Hacet Kapısı/Penceresi Nedir, Ne Demek, Özellikleri, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Türbelerin dış cephelerinde ziyaretçilerin önünde Fatiha okuduğu pencere.

“Muvacehe penceresi, niyaz penceresi, dua penceresi” gibi adlarla da anılan İslâm türbe mimarisine ait bu önemli unsura, Hz. Muhammedin türbesi başta olmak üzere, manevî huzurlarında edilecek du­aların Allah katında makbul olacağına ina­nılan din büyükleri ve velîlere ait türbeler­de rastlanmaktadır. Türbeyi aydınlatmak ve havalandırmak için düzenlenmiş pen­cerelerden farklı olarak ziyaretle ilgili özel bir fonksiyonu olan bu pencere birtakım mimari ayrıntılar ve sembolik bazı unsur­larla da donatılmaktadır.

İslâmî mezar yapılarının en eskisi ve en muteberi olan Hz. Peygamberin türbesi, Mescid-i Nebevî ile birlikte tarih boyunca birçok onarım ve tadilât geçirdiği için ilk sekliyle günümüze ulaşmamışsa da bura­da da cami harimine olduğu gibi dışarıya açılan hacet pencerelerinin bulunduğu tahmin edilebilir. İlk yapıldığında Mescid-i Nebevfnin güneydoğu köşesini teşkil eden türbe-i saadet, daha sonra caminin gü­ney (kıble) ve doğu yönünde genişletilmesi sonucunda dört taraftan harimle kuşatıl­mıştır. Böylece tamamen mescidin için­de kalan türbenin üç tarafı demir, kıble­ye bakan ve “muvacehe” denilen cephesi ise gümüş bir şebeke ile çevrilmiştir. Üstü bir kubbe ile örtülü olan (kubbe-i hadrâ) bugünkü türbenin kıbleye bakan cephesinde, arala­rında kalın sütunların bulunduğu üç adet sivri kemerli açıklık sıralanmakta, bu açık­lıkların alt kesimlerindeki şebekelerin üze­rinde ikişer hacet penceresi yer almakta­dır. Türbede bulunan Hz. Muhammed ile Ebû Bekir ve Ömer’in kabirlerinin cami hariminden ziyaret edilebilmesi için ta­sarlanan bu ikili pencere grupları batıdan doğuya doğru “şebeke-i Resûlullah”, “şe-beke-i Ebû Bekir” ve “şebeke-i Ömer” ola­rak adlandırılmıştır. Hz. Peygamber’in kabri tam ortadaki şebeke hizasına rast­lar. Günümüzdeki şekliyle Osmanlı barok üslûbunun izlerini taşıyan süsleme ayrın­tıları, bu pencerelerin XVIII. yüzyılın ikin­ci yarısı içinde son şekillerini almış olduk­larını göstermektedir. Pencerelerin dik­dörtgen açıklıkları, beyzî madalyonlarla süslü gümüş kaplamalı sövelerle kuşatıl­mış ve küresel topuzu pirinç parmaklık­larla donatılmıştır. Parmaklıkların önün­de yer alan şebekeler, istifli sülüsle yazıl­mış “Yâ Allah – Yâ Muhammed” ibareleri­nin yer aldığı dilimli alınlıklarla taçlandırılmıştır. Alınlıkların tepelerinde birer alem. yanlarında da aynı dönemin buhurdanla­rını andıran birer ayaklı vazo bulunmakta­dır. İtinalı bir işçiliğe sahip şebekeler ken­di içlerinde üç bölüme ayrılmıştır. Üstte­ki bölümde, ikili sıralar halinde düzenle­nen sekiz adet kartuş içinde karşılıklı ola­rak istifli sülüsle yazılmış “Lâ ilahe illallâ-hü’1-melikü’l-hakku’l-mübîn” ve “Muham-medün Resûlullah sâdıku’1-va’di’l-emtn” ibareleri bulunmaktadır, Şebekelerin or­talarındaki bölüm, uçları yapraklarla son bulan “C” kıvrımlarının kesişmesinin mey­dana getirdiği bir kompozisyonu sergiler. Bu bölümde “C kıvrımlarının arasına, zi­yaretçilerin türbenin içine bakabilmesi için çelenkli çerçeveleri olan küçük yuvar­lak menfezler yerleştirilmiştir. Şebekele­rin en alt bölümleri ise bezemesiz pirinç levhalarla kaplıdır. Yalnız kabr-i saadetin tam Önünde yer alan ortadaki çifte hacet penceresinin arasına ince uzun bir şebe­ke daha yerleştirilmiş, bunun üstüne ma­denî levha üzerine işlenmiş dokuz sabrlık bir kitabe konulmuştur. Altında dört sa­tır halinde, öbür şebekelerde de yer alan ve yukarıda zikredilen ajurlu ibare bulu­nur. Bunun da altında zemin seviyesine kadar diğer büyük hacet pencerelerindeki şebekelerin benzeri tezyin! unsurlar taşı­yan bir şebeke yer alır. Pencerelerin üze­rine, Hz. Muhammed’in Allah katındaki yüce makamını belirten nesih hattıyla ya­zılarak pirinçten dökülmüş âyetlerin yer aldığı büyük levhalar asılmıştır. Kemerli açıklıkların bu levhaların üzerinde kalan kesimi, nisbeten yakın tarihli olduğu an­laşılan madenî kafeslerle kapatılmıştır. Sütunlarla bu kafeslerin arasında, ben­zerlerine Sultan Ahmed Camii’nde ve Bursa Muradiye’deki Şehzade Mustafa Türbesi’nde rastlanan, XVI ve XVII. yüz­yıllara ait sır altı tekniğinde Osmanlı çini-leriyle kaplı yüzeyler seçilmektedir. Zama­nında şebekelerin üzerinde bu çini kapla­manın devam ettiği söylenebilir. Hacet pencerelerini ayıran iri kahverengi sütun­ların alt kısımları, yaklaşık 2 m. yüksekli­ğinde damarsız beyaz mermerden kılıf­lar içine alınmıştır. Barok üslûpta pano­lar halinde bölünen bu mermer kaplama­nın yüzeylerini çerçeveleyen çubuklu tak­simatın ortalarına renkli taşlardan kak­malar konulmuştur. Panoların üstünde iki­şer ikişer sülüs hattıyla yazılmış Arapça beyitler ihtiva eden levhalar işlenmiştir.

Türbe-i saadette bunların yanı sıra do­ğu duvarında Osmanlı döneminde yapıl­dığı bilinen, Mescid-i Nebevi’nin kapalı ol­duğu saatlerde gelen ziyaretçiler için dü­şünülmüş dış hacet pencereleri de bulun­maktadır. Bu pencereler şebekelere bez bağlamak, mum yakmak gibi bâtıl inanç­lara engel olmak amacıyla Suudî yöneti­mi tarafından bir duvar çekilerek kapatıl­mıştır.

Bölgenin Osmanlı idaresinden çıkmasından sonra Medine’nin Cennetü’l-Baki” mezarlığında medfun bulunan Ehl-i beyt’-ten bazılarıyla ashabın ileri gelenlerine ait türbeler, mimari özellikleri tesbit edi­lemeden Suudiler tarafından yıktırılmış ol­duğundan bu yapıların bünyesindeki ha­cet pencereleri hakkında hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Irak’taki önemli zi-yaretgâhlarda {Bağdat’ta İmâm-ı Âzam ve Abdü!kâdir-i Ceylânî, Necefte Hz. Ali, Kerbelâ’da Hz. Hüseyin türbeleri gibi) türbelerin tasarımına ve özellikle süsle­me programlarına hâkim olan ihtişam ve zenginlik, altın ve gümüş şebekelerle donatılan hacet pencerelerinde de göz­lenmektedir.

İstanbul’daki bazı sahâbîlere atfedilen birkaç türbe dışında Anadolu türbe mi­marisinde hacet pencerelerine çoğunluk­la velî türbelerinde rastlanmaktadır. Bü­yük velîler, bir tarikatın ya da tarikat kolu­nun kurucusu olan pîrler, pîr-i sânîlerle dönemlerinin ileri gelen şeyhlerine ait bu türbelerin hemen hepsi, ya bizzat o velî yahut vefatından sonra onun adına halife­lerinden biri tarafından kurulmuş olan bir tarikat yapısı veya külliyesinin bünyesin­de yer almaktadır. Örneklerin çoğunda, namazların kılındığı ve tarikat âyinlerinin icra edildiği mekânlarla bütünleştiği göz­lenen velî türbeleri tasarımları ve süsle-meleriyle, Irak’ta, İran’da, Türkistan’da ve Hindistan’da bulunan emsallerine oran­la çok daha mütevazi yapılardır. Anadolu Türk mimarisinde tarikat yapılarına hâ­kim olan bu “dervişane sadelik” velî tür-belerindeki hacet pencerelerine de yansı­mıştır. Nitekim Anadolu’da, İstanbul ve Rumeli’de tesbit edilen çok sayıdaki velî türbesinin hiçbirisinde altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin bolca kullanıldı­ğı gösterişli hacet pencerelerine rastlan­mamaktadır.

Anadolu’nun en eski ve en önemli tari­kat merkezlerinden Konya’daki Mevlânâ Külliyesi’nde, “kubbe-i hadrâ” olarak ad­landırılan Mevlânâ Türbesi’nİn güneyinde­ki İri payanda ile bunun batısındaki Ha­san Paşa Türbesi’nİn arasında kalan gi­rintiye. XIX. yüzyılın sonlarında Mevlânâ neslinden gelen çelebilere mahsus bir zi­yaret mekânı {çelebi odası) yerleştirilmiş­tir. Söz konusu odadan, kubbe-i hadrânın batısındaki kubbeli türbe birimine açılan ve “niyaz penceresi” olarak anılan hacet penceresi dikdörtgen açıklıktı ve demir parmaklıklıdır. Pencerenin üzerinde çini kaplamalı, basık kemerli bir alınlıktan son­ra kalem işi tekniğiyle resmedilmiş bü­yük boyutlu bir Mevlevi tacı görülmekte­dir. Tacın içinde, destann üzerinde kalan sikke yüzeyine talik hatla Mevlânâ’ya İt­haf edilen Farsça bir dörtlük yazılmıştır. “Yâ Hazret-i Mevlânâ” ibaresinin altında­ki dörtlükte yer alan şu ifade niyaz pen­ceresinin sembolik içeriğini ortaya ko­yar: “Seninkinden başkasına yol bulama­sın diye diğer bütün kapılar kapanmıştır garibe”.

Anadolu’dan diğer bir örnek olarak An­kara’da bulunan ve 1430’a tarihlenen Ha­cı Bayrâm-ı Velî Türbesi verilebilir. Bayra-miyye tarikatının merkezi olan külliyede cami-tevhidhânenin kıble duvarına bitişik türbenin hacet penceresi, mermer kaplı batı cephesinde türbe girişinin solunda yer alır. Duvarların alt kesiminde bulunan ve ziyaretçilerin türbenin içini görebilecek­leri yegâne açıklık olan bu dikdörtgen pencere mukarnaslı mermer sövelerle kuşatılmış ve topuzlu demir parmaklıklar­la donatılmıştır.

İstanbul’da bulunan örnekler arasında, şehrin dinî folklorundaki önemli yerinden ötürü öncelikle Eyüp Sultan Türbesi’nin hacet penceresi üzerinde durmak gere­kir. 49 (669) yılındaki Konstantiniye ku­şatması sırasında şehid olan Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri üzerine Fâtih Sultan Mehmed’in fetihten az sonra inşa ettir­diği bu yapı, günümüzde olduğu gibi Os­manlı döneminde de İstanbulluların he­men her vesile ile ve en çok ziyaret ettik­leri türbedir. Hacet penceresi, türbenin kıble yönüne i. Ahmed tarafından 1022 (1613) yılında eklenen ziyaret bölümünü avludan ayıran duvara, türbe girişinin tam karşısına yerleştirilmiştir. Pencerenin yer aldığı duvar, dönemleri ve imal yerleri farklı olan (XVI -XVII. yüzyıl, İznik; XVIII. yüzyıl, Kütahya ve İstanbul/Tekfur Sarayı; XIX-XX. yüzyıl, İstanbul/Yıldız ve Avrupa) ve değişik kompozisyonları içeren çini pa­nolarla kaplıdır. Pencereyi çerçeveleyen mermer sövelerden üstte yer atanı basık kemer biçiminde yontulmuş ve ortasına yuvarlak bir rozet oturtulmuştur. Bunun da üzerinde Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye ithaf edilmiş ve istifli sülüsle kartuşlar içine ya­zılmış bir dörtlük bulunmaktadır. Pence­re açıklığı küresel topuzlan olan tunç par­maklıklarla donatılmış, bunların önüne pencerenin yarı yüksekliğine kadar gelen bir pirinç şebeke konmuştur. Şebekenin üst kesiminde basık kemerli bir dikdört­gen çerçeve içinde, üstte yıldızlarla kuşa­tılmış bir ism-i celâl, bunun altında istifli sülüsle yazılmış olan “Lâ ilahe ülallâhü’l-melikü’I-hakku’l-mübîn” ve “Muhamme-dün Resûllullah sâdıku’l-va’di’l-emîn” iba­relerini içeren iki kartuş yer alır ki bunun Mescid-i Nebevrdeki hacet penceresi üze­rinde bulunan ibare ile aynı oluşu dikkat çekicidir. Bu çerçevenin altında, ziyaret­çilerin içeriyi görebilmeleri için küçük bo­yutlu dikdörtgen bir açıklık bırakılmış, bunlardan geriye kalan şebeke yüzeyi, bir­birlerine teğet konumdaki dairelerin içi­ni dolduran kıvrık dallarla bezenmiştir. Da­irelerin ortalarında ve aralarında bulunan daha küçük dairelerin içindeki mühr-i Sü­leyman motifleri 1970’li yıllarda İsrail bay­rağındaki yıldıza benzetildiğinden cahilce bir davranışla yok edilmiştir. Hacet pence­resinin iç yüzünde ise I. Ahmed tarafın­dan yaptırıldığını belgeleyen bir kitabe ile hicretten sonra Hz. Muhammed’in deve­sinin Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yakın bir yerde çökmesiyle ilgili rivayeti ifade eden bir ibare bulunmaktadır. Ayrıca ziya­ret bölümünün avluya açılan kapısı üze­rinden başlayan ve I. Ahmed’in bu bölüm­le birlikte yaptırdığı sebile kadar devam eden büyük boyutlu, İstifli sülüsle yazıl­mış kitabe. Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi’nin Ebû Eyyûb el-Ensârî için kale­me aldığı Arapça bir methiyeyi ihtiva eder. Hacet penceresinin ve sağındaki girişin önüne III. Selim tarafından, ziyaretçileri yağmurdan korumak amacıyla mermer sütunların ve kıvrımlı başlıkların taşıdığı ahşap bir saçak ilâve edilmiştir.

İstanbul’da inşa edilmiş olan yüzlerce tekkenin büyük çoğunluğunda velî türbe­leri ve bunlara ait hacet pencereleri tes­ti it edilmektedir. Bu pencereler, türbe­nin konumuna göre tekkenin iç avlusuna veya doğrudan sokağa açılır ve türbede gömülü olan velînin kabrine bakar. Türbe­nin diğer pencerelerinden daha büyük bo­yutlu olarak tasarlanan hacet pencerele­ri değişik bir malzemeden yontulmuş sö-veler, diğer pencerelerde bulunmayan ya da oniardakinden değişik türde bir ke­mer, yanlardan açıklığı kuşatan sütunçeler, pencerenin üzerine yerleştirilen ve ge­nellikle “Yâ Hazret-i Sultan Pir” ibaresiy­le başlayıp türbede yatan velînin adını ve­ren sülüs yahut ta’lik kitabeler, ziyaretçi­ye bir velînin huzurunda bulunduğunu ha­tırlatarak onu edebe davet eden bir be­yit, velayet, şefaat gibi kavramlara, kabir ziyareti gibi hususlara dair âyet ve hadis­lerin bulunduğu levhalar gibi farklı mima­ri özelliklere sahiptir. Birçok pencere de türbedeki velînin tarikatını temsil eden tâc-ı şerif kabartmaları ile taçlandırılmış-tır.

İstanbul tekkelerinde tesbit edilen en dikkat çekici hacet penceresi. XVI. yüzyı­lın sonlarında inşa edilen Yenikapı Mevlevîhânesi’nde türbenin avluya bakan ku­zey duvarında bulunmaktaydı. II. Mahmud’un 1232 (1817) ve 1253 (1837) yılla­rında yenilettiği. 1961 ‘de bir yangın so­nucunda tarihe karışan ahşap semâhâ-ne-türbenin dikdörtgen şeklindeki hacet penceresi iç içe iki silme çerçevesiyle ku­şatılmış, bunların arasında kalan yüzey Konya’daki Mevlânâ Türbesi’ne ait fîrûze renkli çinilerle kaplanmıştır. Ahşap duva­ra kabaralı çivilerle tesbit edilmiş olan bu çiniler, büyük bir ihtimalle II. Mahmud’-un aynı yıllarda kubbe-i hadrâda gerçek­leştirdiği onarım sırasında sökülmüş olan eski çinilerdir. Pencerenin üstünde de ah­şap bir çerçeve içinde sülüsle yazılmış ka­bir ziyaretine dair bir hadis yer almaktay­dı. Bunun da üstünde muhtemelen Meh­med Reşad’ın onarımına ait demir iskelet-li ve camekânlı bir sundurma bulunuyor­du.

Kuruluşu XVIII. yüzyılın sonlarına ait ol­makla birlikte Kaptanıderyâ Ahmed Ve-sim Paşa tarafından 1289 (1872) yılında son şekliyle yenilenen Üsküdar Mevlevî-hânesi’nde semahanenin altında bulunan türbede. Yenikapı Mevlevîhânesi’ndekine oranla daha sıradan bir hacet penceresi bulunmaktadır. Türbenin Doğancılar cad­desi boyunca uzanan güney cephesinde sıralanan beş adet pencereden yanlarda­ki ikişer pencerenin üçgen kemerli olma­sına karşılık ortadaki hacet penceresi di­ğerlerinden daha büyük tutulmuş, sepet kulpu biçiminde bir kemerle taçlandırıla­rak önüne ziyaretçilerin içeriyi görebil­meleri için basamaklı bir sahanlık konul­muştur.

İstanbul’da XVI. yüzyıl başlarında. Mer­kez Efendi lakaplı Şeyh Mûsâ Muslihud-din Efendi tarafından tesis edilen Mer­kez Efendi Tekkesi”ndeki hacet pencere­si değişik bir örnektir. Tamir edildiği II. Mahmud döneminde revaçta olan empire üslûbunun özelliklerini yansıtan Mer­kez Efendi Türbesi’nin batı cephesinde sıralanan üç adet yuvarlak kemerli büyük pencereden en güneyde yer alanı adı ge­çen velînin sandukasına bakmakta ve ha­cet penceresi olarak kullanılmaktadır. Cephenin kısa tutulmuş olan saçağı bu pencerenin hizasında ileriye doğru geniş­leyerek bir ziyaret sakfı niteliği kazan­mıştır. Tekkelerin faal olduğu dönemde bu sakfın altında Merkez Efendi Tekkesi postnişini ve dervişleriyle, bayram namaz­larını burada eda etmeyi gelenek haline getirmiş olan Yenikapı Mevlevîhânesi şey­hi ve dedegânı arasında namazdan sonra bir bayramlaşma merasiminin icra edil­diği bilinmektedir. Tarikatlar arasındaki samimi ve dostane yakınlığın güzel bir ör­neğini oluşturan bu gelenek sakfın ayrın­tılarına da yansımış, ortasına Sünbüliyye1-nin sembolü olan sümbül çiçekleriyle be­zeli bir göbek yerleştirilmiştir. Bunun çev­resine Merkez Efendi’ye ziyareti teşvik eden. “Bes tevessül sana bu türbe-i ik-sîr-i türâb / Bundadır sür yüzünü mer-kez-i kutbü’l-aktâb” beyti yazılmış, sak­fın alemi ise Mevlevî tacı biçiminde yapıl­mıştır.

İstanbul Eyüp’te bulunan ve Halvetiyye’nin Sinâniyye kolunun pîr makamı olan Ümmî Sinan Tekkesi XVI. yüzyılın ortala­rında kurulmuş, ancak tevhidhâne ile bu­nun kıble duvarına bitişik olan türbe II. Mahmud tarafından yeniden inşa ettiril­miştir. Pîr İbrahim Ümmî Sinan ile daha sonraki tekke şeyhlerinin gömülü olduğu türbenin hacet penceresi doğudaki Üm-müsinan sokağına açılır. Hacet pencere­si, dikdörtgen açıklıklı sövelerin çerçeve­lediği diğer pencerelerden farklı olarak du­vara gömülü mermer dikmelerle kuşatıl­mış ve sepet kulpu biçiminde bir kemer­le donatılmıştır. Pencerenin üzerinde gü­nümüzde mevcut olmayan bir levhada, üMürid~i râh-ı Hakk’a kıblegâh-ı âşıkan-dır bu / Edeble gir gözün aç türbe-i Üm­mî Sinan’dır bu” beytinin yazılı olduğu bilinmektedir.

İstanbul Dolapdere’de yer alan Halvetiyye’den Hüsâmeddin Uşşâki Tekkesi XVI. yüzyılın son çeyreğinde kurulmuş olup Uşşâkıyye’nin âsitânesi ve pîr makamı­dır. XIX. yüzyıl sonlarında yeniden İnşa et­tirilen tekkenin türbesinde, Pîr Hüsâmed­din sokağı üzerinde sıralanan üç pencere­den ortada bulunan tarikatin pîri olan Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâki’nin san­dukasına bakmakta, hacet penceresi olan bu açıklığın üzerinde Mehmed Rifat Mıs-ri’nin ta’lik hattı ile. “Yâ Hazret-i Pîr Sul­tan Hüsâmeddin Uşşâki kuddise sırru-hü’l-âlT ibaresinin yer aldığı 1266 (1850) tarihli bir kitabe bulunmaktadır.

İstanbul Karagümrük’teki Halvetiyye’-nin Cerrâhiyye kolunun merkezi olan Nûreddin Cerrahî Tekkesi XVI1İ. yüzyılın baş­larında tesis edilmiş, aynı çatı altında yer alan tevhidhâne ile türbe II. Mahmud”un 1252 (1836) tarihindeki yenilemesiyle bu­günkü halini almıştır. Pîr Nûreddin Cer-râhî’ye ait sandukanın baş ucuna isabet eden ve Nûreddin Tekkesi sokağına açı­lan hacet penceresi türbenin son yapısı­na göre daha eski olup Osmanlı barok üs­lûbuna has ince sütunçelerle kuşatılmış ve bir bileşik kemerle taçlandınlmıştır. Kemerin üzerinde uzanan 3 Şevval 1211(1 Nisan 1797)tarihli kitabede sülüs hatla pîrin adı yazılıdır.

Nakşibendiyye’nin İstanbul’daki en es­ki faaliyet merkezlerinden olan, Fâtih Kül­liyesi yakınındaki Emîr Buhârî Tekkesi’nde (XVI. yüzyıl başlan) HâceEmîr Ahmed-i Buhârî’nin kare açıklıklı. büyük boyutlu demir parmaklıklı hacet penceresi 1197 (1783) tarihli manzum bir kitabe ile taçlandırılmıştır.

İstanbul Eyüp’te bulunan ve son dönem tekke mimarisi açısından ilginç bir yapı olan Şeyh Selâmî Efendi Tekkesi. 1213te (1798) sadâret kethüdası Arabacızâde İb­rahim Nesîm Efendi tarafından Nakşiben-diyye meşâyihinden İzmirli Şeyh Seyyid Mustafa Selâmî Efendi için yaptırılmış, XIX. yüzyılın sonlarında ihya edilmiştir. Dış görünümü ile döneminin ahşap ko­naklarını andıran tekkede tevhidhâne ile aynı kanadı paylaşan türbenin şadırvan avlusuna açılan hacet penceresi, diğer pencerelerden daha büyük tutulmuş olan boyutları ve yuvarlak kemeriyle dikkati çekmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski