Halil Fevzi Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Halil Fevzi Efendi (1805-1884) Osmanlı âlimi, Mecelle Cemiyeti âzası.

Filibe’de doğdu. Babası “ayaklı kütüp­hane” diye meşhur Mustafa Efendi, de­desi aslen Bursalı olup Filibe’ye göç eden Abdullah Efendi’dir. Ahmed Halil Fevzi, tahsilini Filibe’de tamamladıktan sonra gittiği İstanbul’da (1240/1824) uzun sü­re ders vekâletinde bulunduğu için Fili­beli ders vekili Hoca Efendi veya Filibeli Hoca olarak şöhret bulmuştur. Halil Fev­zi Efendi ve huzur dersleri mukarrirlerinden Küçük Filibeli lakabıyla ünlü kar­deşi Abdullah Efendi Filibe’de Hatibzâdeler, İstanbul’da Filibeliler, ilim çevrele­rinde ise “ahaveyn” lakabıyla tanınmış­lardır.

II. Mahmud ve Abdülmecid dönemle­rinde huzur derslerinde muhatap (1834-1850) ve mukarrir (1850-1856) sıfatıyla bulunan Halil Fevzi Efendi, bu meclisler­den birinde kendisini denemek isteyen muhataplarının yönelttiği güç sorulara ikna edici cevaplar vermesi üzerine Ab­dülmecid tarafından mevleviyet makamı ile taltif edildi. Meslek hayatına müder­rislikle başlayan Halil Fevzi sırasıyla İbti-dâ-i Hâriç (1834), Hareket-i Hâriç, İbtidâ-i Dâhil, Hareket-i Dâhil, M û sile-i Sahn, İb­tidâ-i Altmışlı, Hareket-i Altmışlı ve Mûsıle-i Süleymâniyye (1853) medreselerin­de görev yaptı. Daha sonra Kayseri (1277/ 1860-61), bir yıl sonra Şam ve ardından da Medine kadılığı, fetva eminliği, ders vekilliği, Meclis-i İntihâb-ı Hükkâm reisli­ği ve Anadolu Kazaskerliği (1878) görev­lerinde bulundu. Ayrıca İstanbul, Anado­lu ve Rumeli payelerine nail oldu. Kendi­sine teklif edilen şeyhülislâmlık vazifesi­ni kabul etmeyen Halil Fevzi, ders vekil­liğini sürdürerek birçok ilim adamının yetişmesine vesile oldu. Mece/İe’nİn bi­rinci ve ikinci kitaplarına Evkâf-ı Hümâ­yun müfettişi, beşincisine vekîl-i ders ve Meclis-i Tedkikât-ı Şer’iyye âzası, altı, ye­di ve sekizincisine ise ders vekili sıfatıyla katıldı. Ders vekilliği görevinden emekli olduktan sonra(1299/l882) hac vazifesi­ni yerine getirmek üzere Hicaz’a giden Halil Fevzi Efendi 27 Receb 1301’de (23 Mayıs 1884) Tâifte vefat etti ve Abdullah b. Abbas’m türbesine defnedildi.

Eserleri

Halil Fevzi Efendi’nin kaleme aldığı elliyi aşkın eserden en önemlile­ri şunlardır:

1. Süyûfü’l-kavâtî1 li-men kale inne’n-nübüvvete sanhtün mine’s-sanâ’i. Bu eserini, Cemâleddîn-i Efgâni’nin Dârülfünun’da verdiği ders­lerde peygamberlik hakkında ileri sürdü­ğü bazı görüşlere karşı meydana gelen tepkiler üzerine Abdülmecid’in emriyle yazmıştır. Bir mukaddime, on dört bö­lüm ve bir hatimeden ibaret olan eserde Allah’ın kudreti, nübüvvet, risâlet, sa­nat, hikmet, felsefe ve bunlarla ilgili di­ğer kavramların tanım ve mahiyetleri, peygamberler için kötü söz söylemenin hükmü ve cezası anlatılmaktadır. Müelli­fin büyük oğlu Kazasker Mehmed Hayreddin Efendi’nin Türkçe’ye çevirdiği eser, Sadık Albayrak tarafın­dan sadeleştirilerek Afgani ‘ye Reddiye adıyla yayımlanmıştır.

2. el-Hâşiyetü’I-cedîde hlâ Şerhi Kîşâ-mi’ş-ferîde. Ebü’l-Kâsım es-Semerkan-dî’nin beyân ilmine dair Ferâ’idü’l-fe-vâ’id [er-Risâletü’s-Semerk:andiyye) ad­lı risalesine İsâmüddin el-İsferâyînî’nin yazdığı şerhin hâşiyesidir.

3. HadâHku’l-imtihân. Alet ilimlerin­den bahseden bir risaledir.

4. Risâle-i İmtihûniyye fi’I-beyci’l-fâsid ve’l-kefâle. S. Risâle-i İmti­han Wr-ru’ûs.

6. Risâ-le-i İmtihân-ı Hamîdiyye {İstanbul 1289)-

7. Risâle-i İhükâriyye (Süley-maniye Ktp., Tırnovalı, nr. 1736). 1289 (1872) yılında Asâkir-i Şâhâne alayından ruûs imtihanına hak kazananları tesbit için kaleme alınmıştır.

Bazı kaynaklarda yanlışlıkla Halil Fev­zi Efendi’ye nisbet edilen fıkıh usulüne dair Tevşîhu’l-uşûl adlı eserin (İstanbul 1298) oğlu Mehmed Hayreddin’e ait ol­duğu mukaddimesinden açıkça anlaşıl­maktadır.

Daha yeni Daha eski