsmidir. Esedoğullan’nın oturduğu Gamre suyu civarındaki bu bölgeye Gamrımerzûk da denilirdi. Esedoğullan, Uhud Gazvesi’nin hemen ardından daha sonra peygam­berlik iddiasında bulunacak olan Tuleyha b. Huveylld’in kışkırtmasıyla müslü-manlara âni bir akın yapmayı planlamış­lar, ancak durumdan haberdar olan Hz. Peygamber’İn gönderdiği 150 kişilik kuv­vet tarafından dağıtılmışlardı.(Bk. Ka­tan Seferi)

Esedoğulları, Hendek Gazvesi’nde de yine Tuleyha’nın kumandasında Kureyş ordusu saflarında yer almışlardı. Resûl-i Ekrem, bu gazvede müşrikler safında yer alan kabileler üzerine seriyyeler gön­dermeye başlayınca Ukkâşe b. Mihsan kumandasında kırk kişilik bir müfrezeyi de Esedoğullan’nın oturduğu Gamre’ye yolladı. Bazı kaynaklarda kumandanının adıyla Ukkâşe b. Mihsan seferi diye de zikredilen bu seriyyede Sabit b. Akrem, Şücâ1 b. Vehb, Yezîd b. Rukayş ve Lakit b. A’sam da vardı. Seriyye kumandanının Sabit b. Akrem olduğu da rivayet edil­mektedir.

Hicretin 6. yılı Rebîülevvel (veya Rebîü-lâhir) ayında(Temmuz veya Ağustos 627) Medine’den ayrılan bu müfreze Gamre’­ye doğru ilerledi. Müslümanların üzer­lerine geldiğini haber alan Esedoğulları bulundukları bölgeyi terkederek yayla­lara çekildiler. Müfreze Gamre’ye vardı­ğı zaman orada kimseyi bulamadı. Uk­kâşe b. Mihsan, Esedoğullan’nın nerede olduğunu araştırmak için adamlarını ci­var bölgelere gönderdi. Nihayet Esedo-ğulları’ndan birini yakalayarak bulunduk­ları yeri tesbit ettiler. Müslümanların baskınına uğrayan müşrikler kaçıp da­ğıldılar. Ukkâşe b. Mihsan kaçanları ta­kip ettirmedi. Bu seferde müslümanlar hiçbir kayıp vermediler ve ganimet ola­rak ele geçirilen 200 deve ile Medine’ye döndüler.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski