Hafız İbrahim Dalliu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hafız İbrahim Dalliu (1878-1952) Arnavut asıllı îlîm adamı ve müfessir.

Tiran’da doğdu. Babasının adı Musta­fa’dır. Tiran’ın tanınmış kültürlü ailele­rinden birine mensup o!an Hafız İbrahim ilk ve orta öğrenimini Tiran’da tamamla­dı. Bu arada Osmanlıca ve Arapça öğren­di. Ardından tahsil için İstanbul’a gittiy­se de iki yıl sonra maddî sıkıntı yüzünden memleketine döndü. Arnavut isyanı dö-

neminde yetişip kendi bölgesinin önde gelenlerinden biri olmasına rağmen kay­naklarda hayatı hakkında fazla bilgi yok­tur.

Tiran’da ilk olarak Arnavutça tedrisat yapan okula öğretmen tayin edilen Hafız İbrahim, bilhassa kadın öğretmenlerin yetiştirilmesi hususunda faaliyet göster­di. 1909 yılının sonlarına doğru Arnavut­luk halkı için kurulmuş olan İlbasan’dakİ öğretmen okulunda görev yaptı. 1908′-de Manastır (Bitola – Makedonya), 1909’da İlbasan ve 1920’de Luşnyı (Lushnje -Arnavut­luk) kongrelerine katıldı. 1912’de Arnavutluk’un bağımsızlığının ilânında da et­kili olan Hafız İbrahim’in, 1924-1926 yıl­ları arasında Tiran’da çıkan haftalık Dajti adlı derginin sorumlu başyazarlığı gö­revini yürüttüğü görülmektedir.

1910’dan İtibaren döneminin fikrî ce­reyanlarına karşı çıktığı için değişik za­manlarda hapsedildi, Arnavutluk Kralı Ahmet Zogu devrindeki İtalya istilâsı es­nasında ve özellikle Enver Hoca dönemin­de kaleme aldığı yazıları sebebiyle tu­tuklandı, yazılarını neşreden yayınevleri kapatıldı. Enver Hoca’nın komünist ik­tidarı zamanında mahkûmiyeti bittikten sonra Tiran’da vefat etti.

Hafız İbrahim, Arnavut aydınlarının ön­de gelenlerinden biri sayılmaktadır. Eği­tim, din. siyaset ve kültür alanlarında et­kili faaliyetlerde bulunmuş, bir yandan okullarda görev yaparken öte yandan Kur’an tercüme ve tefsir çalışmalarını sürdürmüştür. Dajti dergisinin kurucu­larından biri olan Hafız İbrahim dönemin­deki aydınları bu dergi etrafında topla­maya çalışmıştır. Arnavut halkına ait et­nik bölgelerin birleştirilmesi için müca­dele etmiş ve bu sebeple geniş bir çevre edinmiştir. Bu arada Osmanlı parlamen­tosunda milletvekili olan Hasan Priştina ve kültür çevrelerinin meşhurlarından sa­yılan Mûsâ Maçi, Hafız Ali Korca. İsmail Ndroçi, Hasan Vogli. Müslim Lagami. Nor-bert Yokl gibi kişilerle münasebet kur­muştur. Arapça, Türkçe ve muhtemelen Farsça’ya da vâkıf olan Hafız İbrahim eserlerinde, toplumu yaşadığı dönemin kültürel değerlerine bağlı kalarak ilerlet­meyi amaçlamıştır. İsmail Bardhi tara­fından Hafız İbrahim’in hayatı, eserleri ve ilmî kişiliği konusunda bir doktora tezi hazırlanmaktadır.

Eserleri

Hafız İbrahim’in en önemli ese­ri Ajka e Kuptimevet te Kur’ani Qerimit (Kur’ân-ı Kerîm meallerinin özü] adlı Arnavutça tercüme ve tefsir çalışmasıdır (Tirane 1929). Kur’ân-ı Kerim’in ba­şından Tevbe sûresinin 16. âyetine kadar devam eden 1572 sayfa hacmindeki eser bu dilde yazılmış ilk tefsir kitabıdır. Mü­ellifin hepsi Tiran’da basılmış diğer eser­leri de şunlardır: Texhvidi (Tecvid 1921]; E Lemja e te Madhit Proiit dhe Jeta e Ti; (Ulu Peygamberin doğumu ve hayatı 1934); Dhuntie Ramazanı (Ramazanın verdikleri 1935). Mesime Teorike dhe Praklike te Moralit islam (İslâm ahlâ­kına ait teorik ve pratik dersler 1935); Libriise Falmes (Namaz kitabı 1937); Nje Broshure mbi Degat e Imanit (İman esaslarına ait bir broşür 1939); Besimi i Muslimanevet (Müslümanın inanç esas­ları 1942); Ç’eshte Islamizma (İslâm nedir? ) Udha Muhammedane (Muhammed’in yolu ); Hadithi Arbain (Kırk hadis): Patriotizma ne Tirane (Tiran’da vatanperverlik); Grenxat e Kuqe te Tiranes (Tiranın kızıl arıları); Dokrrat e Hinit (Kül budalalıkları |ts.j); Nje Anderr e ime (Bir rüyam). Son eserin yazma bir nüshası İsmail Bardhi’-nin özel kütüphanesinde bulunmaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Arnavutluk’­taki komünist rejim yüzünden bu eserle­rin bir kısmının Belçika, Kanada ve Ame­rika Birleşik Devletleri’nde yayımlandığı söylenmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski