Geyikli Baba Külliyesi-Camii/Türbesi/Tekkesi- Hakkında Bilgi

Geyikli Baba Külliyesi. Bursa’da Orhan Gazi tarafından Geyikli Baba için yaptırılan külliye.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi­ne ait küçük kapsamlı tarikat külliyele­rinden olan ve cami, tekke, türbe ve ha­mamdan meydana gelen külliye, Bursa’-nın Gürsu ilçesine bağlı Babasuttan kö-yündedir. Dönemin tapu defterlerinde “Geyikli Baba karyesi” olarak anılan bu köy Bursa’nın 40 km. kadar doğusunda, Bursa-İnegöl yolunun sağında (güneyin­de) Uludağ’ın eteklerinde, korularla kaplı, ulu çınarların gölgelendirdiği, havası ve suyunun güzelliğiyle dikkati çeken mu­tena bir çevrede bulunmaktadır.

Geyikli Baba ve onun adını taşıyan kül­liye hakkında bilgi veren Âşıkpaşazöde Târihi, eş-Şekâ^iku’n-nucmâniyye ve Neşrî’nin Cihannümâ ‘sı gibi Osmanlı kaynaklarında bu yapı topluluğunun, der-vişleriyle Bursa’nın fethine (1326) katı­lan Geyikli Baba için fetihten sonra Or­han Gazi tarafından inşa ettirildiği be­lirtilmektedir. Âşıkpaşazâde’nin naklet­tiği rivayetten, külliye yerinin seçiminde Geyikli Baba’nın tercihinin etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan yapıla­rın çevresinde teşhis edilen Bizans dö­nemine ait mimari unsurlar (sütun baş­lığı, korkuluk levhası parçalan, arslan ba­şı biçiminde çörten vb.), aynı yerde daha önce manastır türünden bir Bizans dinî tesisinin bulunduğunu düşündürmekte, Osmanlı iskân politikasında, yeni fethedi­len topraklardaki birtakım dinî merkez­lerin fetih ve kolontzasyon faaliyetlerine katılan tarikat ehlinin kullanımına veril­mek suretiyle “şenlendirilmesi” geleneği de bu ihtimali güçlendirmektedir.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin naklettiği tapu defteri kayıtlarında söz konusu ku­ruluş “Vakf-ı Zâviye-i Geyikli Baba” ola­rak geçmekte, külliyenin gelir kaynak­ları arasında civardaki bahçelerin kes­tane ve ceviz ağaçları, külliyenin bünye­sindeki hamam, aynı mevkide yer aldığı anlaşılan, ancak günümüze ulaşmayan değirmenle Bursa’da üç dükkân sayıl­maktadır. Geyikli Baba Külliyesi şüphe­siz Ki yüzyıllar boyunca birçok onarım ve tadilât geçirmiştir. Ancak yapıların zaman içinde uğradığı bu değişiklikler tesbit edilememektedir. Âşıkpaşazâde. kendi döneminde (XV. yüzyılın ikinci ya­rısı) caminin ihya edildiğini belirtmekte­dir. Cami, türbe ve hamamın XIX. yüzyı­lın İKinci yarısı içinde onarım geçirdiği, bu arada caminin son cemaat yerinde kemerli açıklıkların kapatılarak kapı ve pencereye dönüştürüldüğü, ayrıca hari-min batı yönüne ikinci bir harimin ek­lendiği, hamamda da camekân kısmının yenilendiği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet döneminin başlarında cami ile türbenin kıble yönünde uzanan geniş hazîresi yok edilmiş, tekkelerin kapatılmasından son­ra muhtemelen aynı yıllarda çeşitli tek­ke birimleri de (derviş hücreleri, selâmlık, mutfak vb.) tarihe karışmıştır. 1958’de Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1963-1964′-te Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılan cami ile türbe gü­nümüzde bakımlı durumdadır. Cami aslî kullanımını sürdürmekte, türbe de zi­yarete açık tutulmaktadır. Öte yandan hamam da Babasultan köyüne hizmet vermektedir.

Tekkede meşihatın Geyikli Baba’dan sonra hangi tarikata intikal ettiği, yüz­yıllar boyunca burada kimlerin postnişin olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Şeyh mezarlarının bulunduğu hazîrenin ortadan kalkması ile bu hususları ay­dınlatabilecek en önemli deliller de tari­he karışmıştır. Ancak Gazâlî mahlaslı di­van şairi Deli Birader (ö. 942/1535] Ya­vuz Sultan Selim’den buranın şeyhliğini istemiş, arzusu uygun görülerek zaviye­ye tayin edilmiş, mahlasını da burada al­mıştır (DİA, IX, 135], Hazîreden geriye kalabilmiş olan ve türbede korunan İki mezar taşı ise Muhammed İbnü’ş-Şeyh Hacı Muhammed Edhemî ile (ö. 885/ 1480-81) Abdurrahman b. Mevlânâ Şü-câ’a (ö. 898/ 1492-93) aittir. Ekrem Hak­kı Ayverdi, Bursa Kadı Sicilleri arasın­da bulunan ve Şeyh Seyyid Mustafa’nın yevmî 8 akçe ile tekkenin meşihatına ta­yin edildiğini gösteren Şevval 994(Eylül 1586) tarihli bir belgeden söz etmekte­dir. Bu arada Bursa ve İnegöl havalisi­nin yanı sıra başka yörelerde de (Erzu­rum, Sivas, Malatya, Konya, Adana, Biga) “Geyikli Baba dervişleri, Geyikli cemaati. Geyikli Baba Sultan cemaati” adlarında birçok zümrenin varlığı, menkıbelerle halkın hafızasına mal olan Geyikli Baba kültünün söz konusu tekkede ikamet eden dervişlerle sınırlı kalmadığı, Ana­dolu’nun çeşitli yerlerine yayılmış bulun­duğu tesbit edilmektedir.

Cami

Aynı zamanda tekkenin tevhid-hânesi olarak da kullanıldığı tahmin edi­len cami, doğudaki Orhan Gazi dönemi­ne ait, batıdaki XIX. yüzyılın ikinci yarı­sında eklenmiş olan iki bölümden olu­şur. Doğudaki bölüm düzgün olmayan kare planlı (yaklaşık 7,88 x 7,88 m.) ve kubbeli bir harimle bunun kuzeyindeki üç birimli son cemaat yerinden meydana gelmektedir. Aynalı tonozların Örttü­ğü, dikdörtgen planlı son cemaat yeri tuğla örgülü sivri kemerlerle kuzeye açı­lır. Bu kemerler, dikdörtgen kesitli iki paye ile son cemaat yerini yanlardan ku­şatan duvarlara oturmaktadır. Yuvarlak kemerlerle harimin kuzey duvarına bağ­lanan payelerde iki sıra tuğla ve iki sıra kaba yontulu köfeki taşından oluşan al­maşık örgü kullanılmış, aynı doku kemer­lerin üzerindeki kalkan duvarında da de­vam ettirilmiştir. İki sıra tuğla kirpi sa­çakla son bulan kalkan duvarının içinde payelerin eksenlerinde, gizli derenin su­yunu dışarı akıtan iki çörten vardır.

Harim duvarları kaba yontuya yakın moloz köfeki taşı İle örülmüştür. Kuzey duvarının eksenindeki yuvarlak kemer­li kapının yanlarında, yuvarlak kemer­li göçertme alınlıkları olan dikdörtgen açıklıklı iki pencere vardır. Güney duva­rının eksenine yarım daire planlı mih­rap, yanlara da altlı üstlü ikişer pence­re yerleştirilmiştir. Alt sıradakiler dik­dörtgen acıklıklı, söveli ve demir par­maklıklı olup tuğla örgülü sivri hafiflet­me kemerleriyle taçlandırılmıştır. Alçı revzenlerle donatılmış olan tepe pence­releri ise yine tuğla örgülü sivri kemer­lere sahiptir. Türbeye komşu olan doğu duvarında da aynı şekilde ikili gruplar halinde düzenlenmiş dört adet pencere bulunmaktadır. Bunlardan kuzeyde yer alan alt pencere türbeye açılır. Bunun üzerindeki tepe penceresi ise örülerek sığ bir nişe dönüştürülmüştür. Diğer te­pe pencerelerinin de sonradan iptal edil­diği. Cumhuriyet dönemi onarımlarında aslî şekillerine kavuştu rulduğu bilinmek­tedir. Alt sıradaki pencerelerin bazıla­rında kesme taş söveler, bazılarında ah­şap söveler görülür. Batı duvarında da aslında aynı pencere düzeninin geçerli olduğu, ancak harim batıya doğru ge-nişletilirken bunların iptal edildiği, yer­lerine yuvarlak kemerli geniş bir açıklı­ğın konulduğu anlaşılmaktadır.

Sekizgen bir kasnağa oturan harim kubbesine geçiş prizmatik üçgenler ku­şağı İle sağlanmıştır. Gerek beden duvarları gerekse kasnak tuğladan düz sa­çak silmeleriyle son bulur. Beden duvar­larındaki saçak silmeleri köşelerde yük­sek, kasnakların beden duvarlarına pa­ralel olduğu orta kısımlarda daha alçak tutulmuş, böylece cephelerde hareketli bir görünüm sağlanmıştır. Dışarıdan kur­şunla kaplı olan kubbe içeriden sıvalı ve beyaz badanalı olup XIX. yüzyıla ait bazı basit kalem işleriyle süslenmiştir. Ta­mamen yenilenmiş bulunan mihrap Kü­tahya çinileriyle kaplıdır.

Caminin batı yönündeki ek bölüm dik­dörtgen planlı (11,95 x 8,60 m.) ve çatılı­dır. Düz ahşap tavanlı harimin kuzey du­varı ahşap karkas içine tuğla dolgu ile (hımış tekniği) inşa edilmiş, kuzey ve ba­tı duvarlarında ahşap hatıllı moloz taş örgü kullanılmıştır. Kuzey duvarının ek­senindeki yuvarlak kemerli kapının önün­de iki ahşap dikmeye oturan küçük bir sundurma, yanlarında da birer pencere bulunur. Bunlardan başka batı duvarın­da dört. güney duvarında iki pencere da­ha mevcuttur. Bu bölümde büyük bo­yutlu ve yuvarlak kemerli olan pencere­ler, oranları ve ayrıntıları ile doğu bölü­mündeki pencerelerden tamamen fark­lıdır. Kuzey duvarının önünde yer alan fevkanî ahşap mahfil dört ahşap dik­meye oturmakta, harimin kuzeydoğu kö­şesindeki iki kollu merdivenle de mah­file çıkılmaktadır. Güney duvarının ek­seninde yarım daire planlı mihrap, me­kânın güneybatı köşesinde ahşap min­ber yer alır. Sonradan bu bölüme taşın­mış olan küçük boyutlu minberde yan yüzler geometrik taksimatlı kündekârî panolardan, korkuluklar da geometrik şebekelerden oluşmaktadır. Minberin XV. yüzyılın ikinci yarısındaki ihya ame­liyesi sırasında yenilenmiş olması muh­temeldir. Sınırlı bir cemaate hizmet ve­ren bu köy camiinin XIX. yüzyılda geniş­letilmiş olmasına bir açıklama getirmek güçtür. Belki de yeni ilâve edilen kısmın asıl cami, türbeye komşu olan doğuda­ki kısmın da yalnızca tevhidhâne olarak kullanılması öngörülmüştü. Tarikat ya­pılarında sıkça rastlandığı gibi doğu ke­siminin bir pencere ile türbeye açılması, minberin de batı kesimine taşınmış ol­ması bu ihtimali akla getirmektedir.

Türbe

Dikdörtgen planlı (dışarıdan 6,50 x 10,30 m.) olan türbe caminin do­ğu duvarına bitişiktir. Cami ile türbenin eksenleri arasında bir dar açının bulun­ması, başka bir ifadeyle türbenin camiye verev konumda yer alması, ayrıca iki yapının arka (kuzey) cephelerindeki bir­leşme çizgisinde gözlenen inşaî ayrıntı­lar türbenin camiye sonradan bitiştirildiğini gösterir niteliktedir. Ancak cami ile türbenin malzeme, teknik ve mimari unsurlar bakımından aynı özellikleri pay­laşması, iki yapının inşa tarihleri arasın­da kısa bir zaman diliminin bulunduğu­nu, her ikisinin de Orhan Gazi dönemi­ne ait olduğunu göstermektedir.

Bütün duvarları kaba yontuya yakın moloz köfeki taşı ile örülmüş olan tür­be dikdörtgen planlı (2,90 x 5,00 m.) ve aynalı tonoz örtülü bir giriş bölümü ile kare planlı (5,00 x 5,00 m.i ve kubbeli asıl türbeden oluşmaktadır. Kuzey duvarın­da, her ikisi de dikdörtgen acıklıklı olan türbe girişiyle bir pencere yer alır. Ge­rek kapının gerekse pencerenin üstle­rinde onarım izleri gözlenmekte, hafif­letme kemerlerinin tâdil edildiği anla­şılmaktadır. Doğu duvarında tuğladan sivri kemerli ve alçı revzenli bir tepe pen­ceresinin bulunduğu giriş bölümü, yapı­nın doğu ve batı duvarlarına oturan bir sivri kemerle asıl türbeye açılır. Zemini giriş bölümüne göre yükseltilmiş olan asıl türbenin doğu ve kuzey duvarların­da camidekilerin eşi olan, iki sıra halin­de düzenlenmiş dört pencere yer almak­ta, batı duvarındaki pencere de cami-tevhidhâne harimine açılmaktadır. Sekiz­gen bir kasnak üzerinde yükselen kub­beye geçiş prizmatik üçgenler kuşağı ile sağlanmış, kasnağın güney ve doğu kenarlarına sivri kemerli ve alçı revzen­li birer pencere açılmıştır. Türbedeki iki sandukadan güneyde yer alan ve daha büyük olanı Geyikli Baba’ya, diğeri ise Balım Sultan lakaplı bir şahsa aittir. Os­manlı kaynaklarında bu şahsın Germi-yanoğlu hanedanından bir emîr olduğu. Geyikli Baba’ya intisap ettiği ve beylik üzerindeki haklarından vazgeçerek der­vişane bir hayatı tercih ettiği rivayet edil­mektedir.

Caminin son cemaat yeriyle türbenin arasına sıkışmış olan minarenin kapısı kuzeye açılır. Kaide ile pabuç kısımları yapı kitlesinin içinde kalmıştır. Silindir biçiminde, tuğla örgülü ve sıvalı bir göv­denin aynı özelliklere sahip bir peteğin ve tuğla dişlerle dolgulanmış basit şe­refenin gözlendiği minare kurşun kaplı, koni biçiminde bir külahla son bulur.

Tekke

Geyikli Baba Tekkesi’nin cami-tevhidhâne dışındaki bütün bölümleri (derviş hücreleri, selâmlık, mutfak vb.) ta­mamen ortadan kalkmış olup bunların konumları ve mimari Özellikleri bilinme­mektedir. Ancak camitürbe kitlesinin güneyinde vaktiyle hazîre bulunduğuna göre bu bölümlerin cami ile türbenin ku­zeyindeki avlunun çevresinde yer aldık­ları ve ahşap, moloz taş, kerpiç gibi nis-beten kısa ömürlü malzemelerle İnşa edilmiş mütevazi yapılar oldukları tah­min edilebilir. Bu yönde yer alan ve Ge­yikli Baba tarafından dikildiği rivayet edilen çevresi 12 m. uzunluğundaki de­vâsâ çınann da külliyenin bir parçası ola­rak değerlendirilmesi gerekir.

Hamam

Cami ile türbenin batısında yer alan küçük boyutlu hamamın kare planlı sıcaklık bölümü kubbe ile örtülmüş, kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Kubbede tepelik camlarının bulunmama­sı, mekânın bir fenerle aydınlatılması dik­kat çekicidir. Dikdörtgen planlı ılıklık be­şik tonozla örtülüdür. Camekân bölümü yenilenen hamamın su deposu ve külhanı doğu yönünde yer almaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski