Hacı İlyas Camii -Ankara- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hacı İlyas Camii. Ankara’da XVII. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen cami.

Altındağ ilçesi Kırgız mahallesinde. Güner sokağı ile Yeniay sokağının kesiştiği köşede bulunmaktadır. Üzerinde yapırn tarihini belirtecek bir kitabesi olmadığı için ne zaman inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir. İbrahim Hakkı Konyalı, Mübarek Galib’e dayanarak caminin vakıf Kaydının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunduğunu bildirir. Cami karşısındaki çeşmenin kitabesinde 1116 (1704-1705) tarihinin yer almasından hareketle ma­bedin de aynı yıllarda yapılmış olabilece­ği ileri sürülmüştür. Caminin girişi üs­tündeki Kütahya çinisiyle üzerinde bes­mele yazılı çini pano XVIII. yüzyıl başları­na ait kabul edilirse de bunlar yeteri kadar inandırıcı sayılmadığından yapının da­ha eski bir tarihte inşa edilmiş olması ih­timal dışı değildir.

Dış mimarisi bakımından son derece mütevazi olan cami taş temeller üzerine kerpiçten yapılmıştır. Üstünü kiremit kap­lı ahşap bir çatı Örter. Uzunlamasına dik­dörtgen planlı yapının ahşap tavan kap­laması küçük karelere bölünmüş olup her karenin köşelerinde, üzerlerinde bi­rer çiçek motifi bulunan daha küçük dört-köşe parçalar yer alır. Tavanın ortasında İse altıgen biçimindeki bir çerçevenin içi klasik Türk sanatında çok kullanılan gi­rift yuvarlak motiflerle doldurulmuştur. Bu tavan göbeğinin üç sıra halindeki çer­çevesi de çiçeklerle bezenmiştir.

Gerek zemindekiierin gerekse üstte ka­dınlar için yapılmış ahşap direkler üzeri­ne oturan mahfillerinin korkulukları sa­nat bakımından dikkate değer bir özellik taşımaz. Ancak harimin girişi üstünde mavi zeminli, sarı kûfî yazılı bir çini pano dikkat çekicidir. Caminin mimarisinin sadeliğiyle kıyaslanamayacak derecede bü­yük ve zengin tezyinatlı bir mihrabı var­dır. Mihrap nişinin üstünde üç sıra halin­de sûreler yazılmıştır. Bir dizi tomurcukla taçlanan mihrabın bütününü yine üç sıra halinde bir şerit çerçevelemiştir. Bun­lardan en dıştaki ile içteki şeritler ara­sında güzel bir hatla yazılmış âyetler yer­leştirilmiş, bu iki yazı şeridi arasında bu­lunan kordon ise birbirine bağlanan girift bir kıvrım motifıyle doldurulmuş­tur. Bütün bu yazılar ve süslemeler ka­lıplama tekniğiyle alçıdan meydana geti­rilmiştir. Mihrap ve tavan bezemesinin itinalı bir işçiliğe sahip oluşu. Hacı İlyas Camii”nin mimarisinin bütün gösteriş­sizliğine rağmen ilk yapıldığında şimdi­kinden daha zengin bir görünüşü oldu­ğuna işaret sayılabilir. Caminin sade min­beri gibi minaresi de ahşaptandır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski