Güfte Nedir, Ne Demek, Terimi, Tanımı, Hakkında Bilgi

Güfte. Türk mûsikisinde bir terim.           .

Farsça güften (demek, söylemek) mas-darından türemiş olup “söylenmiş söz” anlamındadır. Türk mûsikisinde “kâr, beste, semai, şarkı, türkü, İlâhi, nefes gibi dinî ve din dışı formlarda bestele­nen eserlerin sözü” mânasında kullanı­lır. Günümüzde bu anlamda “şarkı sözü” tabiri daha yaygındır. Güfte kelimesi ay-nca “bestelenmek üzere yazılmış şiir” anlamına da gelir. Ancak tekbir, teşbih, sala gibi dinî formların sözlerine metin denilmektedir. Güfte kaleme alan kişi­ye de güftekâr adı verilir.

Klasik Türk mûsikisi repertuvannı mey­dana getiren çeşitli formlardaki eserle­rin güfteleri genellikle aruz vezniyle ya­zılmış gazel, şarkı, rubâî, kıta, müste-zad vb. manzumelerden alınmıştır. Bun­ların, türlerine ve bestelenecek mûsiki formunun Özelliğine göre iki ile on iki mısra arasında olabildiği görülmekte­dir. Bu durum dinî mûsikide de aynıdır. Mevlevî âyinlerinde ise çok sayıda kıta­nın oluşturduğu uzun güfteler kullanıl­mıştır. Bilhassa aruz vezniyle yazılan güf­telerin seçilmesi, bu vezinle Türk mûsi­kisi usulleri arasındaki yakın münase­bet sebebiyledir. Aruz vezinlerinin ve bunları meydana getiren tefilelerle uzun (kapalı), kısa (açık) hecelerdeki ahengin güfte-beste uyuşmasına önemli katkısı vardır. Özellikle klasik Türk mûsikisin­de tef’ile ve kalıpların hangi usule nasıl yerleştirileceği konusu, “güfte taksimi” denilen ve prozodi ilminin bir bölümünü meydana getiren sistemin ana unsuru­nu oluşturmuştur. Aruz vezniyle yazıl­mış bir güftenin bestelenmesinde kar­şılaşılan en büyük güçlük, tef’ilelerin ba-zan kelimeyi uygun olmayan şekilde böl­mesinden kaynaklanır.

Hece vezniyle yazılmış güfteler klasik devirde daha çok hafif bazı şarkı ve tür­külerle kanto, köçekçe ve tavşanca gibi popüler eserlerde tercih edilmiştir. Bu vezinle kaleme alınan güfteler dinî mû­siki sahasında başta Bektaşî nefesleri olmak üzere bazı ilâhilerde kullanılmış­tır. Aruzun unutulduğu günümüzde ise bestecilik alanında hemen hemen tek form olarak kalan şarkılarda hece vez­niyle, hatta serbest olarak yazılmış man­zumelerin tercih edildiği görülmektedir.

Hece vezniyle yazılmış güftelerin bes­telenmesi konusunda birtakım hususların göz önünde bulundurulması gerekir. Zira bu vezin sadece hece sayısını esas alan bir sistem olduğundan bu sistem­de, kısa ve uzun vuruşların belli bir sıra ve kural çerçevesinde düzenlenmesinden meydana gelen usullerle tam bir uyum içinde bulunulması her zaman mümkün olmamaktadır. Ayrıca alt alta gelen mıs-raların duraklarının da her zaman tam bir düzen İçinde bulunmaması mümkün­dür. Bütün bunlar, hece vezniyle yazıl­mış şiirlerin bestelenmesinde bazan zo­raki ve simetriden uzak bir güfte taksi­mine sebep olur. Zaman zaman da usul­lerin karakteristik özelliklerini bozucu farklı düzümleri (ritim), usulün gidiş ve yapısının başka usullerle karıştırılacak şekilde bozulmasına yol açabilmekte ve ahenksizlik meydana getirebilmektedir. Bilgi ve tecrübenin yanında aynı za­manda bir yetenek işi olan bestekârlık-ta prozodinin önemi büyüktür. Fakat prozodiyi sadece güfte taksimi veya he­ce değerlerini usul ve nağmelere göre tanzim etme şeklinde anlamamalıdır. Ancak dile tam olarak vâkıf olan beste­kârların, güfteleri mûsiki cümlelerine başarılı şekilde yerleştirmeleri ve sevi­yeli eserler ortaya koymaları mümkün olmaktadır. Klasik devirde bestelenmiş güfteler arasında teknik ve estetik ba­kımından değeri olmayanlara pek az rastlanmaktadır. Geçmiş dönemlerde özellikle kâr, beste, semai gibi büyük formlar için ünlü bestekârların seçtikle­ri güfteler Bakî, Fuzûlî, Nedîm gibi en az kendileri kadar meşhur olan şairle­rin şiirleridir. Bazı büyük şairlerin divan­larında bestelenmek üzere kaleme alın­mış güfteler “şarkı” başlığı altında yer alır. Bir kısım bestekârlar ise eserlerin­de kendi güftelerini kullanmışlardır. Son dönemde bu geleneği sürdüren beste­kârların en meşhuru, şarkılarının hemen hemen tamamında kendi güftelerini kul­lanan Yesâri Asım Arsoy’dur. Öte yandan şiirlerine yapılan bestelerle tanınan şair­ler de bulunmaktadır. Bunlar arasında, kırk kadar güftesi bestelenen Fuzûlî ile Hacı Arif Bey’in şarkılarından çoğunun güftesinin sahibi olan Mehmed Sadî Bey ve son devirde pek çok güftesi bestele­nen Mustafa Nâfız Irmak zikredilebilir.

Çeşitli konulann yer aldığı sözlü Türk mûsikisine ait eserler içinde en büyük yeri aşk almaktadır. Hakiki ve mecazi aşk ile aşkın sebep olduğu çeşitli haller en ince nüanslarına kadar romantik ve lirik bir üslûpla işlenmiştir. Cami ve tek­ke mûsikisi formları çerçevesinde Allah ve Peygamber aşkını tevhid inancı ile birleştirip tasavvuf unsurunu da ilâve ederek terennüm eden güftelerin mev­cudiyeti dinî mûsikinin Önemli bir özelli­ği olarak dikkat çeker. Tekke mûsikisi alanında bestelenen eserlerin güfteleri Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Aziz Mah-mud Hüdâyî, Abdülahad Nuri, Şemsed-din Sivâsî, Niyâzî-i Mısrî, Nazmî gibi mu­tasavvıf şairlere ait manzumeler olup zikir esnasında okunan durak, ilâhi, mer­siye vb. formlarla bestelenmiştir. Cami mûsikisinde ise en önemli unsur namaz olduğundan burada güfte olarak adlan­dırılacak metinler tabii olarak Arapça’­dır. Ayrıca şuğullerle sala, teşbih ve tem-cid gibi bazı formların güfteleri de bu dille yazılmıştır.

Günümüzde İse edebî değer taşıyan, şiir sanatının gerektirdiği ahengi his­settirebilen, güzel ve veciz ifadelerin yer aldığı güftelere artık pek az rastlanmak­tadır. “Şarkı sözü yazan” adı verilen ba­zı kişilerin yazdığı, genellikle sanattan mahrum eserler tamamen ticarî bir an­layışla seçilip güfte olarak takdim edil­mektedir. Bu güfteler “hafif müzik” de­nilen türde kullanılmakla birlikte gittik­çe yayılarak Türk mûsikisini de tehdit eder hale gelmektedir. Zamanımızda ay­rıca, önceden yapılan bir besteye daha sonra bir güftenin uydurulmaya çalışıl­dığı da gözlenmektedir. Bu ise bestekâr-lığın, “uygun bir güftenin ele alınarak belli bir sanat anlayışı çerçevesinde bestelenmesi” anlayışına tamamen ters, her türlü sanatkârlık ciddiyetinden uzak bir davranıştır.

Güfte Mecmuaları. Eski güftelerin za­manımıza ulaşmasında önemli yeri olan bu eserler sözlü mûsikinin kaynaklan arasında en önde gelir. Çeşitli kütüpha­nelerde birçok örneği bulunan, bazıla-nnda sadece dinî veya din dışı, bazıla­rında ise karışık güftelerin yer aldığı bu eserler, sadece güftelerin sıhhatli bir şe­kilde zamanımıza ulaşmasını temin et­mekle kalmamış, aynca güftekâr ve bes­tekârlar hakkındaki biyografik bilgi ve tarih kayıtlan ile edebiyat ve mûsiki ta­rihi bakımından da önemli birer kaynak vazifesi görmüşlerdir.

Eski güfte mecmualannda güfteler, baştaki makamlar fihristinin ardından her makama ait müstakil bölümler ha­linde ve her bölümde büyük formdan küçüğüne doğru giden bir düzen içeri­sinde sıralanır. Özellikle İstanbul kütüp­hanelerinde dinî ve din dışı güftelerin yer aldığı çok zengin muhtevalı güfte mecmuaları bulunmaktadır. Bunlar arasında, dinî mûsikinin hemen her formundaki güftelerin kaydedildiği. Müstakimzâde Mecmuası adıyla tanınan bir yazma ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde kayıtlı ve büyük kısmı şu-ğul güftelerinden meydana gelen mec­mua, ihtiva ettikleri güfte sayısı bakı­mından en zengin ve önemli olanlarıdır. Din dışı güfte mecmuaları içinde ise He­kimbaşı Abdüîaziz Efendi Mecmuası ile aynı yerde ka­yıtlı diğer bazı eserler, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde kendisi tertip ettiği için Hâhz Post Mecmuası adıyla kayıtlı el yazması ve aynı kütüphanede 1722 numarada kayıtlı mec­mualar, klasik güfte mecmualarına ör­nek teşkil edecek değerli eserlerdir.

Matbu güfte mecmualarına örnek ola­rak, XIX. yüzyılın ünlü musikişinasların­dan Müezzinbaşı Mehmed Hâşim Bey tarafından kaleme alınan ve asıl adı Mû­sikî Mecmuası olmakla birlikte Hâşim Bey Mecmuası diye tanınan eserle meşhur mutasavvıf ve musikişinas Ahmet Avni Konuk’un Hanende adlı eseri zik­redilebilir. Zamanının en önemli ve kla­sikleşmiş güfte derlemeleri arasında yer alan bu iki eser daha sonra yapılan an­toloji çalışmalarına kaynak teşkil etmiş­tir. Bunların bir özelliği de muhtevanın sadece güfte metinlerinden ibaret ol­mayıp giriş bölümlerinde ayrıca makam ve usul bilgilerine de yer verilmesidir. Daha sonraki yıllarda, bilhassa Odî Şam­lı Selim tarafından neşredilen Câmiu’l-elhân İle (İstanbul, ts.) Hasan Tahsin ta­rafından derlenen Gülzâr-ı Mûsikî adlı eserlerle güfte neşri çalışmaları devam etmiştir.

Cumhuriyet döneminde daha çok ma­kam tasnifli güfte derlemeleri (antoloji­ler) dikkati çekmektedir. Bu derlemeler içinde dinî alanda hazırlanmış en önem­li eser, Sadettin Nüzhet Ergun tarafın­dan yayımlanan Türk Musikisi Antolo-isi’ûır. Burada güfteler, yüzyıllar içerisinde tesbit edi­len bestekârlara ait müstakil başlıklar altında sıralanmıştır. Daha sonra neşre­dilen, din dışı sahadaki güftelerin derlen­diği belli başlı eserler de şunlardır: Se­çilmiş Şarkı Güfteleri; Şerif İçli, Şarkı Güfteleri; Ahmet Şevket Tezel. Klâsik Türk Müziği Antolojisi (Şarkı Formu); Etem Ru­hi Üngör. Türk Musikisi Güfteler An­tolojisi. Nuri Özcan, XVIII. yüzyıl dinî mûsiki güftelerinin metinleri üzerinde edisyon kritik çalışma­sı yaparak geniş bir eser hazırlamıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski