Halid Ağa Çeşmesi -Haydarpaşa- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Halid Ağa Çeşmesi. Haydarpaşa civarında XVIII. yüzyılda yapılmış çeşme.

İlki Kadıköy‘de bulunan Hâlid Ağa’nın ikinci çeşmesi Haydar­paşa’da, buradaki köprünün Selimiye ta­rafındaki bir namazgahın yanındaydı. Esas biçimi hakkında bilgi olmadığı gibi ilk yapıldığındaki kitabesi de bilinme­mektedir. Şair Zîver Paşa’nın düzenlediği bir manzum tarihten çeşmenin Sultan Abdülmecid tarafından 1235’te (1839) yeniden yaptırılarak ihya edildiği anlaşıl­maktadır. Buradaki hastahanenin duva­rına bitişik olan bu çeşmenin bütünüyle kırılarak yok edilen kitabesinin tam met­ni Mehmed Râif Bey’in eserinde bulun­maktadır. Burada, “…Han Selîm-i şalisin Dârüssaâde ağası / Hâiid Ağa nâm der-yâ-mekremet bir pâk-zât / Yaptırıp bu çeşmeyi sonra harâb olmuş idi / Görüp ol şâh-ı cihan ihyaya kıldı iltifat /…” denil­diğine göre Sultan Abdülmecid, Hâlid Ağa’nın su yolu ile birlikte Kadıköy’deki çeşmesini de ihya ettirirken bu ikinci çeşmeyi de yeniden yaptırmıştır. Râif Bey’e göre burada etrafı demir parmak­lıklı bir de namazgah bulunuyordu. 28 Mayıs 1927 tarihli ve 1057 sayılı kitabe­ler ve tuğralar hakkındaki kanun yayım­landığında herhalde duvarında bulun­duğu hastahanenin (o yıllarda İntaniye Hastahanesi) ileri gelen bir görevlisi ta­rafından kitabesi kırdırılan çeşme, daha sonraki yıllarda yalnız üst kısmı görüle­bilecek şekilde toprağa gömülmüştür. Son yıllarda Önünde bir çukur açılarak bir dereceye kadar meydana çıkarılmış­sa da önü tekrar dolmaya başlamıştır.

Mermerden olan bu çeşme, görülebil­diği kadarıyla Abdülmecid döneminde örneklerine rastlanan empire üslûbunda bir eserdir. Evvelce kitabesinin bulundu­ğu dikdörtgen çerçevenin iki yanında süs motifi olarak kabartma birer rübâb işlenmiştir. Fakat toprağa gömülü olan kemeri fazla derin olmayıp barok bir profile sahiptir. Böylece çeşme, XIX. yüz­yılın içlerindeki kararsız ve Batı tesirli sa­nat akımının bir örneğidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski