Hayyalel Felah Ne Demek, Anlamı, Ezanın Türkçesi,

Ezan şu sözlerden oluşur:
“Allâhü ekber” (Allah en büyüktür [dört defa]);
“Eşhedü en lâ ilahe illallah” (Allah’tan başka tanrı olmadığına şehâdet ederim [iki defa]);
“Eşhedü enne Muhammeden resûlullah” (Muhammed”in Allah’ın elçisi olduğuna şehâ­det ederim [iki defal): “Hayye ale’s-salâh” (haydi namaza |iki defal};
Hayye ale’l-felâh” (haydi kurtuluşa [iki defa])-,
“Allâhü ekber” (Allah en büyüktür [iki defa]);
“Lâ ilahe illallah” (Allah’tan başka tanrı yoktur).
Sabah ezanında, “Hayye ale’l-felâh”tan sonra iki defa, “es-Salâtü hayrun mine’n-nevm” (namaz uykudan hayırlıdır) sözü tek­rarlanır ki buna “tesvîb” denilir.Ezanı işiten bir müslüman müezzinin sözlerini ondan sonra tekrar eder. An­cak, “Hayye ale’s-salâh” ve “Hayye ale’l-felâh’ta bunların yerine “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” (bütün değişimler, bü­tün güç ve hareket Allah’ın iradesiyle müm­kündür) cümlesini tekrar eder. Sabah eza­nında ilâve edilen, “es-Salâtü hayrun mi­ne’ n-nevm” cümlesine de, “Sadakte ve berirte” (doğru ve haklı söyledin) diye kar­şılık verilir. Ezan okunduktan sonra özür­süz olarak namaz kılmadan camiden çık­mak Hanbelîler’e göre haram, Şâfıîler’e göre de mekruhtur.

Daha yeni Daha eski