Gazi/Gazilik Nedir, İslamda, Tarihte Gazi Kavramı Hakkında Bilgi

Gazi. Din uğrunda savaşanlar için özellikle Türkler tarafından mücahid karşılığında kullanılan bir sıfat ve unvan.

Gazi kelimesi (çoğulu guzât, guzzâ, gu-ziy), sözlükte “hücum etmek, savaşmak, yağmalamak; din uğrunda cihad etmek” mânasına gelen gazanın (gazve) ism-i faili olup savaşta başarı kazanan ku­mandanlara, hatta hükümdarlara şeref unvanı olarak verilmiştir. Gazi kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de bir yerde çoğul ola­rak yer almakta(Âl-i İmrân 3/156), baş­ka bir yerde de ima yoluyla şehidlikle birlikte zikredilerek övülmektedir.(Tevbe 9/52) Ancak Kur’an’da bu anlam­da daha çok mücâhid kelimesi geçmek­tedir. Hadislerde ise gazinin ve çoğulu guzâtın sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bunlann bir kısmında “el-gâzîfîsebnillâh”, bir kısmında yalnızca gazi şeklinde yer almaktadır. Hemen ta­mamında Övülen gazilik mefhumunun Allah yolunda savaşan kimseler için kul­lanıldığı anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in şehitlik ve gaziliğin faziletleri hakkındaki sözleri gaziliğin değerini arttırmış ve “ölürsem şehid kalırsam gazi” düsturunun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. İslâm fütu­hatında bu prensibin birinci derecede rolü vardır.

İslâm ülkesinin düşman hücumuna uğraması halinde yapılan cihadın farz-ı ayın. uzaktaki düşman üzerine yapılan gazanın ise farz-ı kifâye olduğu, önce­leri birincisinin “savunma”, ikincisinin “sefer” mânasını ifade ettiği, dolayısıyla gaza ve cihad kelimelerinin anlamları arasında farklılık bulunduğu, ancak za­manla bu farkın azaldığı ve özellikle Os­manlı döneminde bu iki kelimenin eş anlamlı olarak kullanıldığı anlaşılmak­tadır. İslâ­miyet’in yayılmasından sonra şehitlikle birlikte gazilik, neferden hükümdara ka­dar her savaşa katılanın almak İstediği bir şeref unvanı olmuştur.

Din uğrunda savaşan her müslüma-nın sıfatı olan gazi dar anlamda, iktisa­dî zaruretler yüzünden ortaya çıkan büyük şehirlerdeki, hatta bazan ordudaki muayyen zümreler için de kullanılmış­tır. Asya’nın geniş bozkırlarında hayvan­cılıkla geçinen, çoğunluğunu henüz İslâ­miyet’i kabul etmemiş Türkler’in oluş­turduğu göçebeler, çok sert geçen kış mevsimlerinde hayvanları telef olunca şehir ve kasabalara inerler ve şehirliler­den yardım isterlerdi. Şehirlinin cimri davranması üzerine de ihtiyaçları olan şeyleri zor kullanarak alırlardı. Zamanla şehirlerde artan refah göçebeleri bura­lara çekmeye başlamış, saldırı ve yağ­malamaların sayısı da artmıştır. Emevî idaresi buna çare olarak göçebelere kar­şı gönüllü birlikler oluşturmuştur. İlk İs­lâm kaynaklarında bu gönüllüler gazi diye adlandırılır. Emevî idarecileri bun­ların barınması için şehirlerin dışında “ribât” adı verilen kaleler, müstahkem mevkiler inşa ettirmişlerdi. Gazilerin işi daha sonra şehirleri, kervanları koruma­nın yanı sıra gayri müslimleri (göçebele­ri) İslâm’a davet etmek olmuştur. Ribât-lardaki şeyh ve dervişler de bu işi gönül­lü olarak üstlenmişlerdir. İşin ilginç yö­nü, hem gönüllü gazilerin çoğunun hem de göçebelerin Türk olmasıydı. Ancak bu durum fazla sürmedi. Abbâsîler’İn ilk yıllarından itibaren ribâtlarda ve şehir­lerde gönüllü gaziler huzursuzluk kay­nağı olmaya, göçebe gayri müslimleri takip etmek yerine meskûn yerleri ve kervanları yağmalamaya başladılar. Bu yüzden gazi kelimesi bir sü­re kötü bir anlam kazandı. Ancak daha sonraki yıllarda kelime tekrar eski mâ­nasında kullanılmaya başlandı. Anado­lu gazilerinin manevî önderi olan Seyyid Battal’ın adı Türk edebiyatında bu unvanla birleşmiş ve onun adı etrafın­da âdeta bir edebî tür ortaya çıkmış­tır. Battal Gazi Destanı Türk gaziliğinin ruhunu yansıtır. Anadolu gazilerinin cihada giderken bu­nun ve Ebû Müslim-i Horasânî’nin bay­raklarını taşımaları, bu İslâm kahraman­larının hâtıralarını yaşatmaktan kaynak­lanmıştır.

Selçuklu hanedanına adını veren Sel­çuk b. Dukak, gayri rnüslim Oğuzlar’da yaptığı cihad sebebiyle el-Melikü’l-Gâzî unvanını almıştır. Gazneliler devrinde Hindistan’a yapılan se­ferlerde gaziler de önemli rol oynadılar. Sultan Mesud zamanında Sâlâr-ı Gâzi-yân Abdullah Kara Tegin gazilerin sevk ve idaresinden sorumluydu.

XI. yüzyılda Anadolu’ya yapılan Türk hücumlarına öncü olarak katılan gazi­ler. Alparslan’ın Bİzanslılar’a karşı ka­zandığı Malazgirt zaferinden sonra Ana­dolu’nun fethinde etkili rol oynayan Emîr Dânişmend, Emîr Mengücük, I. Süley­man Şah gazi unvanıyla birlikte anılır­lar. Dolayısıyla Anadolu’nun fethine ka­tılan emirlerin hepsi gaza geleneğinin temsilcisi olmuşlardır. Selçuklu Devleti’-nin Bizans ile sınırı olan bölgelerine yerleştirilenlerin “uç Türkler’i” diye anılan gaziler topluluğu olduğu belirtilir. Bun­larda gazilik babadan oğula geçen ocak hükmünde bir statü idi. Ancak oğulun evvelâ kendini iyi bir cengâver olarak is­patlaması gerekirdi. Âşık Paşa, alp eren (gazi) olabilmek için güçlü bir yürek, ce­saret, pazı kuvveti, gayret, iyi bir at. Özel bir elbise, yay, iyi bir kılıç ve süngü ile uygun bir arkadaşa sahip olunması ge­reğinden söz eder.

Bazı kaynaklarda unvan olarak geçen “alp” kelimesi gazinin Türkçe karşılığı olarak kabul edilebilir. Türkler’in İslâmi­yet’e girmesinden sonra bazan “alp ga­zi” biçiminde söylenen bu kelime, tasav­vuf cereyanlarının tesiriyle “alp eren” şeklinde de kullanılmıştır. Gazneliler Dev-leti’nin kurucusu Alp Tegin. Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Alp Arslan oldu­ğu gibi Osman Bey’in dedesi Gündüz’ün unvanı da Alp idi. Osman Gazi’nin arkadaştan arasında hem Abdurrahman Gazi gibi “gazi”, hem de Konur Alp gibi “alp” un­vanlı kumandanlar bulunuyordu.

XIII. yüzyılda Moğol baskısı sonucun­da başlayan göç dalgalan ile Anadolu’­ya bazı derviş zümreleri de geldi. Der­vişler gazilere manevî destek ve heye­can veriyorlardı. Bu hareket, XIV. yüzyıl başlarında Anadolu beyliklerinin teşek­külüne kadar sürdü. Anadolu beylikle­rinde gazilik geleneği devam etti. Fütüv-vetin seyfî kolunu temsil eden Anadolu gazileri şehirlerden ziyade uçlarda yer­leşmiş ve faaliyetlerini din uğrunda ci­had etmek şeklinde duyurmuşlardı. XIV. yüzyıl kaynaklarında ve özellikle İlk Osmanlı tarihçilerinden Ahmedî ve Âşıkpaşazâde’nin eserlerinde bu gazilerden ve gaza ruhundan geniş ola­rak bahsedilmektedir. Eflâkî, Aydınoğlu Mehmed Bey’in Konya’daki Mevlevî şey­hi Sultan Veled tarafından törenle “ga­ziler sultanı” yapıldığını yazmaktadır. Mehmed Bey’in halefi Umur Bey de gazi unvanıyla anı­lır. Gazilik anlayışının etkili şekilde yer aldığı, izahının yapılıp manevî değeri üze­rinde durulduğu Osmanlı sahasında mev­cut en eski kaynak olan ve eserini ba­zan “gazavatnâme”, bazan da “gaziler tarihi” olarak adlandıran Ahmedî’ye gö­re gazi, Allah’ın yeryüzünde şirki kaldır­mak için kullandığı bir silâh ve hizmet­kârdır, Allah’ın kılıcıdır, müminlerin ha­mişidir; Allah yolunda ölürse şehiddir ve Allah katında ebedîliğe ulaşır. P. VVittek’e göre Batı Anadolu’daki uç beylikleri gazi teşkilâtından doğmuştur. Hepsinin gayesini fethin teşkil ettiği bu beyliklerin başlangıçta en küçüğü olan Osmanlı Beyliği, coğrafî mevkii ve Bi­zans’a sınır komşusu olması dolayısıyla daimî cihad halindeydi, buna bağlı ola­rak da gaza ruhunu hep canlı tuttu. Bi­zans İmparatorluğu aleyhine kısa süre­de büyüdü, güçlendi ve fetihlerini iyi or­ganize edebilen tek devlet haline geldi. XV. yüzyıl kroniklerinde, Osmanlıların Konya’daki Selçuklu Sultanlığına halef olacağına dair menkıbeye geniş yer ve­rilmiştir. Bu menkıbeye göre son Selçuk­lu sultanı gaza alâmeti olarak Osman Gazi’ye sancak ve atlar göndermiştir. Yi­ne tarihî geleneğe göre Osmanlı gazile­rinin başlıca özelliği başlarına giydikleri ak börktür. Nitekim Âşıkpaşazâde Bur­sa fâtihi Orhan Bey’i, “Gaza için ak börk geyüptür / Yüzü ak işi sağ Orhan Gazi / Ne giyse yaraşur Orhan Gazi / Âşık Paşa zamanında idi gâzî” mısralarıyla tavsif eder. Bunun oğlu Murad Hü-dâvendigâr da Neşrî’ye göre Memlûk Sul­tanı Seyfeddin Berkuk tarafından aynı şekilde “sultânü’l-guzât vel-mücâhidîn” olarak anılmıştı.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında Anadolu’da gâziyân-ı Rûm’dan başka abdalân-ı Rûm, bâciyân-ı Rûm ve ahî-yân-ı Rûm gibi Kalenderiyye tarikatına mensup fütüvvet teşkilâtları da vardı. Anadolu’nun Türk­leşmesinde ve fethinin tamamlanmasın­da bu dinî-askerî alp eren kuruluşları­nın çok büyük rolü olmuştur.

Osman ve Orhan Bey zamanlarında fethedilen yerler bu hükümdarlar tarafından gazilere dirlik olarak verilmiştir. Fütüvvet geleneğinin devamından baş­ka bir şey olmayan bu uygulama zaman­la daha sistemli hale getirilmiş ve yüz­yıllarca devletin toprak ve askerî teşki­lâtının temelini teşkil etmiştir. Yıldırım Bayezid döneminde gaza geleneğinin daha da canlandırıldığı söylenebilir. Onun uç bölgelerindeki gazi ailelerini ve bey­leri kontrol altına almaya ve merkezî ida­reye bağlamaya çalışması bu anlayışın terkedildiği anlamına gelmez. Osmanlı­lar, XV. yüzyıl ortalarında nisbeten Ana­dolu’da birliği sağlayarak sınırlarını Fı­rat’a dayandırmışlar, XVI. yüzyılın ilk çey­reğinde ise İslâm birliği idealini önemli ölçüde gerçekleştirmişlerdir. İstanbul’un fethinden sonra gaza ruhu bizzat Fâtih Sultan Mehmed’de ve Av­rupa kıtasındaki sınır boylannda mev­cut akıncı birliklerinde devam etmiştir. Öte yandan “i’lâ-yi kelimetullah” ideali­nin ve anlayışının da özellikle XVI. yüz­yılın ikinci yarısında kaynaklarda bolca işlendiği, hatta ferman ve hükümlerde de yer aldığı dikkati çekmektedir.

Osmanlılarda bütün askerlere “guzât-ı İslâm” denilerek gazilik geleneği çeşitli şekillerde yüzyıllarca devam ettirilmiş­tir. Sipahiliğin babadan oğula geçmesi ve timar teşkilâtını oluşturan birime “kı­lıç” denilmesi tesadüfi bir adlandırma değildir. Gazilik geleneğinin devamı yeniçeri teşkilâtında daha açık olarak görülür. Bektaşî tarikatıyla ma­nevî ilgisinden dolayı yeniçerilere “gazi-yân-ı Hacı Bektâş-ı Velî” denirdi. Yeni­çeri Ocağı âdeta gazi âdetlerinin sistem-leştirilmesidir. Başlangıçta savaş esiri hıristiyan çocuklarının eğitilerek devlet hizmetine alınmaları, başlarına ak börk giydirilmesi hep bu gelenekten kaynak­lanmıştır. Osmanlılar’da tahta çıkan pa­dişaha umumiyetle bir tasavvuf büyüğü veya nakîbüleşraf, bazan da şeyhülislâm tarafından kılıç kuşatılması gazilik geleneğiyle açıklanabilir. Aynı şekilde za­fer kazanan kumandana törenle gazi çe-lengi takılması da doğrudan bununla il­gili bir uygulamadır. Osmanlı padişahları da bizzat katıldıkları seferlerde kazan­dıkları başarılar sebebiyle bazı müelliflerce gazi unvanıyla anılmışlardır. Nitekim Peçuylu İbrahim Kanunî Sultan Süley­man’ı bu unvanla anar. An­cak daha sonra bizzat sefere çıkmasalar da kazanılan zaferler dolayısıyla bu un­vanla anılanlar da vardır. Meselâ 1732’de Tebriz’in alınması üzerine I. Mahmud’a. 1769’da Rus ordularının Hotin’den püskürtülmesi dolayısıyla III. Mustafa’ya ga­zi unvanı verilmişti. I. Abdülhamid ise Osmanlı-Avusturya-Rus savaşlarının ilk yıllarında elde edilen bazı askerî başarı­lardan dolayı 1788’de bir fetva İle gazi unvanını almış ve bu unvanın hutbeler­de okunması için her tarafa ferman gön­derilmişti. Bu anlayış daha sonra da devam etmiş. II. Abdülhamid Doksanüç Harbi’nden dolayı Şeyhülislâm Hayrullah Efendi’nin fetvasıyla gazi unvanını almış, tuğ­rasına ve devrinde basılan paralara bu unvanını koydurmuş, hutbelerde okun­ması için ferman çıkartmıştı. Aynı sa­vaşta gösterdikleri kahramanlıklar do­layısıyla Plevne müdafii Osman Paşa ile Doğu Anadolu cephesi kumandanı Ah-med Muhtar Paşa’ya Sultan Abdülhamid tarafından gazi unvanı verilmiştir. Niha­yet Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Ke­mal’e mareşal rütbesiyle birlikte gazi unvanı verilmesi de bu geleneğin bir de­vamıdır. Laikliğin ve soyadı kanununun kabulünden sonra bile gazi unvanının kullanımı devam etmiştir. Türkiye’de 1927’den beri her yıl düzenlenen Gazi Koşusu bu unvanla yapılmaktadır. Eski adı Gazi Eğitim Enstitüsü olan yüksek okul 1982 yılında Gazi Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. İstiklâl Savaşı’na ka­tılarak İstiklâl madalyası alanlara “İstik­lâl Savaşı gazisi” denmektedir. Aynı şe­kilde Kore ve Kıbrıs savaşlarına katılan­lar da bu unvanla anılır.

Osmanlılar’da gaza anlayışı ayrıca, Arap edebiyatındaki “megâzî” kitapları gibi “gazânâme” veya daha yaygın ifadesiy­le “gazavatnâme” adı altında bir edebi türün ortaya çıkması ile de kendini gös­terir. Gaza ruhu ve gazilik Türk kültü­ründe derin izler bırakmış, gazi sadece unvan olarak değil isim olarak da kulla­nılırken bunun müennesi olan “gaziye” de kadınlara ad olarak verilmiştir. Ha­lep Eyyûbi hükümdarının kızının adı Ga­ziye Hatun’dur. Kırım Hanlığı’nda gazi sıfatı aynı zamanda ad haline gelmiştir. Meşhur Kırım Hanı Gazi Giray dışında hanlık makamına geçen iki Gazi Giray Han daha vardır. Anadolu’da bugün ga­zi adına özellikle Alevî kesiminde sıkça rastlanır. Öte yandan şehir için de bu unvanın kullanıldığı dikkati çeker. An-tep halkının İstiklâl Savaşı’nda göster­diği kahramanlık dolayısıyla bu şehrin adına gazi sıfatının eklendiği bilinmek­tedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski