Gazi Mihaloğlu Mahmud Bey Camii/İmareti Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gazi Mihaloğlu Mahmud Bey Camii. Gazimihaloğulları ailesinden Mahmud Bey tarafından XV. yüzyılda yaptırılan imaret-cami.

Günümüzde Bulgaristan’da kalan, Sof­ya’nın 50-55 km. kadar doğusundaki İhtiman kasabasında bulunmaktadır. Ka­sabanın adı Ahtaman veya Ahtıman ola­rak da anılır. XVII. yüzyıl içinde defalar­ca buradan geçen Evliya Çelebi İhtiman’-daki kalenin Lala Şahin Paşa tarafından fethedildiğini, kasabanın Yörük beyleri­nin ocaklığı olduğunu bildirdikten sonra ocak beyinin Gazi Mihaloğulları’ndan ol­duğunu da kaydeder. O sırada İhtiman 600 eve. camilere, iki tekkeye, bir ha­mam, 100 kadar dükkân ve üç hana sa­hip mâmur bir kasabadır. Bey Hanı’nın kapısı dibinde, Köprülü Mehmed Paşa’-nın kethüdasının 1070’te (1659-60) yap­tırdığı bir de çeşme vardır. Evliya Çelebi cami hakkında bir şey yazmaz. Yalnız büyük hana Bey Hanı denildiğini söyle­mesi, bunun da Mihal Beyoğullan’nın bir eseri olması ihtimalini akla getirir.

Uzun yıllar Rumeli’de çeşitli görevlerde bulunan Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey’in notlan arasındaki bir kayıtta, “İhtiman kasaba ve köyleri Mihal Beyzade Mah­mud Bey vakfıdır” denildikten sonra o yıllarda burada şu eserlerin var olduğu­na işaret edilin Cami, hamam, kiliseden çevrilme imaret, 1210 (1795-96) tarihli Mestçi Mustafa Ağa Mescidi, Köprülü-zâde kethüdası çeşmesi (üç adet), müte­velli İbrahim Bey Çeşmesi.

Balkan tarihi uzmanı Constantin Jire-cek 1891de basılan bir eserinde, 3426 nüfuslu İhtiman kasabasının evvelce hal­kının ekseriyeti Türk ve müslüman iken 1888’de müslümanların sayısının 142’ye düştüğünü bildirir. Jirecek buraya dair bazı bilgilerden sonra, “Kasabanın gü­neyinde, asırlık ağaçlann gölgelediği kab­ristanda Gazi Mihaloğulları’ndan biri ta­rafından yaptırılmış küçük bir cami var­dır. Bu ailenin torunları son yıllara kadar buranın mütevellisi olarak kalmış ve bu­rada yaşamışlardır” der.

Caminin, çok geniş bir aile olduğu bi­linen Gazi Mihaloğulları’ndan kimin ta­rafından yaptırıldığı meselesine gelince, evvelce Çarşıkapı’da Sadrazam Sinan Paşa Türbe ve Medresesi’nde muhafa­za edilirken daha sonra Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’ne gönderilen eski belge­ler arasında, 919 yılı Rebîülâhiri başları­na(Haziran 1513) ait olup I. Selim’in tuğ­rasını taşıyan bir beratta, “İhtiman’daki

Mahmud Bey vakfının beratı muharebe­de zayi olduğundan Vidin sancak beyi Mehmed’in iş’ârı üzerine tecdidin yapıl­dığı” bildirildiğine göre İhtiman ile ya­kından ilgili olan kişinin bu soydan Mah­mud Bey olduğu kabul edilir. Mihaloğul-lan’nın şeceresinde pek çok Mahmud Bey adına rastlanmakla beraber en ak­la yatkın olanı, 1402’de Ankara Savaşı’nda şehid düşen İlyas Bey’in oğlu Mah­mud Bey’dir. Yukarıda sözü edilen be­rattan da “merhum” Mahmud Bey ev­kafının Fâtih Sultan Mehmed devrinde temlik edildiği anlaşılmaktadır. Bu Mah­mud Bey, aynı ailenin Bulgaristan top­raklarındaki üçüncü kolundan olup aile­nin diğer fertleri gibi akıncı, aynı zaman­da vakıf kurucusu ve imarcı bir kişidir. M. Tayyip Gökbilgin ise Mahmud Beyin II. Murad döneminde yaşadığını tahmin eder.

Yaşar Gökçek tarafından derlenen bilgilere göre Gazi Mihaloğulları ailesin­de de İhtiman’daki vakıflara dair bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlar arasında Mahmud Ragıp Gazimihal Bey’deki bir berat, 1048 (1638-39) tarihinde İhti­man imaretine Mahmud Bey soyundan Mehmed Bey ile oğlu Kurd Bey’in mü­tevelli tayin edildiklerine dairdir. 1208 (1794) tarihli bir beratla yine aynı soy­dan Nûman Bey mütevelli olmuş, 1267 (1851) tarihli belge ile de aynı ailenin başka bir ferdi mütevelli tayin edilmiş­tir. Bu beratta şu cümleler dikkate de­ğer: “Mahmud Bey İbn-i Mihal Zaviyesi, vâkıfı tarafından zaptolunmak iktizâ ey­lediği defter emininin arz-ı mealinden anlaşılmış idüğüne ve vâkıf-ı mumailey­hin zaviyesi denilen sâlifü’z-zikr imareti olup… derûnunda âyende ve revende fu­karaya ifâm-ı taam olunmakta ve câmi-i şerîf-i mezkûr dahi mevcut ve mâmur ve derûnunda salât-ı mefrûza edâ kılın­makta bulunduğu…”. 1306 (1889) tarih­li berata göre mütevelli yine Gazi Mihal-oğulları’ndan bir kişidir. Bu belgede bu­rası “câmi-i şerif ve imaret” olarak gös­terilmekte ve vakfiyesinin kayıp olduğu bildirilmektedir. 1324’te (1906) müte­velli Gazi Mihaloğullan’ndan Yûsuf Râgıb Bey’dir. Bu beratların hepsi İhtiman’daki vakfın kurucusu olarak Mahmud Bey’i göstermektedir. Son mütevelli Râgıb Bey, buradaki vakıf eserleri dokuz kubbeli ve tek minareli bir cami, bir fı­rın, bir mektep, bir medrese ve imaret­ten ibaret olarak göstermiştir. Son ce­maat yeri kubbeleri tamam olduğu ve kıble tarafındaki namaz mekânının to­nozu da kubbe sayıldığı takdirde cami dokuz kubbeli olarak kabul edilebilir. İmaret ise herhalde avlunun köşesinde bulunan bir aşhane olmalıdır. Bu İmaret-caminin etrafında uzanan ve artık hiçbir izi kalmayan hazîrede Mihaloğulları ailesinin tarihini aydınlatmaya yara­yacak mezar taşlan bulunması ihtimali yanında belki de Mahmud Bey’in kabri de buradaydı.

İhtiman’daki bu Türk eseri ilk olarak Khristo Miatev tarafından 1921 “de ta­nıtılmıştı. İki yanında mekânlar olan ca­milerden bahsederken O. Reuther böyle bir yapıya Bulgaristan’da İhtiman’da rastladığını yazmıştı. Semavi Eyice de 1966 yılı Ağustosunda, İhtiman’da ana caddeden sapan bir ara yolda ve bir oku­lun hemen yanında olan bu tarihî eseri bir Bulgar’ın yardımı İle bulabilmişti. Ay­nı Bulgar’ın sağladığı 1920’lerde çekil­miş fotoğrafta cami mimarisi belirli ve minaresi sağlam bir halde görülüyordu. 1966’da Mahmud Bey Camii her tarafı­nı otlar bürümüş, minaresi temeline ka­dar yıktırılmış, yok olmaya yüz tutmuş bir harabe halindeydi. Bugün caminin hâlâ durup durmadığı ve ne halde oldu­ğu hakkında bilgi yoktur.

Mahmud Bey Camii’nin esasında bir kilise olduğu yolundaki iddianın hiçbir dayanağı yoktur. Bina, planı ve duvar örgüsünde kullanılan taş ve tuğla işçi­liği bakımından şüpheye yer vermeye­cek şekilde XV. yüzyılın bir Osmanlı-Türk eseridir. Cami, erken Osmanlı dönemi eserlerinden birtabhâneli camidir. 17 m. kadar genişliğindeki cephesinin önün­de evvelce bir son cemaat yeri bulun­duğu izlerden anlaşılmaktadır. Fakat bu kagir ve herhalde beş bölümlü son cemaat yeri bilinmeyen bir zamanda yı­kıldığından yerine ahşap çatılı, sundur­ma biçiminde bir yenisi yapılmıştı. Bu­nun kiriş delikleri muntazam bir sıra halinde cephe duvarında görülmekte­dir. Minare ise sağ köşede yükseliyor­du. Pabuç kısmında gövdeye geçişin or­ganik olmayan bağlantısı, şerefe çık­masının sadeliği, minarenin de o haliy­le geç bir dönemde yenilendiğine işaret sayılabilir.

Caminin son cemaat yeri 1966’da ta­mamen yıkılmış haldeydi. Harim’e geçit veren cümle kapısı, sadece sivri kemeri belli büyük bir gedik halinde bulunuyor­du. Yanlardaki üstleri birer kubbe ile ör­tülmüş misafirlere mahsus tabhâne me­kânlarının son cemaat yerinden ışık alan birer penceresi vardı. Diğer cephelerin­de de birer pencere bulunuyordu. 1966′-da bunların bazıları şekilsiz birer gedik halinde iken bazıları da örülmüştü. Üstü kubbe ile kapatılmış bir avlu mekânı hâ­tırasını yaşatan kubbeli orta mekânın ortasında olması gereken şadırvanla kubbenin ortasındaki aydınlık feneri ar­tık yoktu. Geç dönemde camide değişik­lik yapıldığında yanlardaki tabhâneleri orta mekândan ayıran kemer dolgusu halindeki perde duvarları bu çeşit cami­lerin çoğunda olduğu gibi kaldırılmıştır. Bu duvarların varlığı ve içlerinde tabhâ­ne odalarını ısıtan birer ocağın bulundu­ğu kubbe dibindeki baca çıkışlarından anlaşılmaktadır. Büyük kubbe sekiz kö­şeli bir kasnağa oturuyordu. İçeride ise geçişler üçgen biçimli tromplarla sağ­lanmıştı. Kapalı avlu hâtırası olan kub­beli orta mekândan bir kemerle ayrılan esas namaz mekânı, bu tip yapıların ilk örneklerinde olduğu gibi bir beşik tonoz­la örtülmüştür. Böylece bu bölüm bir ey­van görünümü almıştır ki aynı mimari düzen İznik’te Nilüfer Hatun İrnareti’nde de görülür.

İhtiman İmaret Camii’nin dış cephele­rindeki duvar örgüleri, erken Osmanlı dönemi Türk mimarisinin inşa tekniği­ne sahip bulunmaktadır. Duvarlar taş ve tuğladan beraberce faydalanılması suretiyle yapılmış olmakla birlikte tuğla yer yer süs unsuru olarak da kullanılmış­tır. Hatta bazan basit kaba bir moloz ta­şın etrafı tuğlalarla çerçevelenerek cazip bir görüntü sağlanmıştır. 1966’da cami­nin içinde, sıva üzerinde eski kalem işi nakışlar ve yazılar görülebiliyordu.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski