Halid Ağa Çeşmesi -Kadıköy- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hâlid Ağa Çeşmesi. İstanbul Kadıköy’de XVIII. yüzyılda yapılmış çeşme.

Bugün Kadıköy’de mevcut olan Hâlid Ağa Çeşmesi, (diğeri Haydarpaşa‘da) ilk yapıldığında Osman Ağa Camii önünden Altıyol Meydanı’na çıkan ana caddenin solunda, Hâlid Ağa ve Nal sokakları ile sınırlanan üçgen şek­lindeki yapı adasında ve cadde kenarın­da bulunuyordu. Yanında, Tanzimat dö­neminde şehrin çeşitli semtlerinde Batı üslûbunda inşa edilen kagir karakol bi­nalarından biri vardı.

Çeşme, Bağdat Valisi Ahmed Paşa’nın kızı Âdile Hatun’un dairesinde yetişen, daha sonra İstanbul’da 111. Ahmed’in kız­larından. Sadrazam Râgıb Paşa’nın hanı­mı Sâliha Sultan’ın konağında hizmet eden siyahî harem ağalarından Hâlid Ağa’nın hayratıdır. 2 Şaban 1206’da (27 Mart 1792) Dârüssaâde ağalığına yükse­len Hâlid Ağa Haremeyn-i şerifeyn evkafı nâzın olmuş ve 18 Rebîülevvel 1213’te (30 Ağustos 1798) vefat ederek Eyüpte Mihrişah Valide Sultan Külliyesi’nin hazî-resine defnedilmiştir. Dış yüzleri kabart­malarla bezenmiş mermer lahitli mezarı bugün de mevcuttur.

Hâlid Ağa, Dârüssaâde ağalarına tem­lik edilerek onlar tarafından mescidler (Osman Ağa, Cafer Ağa, İbrahim Ağa) inşa edilen Kadıköy’de ayrıca bir su yolu yaptırmıştır. Su yolu ile iki çeşmeye 26.929 kuruş 54 akçe harcanmış olduğu­nu gösteren keşif defteri 21 Cemâziyelevvel 1209 (14 Aralık 1794) tarihini taşı­maktadır. Üzerinde üç kitabesi bulunan çeşmenin esas kitabesi dört beyit halinde olup âmedî hulefâsından Arif Bey adlı bir şaire aittir: “Mülûkün âb-ı rûy u revnakı Sultan Se­lim Hân’ın / Kulu Dârüssaâde ağası zât-ı hulûs-ârâ / Cenâb-i Hâlid Ağa bu mahall-i cennet-âsâda / Yapıp bu çeşme-i tesnîmi bi’l-hak eyledi icra / Gelip nûş eyledikçe âb-ı şîrin ü musaffasın / Duâ-yı hayrını vird eylesin dil-teşneler hakka / Misâli Kevser aktı Ârifâ târihi nâmem­den / Bu zîbâ çeşmeden iç zemzemi ol­sun hayât-efzâ” (1209).

Hâlid Ağa Çeşmesi, saçağın üstünde sağ taraftaki ikinci kitabeden anlaşıldı­ğına göre yapıldıktan bir süre sonra II. Mahmud tarafından 1254’te (1838) ta­mir ettirilmiştir. Şair Zîver Efendi’nin beş beyitlik tamir kitâbesindeki tarih beytinden bu sırada su yolunun da ihya edildiği sonucu çıkarılabilir. “Çün âb-ı kevser aktı bir târih Zîver hâmeden / Bu çeşmenin kıldı suyun carî şehinşâh-ı za­man”. Saçağın sol üst tarafında bulunan üçüncü manzum kitabede ise Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından yine su yolunun ihya edildiği bildirilmektedir. Agâh adlı şair tarafından düzenlenen bu beş beyitlik tarihte de, “Suyun buldurdu âb u tâb-ı tedbiriyle dünyânın” denildiğine göre çeşmenin suyunun bir defa daha kesile­rek 1285 (1868-69) yılında valide sultan tarafından ihya ettirildiği tahmin olun­maktadır. Tarihin son mısraı da bu dü­şünceyi destekler: “Suyun buldu bu çeş­me himmetiyle mehd-i ulyânın”.

Tarihî eseri çok az olan Kadıköy’ün ana caddesini süsleyen bu güzel çeşme, 1930′-lu yıllarda yanındaki karakol binası yıktı­rıldıktan sonra tek başına kalmıştı. Daha sonra 1940’Iarda bulunduğu yerden sö­külerek yan taraftaki sokağa taşındı ve yerine önü direkli dükkânlar yapıldı. 1975 -1980 yıllarında Kadıköy Belediyesi çeş­menin daha iyi bir yere taşınmasını teklif etmişti. Ancak Altıyol’da Ermeni kilise­sinin yanındaki meyilli araziye kurulma­sı düşünülen çeşme için tasarlanan bu proje gerçekleşmeden unutulmuştur. Bulunduğu ücra yerde ihmale uğrayan, yalaklarının içine doldurulan çöpler za­man zaman yakıldığından mermerleri kararıp kavrulan bu sanat eserinin bir an önce kurtarılması gerekmektedir.

Hâlid Ağa Çeşmesi, bütünüyle mer­merden üçüzlü bir çeşme binası olup XVIII. yüzyılın İkinci yarısında Türk sana­tına hâkim olan barok üslûbunun kuv­vetli tesiri altında meydana getirilmiştir. Barok profilli iç içe kemerler birbirinden sütunçelerle ayrılmıştır. Orta kemerin üstünde çeşmenin esas kitabesi yer alır.

II. Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultan’ın kitabeleri ise cephenin yukarısın­da saçağın üstündedir. Bu kitabelerin tuğrası gayretli bir “inkılâpçı” tarafından kazınarak yok edilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski