Osmanlıda Eyalet Nedir, Sistemi, Yönetimi, Hakkında Bilgi

Eyalet. Osmanlı taşra teşkilâtında bir beylerbeyinin idaresi altında bulunan en büyük idari birim.

Arapça “idare etme, icra” anlamında­ki iyâle kelimesinden gelir. Osmanlılar­da en büyük idarî birim karşılığında bu tabirin resmen kullanılışı XVI. yüzyıl son­larında olmuştur. III. Murad zamanın­da (1574-1595) Osmanlı İmparatorluğu’-nun eyalet adıyla idarî birimlere ayrıl­dığı görüşü yanlış olmalıdır. Çünkü bu kelimeye o döne­min belgelerinde rastlanmaz. Bunun ye­rine daima “beylerbeyilik” ve “vilâyet” tabirleri yer almıştır. Ancak vilâyet teri­mi küçük veya büyük herhangi bir ida­rî birim için kullanılmıştır. Beylerbeyilik ise yalnızca bu çeşit idarî birimin özel terimi niteliğini taşırken muhtemelen 1591’de onun bu idarî özelliğini yansıt­mak üzere eyalet kelimesi benimsenmiş, beylerbeyilik tabirinin de bir beylerbeyi­nin makamı anlamında kullanılması sür­müştür.

İlk Osmanlı kaynaklarında beylerbeyi, taşrada muayyen bölgelerdeki timarlı sipahilerin kumandanı olarak geçer; doğ­rudan beylerbeyi İdaresi altındaki böyle bir askerî teşkilâta İlhanlılar ve Selçuk-lular’da da rastlanır. Orhan Gazi babası Osman Bey zamanında, Alâeddin Paşa kardeşi Orhan Gazi’nin saltanat sırasın­da, Süleyman Paşa da yine babası Orhan Gazi döneminde sancak beyi olarak ka­bul edilmektedir. Orhan Gazi (1324-1362) oğlu Şehzade Murad’ı lalası Şahin’le Ru­meli’ye göndermiş (1357) ve sonraları orada sancak beyleri ortaya çıkmıştır. Rumeli’de fethedilen bütün topraklar Lala Şâhin’in sorumluluğuna verilince kendisi beylerbeyi unvanını almıştı; bu arada Evrenos Bey de düzensiz gazi akıncı kuvvetlerinin başında uç beyi ola­rak bulunuyordu. Rumeli beylerbeyi ile diğer uç beyleri arasındaki rekabet, II. Mehmed dönemine kadar Osmanlı tari­hinin en Önemli meselelerinden biri ol­du. Fakat Rumeli beylerbeyi, Osmanlı kuvvetlerinin fiilî kumandanı sıfatıyla bir müddet daha tek beyierbeyilik ma­kamı olma özelliğini korudu. 1385-1387 yıllan arasında Vezir Çandarlı Hayreddin, I. Murad’ın Anadolu’da kalmaya mecbur olduğu sıralarda paşa unvanı ile aynı za­manda bütün Rumeli kuvvetlerinin ku­mandanlığına tayin edildi. Bu şekilde Anadolu ve Rumeli’de giderek mesele­lerin büyümesi, sorumluluk bölgelerinin genişlemesi, Boğazlar esas alınıp devle­tin iki büyük idarî kısma ayrılması ile sonuçlandı. Rumeli ve Anadolu beyler-beyilikleri ortaya çıktı; bu ise devletin idarî yapısının bel kemiğini teşkil etti. 1393’te Yıldırım Bayezid Anadolu’dan ayrılıp Rumeli’ye geçmek zorunda kal­dığında Kara Timurtaş Paşa’yi Ankara’­da Anadolu beylerbeyi olarak bıraktı. Ba­basının sağlığında Yıldırım Bayezid de Kütahya ve civarındaki bu uç bölgesin­de idareci olarak görev yapmıştı. İki bey-lerbeyiliğin ortaya çıkışından sonra da Rumeli beylerbeyi, divan toplantılarına katılıp vezirlerle bir arada oturmak, di­ğer beylerbeyiler arasında Ön sırada bu­lunmak gibi devlet teşkilâtında önde gel­me özelliğini korudu. II. Mehmed’in sal­tanatı döneminde Mahmud Paşa, Kanu­nî Sultan Süleyman zamanında da Mak­bul İbrahim Paşa vezîriâzamlığı Rumeli beylerbeyiliği İle birlikte yürütmüşlerdi. Anadolu’daki beylerbeylikler gelenek­sel idarî modeller çerçevesinde teşkil edilmişti. Yeni beylerbeyiliklerin çekir­değini oluşturulan Anadolu’daki uç vilâ­yetleri hanedana mensup şehzadelerin idaresine veriliyordu. Kurulan üçüncü beylerbeyilik olan ve Amasya – Tokat böl­gesini içine alan Rum beylerbeyiliği, I. Bayezid döneminde beylerbeyi ve paşa unvanı ile anılan, bölgenin idaresinden gerçek anlamda sorumlu lalaların göze­timindeki şehzadelerin idareci olarak bu­lundukları uç bölgesinden doğmuştu. Ti­mur istilâsı ve ardından Şâhruh Mirza’-nm tehdidi Osmanlılar için bu bölgenin önemini oldukça arttırdı. Canik ve Trab­zon bölgesindeki yeni fetihlerle bu idarî bölgenin sınırları genişledi. Ayrıca 1468′-de fethinden sonra bir şehzade ile lala­sının idaresi altına verilen Karaman vi­lâyeti daha sonra bir beylerbeyilik ha­linde gelişti. 1514’te Hüsrev Paşa Ka­raman beylerbeyi unvanını taşımaktay­dı. Rumeli beylerbeyiliği ne dahil Bosna uç vilâyetinin bir beylerbeyilik olarak gelişmesi, 1463’ten 1580’e kadar bir asırdan fazla sürdü. Gelecekteki fetih­ler ve uç sancaklarının özel şartlarına bağlı bazı değişiklikler olmakla birlikte Osmanlılar fetih öncesi sınırları ve özel­likle ilk vilâyet bölümünü korudular. Ardından sancakları beylerbeyilikler ola­rak yeniden düzenleyip daha serbest bı­raktılar ve şartlara göre sınırları birleş­tirdiler.

I. Selim’in fetihlerinden sonra Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz’ı içine alan Arap vilâyeti, Alâüddevle vilâyeti (Fethi 1515) ve Diyarbekir vilâyeti(Fethi 1517, ilk tah­riri 1518) kuruldu. 1520 tarihli bir vesi­kaya göre Rumeli vilâyetinde otuz, Ana­dolu vilâyetinde yirmi, Karaman’da se­kiz, Rum (Amasya-Tokat] vilâyetinde beş, Arap vilâyetinde on beş, Diyarbekir vilâ­yetinde İse dokuz sancak bulunuyordu. Ayrıca burada, Güneydoğu Anadolu’da­ki yirmi sekiz aşiret müstakil liva veya sancak şeklinde zikredilmiştir.

Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk salta­nat yıllarında meydana gelen olayların tesiriyle Arap vilâyeti yeniden düzenle­nerek Halep, Şam ve Mısır beylerbey­liklerine ayrıldı. Alâüddevle vilâyetine de 1522’de bir Osmanlı beylerbeyi tayin edil­di. 1533’te Cezayir beylerbeyiliği kurula­rak idaresi aynı zamanda kaptan-ı der­yalığa getirilen Barbaros Hayreddin Paşa’ya verildi. Böylece deniz uç bölgesi­nin bir beylerbeyilik haline dönüşmesi­ne, özellikle Andrea Doria’nın Koron’u zaptı ve İmparator V. Kari’in Akdeniz’­deki Haçlı faaliyetleri hız kazandırmış oluyordu. 1534’te bir Batı raporuna göre Osmanlı İmparatorluğu’ndaki beylerbe­yilikler, deniz beylerbeyiliği olarak Ceza­yir ile Rumeli, Anadolu. Karaman, Amas­ya-Tokat (Rum), Alâüddevle, Diyarbekir, Şam ve Mısır’dan ibaretti.

Kanunî Sultan Süleyman zamanındaki yeni fetihler daha başka beylerbeyilik­lerin de teşkiline yol açtı. Asya kesimin­de 1534’te Azerbaycan ve Bağdat, Ağus­tos 1548’de Van, lS34’te Erzurum, Ey­lül 1549’da Akçakale; Rumeli kesimin­de Ağustos 1541’de Budin, 1552’de Tı-mışvar beylerbeyilikleri teşkil edildi. Fe­tihten hemen sonra buralara derhal bir beylerbeyi tayin edilerek Kanunî döne­minde yeni bir uygulama getirilmiş ol­du. 1568’de Rumeli beylerbeyiliğine bağ­lı Kefe sancağı, Volga havzasına planla­nan Astarhan (Hacı Tarhan) seferi dolayısıyla bir beylerbeyilik haline getirildi. 1571 “de fethinden sonra Kıbrıs’ın ko­runması için büyük kuvvetlere ihtiyaç duyulduğundan Lefkoşe beylerbeyilik merkezi oldu ve buraya Alâiye, Tarsus, İçel, Sis ve Trablusşam sancakları bağ­landı. Birçok beylerbeyilik de 1578-1590 Osmanlı-Safevî mücadelesi sonucu Kaf­kasya topraklarının fethiyle teşkil edil­miş, ancak geçici askerî gayelerle oluş­turulan bu beylerbeyliklerden yalnızca Çıldır ve Kars, I. Abbas’ın İdaresindeki Safevî karşı saldırılarından sonra da ayak­ta kalabilmişti.

1609 tarihli Ayn Ali Efendİ’nin verdiği listede imparatorlukta otuz iki eyaletin adı zikredilmektedir. Bunlardan yirmi üçü timar sisteminin uygulandığı nor­mal eyaletler olup Rumeli, Anadolu, Ka­raman, Budin, Tımışvar, Bosna, Cezâyir-i Bahr-i Sefîd, Kıbrıs, Dulkadır(Eski Alâ­üddevle vilâyeti veya Maraş), Diyarbekir, Rum, Erzurum, Şam, Trablusşam, Ha­lep, Rakka, Kars, Çıldır, Trabzon, Kefe. Musul, Van ve Şehrizor’dur. Dokuz eyalet ise sâlyâneli eyalet olup bunların yıl­lık vergi gelirleri timar olarak dağıtıl­maz, doğrudan doğruya hazine adına toplanırdı. Beylerbeyiler, mahallî asker­ler ve diğer görevlilerin ücretleri eyale­tin bu yıllık vergi gelirlerinden karşıla­nır, kalan kısım ise İstabul’a gönderilirdi. Bu sâlyâneli eyaletler Mısır, Bağdat Yemen, Habeş, Basra. Lahsâ, Cezâyir-i Garb, Trablusgarp ve Tunus idi.

Koçi Bey tarafından verilen ve 1640′-lara ait olduğu sanılan listede tek fark, Karadeniz kıyılarını tehdit eden Kazaklar’ın akınlarını durdurmak maksadıyla kurulan Özi eyaletinin İlâve edilmiş ol­masıdır. Bu eyalet, Tuna ve Karadeniz’in batı kıyılarındaki sancakları içine almak­tadır. Her iki listede de 1596’daki fetih­lerden sonra teşkil edilmiş olmalarına rağmen Kanıje ve Eğri eyaletleri zikredilmemiştir. Kâtib Çelebi’nin Cİhannü-md’sında da Adana eyaletinin ilâvesi, Karaman yerine Konya, Rum yerine Si­vas, Dulkadır yerine Maraş isimlerinin kullanılması gibi farklılıkların dışında ay­nı eyaletlere rastlanır.

Beylerbeyilik için eyalet teriminin kul­lanılması, XVI. yüzyılın sonlarında yay­gınlık kazanmaya başlamış olmakla bir­likte eski vesikalarda genel anlamıyla da olsa bu tabire tesadüf edilmektedir. Ayrıca yeni dönemde önemli eyaletlere, iki tuğlu beylerbeyilerin görev yaptığı komşu eyaletler üzerinde belirli bir nüfu­za sahip vezir rütbeli ve üç tuğlu beyler­beyiler tayin edilmiştir. Yine bu dönem­lerde genel eğilim, Gürcistan ve Azer­baycan bölgelerinde 1578’den sonra gö­rüldüğü gibi askerî bakımdan daha ya­kından ilgilenmeyi kolaylaştıran küçük beylerbeyilikler oluşturmaktı. Suriye’de dördüncü eyalet olan Sayda, 1614’te böl­geyi daha iyi kontrol edebilmek maksa­dıyla kurulmuştu.

Bir eyalet, sancak beyinin idaresi al­tında sancak veya liva denilen idarî birimlerden meydana geliyordu. Sancak daima temel bir idarî birimdi ve beyler­beyinin bizzat kendisi “paşa sancağı” adı verilen merKez sancakta bulunuyordu. Onun hassı olarak her sancaktan bazı yerler ve kasabaların gelir kaynaklan tahsis edilmişti. Bir beylerbeyinin başta gelen vazifeleri tayin beratlarında Özet­lenmiştir. Beylerbeyiler, sultanın icra gü­cünün temsilcileri olarak eyaletin bütün işlerinden sorumlu olurlar ve vali sıfa­tıyla anılırlar, kadıların hükümlerini ve padişahın emirlerini uygulamaya koyar­lardı. Ayrıca beylerbeyilik divanında as­kerî statüdeki şahıslarla ilgili meseleler­de karar verme yetkileri de vardı. Özel­likle vezir unvanlı beylerbeyiler daha faz­la yetkiye ve büyük güce sahip bulunu­yorlardı. Beylerbeyi lerin başta gelen ida­rî görevi halkın emniyetini sağlamak, pa­dişahın emirlerine karşı gelenleri ve ka­nunları tanımayanları takip etmekti. An­cak bir eyaletteki kadı ve mal defterdarının kararlarında beylerbeyilere bağlı olmadığı ve doğrudan merkezî hüküme­te karşı sorumlu olduğu da önemle be­lirtilmelidir. Ayrıca bazı büyük şehirler­deki yeniçeri birliklerinin ağaları da bey­lerbeyilere bağlı olmadıkları gibi beyler­beyiler yeniçeri garnizonlarının bulun­duğu kalelere asla giremezlerdi. Bu şe­kilde eyalet idaresinde karşılıklı bir den­ge ve kontrol sistemi kurulmuştu. Bu sınırlamalar ve görev yerlerinin sık sık değişmesi de şüphesiz beylerbeyilerin fazla güçlenmelerini ve bağımsız hale gelmelerini Önleme düşüncesinden kay­naklanmaktaydı.

Beylerbeyilik veya eyalet temel olarak timar sistemi çerçevesinde teşkil edil­mişti ve bir beylerbeyi önce eyaletinde­ki timarlı sipahi ordusundan sorumlu bulunmaktaydı. Onun emri altındaki eya­let kuvvetleri devlet ordusunun büyük bir askerî ünitesini oluştururdu. Beyler­beyinin başta gelen görevi, en mükem­mel şekilde kuvvetlerini hazırlayıp ordu­ya katılmaktı. Sipahilerin tayin ve terfi­leri ona bağlı bulunuyordu. Beylerbeyi belirli bir miktara kadar timar verme hakkına da sahipti. Onun İdaresi altın­daki defter kethüdası ve timar defter­darı bu işlerle uğraşırdı. Timarların kay­dedildiği esas kütük defterleri olan ve her sancak İçin ayrı ayrı hazırlanan ic­mal ve mufassal defterlerinin birer sû-reti merkezden eyaletlere gönderilirdi.

Çöküş döneminde merkezî otoritenin zayıflamasıyla bütün bu sistem bozuldu. Bağdat ve Kuzey Afrika’da görüldüğü gibi bazı uzak eyaletlerde yeniçe­riler mahallî kuvvetli bir kontrol ve bir idarî kademeleşme meydana getirdiler. Mısır’da ise gerçek kontrol Memlûk bey­lerinin eline geçti. Doğu Anadolu’da Aba­za Paşa’nın idaresi altındaki Celâli grup­ları ve eyalet kuvvetlerinin şiddetli tep­kilerinden önce yeniçeri gruplarının güç­lerini yerleştirme teşebbüsleri başarısız olmuştu. Fakat eyaletlerde asıl değişik­likleri beraberinde getiren husus timar sistemindeki düzensizlik ve çöküştü. Ni­tekim artık eyaletlerdeki vergi gelirleri­nin önemli bir bölümü timar olarak da­ğıtılmıyor, doğrudan doğruya iltizam usu­lüyle hazine adına toplanıyordu. Özellik­le valilerin bu vergileri toplama şartıyla valilik makamına tayin edilmeleri yay­gınlık kazandı. Böyle bir uygulama Mı­sır gibi bazı uzak eyaletlerde öteden be­ri yapılmaktaydı. Bu şekilde valiliğe ya­pılan tayinle eyaletin vergi gelirlerinin nakit olarak hazineye girişi garanti altı­na alınmış oluyordu. Ayrıca valiler, mas­raflarını kendileri karşılamak suretiyle kapı halkı bulundurmaya hükümet mer­kezi tarafından teşvik ediliyorlardı. Bü­tün bu gelişmeler, XVIII. yüzyılda eyalet­lerin daha geniş bir muhtariyet kazanma­sı yolunu hazırladı. Aynı dönemde ayan adı verilen mahallî ileri gelenler eyaletler­de giderek güçlenmeye başladılar; hat­ta onlarla iş birliği yapmayan valilerin güçleri ve nüfuzları kısıtlı kaldı. Hükü­met merkezinin, paşa ve vezir unvanlı merkezden tayin edilen valileri yerlerin­de tutma çabalarına rağmen bu ayanın güçlüleri valilikleri elde etmeyi, sadece uzak eyaletlerde değil aynı zamanda Anadolu ve Rumeli’de dahi gerçek an­lamda mahallî hanedanlar kurmayı ba­şardılar.

1812’de II. Mahmud eyaletlerde yeni­den merkezî otoriteyi kurmak için bu tip ayan ve paşalara karşı mücadele baş­lattı. 1826’dan sonra eyaletleri “müşî-riyet” olarak yeniden teşkilâtlandırdı ve bunları, yeni ordunun kurulması mak­sadıyla malî işlerde olduğu gibi askerî bakımdan da büyük güce ve yetkiye sa­hip kılınan müşirlere verdi. 1839’da Tanzimat’ın ilânı ile eyaletler­deki malî işler bağımsız muhassıllann sorumluluğuna verildi; böylece müşirle­rin yetkisi asayiş ve emniyet göreviyle kısıtlanmış oluyordu. Daha sonra eyalet teşkilâtında Batı tesiri altında önemli değişiklikler ortaya çıktı. Valilerin mesuliyetlerini paylaşan idare meclisleri ku­ruldu ve eyaletlerin birçoğunun sınırla­rı daha da küçültüldü. Böylece 1864’te eyalet sistemi yerine vilâyetler teşekkül etti. Bu sonuncu sistem Cumhuriyet dö­neminde de muhafaza edilerek her bi­rinin başında birer valinin bulunduğu il­lere dönüştürüldü.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski