Gence -Azerbaycan- Tarihi, Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gence. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bakü’den sonra ikinci büyük şehri.

Baku’nun 363 km. batısında KüçüK Kafkasya dağlarının kuzeydoğu eteğin­de, Kör (Kura) ırmağının sağ kollarından Genceçay’ın her iki kıyısında Baku-Tif­lis demiryolu üzerinde yer almakta olup Azerbaycan’ın eski şehirlerindendir. Şeh­rin adı Ortaçağ Arap kaynaklarında Cen-ze veya Kence, Fars kaynaklarında Gen­ce. Ermeni ve Gürcü kaynaklarında Gand-zak yahut Gandza şeklinde geçer. Bu­nunla birlikte, Dede Korkut destanında hıristiyan ve müslüman dünyasının sı­nırları arasında gösterilen şehrin adının nereden geldiği ve ne zaman kuruldu­ğu hakkında kesin bilgi yoktur. Şehrin adı bazı kaynaklarda Azerî Türkçesi’n-deki “gen yer” (açık, geniş yer) anlamına bağlanır. Bir başka görüşe göre de keli­me Pehlevî dilinde “hazine, mahsul de­posu” demektir.

Gence bölgesinde (Sakasena) milâdî 576 yılında büyük bir Hun-Sâbir kitlesi ya­şamaktaydı. 730-731 yıllarında Bâzcîr’in idaresinde 300.000 kişilik Hazar ordu­sunun Araplar’a karşı giriştiği sefer es­nasında tahrip edilen şehirler arasında Gence’nin de adı geçer. Mîrhând, şehrin kuruluşunun Sâsânî Hükümdarı Kubâd dönemine uzandığını belirtirken Ham­dullah Müstevff-i Kazvînî buranın 39’da (659-60), Arrânlı M. Kagankatvatsi ise 846-847 yıllarında Araplar tarafından kurulduğunu kaydederler. Müneccimba-şı’nın kaynaklarından biri olan müellifi meçhul Târîhu’I-Böb’dak\ bilgiye göre şehir. 245’te (859) Halife Mütevekkil-Alellah’ın sergerdelerinden Muhammed b. Hâlid b. Yezîd tarafından imar edil­miş ve Bâbülebvâb (Derbend) ile birlikte kendisine İktâ olarak verilmişti. Bu bil­gilerden hareketle Gence’nin kuruluş ve teşekkülünün Vl-Vlll. yüzyıllar arasında olduğu söylenebilir.

Kuzey tarafında Kür ve kollan ile su­lanan verimli bir ovanın, güneyinde ise üzerinde yaylalar, ormanlar bulunan dağ­lık bir arazinin yer aldığı Gence bölge­sinde Araplar’dan önce göçebe Türkler yaşamaktaydı. VIII. yüzyılın başlarında Gence’nin bulunduğu Arrân bölgesi Ha-zarlar’la Araplar arasında cereyan eden savaşlara sahne oldu. Dede Korkut des­tanında Berdea ile beraber, Oğuz Türk-leri’nin kuzey hududunda Gürcistan sı­nırlarında Bağıl oğlu Amran’ın malikâ­nesi olarak gösterilen Gence. İstahrî’ye göre Arap fetihlerinin ilk dönemlerinde Berdea’dan Tiflis’e ulaşan yolda küçük bir şehir durumundaydı. 943-944’te Ha­zar denizi ve Kür ırmağı yoluyla gelen Rusların Berdea’yı yağma ve tahrip et­melerinden sonra Arrân bölgesinin mer­kezi oldu ve hızla gelişmeye başladı, şeh­rin etrafı surlar ve hendekle çevrildi. 344 (955-56) yılında Sâlârîler hanedanı top­raklarına katıldı ve Arrân valisinin ika­metgâhı haline geldi. 36O’ta (970-71) Şeddâdîler’in hâkimiyeti altına girdi. Şed­dadîler şehirde köprüler, kervansaray­lar ve yeni surlar yaptılar. Böylece şehir eski surların dışına doğru genişledi ve burada yeni alışveriş merkezleri oluştu. Karadeniz kıyılarını İran’a bağlayan ta­rihî ticaret yolu üzerinde bulunması ik­tisadî hayatın daha da canlanmasına yol açtı.

Gence’ye hâkim olan Şeddadîler 1054′-te Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e tâbi ol­mak zorunda kaldılar. 1067 yılında Gür­cistan seferinden dönen Alparslan bir süre Gence’de kaldı. Sultan Melikşah 1076’da Gence’yi muvakkaten Emîr Faz-lûn’dan alıp bütün bölgeyi Emîr Sav Te-gin’e verdi. Böylece yöreye çok sayıda Türkmen yerleştirildi. Sultan Melikşah’ın 478 sonlarında (1086 başlan) gerçekle­şen Kafkasya seferi sırasında en ciddi mukavemeti Gence şehri göstermiş, bunun üzerine sultan Urfa Emîri Bozan’ı Fazlûn’u te’dib ve Gence’nin zaptıyla gö­revlendirmiştir. Çok çetin muhasaradan sonra ele geçirilen Gence ve çevresi doğ­rudan merkeze bağlandı. Şeddadî Hü­kümdarı III. Fazlûn teslim oldu, fakat daha sonra tekrar Gence’ye hâkim ol­mayı başardı. Ardından Melikşah. 1088′-de büyük bir orduyu Arrân üzerine gön­derdi. Fazlûn teslim olmayı reddedin­ce şehre zorla giren Selçuklular bura­yı yağma ettiler. Böylece Gence ve Ar-rân’da kesin olarak Selçuklu hâkimiyeti kurulmuş oldu. Şehir 486’da (1093) Sul­tan Berkyaruk tarafından Muhammed Tapar’a iktâ olarak verildi. Muhammed Tapar daha sonra atabeği Kutluğ Tegin’i öldürterek saltanat davasıyla ayaklandı ve bütün Arrân’a hâkim oldu. Sultan Berkyaruk ile aralarında vuku bulan üçüncü savaştan sonra yapılan antlaş­mada (495/1101) Gence ve çevresi Mu­hammed Tapar’a bırakılmıştı. Muham­med Tapar tahta geçtikten sonra da Gence önemini kaybetmedi. Gürcü Kralı David 503″te (1110) Gence’ye kadar gel­diyse de Muhammed Tapar tarafından bozguna uğratıldı.

1139’da büyük bir deprem sonucun­da Gence geniş tahribata mâruz kaldı. İmâdüddin el-İsfahânî’ye göre deprem esnasında 300.000, İzzeddin İbnü’l-Esîr’e göre 230.000 kişi hayatını kaybetti. Bu olay sırasında Kepez dağından kopan bir heyelan kütlesi aşağı inerek Aksu ırma­ğının önünü kapatmış ve bu doğal setin arkasında suların birikmesiyle şimdiki Göygöl oluşmuştu. Bu durumdan fay­dalanan Gürcü Kralı I. Dimitrius, zelze­leden yıkılmış Gence’ye baskın yaparak şehri yağmaladı. Baskın sırasında Gür­cüler ganimet olarak Gence’nin meşhur demir kapısını da Gürcistan’a götürdü­ler. Kapı bugün Gürcistan’da Kutaisi şeh­ri civarında Gelati Manastırı’ndadır. Gen­ce, Gürcü saldırılarına karşı müslüman-lar tarafından uç bölgesi (sugür) olarak kabul edilmiş ve tahkimat yapılmıştır.

521’de (1127) Gence ve Arrân, Selçuk­lu valileri Karasungur ve Çavlı’nın idaresindeydi. Karasungur yıkılıp tahribat ve yağmaya uğramış olan şehri kısa zaman­da yeniden kurdu. Bunun ardından ön­ce Selçuk sultanlarının, daha sonra da İldenizliler’in merkezlerinden biri haline gelen Gence ekonomik ve kültürel açı­dan en parlak günlerini yaşadı, büyük bir gelişme gösterdi. Nüfusu doğudaki birçok şehirden daha fazlaydı. Ayrıca ya­kınlarında demir ve bakır filizlerinin bu­lunması demirciliğin gelişmesine yol aç­tı. Şehirde çeşitli zenaat kolları faaliyet gösteriyor, kaliteli ipek kumaşlar üreti­liyor, ham ipek, kürk, keçe ve elbiseler ihraç ediliyordu.

İldenizliler’in en tehlikeli komşusu hıristiyan Gürcüler idi. Gürcü Kralı İli. Ge-orgi 1162 ve 1166’da Gence’yi zaptede-rek yağmalamış ve birçok esir götürmüş­tü. XII. yüzyılın sonlarında Gürcü Krali­çesi Tamara Gence’ye baskında bulun­muş ve Gence hâkimi şehri terketmişti. Ancak Genceliler’in direnişi sonucunda muhasarayı kaldırıp geri çekilmek zo­runda kaldı.

XII. yüzyılın son yarısı İle XIII. yüzyılın başlarında Gence Ön Asya’nın en ihti­şamlı ve güzel şehirlerinden biri olmuş­tu. İbnü’l-EsTr burayı “Arrân şehirlerinin anası” olarak adlandırırken Hamdullah Müstevff-i Kazvînî onu İsfahan ve Merv ile karşılaştırır. Ayrıca Aksaray’ın Ana­dolu’nun, Gence’nin de Arrân’ın en gü­zel şehri olduğunu belirtir. Şemseddin İldeniz (1137-1175) ve Cihan Pehlivan’ın (1175-1186) dönemleri Gence’nin sosyal ve ekonomik refah devridir. İbrahim b. Muhammed el-Cenzî, Ebû Hafs Ömer b. Osman el-Cenzî, Yezîd b. Ömer el-Cen­zî gibi bu şehirde yaşamış birkaç âlim, edip ve muhaddisin ismini Yâküt el-Hamevî zikreder. Nitekim bu devirde Gen-ce’de Ebü’l-Ulâ Gencevî, Mehseti Hanım ve Şeyh Nizâmî-i Gencevî gibi şair ve mü­tefekkirler yetişmiştir. Nizâmî’nin Gen­ce civarındaki mezarı halkın ve sultan­ların ziyaretgahı olmuştur.

Gence 1221’de Moğollar’ın saldırıları­na hedef oldu. Bu İlk saldırı sırasında Azerbaycan’a baskın yaparak Beylekân’ı yakıp yıktıktan sonra Gence’ye yürüyen Moğollar, şehrin sağlam ve müstahkem surlara ve kalabalık nüfusa sahip oldu­ğunu görünce fidye olarak altın ve ku­maş alıp geri çekildiler. 1223’te Gence Hâkimi Kaşkara (Kuşhara) bir grup Kıp­çak Türkü’nün bu bölgede yerleşmesi­ne izin verdi. Ardından Celâleddin Hâ-rizmşah Azerbaycan’a yürüyerek (1225) Gence Hâkimi Cemâleddin’den şehri tesHm aldı. Fakat Celâleddin Azerbaycan’­da istikrarlı hâkimiyet kuramadı ve bü­yük bir direnişle karşılaştı. 1231’de Gen­ce ahalisi ayaklanarak şehirde bulunan Hârizm Garnizonu’nu basıp askerleri Öl­dürdüler. İsyanı bastıran Celâleddin ise sadece âsi elebaşılarından otuz kişiyi re­isleri Bondar ile birlikte öldürttü. Bunun hemen ardından yeniden Azerbaycan’a gelen Moğollar 1235’te Gence’yi aldılar ve kendilerine sert bir şekilde direnen şehir halkını kılıçtan geçirdikleri gibi şeh­ri de yakıp yıktılar.

Dört yıl harap durumda kaldıktan son­ra yavaş yavaş yeniden kurulan Gence, İlhanlı Sultanı Gâzân Han’ın uyguladığı iktisadî tedbirler sonucu kalkınmaya baş­ladı ve Karabağ-Arrân vilâyetinin mer­kezi haline gelip idarî bakımdan yeniden önem kazandı. XIV. yüzyıl ortalarında Gence ve Karabağ’a Celâyirliler hâkim oldular. XV. yüzyılın başlarında bu böl­ge Karakoyunlular’ın eline geçti. Gence ve Berdea hâkimi olarak adı geçen Emîr Karaman Karakoyunlu beylerbeyi idi. Timur’un oğlu Şâhruh Mirza’nın Azer­baycan ve Karabağ’a ilk seferi sırasında (1420-1421) Gence ve Karabağ’ın hâkimi Karamanlı boyunun emîri Yâr Ahmed ol­muştu. Akkoyunlular’ın bölgede hâkimi­yet kurduğu dönemde (1468-1501) Ka-rabağ ve Gence muhtemelen Kaçar emir­lerinin idaresindeydi.

Şafevîler Devleti’nin kuruluşundan (1501) sonra Gence Kaçar emirlerinin ir-sî malikânesi haline geldi; idarî açıdan on üç vilâyete (beylerbeydik) ayrılan Sa-fevî Devleti’nin önemli vilâyetlerinden birini oluşturdu. Karabağ veya Gence vilâyeti olarak adlandırılan bu idarî böl­ge. Kaçar boyuna mensup Ziyâdoğullan tarafından idare edildi. I. Tahmasb dev­rinde Gence Beylerbeyi Şahverdi Ziyâ-doğlu Kaçar idi. Ondan sonra gelen bey-lerbeyiler onun oğulları İbrahim Han ve Yûsuf Halîfe, yeğeni Teyker Sultan, İmam Kulı Han ve onun oğulları Mürşid Kulı Han, Muhammed Kulı Han, onun oğlu Murtaza Kulı Han’dır (ö. 1664). Sonun­cusunun evlâtları. Gence ve Karabağ bey-lerbeyiliğini 1737 yılına kadar ellerinde tuttular. Nâdir Şah zamanında onların hâkimiyeti Gence şehrine münhasırdı. 1804 yılındaki Rus işgaline kadar Gen­ce’nin idaresi Ziyâdoğullan’nın elinde kaldı.

XVI. yüzyıl sonlarında Gence ve yöresi Şafevî-Osmanlı savaşlarına sahne oldu. 20 Temmuz 1588’de Erzurum’dan ha­reket eden Ferhad Paşa idaresindeki kalabalık Osmanlı kuvvetleri hiçbir muka­vemetle karşılaşmadan Gence önlerine geldiler. Osmanlı ordusunun harekete geçtiğini öğrenen Gence Hâkimi Ziyâd Han oğlu Mehmed şehri boşaltarak Araş boylarına doğru çekildiği için 1 Eylül’de Osmanlı kuvvetleri terkedilmiş şehre gir­diler. Bu sefer sırasında orduda bulunan tarihçi Selânikî Gence’nin bağlık bahçe­lik çok güzel bir şehir olduğunu, yakının­da iki köprü bulunduğunu, Ferhad Pa-şa’nın askerlerine bağlara, bahçelere ve şehirdeki binalara herhangi bir zararla­rı dokunmaması için sert emirler verdiği­ni belirtir. Şehre girildikten iki gün son­ra inşa faaliyetlerine başlanarak etrafı surlarla çevrildi, hendekler kazıldı. Kırk gün süren inşa sonunda Gence 6000 zi­ra (yaklaşık 4 km.) uzunluğunda surlarla çevrildi. İçine 3500 muhafız ve toplar kondu; Gence merkez olmak üzere bir eyalet teşkil edildi ve beylerbeyiliğine Çerkez Haydar Paşa getirildi. 1593 yılına ait Gence vilâyeti Tahrir Defteri’ne göre bu eyalet yedi sancağa ayrılmıştı. Bu sancaklar Gence (on iki nahiye), Berdea (beş nahiye). Hacin (dokuz nahiye), Ahıstâbâd (beş nahi­ye), Dizak (üç nahiye), Hekâri (dört nahi­ye) ve Verende (bir nahiyel adlarını taşı­yordu. Gence’nin fethi, Osmanlı tarihçisi Rahîmzâde İbrahim Harîmî Çavuş tarafından yazılan Kitöb-i Gencîne-i Feth-i Gence adlı eserde manzum olarak tasvir edilmiştir.

Osmanlı hâkimiyetine girişinin he­men ardından eski Gence hâkimi olup daha sonra Osmanlılar’a iltica edecek olan Ziyâd Han oğlu Mehmed’in başarı­sız kuşatma teşebbüsünde bulunduğu şehir ve yöresi on sekiz yıl Osmanlı ida­resinde kaldı. Bu dönemde önemli bir ipek üretim yeri olma özelliğini korudu.

XVII. yüzyıl başlarında yeniden başlayan Osmanlı-Safevî savaşları sırasında 1606′-da I. Abbas tarafından altı aylık bir ku­şatmadan sonra ele geçirildi. Mukave­met gösterdiği için şahın emriyle yağ­ma ve tahrip edildi, hatta bu büyük tah­ribatın izleri uzun zaman sürdü. Yeni Gence eski yerinden 1 fersah (yaklaşık 6 km.) mesafede kuruldu. Kırk yıl sonra (1647) burayı gören Evliya Çelebi Gence’yi 6000 evli, kale ve suru olmayan, cami, imaret, han, hamam, bedesten ve çarşısı bulunan bağlık ve bahçelik bir şehir olarak tarif eder ve yedi nahiyeli, pirinç, pamuk, ipek, at nalı demiriyle meşhur bir hanlık merkezi olduğunu ya­zar.

XVIII. yüzyılın başlarında İran’da orta­ya çıkan kargaşalıktan faydalanan Rus Çarı I. Petro Hazar denizi sahillerini isti­lâ ettiği sıralarda (1722) Osmanlı kuv­vetleri duruma müdahale ederek Kara-bağ’a girdiler. 1724’te Ruslar’la yapılan antlaşma ile İranın Kontrolündeki Nah-cıvan, Karabağ. Azerbaycan ve Dağıstan yöreleri iki taraf arasında paylaştırılınca Osmanlılar bu anlaşma şartları gereği harekete geçerek Nahcıvan, Erivan ve Tebriz’i aldılar. Hemen sonra da 4 Eylül 1725’te Sarı Mustafa Paşa idaresindeki kuvvetler iki günlük bir kuşatmadan son­ra Gence’yi zaptettiler. Ancak bu ikinci Os­manlı hâkimiyeti de uzun süreli olmadı. 1734’te Nâdir Şah, Genç Ali Paşa tara­fından müdafaa edilen Gence’yi kuşattıy-sa da başarılı olamadı. 18 Haziran 1735′-te Arpaçayı Savaşı’nda Osmanlı kuvvet­lerini yendikten sonra 9 Temmuz’da Gen­ce’yi ele geçirdi. Bu sırada şehir kuvvet­li surlar ve üç hendekle çevrili müstah­kem bir halde bulunuyordu.

Nâdir Şahın ölümünden sonra Gence, XVIII. yüzyılın ortalarında Azerbaycan’­da kurulan yarı müstakil hanlıklardan biri oldu. 20 Kasım 1803’te Rus Gene­rali Sisianov Tiflis’ten Gence’ye gelip şeh­ri kuşattı. Gence Hanı Cevâd Han Ruslar’ın teslim teklifini reddederek uzun müddet mukavemet gösterdi. Şiddetli top ateşinden sonra muhafızlardan sa­yıca kat kat üstün olan Ruslar Gevâd Han’ı kale içine çekilmeye mecbur etti­ler. 3 Ocak 1804’te Cevâd Han şehid düş­tü; Ruslar’ın eline geçen Gence büyük bir katliama mâruz kaldı. 7000’den faz­la kişi öldü, camiye sığınan kadın ve ço­cukların hepsi Sisianov’un emriyle kat­ledildi. Ruslar şehirdeki büyük camiyi kiliseye çevirdiler. Böylece Gence tarihinin en karanlık günlerini yaşadı. 1813′-te Rusya ile İran arasında yapılan Gülis­tan Antlaşması’na göre Gence ve Kara­bağ Rus topraklarına katıldı. Gence Han-lığı’nın arazisi Elizavetpol olarak adlan­dırıldı.

Rusya’nın idaresinde Gence bir süre merkezi Tiflis olan vilâyete bağlandı. 1868’de ayrıca Elizavetpol vilâyeti (Guberniya) kuruldu. Baku ile Tiflis’i birleş­tiren demiryolunun yapımından sonra (1883) Gence iktisadî açıdan kalkındı. Se­kiz kazaya ayrılmış olan Gence vilâyeti­nin merkezi olan şehir, ekonomik geliş­meye paralel olarak nüfus bakımından da kalabalıklaştı. 1864’te 13.000’i biraz geçen nüfusu 1880’de 16.000’i, 189l’de 20.000’i. 1897de 33.000i aştı. XX. yüz­yıl başlarında 75.000’e ulaşan nüfusu ile büyük bir iktisadî ve kültürel merkez haline geldi. Ermeniler’in bu dönemde Gence’deki bazı müslümanların evlerini yakıp mallarını yağmalamaları üzerine Osmanlı Devleti müslümanların hakları­nın ve mallarının muhafazası için Rusya hükümeti nezdinde teşebbüste bulun­muştur. 1910’da Rusya’da başlayan sanayi gelişmesi Gence’yi de etkiledi; şehirde birkaç çırçır ve tütün fabrikası, altı ban­ka, ticaret ve zenaat tesisleri vardı. 28 Mayıs 1918’de Feth Ali Han başkanlığında Tiflis’te kurulan ilk Azerbaycan Millî bağımsız hükümeti merkez olarak Gen­ce’yi seçince burası Azerbaycan Cumhu-riyeti’nin geçici başşehri oldu. Millî şûra ve hükümet burada yer aldı. Rus istilâ­sına karşı Azeri Türkleri’nin kurtuluş sa­vaşı Gence’den yönetildi. Azerbaycan hü­kümetinin davet ettiği Türk askerî ala­yının karargâhı da buraya yerleşti. 1920 Nisanında Bakü’de millî hükümetin dü­şüşü üzerine 1 Mayıs’ta Rus-Bolşevik ordusu Gence’yi işgal etti. Bolşevik iş­galine karşı çıkan Albay Cihangir Kâzımbeyli’nin önderliğinde başlatılan isyan­lar sırasında(25-26 Mayıs) şehir tekrar millî kuvvetlerin eline geçtiyse de dışa­rıdan destek alamayan Gence 31 Ma­yıs’ta Bolşevikler’in katliamına mâruz kaldı, nüfus yarı yarıya azaldı; 1923’te 38.000’e indi, daha sonra yeniden to­parlanarak 1930’larda 100.000’e çık­tı. 1987 sayımına göre şehrin nüfusu 270.000’e, 1990’dan sonra da 282.000’e ulaştı. Bugün yeni kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin en önemli şehirleri ara­sında yer alır.

Gence’nin anıt niteliği taşıyan yapılan günümüzde yok denecek kadar azdır. Bunun başlıca sebebi şehrin baskınlara, işgallere, depremlere ve tahriplere mâ­ruz kalmasıdır. XIV-XV. yüzyıllara ait İmamzâde Türbesi. XVII. yüzyıla ait Cu­ma Mescidi (1606), kervansaray, kale sur­larının harabeleri, kilise, hamam (Çökek Hamam) ayakta kalmıştır. VII. (XIII.) yüz­yıl müelliflerinden Zekeriyyâ el-Kazvînî Gence halkının Sünnî, hayır sahibi, din­dar ve silâh kullanmakta mahir kişiler olduğunu söyler.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski