Hacı Selim Ağa Kütüphanesi -Üsküdar- Hakkında Bilgi, Özellikleri, Tarihçesi,

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi. İstanbul Üsküdar’da XVIII. Yüzyılda Hacı Selim Ağa tarafından kurulan kütüphane.

Hacı Selim Ağa, I. Abdülhamid ve III. Se­lim dönemlerinde birtakım siyasî olayla­ra karışmış nüfuzlu şahsiyetlerden biri­dir. Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin kö­lesi iken devlet hizmetine girmiş, ça­lışkanlığı ve kabiliyeti sayesinde süratle ilerlemiş, Edirne Sarayı’nın tamirindeki gayretiyle dikkat çekerek Hotin defter­darı (1182/1768] vekapiClbaşı (1187/1773) olmuştur. I. Abdülhamid’in cülusundan sonra yıldızı parlayan ve Darphâne emin-Üğine tayin edilen Hacı Selim Ağa matbah, bina ve tersane eminliği (1201/1787) gö­revlerinde bulunmuş; ancak III. Selim’in tahta çıkışından sonra durumu sarsıl­mış, padişahın tersaneyi teftişi sırasında görevinin başında bulunmadığı, donan­ma işlerini ihmal ettiği, verdiği emirleri ye­rine getirmediği gerekçesiyle idam edi­lerek yaptırdığı sıbyan mektebinin bahçesine gömülmüş­tür (1203/1789).

Banisinin matbah emini olduğu sırada Üsküdar’da Selâmsız caddesi üzerinde, Atlamataşı denilen mevkide bir sıbyan mektebiyle birlikte yapımına başlanan kü­tüphane, avlu kapısının üstündeki Yesârî Mehmed Esad Efendi’nin hattıyla yazılmış inşâ kitabesine göre 1196 (178Z) yılında tamamlanmış, vakfiyesi de Muharrem 1197de(Aralık 1782) düzenlenmiştir. Gü­nümüzde küçük bir bahçe içinde yer alan kütüphane binası, ön kısmında bir oku­ma salonu ile bunun arkasına sonradan eklenmiş, yüksekçe bir zemine oturan ve okuma salonuna basık bir kemerle açılan kitap deposu (tıazfne-i kütüb) kısmı olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Oku­ma salonuna, üstü tekne tonozlu geniş bir saçakla örtülmüş üç gözlü bir revaktan girilmektedir. 6,40 m. yüksekliğinde sağır bir kubbenin örttüğü bu kare salon üçer tanesi yan duvarlarda, ikisi giriş kapısının kenarlarında olmak üzere sekiz pencere ile aydınlatılmaktadır. Yan pen­cerelerin üzerinde ortadaki daha büyük üçer revzen bulunur. Kitap deposu kıs­mı 4,20 x 4,60 m. ebadında olup üç tara­fındaki birer pencereden ışık alan üstü tekne tonozla örtülü daha küçük bir me­kândır. Aslında sıbyan mektebinin bah­çesinde iken oranın bir İlkokul yaptırmak için yıkılması üzerine kütüphane bah­çesine nakledilen kabirler burada küçük bir aile sofası meydana getirmiştir. Hacı Selim Ağa, hanımı Zeynep Kadın, oğlu Na­zif Ahmed Efendi’nin kabirleri yanında civardaki Tenbeller Mescidi’nin banisi Ha-lîmî Hacı Mehmed Efendi’nin mezarı da bu nazirededir.

Vakfiyeye göre kütüphanede üç hâfız-ı kütüb, iki hâfız-ı kütüb yamağı ve bir mücellit görevlendirilmiştir. XVIII. yüzyıl­da kurulan diğer müstakil kütüphaneler­de olduğu gibi burada da öğretimin bi­rinci planda tutulduğu, üç hâfız-ı kütüb-den ikisinin aynı zamanda kütüphanede müderrislik yapmalarının şart koşulduğu ve bu görevleri karşılığında kendilerine ek ücret tayin edildiği görülmektedir. Kü­tüphanenin nezâreti şeyhülislâma bıra­kılmış ve görevlendirilecek hâfız-ı kütüb-lerin ders verip veremeyeceklerinin şey­hülislâm tarafından tesbiti istenmiştir.

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nin vak­fiyesinde de görevli hâfız-ı kütüblerin kü­tüphanede tam gün bulunmaları üzerin­de önemle durulmuş ve bunlardan sade­ce birinin kütüphaneyle meşgul olacağı belirtilmiştir. Hacı Selim Ağa vakfettiği kitaplardan kütüphane içinde faydalanıl­masını, hiçbir kitabın kütüphane dışına çıkarılmasına izin verilmemesini de iste­miştir.

Hacı Selim Ağa’nın oğlu Mehmed Emin Efendi, 1221 (1806) yılında babasının kü­tüphanesinin gelirlerini arttırmak için bu­raya bazı ek vakıflar tahsis etmiştir.

Başlangıçta Hacı Selim Ağa’nın vakfet­tiği 1200 civarında kitaptan oluşan kü­tüphane koleksiyonu zamanla Üsküdar’­daki Kemankeş Emîr Hoca. Nurbânû Sultan, Bâbüssaâde Ağası Yâkub Ağa. Aziz Mahmud Hüdâyî kütüphanelerinin de ka­tılmasıyla zenginleşmiştir. Kütüphane İçin II. Abdülhamid döneminde bir katalog ha­zırlanmıştır. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde bugün 2887 yaz­ma, 1538 matbu eser mevcuttur.

Daha yeni Daha eski