Hac Suresi Nedir, Kaçıncı Sure, Kaç Ayettir, Hakkında Bilgi

Hac Sûresi. Kur’ân-ı Kerîm’in  yirmi ikinci sûresi.               

Adını, Allah’ın Hz. İbrahim’e Kabe’nin zi­yaret edilmesiyle ilgili emrini ihtiva eden 27. âyetindeki “hac” kelimesinden alır. Âyet sayısı ihtilaflı olmakla birlikte genel­likle kabul edilen Kûfeliler’in tesbrüne gö­re yetmiş sekiz olup fâsıla harfleridir. Sûrenin Mekkî veya Medenî olduğu hususunda ihtilâf edilmiştir. Tamamının veya 19-21, 19-22, 39-41. âyetler dışındaki kısmının Mekke döneminde nazil olduğuna dair rivayet­ler yanında 52-55. âyetler dışındaki bö­lümünün yahut hepsinin Medine döne­minde indiğine dair rivayetler de bulunmaktadır. Cumhurun görüşüne göre ise bu sû­rede Mekkî ve Medenî âyetler karışıktır. Mevdûdî, sûrenin gerek üslûbu gerekse ele aldığı konular itibariyle ilk bölümünün(âyet 1-24) Hz. Peygamberin Mekke ha­yatının son döneminde, öteki bölümünün ise(âyet 25-78) Medine döneminin ilk yıl­larında nazil olduğu sonucuna varır ve hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özel­liklerini taşıdığını söyler.(Tefhîmü’l-Kurân, III, 309)

Sûrede Allah’ın birliği, kıyametin ko­pacağı, öldükten sonra dirilmenin ve Al­lah huzurunda hesaba çekilmenin kesin­liği vurgulandıktan sonra dinin özünden ve haccın amacından sapmalar kınan­maktadır. Çünkü Mekke müşrikleri, Hanîf dininin tevhid ilkesinden olduğu gibi haccın gözettiği kutsal amaçlardan da uzaklaşmışlar, onu bir çeşit toplu eğlen­ceye, festivale ve panayıra dönüştürmüş­lerdi. Sûrede ele alınan konular bu yön­leriyle en çok Mekkeliler’i ilgilendirir ve büyük bir kısmının Mekke’de nazil oldu­ğu görüşüne kuvvet kazandırır. Sûrenin üslûbu, muhtevası, konulan işleyiş tarzı, fasılalarında sert harflere yer verilmesi gibi özellikler de onun Mekkî sûrelere ben­zediğini göstermektedir.

Sûrenin adını aldığı 27. âyetle daha sonraki birkaç âyette hac ibadetinin amacından, bazı ilke ve menâsikinden bahsedilmektedir. Bu âyetler haccın farz kılınışını değil Hz. İbrahim zamanında hangi kutsal amaçlan gerçekleştirmek için ortaya konmuş olduğunu belirtmektedir. Haccın en önemli hedeflerinden birinin tevhid inancını yaşatmak ve bu inanç etrafında insanları kaynaştırıp toplum banşını sağlamak olduğuna dik­kat çekilmektedir.

Hac sûresi dört bölüm halinde ele alı­nabilir. Birinci bölümde(âyet 1-24) bü­tün insanlara Allah’tan korkmayı ihtar eden bir emirle söze başlanır ve kıya­metin korkunç bir sarsıntıyla kopacağı haber verilir. O gün korkudan her em­zikli kadın emzirdiği çocuğunu unuta­cak, her gebe kadın çocuğunu düşüre­cek ve insanlar sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görüneceklerdir(âyet 2). Da­ha sonraki âyetlerde bir kısım insanlann bilgisizce Allah hakkında tartışmaya gi­rişmesi ve şeytana uyup yoldan çıkması kınanır. Allah’ın Ölüleri dirilteceğinde şüp­hesi olanlara bir İnsanın yaratılışındaki aşamalar hatırlatıldıktan sonra bunun kâinat hadiselerinde de sürekli olarak gerçekleştiğine dikkat çekilir. Ölü top­rağa yağmurla hayat veren Allah’ın hak olduğu ve üstün kudretiyle ölüleri diril­teceği kesin biçimde ifade edilir. Bir bil­gisi, bir rehberi ve vahye dayalı aydın­latıcı bir kitabı olmadığı halde sırf Allah yolundan saptırmak İçin büyüklük tas­layan inkarcılara, hem dünyada rezil ola­cakları hem de âhirette yakıcı bir azaba uğrayacakları ihtar edilir. Bunun yanında iman edip iyi davranışlarda bulunan kim­selere cennete girecekleri müjdelenir. Bir insanın kendi inancını kâr ve zarar hesabı üzerine kurmaması gerektiğine işaret edildikten sonra(âyet 11), bu açı­dan bakıldığında bile hiçbir zarar vere­meyen ve herhangi bir fayda sağlaya­mayan putlara tapmanın anlamsızlığına dikkat çekilir(âyet 12); Allah’a güven­menin ve O’na sığınmanın önemi vurgulanır.(âyet 15) Allah’ın Kur’an’ı âyetler halinde indirdiği; O’nun müminler, yahu-diler, Sâbiîler, Mecûsîler ve müşrikler hakkında kıyamet günü ayrı ayrı hü­kümler vereceği; ay. güneş, dağlar, ağaç­lar, hayvanlar gibi akıl ve şuurdan mah­rum bütün yaratıklar Allah’a secde eder­ken insanlann bir kısmının inkâra kalkış­tığı ve bu yüzden azabı hak ettiği anlatı­lır. İnkarcı grubun cehennemde karşıla­şacağı çetin azap tasvir edilirken mümin­lerin cennette çeşitli nimetlerle mükâfat-landırılacağı hususu tekrar edilir. Bu bö­lüm müminler hakkındaki, “Onlar sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna iletilmişlerdir” mealin­deki âyetle son bulur.

Sûrenin ikinci bölümünde(âyet 25-41) inkâr edenlerden, inkârla yetinmeyip insanlan Allah yolundan saptırmak ve hac-cı engellemek suretiyle küfür ve zulüm­de ileri gidenlerden söz edilir. Kabe’nin yapılışında gözetilen tevhid akidesi gibi kutsal amaçlar ve haccın sağladığı dün­yevî ve uhrevî faydalarla kurban konusu ele alınır. Allah’ın koyduğu kurallara ve yasaklara saygılı davranmanın önemi üzerinde durularak asıl amacın kalpler­de takvayı pekiştirmek olduğu vurgula­nır(âyet 32). İyilerin kötülere karşı mü­cadelesi olmasa yeryüzündeki mâbedlerin yıkılıp yok edileceği, bundan dolayı zulme uğrayan müminlerin kendilerini ve inançlannı savunmak için savaşabi­lecekleri bildirilir. Bu bölüm, bütün işle­rin sonunun Allah’a ait olduğunu vurgu­layan bir âyetle sona erer.

İkinci bölümde yer alan 30-32. âyetler. Kur’an’ın öngördüğü iman ve ahlâkın en mühim terimlerinden olan “takva” kav­ramına açıklık getirmesi bakımından özel bir önem taşır. Burada Allah’ın ka­nunlarına saygılı olmak, putperestlikten uzaklaşmak, yalancı şahitlikten kaçın­mak, tevhide bağlanmak ve İslâm’ın alâ­metleri olan temel değerlere tazim gös­termekten söz edildikten sonra. “Bunlar kalplerin takvâsındandır” denilmekte ve böylece takva kavramının, “Allah tara­fından konulan din ve ahlâk kurallanna gönülden saygı gösterme” anlamına gel­diği bildirilmektedir. Aynı yaklaşım, sû­renin bu bölümünde yer alan, “Kurban-lannızm etleri de kanlan da Allah’a ulaş­maz; fakat O’na sizin takvanız ulaşır” mealindeki 37. âyette de görülmektedir. Medine’de nazil olduğu anlaşılan 39. âyetle müslümanlara İlk defa müşriklere karşı silâhlı mücadeleye girişmelerine izin veriliyordu. 40. âyette ise müslü-manlarm mescidleriyle birlikte manas­tırlar, kiliseler ve havraların da dokunul­mazlığına işaret edilmektedir.

Üçüncü bölümde(âyet 42-57) Hz. Peygamber’e karşı inkârda direnen müşrik­lerin durumu ele alınır. Fakat bunun yal­nızca son peygamberle ilgili bir müca­dele olmadığı. Hz. Nuh’tan beri bütün peygamberlerin buna benzer direniş­lerle karşılaştıktan anlatılır. Eski beldele­rin inkâr, kötülük ve zulüm yüzünden yı­kıldığı, gezip dolaşanlann yeryüzünün bir­çok yerinde hâlâ görülen o harabelerden ders almaları gerektiği hatırlatılır. Hiçbir peygamberin kötülerin şerrinden ve şeytanın vesvesesinden uzak kalmadığı, ancak bu kötü tesirlerin Allah’ın yardı­mıyla etkisiz hale geldiği bildirilir. İlim ehlinin esasen Kur’an’ın Allah katından gelmiş bir hakikat olduğuna inanacakları ve onların hidayete erdirilecekleri ifade edildikten sonra cehalete dayalı inkârın tehlikeli ve çıkmaz yo! olduğuna işaret edilir. Bu bölümün son iki âyetinde in­karcılarla iman ehlinin durumları ve akı­betleri şöyle haber verilir: “O gün mülk Allah’ındır. O insanlar arasında hüküm verir. Bu hüküm gereği iman edip iyi davranışlarda bulunanlar naîm cennet-lerindedir. İnkâr edip âyetlerimizi yalan­layanlara gelince onlar için de alçaltıcı bir azap vardır”.(âyet 56-57)

Dördüncü bölüm(âyet 58-78) sûrenin bir özeti gibidir. Bu bölüm Allah yolunda öldürülen veya göçe zorlanan, açlık ve yokluk çeken insanlara Allah’ın yardımını vaad eden âyetlerle başlar. Hakka ta­panlarla bâtıla uyanların bir tutulmaya­cağı vurgulanır. Allah’ın her şeye gücü­nün yettiği hatırlatılır. Bundan şüphe edenlerin göklerde ve yeryüzünde O’nun kudretini sergileyen kâinat olaylarına dikkat etmeleri istenir ve ilâhî kudretin kevnî delillerinden bazı örnekler verilir. Birinci bölümde dile getirilen, Allah’ın her şeye kadir olduğuna ve kendisinden başka İlâh bulunmadığına delâlet eden tevhid gerçeği(âyet 6) burada yeniden beyan edilir: “Böyledir. Çünkü Allah hak­kın ta kendisidir. O’nun dışında taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Al­lah uludur, büyüktür. Görmedin mi ki Al­lah gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lutufkârdır, her şeyden haberdardır. Gök­lerde ve yerde ne varsa O’nundur. Haki­katen yalnız Allah zengindir, övgüye lâ­yıktır”.(âyet 62-64) Allah’tan başka tapı­nılan putların hepsi bir araya gelse dahi bir sinek bile yaratmaya güçlerinin yet­meyeceği şeklinde putperestleri aşağı­layıcı bir örnek verilir. Bu âyetler, hicret öncesinde Mekke müşriklerine yapılan son ihtarlar gibi görünmektedir. Câhil insanlara bilgi ve akıl yürütme yoluyla yapılabilecek bir tebliğin artık faydalı olmayacağı görüldüğünden, öldürülen ve hicrete zorlanan müslümanların bun­dan böyle savaş yoluyla haklarını koru­yacakları ilân edilir. Allah’ın kadrini ve kudretini idrakten âciz olan müşriklerin Allah’a inananların haklarını da gözete-meyeceği anlatılır. Daha sonra mümin­lere Allah’a secde etmeyi, rükû etmeyi, birbirlerine iyilik yapmayı. Allah yolunda gayret gösterip cihad etmeyi emreden, müslümanların Allah tarafından bu işler için seçilmiş olduğunu, Allah’ın onları zora koşmadığını, ancak müslüman ol­manın, İbrahim dininden sayılmanın ge­reğinin bunları yapmak olduğunu bildi­ren âyetlerle devam eden sûre, “Artık na­mazı kılın, zekâtı verin. Allah’a sımsıkı sa­rılın, sizin yâriniz O’dur; O ne güzel yâr, ne güzel yardımcıdır” öğüdüyle sona erer.

Sûrede ifade edilen iman, şirk, ibadet, cihad gibi konuların üç ana çerçevede anlatıldığı görülür. Bunlar hicret, savaş ve hacdır. Her üçünde de insanın yerini yurdunu terkedip uzaklara gitmesi, çe­şitli zahmetlere katlanması, insanların kader birliği etmesi söz konusudur. Ka­der birliği ise millet ve ümmet olmanın, bir toplum haline gelmenin temel şartı­dır. Müslümanlar, müşriklerden gördük­leri zulüm ve haksızlık, uğradıkları can ve mal kaybı, çektikleri sıkıntı ve çile so­nunda hicret etmeseydi aralarındaki sev­gi ve dayanışma bu kadar güçlü olmaya­caktı. İnsanların Allah yolunda kader bir­liği etmesi, daha önce birbirine düşman olan kabilelere mensup bulunmalarına rağmen onları bir cemaat haline getir­miştir. Hz. Peygamber klasik anlamda bir devlet kurmak isteseydi Hâşimî sülâle­sinin gücüne dayanmak zorunda kala­caktı. Halbuki Resûl-i Ekrem, inanç ve kültür temeli üzerine kurulan yepyeni bir ümmet meydana getirmiştir. Sûre, kökenleri farklı insanların ümmet olmak için nelere sahip bulunmaları ve neler yap­maları gerektiği konusunda âdeta bir gündem belirlemektedir. Hicret önce­sinde inmeye başlayan sûre, müslümanları güçlü bir birlik oluşturmaya ve onları hicret sonrasında ortaya çıkacak devle­tin kuruluşuna hazırlar gibidir.

Sûrenin fazileti hakkında ashaptan Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şu hadis nakledilmiştir: Ukbe diyor ki: Hz. Peygamber’e, “Ey Allah’ın resulü! Hac sûre­si, içindeki iki secde ile mi diğer sûrelere üstün kılınmıştır?” diye sordum. Resülullah, “Evet, o secdeleri yapmayacak olanlar onları okumasınlar” dedi. Sözü edilen iki secde 18 ve 77. âyetlerde geç­mektedir. Ancak 77. âyetteki secde ihti­laflıdır. İbn Abbas’tan, sûrede bir veya iki secde bulunduğu yönünde farklı rivayet­ler gelmiştir. Haneffler ve Mâlikîler’e göre sûre­nin sadece 18. âyetinde secde vardır. Şâ-fıfler’le Hanbelîler ise her iki secdeyi de ka­bul ederler. Bunun yanında, Übey b. Kâ’b’dan rivayet edilip bazı tefsir kitaplarında yer alan ve Hâc sûresini okuyan kişinin pek çok hac ve umre yapmış gibi ecir kazanacağını ifa­de eden hadisin mevzu olduğu kabul edil­miştir.

Hac sûresi üzerinde şu çalışmalar ya­pılmıştır: Ahmed Hüsâmeddin, Hücce-tü’1-hücec fî tefsiri sûreti’l-Hac; Hüseynî Muhammed Ebû Ferha, Tefsîru sûreti’l-Hac; İb­rahim ed-Desûki Hamîs, Min Esrarı sûreti’l-Hac; Seyyid Muham­med Desûki, Tefsîru sûreti’l-Hac.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski