Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi - Saraybosna Tarihçe, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi. 1537 yılında Saraybosna’da kurulan kütüphane.

Bosna sancak beyi Gazi Husrev Bey Saraybosna’da yaptırdığı çok sayıda ca­mi, medrese, zaviye ve imaretten dola­yı bu şehrin ikinci kurucusu olarak ka­bul edilir. Burada inşa ettirdiği külliye­nin 943 (1537) yılında düzenlenen vak­fiyesinde, medrese İnşası için aynlan pa­ranın artakalan kısmıyla bütün okuyu­cuların ve özellikle ilimle meşgul olanla­rın faydalanabileceği değerli kitaplann satın alınıp bir kütüphanenin kurulacağı­nı bildirir.

Kütüphane, külliyenin tamamlanrnasından sonra satın alınan kitaplarla Kur­şunlu Medrese binasında faaliyete geç­miştir. Ancak Gazi Hüsrev Bey tarafın­dan kütüphaneye bağışlanan kitapların çoğu, Savoie Prensi Eugene’in (Eugen Savojski) Bosna’ya girişi(22-23 Ekim 1697) ve burayı tahribi sırasında yanmış, yağ­ma edilmiş, bir kısmı da daha sonraki yangınlarda yok olmuştur. Bu sebeple kütüphanenin esasını teşkil eden ilk ki­taplardan sadece birkaçı günümüze ula­şabilmiştir. Ancak çeşitli zamanlarda yapılan kitap vakıfları ve ilhak edilen kütüphanelerle Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi koleksi­yonları zenginleştirilmiştir. 1863 yılında Bosna Valisi Topal Osman Paşa’nın talimatı ile kütüphane Gazi Hüsrev Bey Ca­mii yanında inşa ettirilen yenî binaya ta­şınmıştır. 1935’te Hünkâr Camii’nin (Careva dzamija) yanındaki müftülük binası­na nakledilerek 1991 savaşına kadar fa­aliyetini burada sürdürmüştür. Savaş esnasında Gazi Hüsrev Bey Kütüphane­si de hedef olmuş ve binası büyük ölçü­de tahrip edilmişse de kitaplar bilinme­yen bir yere nakledilerek koruma altına alınmıştı. Kütüphane savaştan sonra eski Kız İmam-Hatip Lisesi’nde yeniden hizmete açılmıştır (1996).

Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde Do­ğu ve Batı dillerinde yazılmış 50.000’i aş­kın eser bulunmaktadır. Bunların 20.000 kadarı İslâmî ilimlerle ilgilidir. Boşnak müelliflerin 1878’den bu yana yazıp neş­rettikleri hemen hemen bütün kitaplar­la dergi, gazete, salname ve diğer eser­ler de burada mevcuttur. Sayılan 7500’ü bulan ve önemli bir kısmı mecmua (ko­deks) olan Arapça, Farsça ve Türkçe yaz­malar arasında birçok nâdir ve değerli eser bulunduğu gibi Arap harfleriyle ya­zılmış bazı Boşnakça metinler de var­dır. Bosna’nın yetiştirdiği Hasan Ziyâî, Ali Dede Boşnak, Muhammed İbn Mûsâ Allâmek, Hasan Kâfi” Akhisârî. Münîr-i Belgradî. Mustafa Akhisârî, Eyyûbîzâde Mustafa, İbrahim Opiyaç, Mustafa Şev­ki Başeski, Muhammed Enverî Kadiç ve Hüseyin Braçkoviç gibi âlimlerin müellif hattı eserlerini de bu kütüphanede bul­mak mümkündür. Ayrıca burada Bos­na’nın Osmanlı dönemiyle ilgili 4000 bel­ge, 1400 vakfiye ve Bosna mahkemesi­ne ait 1552-1852 yıllarını kapsayan sek­sen altı adet şer’î sicil mevcuttur.

Son zamanlarda Bosna-Hersek Diya­net İşleri Başkanlığı ve Gazi Hüsrev Bey Vakfı tarafından kütüphane için Meh­met Hanciç, Hilmi Efendi Hatiboviç, Os­man Âsaf Sokoloviç ve Muhammed Haciyahiç’in özel kütüphaneleri satın alın­mıştır. Kütüphanedeki en eski yazma Gazzâlî’nin İhyâ’ü ulûmi’d-dîn adlı eseridir. Yazma eser­lerin bir kısmı İstanbul, Mekke, Medine, Kahire ve Bağdat menşelidir. Bunların büyük kısmı Bosna ve Balkanlar’ın çe­şitli yerlerinde istinsah edilmiştir. Bura­larda istinsah için özel medreselerin bu­lunduğu bilinmektedir. Bu medreseler arasında bilhassa Gazi Hüsrev Bey Med­resesi ve Hankahı zikredilmelidir.

Kütüphane deposunda kaydı yapılma­mış 3000’i aşkın yazma mecmuanın buludugu belirtilmektedir. Kütüphane mü­dürü Mustafa Yahiç’in verdiği bilgiye gö­re kütüphanede halen 20.000’i aşkın matbu İslâmî eserle 20.000’i aşkın Boş­nakça ve Avrupa dillerinde yazılmış mat­bu eser mevcuttur. Osmanlı dönemin­den bugüne kadar olan periyodik yayın­ların sayısı da 1400’den fazladır. Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde bulunan yazma ve matbu eserlerle ilgili olarak Mehmet Hanciç’in 1937’de başlattığı tas­nif çalışması onun vefatından (1944) son­ra Hâzim Şâbanoviç tarafından sürdü­rülmüştür. Sâbanoviç’in 1950-1953 yıl­lan arasında gerçekleştirdiği sadece yaz­maları kapsayan çalışma, Glasnik dergi­sinin 1950-1952 yıllarına ait sayılarında yayımlanmıştır. Kataloglama işi 1956′-dan itibaren Kasım Dobraça’ya verilmiş, yapılan çalışmalar sonunda Arapça, Türk­çe ve Farsça yazmaların katalogu üç cilt halinde neşredilmiştir. Bu katalogun I ve II. cildi Kasım Dobra-ça, III. cildi onun vefatından sonra Zeynil Fayiç tarafından hazırlanmıştır. Mus­tafa Yahiç’in belirttiğine göre katalogun IV ve V. ciltleri de neşre hazır olmakla birlikte 1991 savaşından dolayı henüz yayımlanamamıştır. Kütüphane 1972 yı­lından beri Analı Gazi Hüsrevbegove biblioteke adıyla bir de dergi çıkarmak­tadır. Dergide kütüphanenin tarihi ve ko­leksiyonlarıyla ilgili yazılar yanında Bos­na’da İslâm dini ve kültürüne dair ma­kaleler de yer almaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski