Gaşiye Suresi Nedir, Özellikleri, Kaç Ayettir, Kaçıncı Suredir, Hakkında Bilgi

Gâşiye Sûresi. Kur’ân-ı Kerîm’in seksen sekizinci sûresi.

Mekke’de nazil olmuştur, yirmi altı âyettir. Fâsılası harf­leridir. Adını birinci âyette geçen ve “ör­ten, bürüyen. kaplayan” veya “Örtü, an­sızın gelip insanı saran üzücü ya da se­vindirici hadise” mânasına gelen gâşiye kelimesinden alır. Tefsirlerde gâşiyenin bu sûrede istiare yoluyla kıyameti, ce­hennem ateşini veya cehennem ateşine atılacak olanları ifade ettiği şeklinde farklı görüşler ileri sürülmüş olup bun­ların ilki sûrenin muhtevasına daha uy­gun görünmektedir.

Sûrenin ilk yedi âyeti cehennem ehli­nin, ardından gelen dokuz âyeti de cen­net ehlinin durumunu tasvir eder. Daha sonra ebedî saadetle ebedî bedbahtlı­ğın temel unsurunu teşkil eden iman ve inkâr konularına geçilerek Allah’ın var­lık ve kudretine inanmak için tabiatın yaratılış ve işleyişinin incelenmesi tavsi­ye edilir. Hz. Peygamber’d en, İslâm’a da­vet hususunda zor kullanma yerine uya­rıcı bir tutum takip etmesi İstenir. Sû­re, bütün insanların Allah’ın huzuruna döneceklerini ve bizzat O’nun tarafından hesaba çekileceklerini belirten âyetlerle son bulur. Bu âyetler, bazı Şîa grupların­ca kabul edilen ve mahşer halkının Hz. Ali tarafından hesaba çekileceğini ileri süren görüşle, bir kısım tarikat mensup­larının âhirette kendi hesaplarının şeyh­leri tarafından görüleceği vehmini do­ğuran telakkilerinin yanlış olduğunu açık­ça ispat etmektedir.

Hz. Peygamberin cuma ve bayram na­mazlarında Gâşiye sûresini okuduğu ri­vayet edilmektedir. Zemahşeri ve Beyzâvî gibi bazı müfessirlerin naklettiği, “Al­lah Gâşiye sûresini okuyanın âhiret he­sabını kolaylaştırır” mealindeki hadisin mevzu olduğu kabul edilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski