Halep Şehri Tarihi/Tarihçesi, Yerleri/Eserleri, -Osmanlılar Dönemi- Hakkında Bilgi

Yavuz Sultan Selim’in Memlûk Sultanı Kansu Gavrİ’yİ mağlûp ettiği Mercidâbık Savaşı’ndan sonra (24 Ağustos 1516) Osmanlı hâki­miyeti altına giren şehir (28 Ağustos 1516), bu sırada doğu ile batı ticaretinde önemli bir merkez olarak gelişme gös­termekteydi. Osmanlı hâkimiyetiyle bir­likte şehrin geçmişinde rastlanmayan büyük bir gelişme devri başladı ve bu dö­nem Halep tarihinin birçok bakımdan en parlak dönemini teşkil etti.

Suriye bölgesinin fethinden sonra Os­manlılar bölgedeki eski Memluk idari teşkilâtını bozmadılar. Halep de Mem­lûk döneminde olduğu gibi Şam emîrü’l-ümerâsı (beylerbeyi) idarî bölgesi içinde yer alıyordu. Yavuz Sultan Selim’in ölü­mü ve yerine Kanunî Sultan Süleyman’ın geçmesi üzerine, eski Memlûk beylerin­den olup Yavuz Sultan Selim tarafından kendisine Şam beylerbeyiliği verilen Can-birdi Gazâlî Halep’i de tesiri altına alacak büyük bir isyan başlattı. Bu arada şehri kuşattıysa da kalede bulunan Osmanlı garnizonu ile ortak hareket eden Halep halkı ona karşı direndi. İsyanın bastırıl­masından sonra bölgedeki idari teşkilât yeniden düzenlendi. Önce Halep ve Şam adlan altında İki beylerbeyilik kuruldu; daha sonra bunlara 1570’te Trablus, ar­dından da Sayda eyaletleri ilâve edildi. Suriye bölgesinin bu idarî teşkilâtı XVIII. yüzyıla kadar değişmedi.

Halep’in bir eyalet merkezi haline gel­mesi, Kuzey Suriye’nin ekonomik ve siya­sî yönden gelişmesinde önemli rol oyna­dı. Şehir kültür yönünden Şam. Kahire ve kutsal şehirlerin yer aldığı Hicaz böl­gesiyle kuvvetli bağlan dolayısıyla tam bir Arap nüfuzu altında kalırken siyasî açıdan bölgenin tarihinde hayatî bir yere sahip oldu ve güneydeki gelişmelerden çok az etkilendi. Ayrıca iktisadî yönden, şehir esnafı için ham maddelerin ve Ha­lep’te çok aranan ve tüketilen yiyecekle­rin sağlandığı Güney Anadolu ile daha yakın bir hale geldi. Timar sistemi vilâ­yette etkili bir şekilde yerleştirildi. Ana­dolu Türk sipahilerinin varlığı, bölgenin Osmanlı teşkilâtına uyum sağlamasına yardımcı oldu. Böylece Halep de Osmanlı karakteri diğer Arap şehirlerinin birço­ğundan daha ağır basan tipik bir İslâm -Türk şehri haline geldi. Bu etki dönemin mimari eserlerinin inşa tarzında, mut­fağında, hatta müziğinde dahi görüldü. Bütün bunlar Şam’dan ziyade İstanbul tarz ve üslûbunun tesiriyle gerçekleş­miştir.

Doğu Arabistan’ın Osmanlı kontrolü altna girmesiyle Halep Doğu Akdeniz’in çok önemli bir ticari merkezi oldu ve XVI. yüzyılda Avrupalilar’ın ticarî faaliyetleri Şam’dan Halep’e doğru yön değiştirdi. Nitekim 1548’de burada bir Venedik kon­solosluğu kuruldu; bunu 155Tde Fran­sa, 1586’da İngiltere konsoloslukları ta­kip etti. Bu ticaret, başlangıçta geniş öl­çüde Avrupa’nın yünlü kumaşları ve gü­müşü ile Hint baharatının değiş tokuşu-na dayanıyordu. Ancak XVI. yüzyılın sonlarına doğru Avrupalı tacirler artık Halep pazarlarında başlıca Doğu emtiası olarak İran ipeğini arıyorlardı. Halep’in ticari önemi, Hüsrev Paşa ile (1544) Behram Paşa’nın (1583) valilikleri sırasında mey­dana getirdikleri vakıflar sayesinde ku­rulan büyük âbidevî binalar, çarşılar ve hanların teşekkülüyle 1S93’te İskende­run’da bir Osmanlı gümrük kapısının te­sisi dolayısıyla daha da arttı. Trablus’un yeniden liman özelliği kazanmasıyla Ha­lep’in ticarî durumu Suriye bölgesinde güven altına alınmış oldu.

Halep’in bu zenginlik ve refahı, ilk ola­rak Canbolatoğlu Ali’nin isyanı sırasında (1606-1607) ve Osmanlı-İran savaşları­nın uzaması sonucu XVII. yüzyılın başla­rında biraz sarsıldı. Canbolatoğlu’nun is­yanı bu dönemdeki birçok Celâlî isyanın­dan biriymiş gibi gösterilirse de çağdaş mahallî tarihler, onun Suriye’de bağım­sız bir devlet kurma iddasıyla ortaya çık­tığını belirtirler. Niyetleri ne olursa olsun gerek amcası Hüseyin Paşa’nın gerekse Canbolatoğlu Ali’nin valilikleri dönemi, mahallî idarecilerin şehrin yönetimini el­lerine geçirdikleri kısa ve tek devreyi teşkil eder. Canbolatoğlu Ali’nin 1610’da Belgrad’da idamından sonra Halep doğ­rudan doğruya İstanbul’un merkezî kont­rolünde kaldı; hatta Osmanlılar’ın diğer Arap vilâyetlerindeki gibi. XVIII. yüzyılda mahallî valilerin ortaya çıkıp idareyi elle­rine almaları ve merkezin bunları tanı­mak zorunda kalışı hadiseleri burada gö­rülmedi.

1639’da Osmanli-İran mücadelesinin sona ermesiyle kervanlar İran ipeğini tekrar Halep’e getirmeye başladılar ve bu durum XVII. yüzyıl boyunca sürdü. Bu yüzyılda İzmir’in alternatif bir pazar ola­rak doğmasına rağmen Halep’in ticarî üstünlüğü devam ediyordu. Bu hüküm en azından. XVII. yüzyılda Halep’in için­deki Ortadoğu ticaretinin hemen hemen yarısını elinde tutan İngiltere için doğru­dur. XVII. yüzyıl, bir Osmanlı eyaleti ola­rak Halep’in nüfusunun ve ticarî zengin­liğinin en yüksek noktaya ulaştığı döne­mi teşkil eder. Zaman zaman uzun dev­reler halinde ortaya çıkıp şehir nüfusu­nun azalmasına yol açan veba salgınları­na rağmen Halep XVII. yüzyılda yaklaşık 100.000 nüfusa sahipti. XVI. yüzyılda da nüfusu 50-60.000 dolayında bulunuyor­du. Halep’in nüfusunun fazla değişme­mesi, hatta nisbî bir artış göstermesi, özellikle Anadolu’dan buraya doğru gö­rülen devamlı göçlerin bir sonucudur. Bu nüfusu Halep’i İstanbul ile Kahire arasın­da en büyük şehir durumuna getiriyor­du. Şehrin XVI. yüzyıldaki hızlı fizikî ge­lişmesi aynı seviyede görülmemekle bir­likte XVII. yüzyılda İpşir Paşa (1653) ve Kara Mustafa Paşa {1681) gibi bazı dev­let adamları büyük vakıflar kurmayı sür­dürdüler. Halep’in varlıklı tüccar ve es­nafı şehrin fizikî ölçülerinin daha da ge­nişlemesine yol açtı. Surların kuzeydo­ğusunda zenginlerin oturduğu mutena Cüdeyde varoşu yapılan binalarla yeni bir yerleşme yeri olarak ortaya çıktı.

Halep’in talihi XVIII. yüzyılda değişme­ye başladı ve çöküş dönemine girildi. İran Safevî Devleti’nin dağılması İran menşeli ipeğin veriminde düşüşlere yol açtı ve daha 1730’larda Avrupalı tüccarlar alter­natif kaynaklar aramaya başladılar. Bu arayışlar bir ölçüde Suriye ipeğiyle karşı­landı, fakat zamanla Avrupalı tüccarların faaliyetleri azaldı. Onların yokluğu, hıris-tiyan Arap ve yahudiler gibi yerli gayri müslim unsurların ön plana çıkmasına yol açtı. Varlıklı hıristiyan Arap tüccar burjuvazisinin doğuşu özellikle Halep için çarpıcı bir gelişmedir. Bu tüccar zümresinden bazıları, geleneksel Katolik kilise­sinden çıkıp yeniden şekillenmiş Katolik kilise cemaatlerini teşkil ettiler. Bu da hıristiyan cemaatler içinde ve Osmanlı hükümetiyle “beratlı” denilen yabancı­ların himayesindeki Katolik hıristiyanlar arasında gerginliğe yol açtı. Bölgedeki dengeler siyasî güç mücadeleleriyle da­ha da sarsıldı. Sünnî Arap ticarî ve dinî burjuvazisinin temsil ettiği eşraf ile şeh­rin alt tabakasını oluşturan Arap, Türk, Kürt gibi gayri mütecanis grupların teş­kil ettiği yeniçeri zümreleri arasındaki ayrılıklar daha da büyüdü. Osmanlı hü­kümeti düzeni eski haline getirmeyi ba­şaramadı. Bu gruplar arasındaki çekiş­me ve mücadele şehrin ekonomisinin ve siyasî kurumlarının çöküşüne yol açtı.

Osmanlı merkezî gücü, II. Mahmud dönemine kadar düzeni sağlayıp duru­ma yeniden hâkim olmayı başaramadı. Düzenin sağlanması ve kontrolün yeni­den tesisi de kısa ömürlü oldu. 1832’de Mısırlı İbrahim Paşa Halep’i işgal etti ve şehir 1840’a kadar Mehmed Ali Paşa’nın hâkimiyetinde kaldı. Bu dönem Halep’in iktisadî ve siyasî hayatında yıkıcı bir etki yaptı. Osmanlı idaresinin tekrar kurul­ması ve ardından müslüman kesim üze­rine askerî mecburiyet ve ferdî verginin yüklenmesini ihtiva eden Tanzimat re­formlarının ilânı şehirde yeniden kargaşaya sebep oldu. Bilhassa yeniçeri züm­relerinin nüfuzlarının çöküşüyle siyasî güçlerini ve etkilerini kaybeden iktisadî sıkıntı içindeki fakir müslüman ahali ara­sında reformlara karşı tepkiler görüldü. Nitekim 1850 Ekiminde fakir müslüman ahali zengin hıristiyan bölgelerine karşı saldırıya geçti ve büyük bir şehirli ayak­lanması meydana geldi. Vali Mustafa Za­rif Paşa Halep’ten kaçtı; isyanın elebaşısı olan yeniçeri zümrelerinin reisi Abdullah el-Bâbinsî iki hafta kadar şehrin kontro­lünü elinde tuttu. Kasım ayında Osmanlı ordusu, âsilerin bulunduğu bölgeyi topa tutup pek çok kişinin ölümüyle sonuç­lanan kanlı sokak savaşları sonucu düze­ni yeniden sağladı. 18S0’den sonra Tan­zimat reformları küçük bir muhalefet­le eyalette uygulandı. Halep’te bu büyük sosyal karışıklığa rağmen bundan sonra şehirdeki değişik dinî gruplar ve etnik cemaatler arasındaki münasebetler I. Dünya Savaşfna kadar genellikle sakin bir ortamda geçti. Suriye’nin büyük bir kısmını tesiri altına alan müslüman ve hıristiyanlar arasındaki mücadelelerin görüldüğü 1860 yılında bile şehir halkı sükûnetini muhafaza etti.

Tanzimat reformlarının bir parçası ola­rak geliştirilen 1281 (1864} Vilâyet Nizâm­nâmesi kısmî değişikliklerle 1866’da Ha-lep’e de uygulandı. Bu tarihte yeni nizâm­nâmeye göre oluşturulan ve yeniden teş­kilâtlandırılma görevi Cevdet Paşa’ya ve­rilen Halep vilâyeti Urfa. Maraş, Kozan, Adana, Payas, Halep merkez ve Zor san­caklarından teşekkül ediyordu. Cevdet Paşa, iki yıl süren valiliği döneminde Zor sancağı dışında Halep vilâyetine bağlı sancaklarda ve merkezde yeniden teşki­lâtlanmayı gerçekleştirdi. Kuruluşunda çok geniş tutulan Halep vilâyeti sınırları 1869’da Adana, Kozan ve Payas sancak­larının çıkarılmasıyla daraltılmıştır.

XIX. yüzyılda Suriye bölgesinde Ha­lep’in iktisadî ve siyasî durumu Şam ve Beyrut’un yükselişiyle sarsıldı ve çökme­ye yüz tuttu. Asrın sonunda şehrin ikti­sadî hayatında, Hatay ve Adana bölgele­rindeki bataklıkların ıslah edilip ziraatın verimliliğinin arttırılmasının ve ticaretin canlanmasının yol açtığı kısmî bir iyileş­me görüldü. Arap milliyetçisi Abdurrah-man el-Kevâkibî hariç tutulacak olursa Halep halkı güney kesimlerdeki kuvvetli siyasî cereyanların ve gelişmelerin dışın­da kaldı. Halep burjuvazisi Arap milliyet­çilik hareketlerine katılmakta isteksiz davrandı. Bunun başlıca sebepleri, eski rakibi Şam’ın siyasî hâkimiyeti altına girme ihtimali ve Anadolu’nun güneyinde bulunan bazı şehirlerle olan iktisadî ba­ğın kopması endişesiydi. Sonuç olarak çok az Haleplİ Arap isyanına katıldı. 1918 Ekiminde İngiliz ve Arap kuvvetleri Os­manlı kuvvetlerini Şam’dan Halep’e doğ­ru geri çekilmeye zorladı. Aneze bedevi­lerinden teşkil edilen Arap ordusu 23 Ekim’de şehri işgal etti. Böylece Halep Faysal el-Hâşimî idaresindeki krallığa ka­tıldı ve 402 yıllık Osmanlı idaresi sona ermiş oldu.

 

Fizikî Yapı ve Tarihî Eserler

Halep Osmanlı döneminde, önceleri 50.000 do­layında olan nüfusunun XVIII. yüzyılda 120.000’e ulaşmasıyla sürekli bir geliş­me göstermiş, buna paralel olarak şeh­rin fizikî yapısına yeni yerleşme alanları katılmıştır. XVIII. yüzyıl sonlarında imar edilmiş bölgeler 367 hektarlık bir sahayı kaplamaktaydı, genel olarak ise şehir 397 hektarlık bir alana yayılmıştı. Eski yerleşme merkezi olan “Medine”si Os­manlı döneminden itibaren iki katına çıktı. Hüsrev Paşa’nın 1544’te yaptırdığı cami etrafında yeni bir gelişme oldu. Du-kakinzâde Mehmed Paşa Külliyesi Adliy-ye Camii (1555) etrafında teşekkül et­mişti ve dört çarşı, 157 dükkân, üç bü­yük hanı da içine alıyordu. Mehmed Paşa Külliyesi’nde 937 iş yeri vardı. Bu külliye­de yer alan Gümrük Hanı (129 iş yeri) büyük ve dikkat çekici bir mimari özelli­ğe sahip bulunuyordu. Yine bu civardaki 344 dükkânı içine alan iki çarşı da söz konusu külliyenin vakıfları arasında yer almaktaydı. 1583’te Behram Paşa Külli-yesi’nin inşasıyla bu gelişme daha da ilerledi. Burada iki çarşı bulunmaktaydı. Öte yandan İpşir Paşa’nın kuzey varo­şunda, bir hıristiyan mahallesi olan Cü-deyde’nin kenarında kurduğu büyük kül­liye (1064/1653-54) bir küçük cami, bir han, bir kumaş boyama atölyesi, kahve, sebil ve dükkânlardan müteşekkildi. Bu külliye, söz konusu kesimin gelişimini daha düzenli bir şekle soktu ve merkezle varoş arasındaki bağları sağladığı gibi varoş kesimindeki evler için yakın bir alışveriş mekânı oldu.

Ekonomik sebepler dolayısıyla Halep kuzeye ve güneye giden ana ticaret yol­ları boyunda gelişmesini sürdürdü. As­lında Memlûk devrinde başlayan bu ge­lişme Osmanlı döneminde daha da bariz hale geldi. Güneye doğru yayılması ise mezarlıkların bu yönde bulunması sebe­biyle cılız kalmıştı. Batıda tabakhaneler şehrin içindeki eski yerlerinden bu yöne taşındığı İçin (1570) nisbî bir büyüme oldu; fakat batı surunun yakınından akan ve taştığında önemli tehlikeler arzeden Kuveyk deresinin varlığı daha fazla büyü­mesine engel teşkil etti.

Medine ve kaleden itibaren halkalar halinde yayılma eğilimi gösteren Os­manlı Halep’inin en zengin semtleri tüc­carın ikamet ettiği, büyük evlerin bulun­duğu Ferâfire, Suveyka Ali ve Sefâhiye İdi. Küçük tüccara ve zenaatkâra ait ba­sit evler şehri çevreleyen varoşlarda yer almaktaydı. Doğu varoşunun uç kesim­leri ile güney varoşunda, kısa bir süre önce göç etmiş yarı kır hayatı yaşayan yoksul halk bulunuyordu. Karlık ve Ta­tarlar semtleri bu yerleşmelerle oluş­muştu. Ancak kuzey varoşu, güçlü ve zengin hıristiyan topluluğun oturduğu ve buna paralel olarak büyük yerleşme birimlerinin bulunduğu bir kesim şeklin­de ortaya çıktı. Osmanlı hâkimiyetinin başlarında, dokumacılık ve ticaret ala­nında şehrin ekonomik gelişimini kolay­laştırmak amacıyla hıristiyanların yerleş­tirilmesi sonucu teşekkül eden Cüdeyde Behram Paşa Vakfı ve İpşir Paşa Vakfı sayesinde, ekonomik bakımdan güçlen­miş ve dinî vasıfta olmayan bir kamu ala­nı ve eğlence yeri haline gelmişti. Öte yandan XVII. yüzyıldan itibaren şehirde güçlerini arttıran ve çeşitli mesleklerle uğraşan yeniçeri zümreleri Bankusa, Bâ-bünneyreb. Karlık, Bâbülmelek, Bâbül-makâm gibi doğu varoşlarında ikamet etmekteydiler. Şehrin en büyük hanı Kurtbey Hanı olup (1540) eski ana mer­kezin kuzey bölgesine açılan kesiminde, yirmi iki dükkân, üç han, iki kumaş bo­yama atölyesinden müteşekkildi. Ayrıca Gümrük Hanı ile Vezir Hanı da (1682) di­ğer önemli iş ve konaklama merkezle­riydi. Halep, Osmanlı döneminde vakıflar sayesinde büyük çarşılara sahip olduğu gibi İstanbul tipi uzun ince minareli ca-mileriyle de bu devrin özelliklerini ak­settirir. Mimar Sinan’ın ilk eserlerinden Hüsrev Paşa ve Behram Paşa camileri yanında Ahmediye, Şâbâniye ve Osman Paşa medreseleri de dikkat çekici eser­ler arasında zikredilebilir. Bazıları Türk rokokosu üslûbunda XVII ve XVIII. yüzyı­la ait konakları, olgun yapı teknikli cep-heleriyle dönemin mimarisinin güzel ör­neklerini oluşturur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski