Türkçe Ezan Metni, Türkçe Ezan Ne Zaman Okutuldu

Türkçe ezanın bestesi için konservatuvar üyesi İhsan Bey görevlendirildi. Fa­kat bütün gayretlere rağmen bestenin 1 Ramazan 1350’ye kadar(10 Ocak 1932) İstanbul’daki bütün müezzinlere öğretil­mesinin mümkün olamayacağı anlaşı­lınca ezanın aslî şekliyle okunmasına ge­çici olarak izin verildi. Ancak bu arada başta İstanbul olmak üzere Anadolu’da da yer yer ezanın Türkçe okunmasına başlandığı gazetelere intikal eden haber­lerden anlaşılmaktadır(Cumhuriyet, 2 Şubat 1932, s. I. 6). Yapılan hazırlıklar­dan sonra Türkçe Kur’an, tekbir ve ka­met 3 Şubat 1932 gününe rastlayan Ka­dir gecesinde Ayasofya Camii’ndeki mevlidde okundu ve radyodan naklen yayım­landı. Bu arada Diyanet İşleri Riyâseti”-. nin de bu uygulamayı kabul etmesi sağ­landı(18 Temmuz 1932). İlk dil kurulta­yından sonra(26 Eylül 1932) bütün vazi­felilerin ezanı Türkçe okumaları için ha­zırlık yapmalarını sağlamak üzere Ev­kaf Umum Müdürlüğü tarafından hem vilâyetlere, hem de cami ve mescid gö­revlilerinin âmiri sıfatıyla Evkaf müdür­lüklerine gönderilen Türkçe ezan metni şu şekilde düzenlenmişti:

“Tanrı uludur / Şüphesiz bilirim bildiririm Tanrı’dan baş­ka yoktur tapacak / Şüphesiz bilirim bil­diririm Tanrı’nın elçisidir Muhammed / Haydi namaza / Haydi felaha / Namaz uykudan hayırlıdır (yalnız sabah nama­zında) / Tanrı uludur / Tanrıdan başka yoktur tapacak”.

TDV İslam Ansiklopedisi “Ezan” maddesinden

Daha yeni Daha eski