Gassaniler Kimdir, Tarihi, Dönemi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gassânîler. 200-636 yılları arasında Suriye’de hüküm süren Hıristiyan Arap hanedanı.

Me’rib su şeddinin yıkılmasından son­ra Yemenden göç ederek III. yüzyıl baş­larında Suriye’ye yerleşen Gassânîler Kahtânîler’in Kehlân koluna mensuptur. Kabilenin Amr Müzeykıyâ b. Amr Mâüs-semâ’ adlı reisinin oğlu olan Cefne Gas-sânîler’in kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Bundan dolayı hanedana Cefneoğullan da denilir. Mes’Ûdî ise Gassânîler’in ilk hükümdarının Haris b. Amr b. Âmir b. Harise b. İmruülkays olduğunu kayde­der. Cefne b. Amr’ın başkanlığında Suriye’ye göç eden Gassânîler’in bu adı, Me’rib Şeddi (baş­ka bir rivayette Cuhfe) yakınlarında veya Tihâme çölünde bulunan Gassân suyun­dan aldıkları nakledilir. Yemen’de otur­dukları yerin adını daha sonra yerleş­tikleri bölgedeki bir suya vermiş olma­ları da mümkündür. Gassânîler Suriye’­de bir süre Kudâa kabilesinin Dacâim koluna mensup Selîh kabilesinin hâki­miyeti altına girdiler. Fakat daha sonra onlan mağlûp ederek Dımaşk ve Ted-mür bölgesini ele geçirdiler.

Yaklaşık 200 yıllarında Gassânî Devleti’ni kuran Cefne’nin yerine oğlu Amr geçti, onun ölümü üzerine oğlu Sa’lebe b. Amr hükümdar oldu. On yedi yıl hü­kümdarlık yapan Sa’lebe b. Amr. Hav­ran dolaylarında önemli mimari faaliyet­lere girişti. Gassânfler Suriye’de ana dil­leri Arapça’yı korudukları gibi burada konuşulan Ârâmî dilini de öğrendiler.

Bizans İmparatorluğu’nun vgssâli olan Gassânîler Hıristiyanlığı kabul ettiler ve Bizans kültürünün etkisi altına girdiler. Sa’lebe b. Amr’dan sonra bir Bizans va­lisi gibi hareket eden Gassânî hüküm­darlarından II. Haris b. Cebele zamanın­da (529-569) hanedanlık en ihtişamlı dö­nemini yaşadı. 11. Hâris’e, büyük bir İhti­malle ordusuyla Bizanslı lar’a yardım et­tiğinden dolayı 529 yılında Bizans’ta im­paratordan sonra en büyük unvan olan “büyük emîr” (phlarck) unvanı verildi ve Petra genel valiliğine tayin edildi. Mo-nofizit kilisesinin ileri derecede bir taraftarı olan II. Haris b. Cebele kay­naklarda Haris el-Arec veya Haris el-Ekber unvanıyla anılır. Hâris’in hüküm­darlık devresinde bütün savaşlar hep Bi­zans’ın menfaatini koruma gayesiyle yapılmıştı. Haris S29 yılı civarında Hîre’deki Lahmîler’in hükümdarı 111. Münzir ile bir savaşa tutuştu ve onu yendi. Fakat daha sonra III. Münzir, Hâris’i mağlûp ederek esir aldığı oğlunu Araplar’m en büyük putu olan Uzzâ’ya kurban etti (544). Bu olayın intikamını almak için gayret gös­teren Haris, yaklaşık on yıl sonra Kınnes-rîn’de Lahmîler’i büyük bir bozguna uğ­rattı. Kaynaklarda bu olaya Yevmü Hali­me adı verilmektedir.

II. Haris, 563 yılında Bizans İmparato­ru I. lustinianos’un davetlisi olarak Kos-tantiniyeye gitti. Onun Bizans sarayın­da görünmesi imparatora büyük itibar kazandırdı. Hâris’in bu ziyaretine, ken­disinin gayret ve desteğiyle Urfa mono-flzit piskoposu olan Ya’küb el-Berdaî de katıldı. Monofizit mezhebi Bizans merkez kilisesinin en büyük muhalifi olup iki kili­se arasında şiddetli bir çekişme vardı. Ancak monofizit olan Hâris’in Bizans’a yakınlığı ve bu hgsustaki gayretleriyle iki kilise arasındaki görüş ayrılıkları ve düşmanlıklar bir hayli azaltıldı. Hâris’in bu mezhebin savunucusu olmasından do­layı monofızitlik Suriyeli Araplar arasın­da yaygınlık kazandı. Gassânîler hıristiyan olmala­rına rağmen akrabaları olan Evs kabilesi­ne yardım ederek yahudilere karşı bağımsızlıklarını kazanmalarını sağladılar.

Hâris’in ölümü (569) ve yerine oğlu Münzir’in geçmesinden kısa bir süre sonra İran’ın vassâl devleti Hîreliler Gas­sânî topraklarına büyük bir saldırı dü­zenledi. Hîre Hükümdarı Kâbus b. Mün­zir ile Gassânî Hükümdarı Münzir b. Ha­ris arasında Aynüübâğ denilen yerde ya­pılan savaşta Gassânîler galip geldi.

Gassânîler’in monofizit kilisesine ver­diği desteği sürdüren Münzir b. Hâris’in muhtemelen Bizans kilisesinin etkisi al­tında kalan imparatorla arası açıldı. Bi­zans imparatoru kendisine karşı bir su­ikast hazırladı, fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine Münzir üç yıl müddetle Bizans’la irtibatını kesti. Fakat Hîreli-ler’İn Suriye topraklarına sürekli olarak saldırmaları Bizans’ın güney sınırının gü­venliğini tehdit ettiğinden imparator Gassânîler’le tekrar uzlaşmak zorunda kaldı. Rusâfe’de yapılan görüşmelerde iki devlet arasındaki ilişkilerin eskisi gi­bi sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Münzir b. Haris 580 yılında Kostantini-ye’ye bir ziyarette bulundu ve İmparator I. Konstantinos Tiberios tarafından bü­yük bir merasimle karşılandı. İmparator bu merasim sırasında Münzir’e hüküm­darlık çelengi yerine gerçek hükümdarlık alâmeti olan taç giydirdi. Bundan son­ra Bizanslılar Münzir’i “Araplar’ın kralı” unvanıyla anmaya başladılar. Münzir Su­riye’ye dönünce Hîre hükümdarıyla sava­şa tutuştu ve büyük bir zafer elde edip Lahmîler’in başşehri Hîre’yi ateşe verdi. Fakat Bizans’ın bölgedeki görevli ve tem­silcileri babası gibi onu da imparatora gammazladılar. Gassânîler, bütün bağ­lılıklarına ve Hıristiyanlığı samimi olarak benimsemelerine rağmen Bizans’a yara­namadılar. Münzir, Havran kilisesinde ya­pılan bir dinî merasim sırasında impara­torluktan gelen bir emirle Suriye kuman­danlarından Magnus tarafından tutuk­lanıp bir esir gibi Bizans’a gönderildi.

Münzir’in yerine geçen oğlu Nu’mân kardeşlerinin de yardımıyla Bizans üze­rine çeşitli saldırılar düzenledi. İmpara­tor 1. Konstantinos, Anadolu’nun bazı bölgelerini tahrip eden Nu’mân’ı da tu­tuklamak üzere Magnus’u görevlendir­di. Magnus Nu’mân’ı ele geçirip Kostan-tiniye’ye götürdü.

Münzir ve oğlu Nu’mân Bizans elinde tutuklu kalınca, Gassânî Devleti’ni oluş­turan kabilelerin her birinin kendi reisi­ni seçerek ayrı birer siyasî yapı oluştur­ması devleti zayıflattığı gibi Bizans’ın güney sınırlarını da savunmasız bıraktı. Bu durum Bizans’ın ezelî düşmanı Sâ-sânîler’in işine yaradı. Bizans’ın güneyi­ni koruyan güçlü bir tampon devlet olan Gassânîler aradan çekilince Sâsânî Kis-râsı Hüsrev Pervîz’in büyük bir orduy­la Suriye üzerine yürüyüp Kudüs ve Dı-maşk’ı ele geçirmesi Gassânî hâkimiye­tinin yıkılmasına yol açtı (613-614).

TDV İslâm Ansiklopedisi

610 yılında Herakleios’un tahta geç­mesiyle yeniden toparlanan Bizans, bu hükümdarın yaptığı ıslahatla impara­torluğun güney sınırlarını bir müddet sonra yeniden güçlendirdi. Herakleios 628-629 yıllarında Suriye’yi tekrar ele geçirdiği gibi mağlûp ettiği İranlılar’dan geri aldığı “kutsal haç’ı yeniden Kudüs’­teki yerine koydu. Bu dönemde Gassâ­nî sarayında Cebele b. Eyhem adındaki bir hükümdarın hüküm sürdüğü anlaşıl­maktadır. Gassânîler’in son hükümdarı olarak kabul edilen Cebele b. Eyhem’in müslüman olduğuna dair rivayetler doğ­ru değildir. En doğru kabul edilen rivaye­te göre. Yermük Savaşı’nda Herakleios’un emriyle Lahm, Cüzam ve diğer hıristiyan Arap kabilelerinden oluşan 12.000 kişi­lik bir öncü birliğine kumandanlık eden Cebele Bizans ordusunun yenilmesi üze­rine kendi topraklarına çekilmişti. Ken­disine müslüman olup zekât vermesi veya kendi dininde kalıp cizye ödemesi yahut yurdundan ayrılıp istediği yere gitmesi teklif edildiğinde zekât verebileceğini, ancak dininden dönmeyeceğini söylemiş, müslüman olmadığı takdirde cizye öde­mesi gerektiği kendisine bildirilince cizye ödemeyi küçüklük kabul ederek maiye­tindeki 30.000 kişiyle Bizans’a gitmişti.

Hz. Peygamber, Gassânî emîrlerinden Haris b. Ebû Şemir’e 628 yılında İslâmi­yet’e davet mektubu göndermiş, yine bir Gassânlı olan Busrâ Emîri Şürahbîl b. Amr’a yolladığı Haris b. Umeyr adlı elçi Mûte’de öldürülünce Mûte Seferi’ni tertip etmek mecburiyetinde kalmıştır. Gassânlı bir heyetin Medine’ye gelip müs­lüman olduğu da rivayet edilir. Bu bilgi­lerden, Gassânî Devleti’nin Resûl-i Ek­rem zamanında siyasî bir bütünlüğe sa­hip olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Medine’de, Bizans himayesi al­tında yaşayan Gassânîler’den gelecek bir istilâ tehdidi hissedilmekteydi. Nitekim Mûte’den sonra tertip edilen Tebük Se­feri bu tehdide karşı yapılmıştır. Hulefâyi Râşidîn döneminde Gassânîler’den hiç bahsetmeyen kaynaklar, Sıffîn Sa­vaşı’nda onlardan bazı kimselerin Muâviye’nin safında yer aldıklarını, Yezîd’in bu kabileden bir kadınla evlendiğini ve bazı Gassânîler’in Kuzey Afrika fetihle­rine katıldıklarını haber verir. Bugün Or­tadoğu’daki hıristiyan Araplar muhte­melen onların torunlarıdır.

Gassânîler, Yemen Sebe medeniyetiy-le Suriye ve Bizans medeniyetlerini bir­birleriyle kaynaştırıp mükemmel mima­ri eserler yapmışlar, çeşitli saray ve ev­ler, zafer takları, su kemerleri, kilise, ha­mam ve tiyatrolar inşa etmişlerdir. Bun­lardan Kasrü’l-Müşettâ ve Kasrü’l-eb-yaz’ın harabeleri günümüze ulaşmıştır.

Daha yeni Daha eski