Güzelce Mahmud Paşa Çeşme­si Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Güzelce Mahmud Paşa Çeşme­si. İstanbul’un Eminönü ilçesinde XVII. yüzyıla ait meydan çeşmesi.

Mahmutpaşa mahallesinde. Mahmud Paşa Külliyesi’nin yakınındaki Yanık Sa­raylar, Mengene ve Bezciler sokakları­nın kavşağında yer alan küçük meydan­da olup Vezir Güzelce Mahmud Paşa (ö. 1606) tarafından yaptırılmış tek yüzlü bir çeşmedir. Sol yanına yerleştirilen, II. Osman dönemi Bâbüssaâde ağaların­dan Mısrî Osman Ağa’ya ait 1031 (1622) tarihti onarım kitabesinden dolayı Mısır­lı Osman Ağa Çeşmesi adıyla da anılır. Eserin, yakınındaki Mahmud Paşa Külli­yesi’nin banisi. Fâtih Sultan Mehmed devri ricalinden Sadrazam Mahmud Pa­şa (ö. 1474) tarafından yaptırılmış ve in­şa kitabesinin sonradan konulmuş ol­duğu ileri sürülmekteyse de kitabenin, “Çünki devletle cülus eyledi Sultan Ahmed” şek­lindeki ilk mısraında adı geçen hüküm­darın, çeşmenin inşa tarihinden iki yıl kadar önce 1603’te tahta çıkan I. Ahmed olduğu açıktır. Ayrıca 7-10. mısralarda aktarılan bazı ayrıntıların yardımıyla da kitabede adı geçen Mahmud Paşa, Fâ­tih dönemindeki Mahmud Paşa’dan ayırt edilebilmektedir.

Kesme küfeki taşı cephenin eksenin­de sivri kemerli bir niş, kemerin üzerin­de de son mısraı ebcedle 1014 (1605) tarihini veren mermer inşa kitabesi bu­lunmaktadır. Bülbülî mahlaslı bir şairin on dört mısradan meydana gelen sülüs hatlı kitabe manzumesi on dört kartu­şa taksim edilmiş ve bunların altına iki kartuş daha eklenerek sağdakine “Ma­şallah”, soldakine de “Tamir 19 Safer sene 1170″(13 Kasım 1756) ibareleri yer­leştirilmiştir. Bu durum, söz konusu ona­rım sırasında kitabenin bütünüyle yeni­lendiğini göstermektedir. Kitabeyi taç­landıran beyzî madalyonun içindeki Abdülmecid tuğrası da çeşmenin bu hü­kümdar döneminde (1839-1861) bir da­ha onarıldığına işaret etmektedir. Sivri kemerli nişi yanlardan kuşatan ve nor­malde kitabeyi de yukarıdan kavraması gereken silme çerçevenin kitabenin bi­timinde kesintiye uğraması, bu hizadan itibaren kesme taş örgünün yerini tuğ­la örgüye terketmesi ve aynca nişin için­deki kaş kemerli iki maşrapalığın arası­na ampir üslûbunda dikdörtgen bir ay­na taşı yerleştirilmesi bu son onarıma ait olmalıdır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski