Hacı Evhad Camii Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hacı Evhad Camii. İstanbul Yedikııle’de XVI. yüzyıla ait cami.

Şehrin kuzeybatı köşesinde. Yedikule’-nin az yukarısında ve surların iç tarafın­da bulunmaktadır. Esasında tekke, ha­mam ve çeşmelerle birlikte küçük bir kül­liye oluşturduğu ileri sürülen Hacı Evhad (Hacı Evhadüddin) Camii, Mimar Sinan tara­fından 993 (1585) yılında inşa edilmiştir. Ayvansarâyî, kurucusunun Kasap Hacı Ev­had adında bir kişi olduğunu kaydeder ve caminin cümle kapısı üstünde bulu­nan, Azîzî mahlaslı bir şair tarafından ya­zılmış tarih manzumesinin kopyasını ve­rir: “Hacı Evhad kim bu zîbâ camii / Yaptı lillâh eyleyip bezl-i direm // Yaraşır ol sâ-hibü’l-hayra eğer / Âlemin cömerd kassâ-bı desem // Dedi târihin Azîzî-i hakîr / Ha­cı Evhad Camii misl-i Harem 993” (1585). Hadîkatü’l-cevâmi’de bu tarih 983 (1575) olarak gösterilmiştir. Hacı Evhad’-ın kabri kıble duvarı dışındaki hazîrededir. Hadikafü’i-cevömi’yazıldığındaca­minin avlusunda zaviye hücreleri bulunu­yordu. Vakfın mütevellileri de kurucusu ile aynı meslekten kişilerdi.

Mimar Sinan’ın eserlerinin adlarını ve­ren çeşitli listelerde Hacı Evhad Camii de yer alır. Evliya Çelebi, XVII. yüzyıl İstan­bul’unun vakıf binalarını anlatırken bu ca­minin de adım verir ve başka bir açıkla­ma yapmaksızın sadece Mimar Sinan ya­pısı olduğunu bildirir. Tekke ile birlikte ca­mi. Sultan Abdülmecid tarafından Nak­şibendî şeyhi Hüsâmeddin Efendi’nin iste­ği üzerine 1267 (1850-51) yılında tamir et­tirilerek avlusuna yeni bir şadırvan yaptı­rılmıştır. Avlu duvarının Hacı Evhad soka­ğına açılan kapısı üstünde Sultan Abdül-mecid’in tuğrası ile Mustafa Saffet Efen­di tarafından yazılmış manzum kitabe yer alır. Kitabenin tarih beyti şöyledir: “Söyle ey Safvet leb-i ifrâd ile târihini / Yaptı bu dergâhı muhkem hükm-i Han Abdülmecîd, 1267”. Caminin kapısı üstündeki “ma­şallah” yazısı ile 1313(1895-96) tarihi, her­halde 1894 depreminin bıraktığı zararla­rın giderilmesiyle ilgilidir.

Cami, ünlü bir mimarın eseri olmasına rağmen 1930’lu yıllarda son derece ha­rap bir durumda bulunuyordu. 1920’ler-de bir yangın geçirdiği söylenirse de bu hususta kesin bilgi yoktur. Halil Edhem Bey’in İstanbul camilerine dair kitabında ibadethanenin bu durumunu gösteren bir fotoğrafı vardır. Semavi Eyice de 1941-1942 yıllarında Hacı Evhad Camii’nin ba­kımsız ve perişan bir harabe görünümün­de olduğunu tesbit etmişti. Nafia Gezer ile oğlu Rahmi Gezer ve gelini Emine Dürnev Hanım 1945 yılında camiyi tamir ettir­mişlerdir. Bu hususu belirten Latin harf­leriyle yazılı bir kitabe son cemaat yeri duvanndadır.

Hacı Evhad Camii, etrafı yeni bir duvar­la çevrili bir avlunun içinde enlemesine dikdörtgen planlı bir binadır ve yine İstan­bul’da Ramazan Efendi (Bezirgan), Şeh-remini’de Odabaşı, Çapa’da 1956-1957′-de yıktırılan Kazasker Abdurrahman Çele­bi, Tophane sırtlarında Başdefterdar Ebül-fazl. Balatta Ferruh Kethüda camilerinin bir benzeridir. Bu yapıların hepsi Sinan tarafından inşa edilmiştir. Mimar Sinan 1588’e doğru Öldüğüne göre Hacı Evhad Camii onun son eserlerindendir. Binanın duvarları iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş­tan kuşaklar halinde örülmüştür. Kıble duvarında altta sivri boşaltma kemerli dik­dörtgen, üstte alçı şebekeli daha dar pen­cereler bu cephe sathında ahenkli bir sı­ralanış gösterirler. Cümle kapısı mermer sövelerle çerçevelenmiş, üstüne de kita­be levhası yerleştirilmiştir. Cami kitlesi­nin dışında ahşap direklere oturan, üstü kiremit örtülü bir son cemaat yeri vardır. Bugünkü biçimiyle burası eski temeller üzerine 194S tamirinde inşa edilmiştir.

Eski fotoğrafta bu ahşap son cemaat ye­rinin olmadığı görülür. Mihrap alçıdan mu-karnaslı olarak ihya edilmiş, ahşap min­ber ve mahfiller de 1945’te yapılmıştır. Eski fotoğraflarda cami dört duvar halin­dedir: bu yüzden de üstünün örtü siste­mi bilinmemektedir. Bu tip camilerde çatı içine gizli ahşap bir kubbe bulunduğun­dan herhalde aslında burada da böyle bir kubbe vardı. Son tamirde harimin üstü düz, çıtalı (pasalı) bir tavanla örtülmüş, üstüne de kiremit kaplı bir çatı yapılmış­tır.

Bütünüyle kesme taştan olan minare ahenkli orantıları ve zarif ayrıntıları ile dik­kati çeker. Gövde hafifçe pahlı, şerefe çık­maları ise mukarnaslıdır. Gövde pahları­nın kenarları kordonlar halinde olup bun­lar şerefe altında sivri kemercikler, pa­buç yukarısında altta tomurcuk kabart­malarla birleşirler.

Caminin içinde bilhassa mihrapta çini­ler vardı. 1941 ‘de bu çinilerden en küçük bir parça dahi kalmamıştı. Fakat duvar­larda çini karolarının harç üzerinde bırak­tığı izler görülebiliyordu. Bunların, cami­nin inşa edildiği yıllarda en mükemmel örneklerini veren İznik çinileri olduğu tah­min edilmektedir. Buraya ait, üzerinde “resûlullah” yazısı bulunan bir çininin vak­tiyle Evkaf Müzesi’ne götürüldüğü söyle­nir. Herhalde cami­nin ahşap aksamı, tavanı ve ahşap gizli kubbesi de evvelce muhteşem kalem işi nakışlarla kaplanmıştı.

Kıble duvarı önündeki nazirede birçok mezar vardır. Bunlardan Hacı Evhad’a ait olanı, iri yuvarlak mermer şâhidelerden ibaret olup üstünde kitabe yoktur. Yanın­da bulunan yine iri ölçüdeki ikinci kabre işaret eden şâhideler de yazısızdır. Hazî-renin cadde kenarındaki duvarında Hacı Evhad’ın 993 (1585) tarihinde vefat ettiğini bildiren bir kitabe varsa da bunun sonradan konulduğuna ihtimal verilir. Bu hazîredeki taşların bir kısmı tekke post-nişinleriyle yakınlarına aittir. Caminin XIX. yüzyılda yapılan şadırvanı on iki köşeli mer­mer bir hazneyi örten ve ağaç dikmelere dayanan altıgen piramit biçiminde ahşap bir çatıdan ibarettir.

Bugün izi kalmayan tekke binası, eski fotoğrafından anlaşıldığı kadarı ile gös­terişsiz tek katlı bir yapı idi. Bu hususta Baha Tanman yeteri kadar bilgi derlemiş­tir. Buna göre Encümen Arşi-vi’ndeki fotoğraflarda harap durumda olan derviş hücrelerinin moloz taş duvarlı olduğu, avluya bakan yönde ahşap direkli bir sundurmanın bulunduğu, kiremit kap­lı bir beşik çatının bunları örttüğü görül­mektedir. Günümüzde hücrelerin yerin­de Sünbül Efendi Erkek Kur’an Kursu’nun Hacı Evhadüddin Camii şubesine ait tek katlı, betonarme binası bulunmakta. Komodor Zeki Işın sokağı üzerindeki arka cephede dikdörtgen açıklıklı pencereler­den bazılarının korunduğu gözlenmekte­dir. Tamamen ortadan kalkmış bulunan diğer tekke bölümlerinin de (selâmlık, mutfak vb.) avlunun sınırında yer aldığı ve derviş hücreleriyle yaklaşık aynı özel­likleri paylaştığı tahmin edilebilir. Tekke­nin faal olduğu yıllarda cami tevhidhâne olarak kullanılıyordu. Avlu girişlerinin ya­nındaki çeşmelerden birinin yalnız haz­nesi kalmıştır. Diğer çeşmenin barok üs­lûbunda süslemeleri olan ayna taşı, bu­nun XVIII. yüzyıl ortalarından sonraki bir tarihte yapıldığını gösterir.

Hacı Evhad Camii’nin yanında bulunan ve onun evkafından olduğu sanılan tek hamam, mimarisinden anlaşıldığı kadarı ile Mimar Sinan’ın yapısı değildir. Esasen Sinan’ın eserlerini bildiren listelerde de adına rastlanmaz. Ahşap soyunma yeri yakın tarihlerde betondan yenilenen ha­mamın sıcaklık bölümü, klasik Osmanlı hamamlarının aksine oldukça değişik ve intizamsız bir plan gösterdiğinden geç bir dönemde yapılmış olmalıdır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski