Gazi Mestan Türbesi Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gazi Mestan Türbesi. Kosova’da civarında bir meşhed-türbe.

Priştine’den Mitroviça’ya giden yol üze­rinde, Kosova sahrasına hâkim bir tepe üstünde olup hangi tarihte ve kimin için yaptırıldığı hakkında kesin bilgi yoktur. Rumeli fetihlerine katılan ve belki de bunlardan birinde şehid düşen bir akın­cı İçin inşa edilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Rumeli’nin pek çok yerin­de genellikle tepelerde, böyle tarihî ki­şiliği açık surette bilinmeyen kahraman­lar için türbeler yapıldığı dikkati çekmek­tedir. Yerli halkın Bayraktar Türbesi ola­rak adlandırdığı türbe hakkında Evliya Çelebi de açık bilgi vermez. Sadece Hü-dâvendigâr Meşhedi etrafında 10.000 kadar şehidin yattığını bildirdikten son­ra bunlardan Alemdar Baba, Şehid Şeyh İlyas Dede, Timurpaşazâde Yasavul’un adlarını verir. Bay­raktar Türbesi en yakın ihtimalle bun­lardan Alemdar Baba ile aynı olmalıdır. Fetihlere katılmış gazi erenlerin kabirle­ri genellikle açık türbeler halindedir. Bu­radaki kapalı türbenin yerinde aslında açık bir türbe varken daha geç bir dö­nemde şimdi görülen kapalı türbenin inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Gazi Mestan Türbesi, 3,30 m. kadar yüksekliği olan sekizgen biçiminde bir yapıdır. Dışı sıvalı ve badanalı idi. Bunun üstünde on iki köşeli bir kasnak vardır. 1961’de görüldüğünde üstünü kurşun kaplı bir kubbe örtüyordu. Bu kasnağın köşelerindeki paye şeklinde az taşkın çıkıntılar, türbenin hiç değilse dışının XIX. yüzyılda değişiklik ve yenileme gördü­ğünü belli etmektedir. İçeriyi dikdörtgen biçimli, etrafları taş söveli pencereler aydınlatır. Türbede biri büyük, diğeri nor­mal ölçülerde iki sanduka vardı. Bugün türbenin ne durumda olduğu bilinme­mektedir.

Gazi Mestan Türbesi’nin bulunduğu yer buradaki müslümanlar tarafından kutsal tanınmış, çevreden ve yoldan görülebilen türbenin etrafı kalabalık bir kabristan durumuna girmiştir. Mezar­lıkta kaba işlenmiş, biçim ve kavuk şe­killeri bilinenlerden oldukça farklı çok sayıda mezar taşı mevcuttu. Türbenin yanında bir de tekke olduğu söylenmek­teyse de 1961’deki ziyarette bir izine rastlanmamıştır. Kabristandaki mezar taşlarında yalnız ölünün adı, tarih ve Fa­tiha ibaresinin bulunuşu da dikkat çe­kici bir farklılıktır. Taşların en eskisi 1223 (1808). en yenisi 1342 (1923-24) tarihlidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski