Gül Camii -Fatih- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gül Camii. İstanbul Küçükmustafapaşa’da XV. yüzyıl sonunda kiliseden çevrilen cami.

İstanbul’un kuzey kısmında Haliç kıyı­sında Aykapı (Ayakapısı) semtinde bulun­maktadır. Büyük ölçülerde bir yapı olan Gül Camii’nin Bizans dönemindeki adı ve yapım tarihi hakkında kesin bilgi yok­tur. Genellikle buranın Deksikrates’teki Aya (Hagia) Theodosia Kilisesi olduğu yo­lunda yerleşmiş bir görüş vardır. İstan­bul’un Bizans dönemindeki tarihî topog­rafyasına dair pek çok yayını olan J. Par-goire, bu kilisenin Aya Evphemia adına yapıldığını, ancak Latin işgalinden (1204-1261) sonra Bizans İmparatorluğu ihya edildiğinde XIII. yüzyıl sonlarında adının Theodosia’ya dönüştürüldüğünü kayde­der. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Khatkedon’un (Kadıköy) koruyucu azize­si Evphemia’ya sunulmuş olan kilise Petrion adındaki mahallede bulunuyordu ve yanında bir de kadınlar manastırı var­dı. Kilisenin IX. yüzyılda İmparator I. Basileios döneminde (867-886) yapıldığı ve­ya daha eski bir yapının yenilenmesi ve ihyası suretiyle kurulduğu İleri sürülmüş­tür. Bu kilisede (belki de manastırda) Basileios’un ailesinden bazı kişilerin mezar­ları bulunuyordu.

İkonoklasma (tasvir kıranlar) akımı dö­neminde (726-842), Büyüksaray”ın Aya-sofya önündeki Khalke Kapısı denilen gi­rişi üstündeki îsâ ikonasının indirilişini engellemeye çalışırken öldürülen Theo­dosia adlı kadın sonraları azize olarak ilân edildiğinde cesedi veya kutsal ka­lıntıları bu kiliseye konulmuştu. Halk bu rölikleri ziyaret ederek onlardan şifa umardı. Şehrin IV. Haçlı Seferi şövalye­leri tarafından işgalinden sonra kilise büyük ölçüde onarılmıştı. Bu arada, za­ten Evphemia ile ilgili kutsal bir hâtıraya sahip olmadığından Theodosia’nın ön plana geçerek adının kiliseye verilmiş olabileceği iddia edilmiştir. Ayrıca bu çev­rede bulunduğu bilinen Khristou Evergetou Manastın’nın kilisenin komşusu ol­duğu da son yıllarda ileri sürülmüştür.

Aya Theodosia’nın kutsal kalıntıları­nın bir dilsizin dilini açtığı yolundaki ha­ber 1306’da buranın tanınmasına yol açmıştır. Nitekim XIV ve XV. yüzyıllarda Bizans’tan geçen Rus hacıları manastırı ve rölikleri ziyaret ettiklerini bildirirler. Bunlar arasında, 1350’de İstanbul’a uğra­yan Novgorodlu Stepan kıyıda olan Theo­dosia Manastın’na gittiklerini, buraya her çarşamba ve her cuma günü pek çok ziyaretçinin geldiğini, kalabalık hasta gruplarının yataklarıyla buraya taşındık­larını belirtir. Daha sonra 1424te İstan­bul’dan geçen adı bilinmeyen bir hacı da Theodosia’nın naaşı veya röliklerinin açık bir sandukçede durduğunu, bunun pek çok derde derman olduğunu yazmıştır.

Bir rivayete göre 1453’te azizenin yor­tu günü olan 29 Mayıs’ta kilise güllerle donatılmıştı; o gün şehre giren Türkler binayı camiye çevirdiklerinde bundan dolayı adına Gül Camii demişlerdir. Fa­kat o günlerde Bizanslıların gül topla­yıp bir kiliseyi süslemekten daha önem­li işleri olacağından böyle bir rivayetin doğruluğu çok şüphelidir. Caminin için­de Gülbaba denilen bir yatırın kabrinin bulunduğuna inanıldığından binaya bu adın verildiği de söylenir. Bu konuda baş­ka söylentiler de vardır.

Fetihten sonra kilisenin altındaki bod­rum, Haliç’teki gemilerin malzemeleri­nin depolandığı bir ambar olarak kulla­nılmıştır. Aya Theodosia Kilisesi’nin II. Selim döneminde (1566-1574) Hasan Pa­şa tarafından camiye dönüştürüldüğü genellikle ileri sürülür. Hadîkatü’î-ce-vâmi’in matbu nüshasında ise bu işin 111. Selim zamanında (1789-1807) gerçek­leştirildiği yazılmıştır ki bu bir baskı ha­tasıdır. İhsan Erzi tarafından işaret edildiğine göre, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet yazmaları ara­sındaki bir icmal defterinde[1], 5 Cemâziyelâhir 895’te(26 Nisan 1490) ca­miye dönüştürülme çalışmalarına baş­lanarak bu işin altı ayda bitirildiği kay­dedilmektedir. 953 (1546) tarihli İstan­bul Vakıfları Tahrir Defteri’pnde de bu­rası “Câmi-i Gül” olarak kaydedildiğine göre bu eski kilise İl. Selim döneminden çok önce camiye çevrilmiştir.

Kanunî Sultan Süleyman devrinde bir elçilik heyetiyle İstanbul’a gelen ve 1559′-da Galata surlarından şehrin, aslı şimdi Hollanda’da Leiden’de bulunan büyük bir resmini çizen Flensburglu Alman Melchior Lorichs (Lorck). Gül Camii yerinde üstü ahşap çatılı, minareli bir cami İşaretle­miştir. Türkler’e ne durumda kaldığı bi­linmeyen bu eski Bizans yapısı, büyük ihtimalle 1509 zelzelesinde kubbesi ve bütün üst yapısını kaybetmiştir. Bu fe­lâketin arkasından binanın üstü bir ah­şap çatı ile örtülmüş, bir süre öylece kul­lanılmış ve Alman ressam da onu bu haliyle görmüştür. Belki II. Selim dönemin­de ve Mimar Sinan’ın Hassa başmimarı olduğu yıllarda bu ahşap çatı kaldırıldı­ğı veya bir yangın sonunda çöktüğü için bugün görülen klasik Türk üslûbundaki yan cephelerle ana kemerler ve kubbe yapılmıştır.

W. Müller-Wiener, Gül Camii’nin IV. Murad zamanında tamir edildiğini bildirirse de bu hususta kaynak gösterme­diğinden bu bilginin doğruluk derecesi­ni kontrol etmek mümkün değildir. An­cak Osmanlı dönemi boyunca Haliç kıyı­larından başlayarak güneye doğru yayı­lan yangınlardan zarar gördüğü tahmin edilebilir. Bu arada 1633 yılında Cibali-kapısı dışından başlayarak üç gün sü­ren büyük yangın Gül Camii’nde de tah­ribat yapmış olmalıdır. Cami 11. Mahmud döneminde önemli bir tamir görmüştür. Hadîkatü’î – cevâmi’in metnini tamam­layan Ali Satı Efendi camideki Hünkâr mahfilinin bu padişah tarafından yaptı­rıldığını bildirir.

Gül Camii yakın tarihlerde bir tamir görmüş ve dış duvarları evvelce sıvalı ve badanalı iken raspa edilerek duvar ör­güleri açığa çıkarılmıştır. Bu eski kilise, tuğla tonozlu ve üstündeki yapının ölçü­lerini aynen tekrarlayan bir bodrum üze­rinde inşa edilmiştir. Esas bina “kapalı haç planlı” tiptedir. Narteks kısmı mev­cut olmayıp sadece kuzey yan duvarı kal­mıştır. Bunun yerine ahşap çatılı bir son cemaat yeri yapılmıştır. Ana mekân, dört kolu beşik tonozlarla örtülü bir haç biçi­mindedir. Bu kollardan kuzey, güney ve batıda olanların içlerine ikişer paye üzeri-, ne oturan galeriler yerleştirilmiştir. Dört masif paye bu haç şeklini meydana ge­tirir ve dört ana kemeri taşır. Kemerlerin sivri oluşu, bunların Türk devrinde eski­lerinin yerinde ya tamamen veya kısmen yapıldığını belli eder. Binanın doğusun­da, ortadaki daha geniş olmak üzere dı­şarıya taşkın üç apsisi vardır. Bunlardan bilhassa iki yanlarda olanlarında çok sa­yıda nişler ve bunların içlerinde tuğla be­zemelerinin bulunuşu, binanın XIII. yüz­yılın sonlan veya XIV. yüzyılın başında gördüğü büyük tamir sırasında bu bö­lümlerin yeniden yapıldığına işaret eder.

Türk döneminde bu kilisenin dış mi­marisinde önemli değişiklikler yapılmıştır. İki yan cephe çok pencereli olarak inşa edilmiş, bunların mahya hattı bazı Osmanlı eseri camilerde olduğu gibi ka­demeli olarak taçlandırılmıştır. Son de­rece basık, sekizgen kasnaklı sağır kub­beleri de Türk yapısıdır. Böylece eski ki­lisenin. Türk mimarisinin klasik döne­minde gerek yan cepheleri gerek taşıyı­cı büyük kemerleri ve ana kubbesinin yenilendiği açıkça belli olmaktadır.

Yüksek bir bodrum üzerine oturduğu gibi kendi başına esasen orantıları çok yüksek olan bu kilise, yüksek kasnaklı olması gereken kubbesiyle herhalde as­lında daha da heybetli bir görünüm ar-zediyordu. Caminin minaresi, şerefe çık­masının barok profilli biçimiyle 1766 zel­zelesinden sonra inşa edilen minarelerin bir benzeridir.

Mihrabın sağ tarafındaki payenin için­de bir yatır mezarı vardır. Üzerindeki ya­zı bunun “Hazret-i îsâ’nın sahabesinden havarinin kabri” (merkad-i havvâriyyûn-ı ashâb-ı îsâ aleyh isse lam) olduğunu bildi­rir. Halk arasındaki bir efsaneye göre de burada Gül Baba adında bir evliya yat­maktadır. İhsan Erzi Hadîkatü’î – cevâ-uıi’in yazma bir nüshasında şu kayda rastlamıştır: “Rivayet olunur ki, Hz. isa’­nın on iki havarisinden beşi Arabistan mahallinde ve yedisi dahi, ikisi bu cami­nin mihrap tarafında olan ayakları de-rununda. birisi sağ canibinde olan ayak­ta, beş altı kadîme Fârisî ile ziyaret olu­nur”. XIX. yüzyılda ortaya çıkan bir halk riva­yetinde son Bizans imparatoru XI. Kons-tantinos’un buraya gömüldüğü ileri sürülürse de bunun da sağlam bir esasa dayanmadığı bellidir. Camiye çevrilmiş başka hiçbir Bizans kilisesi için anlatıl­mayan bu rivayetlerin, burada evvelce varlığı bildirilen imparator sülâlesi me­zarlarından kaynaklandığı bir ihtimal ola­rak düşünülebilir.

Gül Camii’nin iç duvarlarında Bizans dönemine ait hiçbir süsleme yoktur. Bü­tün iç yüzeyleri kaplayan sıva tabakası üstünde XIX. yüzyıldan kaldığı anlaşılan kalem işi nakışlar yer alır. Bunların ara­sında çok sayıda “mühr-i Süleyman” gö­rülür. Ayrıca sağdaki küçük apsisin içi­ne de bir kûfî yazı işlenmiştir. Yangın­lardan sonra yenilenmiş olması muhte­mel mihrapla ahşap minberin belirli bir sanat değeri yoktur. Caminin batı tara­fında. II. Mahmud’un kızı Âdile Sultan tarafından 1285’te (1868-69) vakfedilen bir sıbyan mektebi inşa edilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski