Gaz­ne Şehri Nerede, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gaz­ne. Afganistan’da tarihî bir şehir.

Kabil’in 145 km. güneybatısında yer alır; aynı adı taşıyan eyaletin merkezi­dir. Bir yayla manzarası arzeden Gazne şehrinin denizden yüksekliği 2225 met­redir.

İslâm öncesi tarihi karanlık olan Gaz­ne, arkeolojik kazılardan anlaşıldığına göre milâttan önce kurulmuştur. Gazne’nin de içinde bulunduğu bölge Zâbül-ler’in yurdu olup Zâbülistan adıyla bilin­mekteydi. Kale ve şehir aynı ismi taşı­yan akarsu kenarındadır. Asıl adı Gen­zek olan şehir İslâm kaynaklarında Gaz­ne ve Gaznîn şeklinde kaydedilmiştir. Ahsenü’t-tekasim ve Hudûdü’l-câlem’de Gaznîn biçiminde geçer. Yâküt el-Hamevî de halkın bu şehre Gazne dediğini, ancak ulemâ nezdinde Gaznîn olarak bilindiğini ve doğrusunun da bu olduğunu söyler. Gazne’nin İran menşeli bir isim olması muhtemeldir.

Önceleri İran’daki çeşitli imparator­lukların topraklan içinde görünen Gaz­ne Baktria Krallığı’nın hâkimiyeti altına girmiştir. Hsiungnular tarafından ba­tıya göçe zorlanan Yüe- çiler ve onlardan önce de Sakalar Hindistan’ı istilâ eder­ken Gazne’yi ele geçirmişlerdi. Yüeçiler’in Afganistan’da teşkil ettiği dörtyab-guluktan biri Gazne’yi içine almaktaydı. Kuşanlar’ın mirasçısı Akhunlar da (Efta-litler) Gazne’yi İki yüzyıl kadar idareleri altında bulundurdular. Sâsânî-Göktürk iş birliği sonunda Akhun Devleti yıkılın­ca Gazne mahallî siyasî teşekküllerce idare edildi. VIII. yüzyıl başında Gazne’­yi ziyaret eden Hueich’ao burada bir­çok ibadethanenin bulunduğunu, şehrin Sha-Tarkan adlı bir Türk tarafından yönetildiğini söyler. IX. yüzyılda ise Saffârî nüfuzu Gazne kapılarına kadar yayıldı. İslâm coğrafyacılarının ifadesine göre Türk kabileleri Akhunlar’ın yıkılışından sonra da Kabil. Gazne ve Kandehar çiz­gisinde hayatlarını devam ettirmişlerdi; bunların başında Halaçlar (Kalaç) geliyor­du. Bazı müellifler, Horasanlıların Gaz­ne gibi tabiat şartlarının çok zor olduğu yörede yerleşmelerini garip karşılamışlardır.

Şehrin X. yüzyılda Sâmânîler’in hâki­miyetinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Sâmânîler’in hizmetinde bir Türk kuman­danı olan Alp Tegin 13 Zilhicce 351’de(12 Ocak 963) Gazne’yi ele geçirdi. Alp Tegin, gelişen siyasî olaylar sonunda Sâmânî ve putperest Hindûlar’la mücade­leye mecbur kaldı. Gazneliler’in kurucu­su Alp Tegin’in yerine geçen oğlu Ebû İshak İbrahim zamanında (963-966) Levik hanedanından Ebû Ali Gazne’yi işgal etti. Buhara’ya kaçan Ebû İshak İbrahim. Sâmânîler’in yardımıyla kurduğu büyük bir ordu ile geri döndü ve Ebû Ali’yi mağ­lûp ederek Gazne’ye girdi(27 Şevval 354/ 26 Ekim 965). Bilge Tegin ve PîrîTegin’den sonra Nâsırüddevle Sebük Tegin de Gazne’ye hâkim oldu. Sebük Tegin Gaz-ne nehri boylarındaki fetihlerle yetinme­miş. Hindûlar’ı tehdit ederek Türklere Hindistan kapılarını açmıştır.

X. yüzyıl coğrafyacıları, Gazne’nin Hin­distan ticaretinde önemli bir ambar şeh­ri olduğunu söylerler. 1186 yılına ka­dar Afganistan ve çevresine sahip olan Gazneli hükümdarlarının çoğu Gazne’de oturdu. Muhammed b. Hüseyin el-Bey-hakl ve Muhammed b. Abdülcebbâr el-Utbî gibi tarihçiler eserleriyle bu altın çağı ebedîleştirdiler. Gazne’nin şehir ola­rak gelişmesinde en etkili rolü Sultan Mahmud oynamıştır. Mahmud, 22 Şaban 416’da(18 Ekim 1025) çıktığı Hin­distan seferinde Somnat’ı (Sûmenât) fethetmiş ve meşhur putlarından biri­ni ikiye ayırarak bir bölümünü Gazne’ye göndermişti. Yine meşhur bir tapınağın kapısı da Gazne’ye yollanmış ve bura­daki büyük bir inşaatta kullanılmıştır. Arûs-i Felek Camii ile bir medrese bu seferden sonra yaptırılmıştır. Kültür ve medeniyet alanında da Gazne en parlak devrini Gazneliler zamanında yaşadı (963-1186).

Gazneliler’in zayıflamasından sonra Selçuklu nüfuzu arttı. Sencer 510(1117) ve 529 (1135) yıllarında Gazne’yi iki de­fa istilâ etti. Gurlular bölgede Gazneli­ler’in yerini almaya başladılar. Alâeddin Hüseyin. Gazneliler tarafından öldürülen iki kardeşinin intikamını almak için Gaz­ne’ye hücum ederek şehri baştan başa yakıp yıktı (545/1150-51) ve bu yüzden “Cihansûz” (dünyayı yakan) lakabıyla anıl­dı. Şehir bir ara Oğuzlar’ın eline geçti. Daha sonra Gurlular’dan Muizzüddin Gaz­ne’yi 1173’te ele geçirdi ve başşehir yap­tı. Muizzüddin Hindistan’a yapılan gaza­ları buradan idare etti. Hindistan tari­hinde önemli rol oynayan ve sultanın memlükleri arasında bulunan Kıpçaklı, Halaçlı ve Horasanlı şahsiyetler ilk defa Gazne’de Gur ârız-ı memâlikine başvur­muşlardır. Bundan sonra da devletin çe­şitli kademelerinde yükselerek bağım­sız sultanlıklar kurdular. Muizzüddin’in ardından Türk Memlûk Emîri Tâceddin Yıldız Gazne’ye hâkim oldu; fakat Kut-büddin Aybeg ile yaptığı savaşı kaybe­dince şehirden ayrılmak zorunda kaldı. XIII. yüzyıl başlarında Hârizmşahlar’a in­tikal eden Gazne’de Celâleddin Hârizm-şah’ın hâkimiyeti uzun sürmedi: Celâ­leddin Cengiz’e yenilerek Hindistan’a çekildi. Buna rağmen halk şehri terket-medi. Moğollar Ögedey Han kumanda­sında Gazne Önlerine geldiler. Ögedey halkı acımasızca kılıçtan geçirdi ve bazı­larını da esir olarak yanında götürdü. Gazne, Cihansûz hadisesinden sonra en büyük tahribata 1221 “de mâruz kalmış ve eski canlılığını kaybetmiştir. Kısa sü­ren Moğol fırtınasından sonra şehir bir sükûnet devresi yaşadı. Ardından Çağa-taylılar yöreye hâkim oldular. Kutluğ Ho­ca Hindistan’a yapılan akınları Gazne’-den yönetti. XIV. yüzyılda Gazne’yi ziya­ret eden İbn Battûta şehrin harap vazi­yette olduğunu söyler. Timur 1401’de Afganistan ile birlikte Gazne’yi ele ge­çirdi ve torunu Pîr Muhammed b. Cihan­gir’e verdi. Pîr Muhammed burayı Hin­distan’a yapılan akınlarda üs olarak kul­landı ve Timur’un ölümünden (1405) son­ra da kısa bir müddet Gazne’yi hâki­miyeti altında bulundurdu. Timurlular’-dan sonra Argun hanedanı 1504 yılına kadar Gazne ve Kabil’e hâkim oldu. Bâ-bür Kabil’i ele geçirdikten sonra Gaz­ne’ye girdi ve buraya bir vali tayin et­ti. Uzun süre Bâbürlü himayesinde ka­lan ve 1738’de Nâdir Şah tarafından zaptedilen Gazne’yi 1747’de Ahmed Şah Dürrânî Afganistan topraklarına kattı ve Hindistan seferlerinde üs olarak kul­landı. Birinci Afgan – İngiliz savaşında (1839-1842) Gazne iki defa İngilizler ta­rafından işgal edildi. İngilizler’in Afga­nistan’ı işgali 1880’de sona erdi. Gazne 1979’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle­ri Biriiği’nin askerî müdahalesine mâ­ruz kaldı ve Sovyet-Afgan birlikleriyle Afgan mücahidleri arasında çarpışmala­ra sahne oldu. Mücahidler 1981 “de şeh­ri kısa bir süre için ele geçirdiler.

Bugün Gazne vilâyetinin merkezi olan şehir Kabil-Kandehar yolu üzerinde yer alır. Afganistan’ın önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Gazne’­de kürk. ipek ve tarım ürünleri ticareti yapılır. 1982’de vilâyetin nüfusu 676.416 olup bunun 31.985’i Gazne şehrinde ya­şamaktaydı. Halkının çoğu Sünnî’dir ve Farsça konuşur. Sultan Mahmud. Me-sud ve İbrahim’in türbeleri Gazne’de bu­lunmaktadır. Ayrıca, yakın zamanlara kadar Sultan Mahmud ile oğlu 1. Mesud tarafından dikilen zafer anıtları (kule­ler) olduğu sanılan, ancak daha sonra İli. Mesud ve Behram Şah tarafından yaptırıldığı anlaşılan iki minare de gü­nümüze kadar kısmen ayakta kalabil­miştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski