Hafsa Hatun Camii -Bursa- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hafsa Hatun Camii. Bursa’da XV. yüzyıla ait cami.

Kayan mahallesi Simavlı sokakta yer almaktadır. Kapısının üstündeki Arapça kitabeden anlaşıldığına göre Çelebi Sul­tan Mehmed’in kızı Hafsa Hatun tarafın­dan 847 (1443) yılında inşa ettirilmiştir; vakfiyesi yoktur. Bedreddin Camii adıyla da anıldığından bazı araştırmacılar, Emîr Sultan’ın ikinci halifesi Bedreddin Mahmud’un adına yaptırılmış olabileceğini söy­lemektedir.

Cami, yanlardakiler geniş, ortadaki dar üç sivri kemerli son cemaat mahalliyle içten içe 8,85 x 8,85 m. ölçüsündeki ka­re planlı asıl ibadet mekânından oluşur. 9 m. çapındaki kubbe, zengin silmeli bir kornişle baklavalı bir kuşağa oturtul­muştur. Cephelerde ikisi altta, ikisi üst­te ve biri kubbe kasnağında olmak üzere beşer sivri kemerli pencere bulunmakta, bunlardan alttakilerin mermer söveli, üsttekilerin alçı şebekeli olduğu görül­mektedir. Yanlan kapalı ve yüksek kal­kan duvarlı olan son cemaat mahalli iki yanda aynalı tonoz, ortada yuvarlak to­nozla örtülüdür. Yüksekçe bir çerçeve içine alınmış sade görünümlü alçı mih­rapta tek süsleme, klasik formunu he­men hemen bulmuş olan stalaktitli yaş­maktır. Sekiz sıra stalaktitli kavsaranın yanlarında iki sıra stalaktitli birer takoz bulunmaktadır; mihrabın tamamı yağlı boya ile boyanmıştır. Camiden biraz son­ra yapıldığı sanılan minber de çok sade­dir. Batı yönünde yer alan sekizgen kai­deli minareye son cemaat mahallinden çıkılır. Kaideden silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenler yardımıyla temin edilmiş­tir; şerefe altı dört sıra kirpi saçaklıdır.

Caminin duvar örgüsü iki sıra taş, iki sıra tuğla dizisi şeklindedir. Girişin yer al­dığı üç kemerli son cemaat yeri cephesinde kalkan duvar süsleme uygulanmış bir alan olarak dikkati çeker. Diğerlerine göre daha dar olan orta açıklığın kemeri­nin üzerine rastlayan kısma taş-tuğla Ka­rışımı dikdörtgen bir silme çerçeve otur­tularak bu açıklığa uzaktan bir taçkapı görünümü kazandırılmak istenmiştir. Silme çerçevenin içi, altıgen köfeki taşla­rı arasına yerleştirilen üçgen tuğlalarla elde edilmiş desenle, kalkan duvarın geri kalan kısmı ise yatay tuğla sıraları arası­na zikzak şekilde tuğlalar dizip aralarına dik üçgen taşlar doldurmak suretiyle oluşturulan geometrik motiflerle bezen­miştir. Avlunun Atik sokağa bakan dış duvarında sivri kemerli, kitâbesiz bir çeşme bulunmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski