Gazi Mihal Bey Köprüsü -Edirne- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gazi Mihal Köprüsü. Rumeli kervan ve sefer yolunun Tunca üzerindeki köprülerinden.

Edirne çıkışında Tunca ırmağı üzerin­de bulunan taş köprünün esasının Ro­ma dönemine kadar indiği kabul edil­mektedir. Yıllar önce Edirne’deki Bizans kitabelerine dair bir araştırma yapan Rum yazarı M. Paranika, köprünün bazı taşlan üzerinde gördüğü Grekçe harf­lerden bunun Bizans yapısı olduğu so­nucunu çıkarmıştır. Ancak esası ister Ro­ma ister Bizans dönemine ait olsun, köp­rü Osmanlı devrinde belki eski temeller­den faydalanılarak yeniden yapılmıştır.

Akıncı beylerinden Gazi Mihal Bey’le ilgisi kesin olarak tesbit edilemeyen köp­rüyü Ekrem Hakkı Ayverdi açık bir vakıf kaydı da bulunamadığı için ona iza­fe etmekten kaçınmıştır. Fakat XV. yüz­yıl Edirne’sinin dışında bir ana yolun üze­rinde ve Gazi Mihal Bey’in camii ile ha­mamının yakınında olduğuna göre bu eserin de aynı kurucunun vakfı olması kuvvetle muhtemeldir. Köprünün şehir tarafındaki ucuna komşu olan ve Şah-melek Camii’nin karşısında bulunan bu­gün çok harap durumdaki hamam da Gazi Mihal adıyla anılır. Hamam 1829′-daki Rus istilâsından beri kaderine ter­kedilmiştir.

Yapılan İncelemelere göre, köprü baş­langıçta yalnız Tunca suyu esas yatağı üstünde iken sonraları nehrin genişle­mesiyle batı yönünde uzatılmıştır. Gazi Mihal Köprüsü, Sultan İbrahim dönemin­de 1050 (1640-41) yılında Sadrazam Ke­mankeş Mustafa Paşa tarafından. Evli­ya Çelebi’nin ifadesiyle “kendi malından nice yüz kese sarf edilerek” onarılmış­tır. Bu tamiri bildiren 1050 tarihli dört beyitlik manzum kitabede, “…İşitip cisr-i Mihâl’e kesr ü noksan erdiğin / Kesrini cebreyleyip noksanını itmam eyledi / Ol­du bu cisr-i sevâb-encama târih-i ta­mâm / Mustafa Paşa bu âlî cisri ihkâm eyledi” denilir.

Evliya Çelebi. 1063 (1653) yılında Sof­ya’dan İstanbul’a döndüğü sırada uğra­dığı Edirne’de buradaki eserleri anlatır­ken Gazi Mihal Köprüsü hakkında hayli bilgi verir. Uzunluk ve genişlik bakımın­dan yeryüzünde benzeri olmadığını be­lirttikten sonra, “Fil cüssesi kadar taş­larla yapılmış, kaldırımlı, sanatlı bir köp­rüdür; gözleri gök kuşağı gibi kemerler­dir” diyerek bunların Mostar ve Batman suyu köprüleri kadar yüksek olmadığı­na da işaret eder. Gazi Mihal Köprüsü, Edirne’de çok büyük zararlar veren 1165 (1752) zelzelesinde harap olduğundan 111. Mustafa’nın iradesiyle tamir edilmiş­tir. Cevdet Çulpan’ın tesbit ettiğine gö­re Ahmed Bâdî Efendi’nin Riyâz-ı Belde-i Edirne adlı eserinde, bu tamiri be­lirten Örfî Mahmud Ağa tarafından ya­zılmış 1171 (1757-58) tarihli beş beyit­lik bir manzume bulunmaktadır: “…Ha-râb iken bu cisri eyledi âbâd esâsından / Ebülhayrât şâh-ı âlem-i vakt oldu bâ-nîsi / …Heman bir bende geldi Örfî gibi dedi târîhin / Bu cisri yaptı Sultan Mus­tafâ’nın emr-i âlîsi”.

Köprü XIX. yüzyılın sonlarında tekrar harap bir duruma girdiğinden 1318 (1900) yılında II. Abdülhamid’in emriyle İtalyan ustalar tarafından yeniden inşa edilircesine tamirine başlanarak 1321′-de (1903) açılışı yapılmıştır. Bu vesile ile köprünün adı Hamidiye Köprüsü olarak değiştirilmiş ve kuzey cephesinin orta­sına bunu gösteren bir levha konulmuş­tur. Mermer üzerine işlenmiş dört sa­tırlık ikinci bir kitabede ise. “İşbu Mihal Bey Köprüsü mâil-i İnhidam iken… 1321 sene-i hicriyyesinde Edirne vali vekili ve İkinci Ordu-yı Hümâyun müşiri Ârifî Pa­şa hazretlerinin ikdâmât-ı mütevâliye-leriyle tecdîden imar ve inşa edilmiştir” cümleleri yer alır. Fakat bu yenileme ile köprünün Evliya Çelebi’nin hayranlığını çeken mimarisi yok olmuştur.

Gazi Mihal Köprüsü yakın tarihlerde bir tamir daha görmüş ve kitabe köşkü eskisinden daha değişik olarak yeniden yapılmıştır. Rifat Osman Bey’in, 1877’de doğru çekilmiş fotoğrafını esas ala-rak çizdiği bir resme göre bu kitabe köş­kü evvelce piramit biçiminde kagir bir külahla örtülü idi.

Gazi Mihal Köprüsü genellikle üç ayrı bölümden ibaret olarak gösterilir. Bu­nun 125 m. uzunluktaki bir kısmı Yıldı­rım Bayezid Köprüsü olarak da bilinir. Esas Gazi Mihal Köprüsü, Karayolları tes-bitlerine göre 184,18 m. uzunluğunda ve 5,90 m. genişliğindedir. 8,50 m. açık­lıktaki gözlerin sayısı on altıdır. Bunlar, Türk yapı sanatına uymayan bir biçim­de yayvan yarım yuvarlak kemerli ol­duklarına göre köprünün görünür yapı­sı bütünüyle II. Abdülhamid döneminde yeniden inşa edilmiştir. Kesme taş tek­niği bunu gösterdiği gibi kemer arala­rındaki cephelerde işlenmiş olan ayyıl-dızlı armalar ve sel yaranlarının (mah­muz) biçimlerinden de belli olmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski