Halil Hamit Paşa Kütüphanesi -Burdur- Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Halil Hamîd Paşa Kütüphanesi. Sadrazam Halil Hamîd Paşanın (ö. 1199/1785) İsparta ve Burdur’da kurduğu kütüphane.

1197 (1783) yılının sonlarında düzen­lenen vakfiyesinden anlaşıldığına göre Isparta’daki kütüphane, Halil Hamîd Pa­şa’nın Hacı Abdi Efendi Camii içinde yap­tırdığı kagir binada bulunmaktaydı. İki hâfız-ı kütüb. bir bevvâb ve bir ferrâşın görevlendirildiği kütüphaneye başlan­gıçta 449 cilt kitap konulmuştur. Vakfi­yede ayrıca hâfız-ı kütüblerin kütüphane kurucusunun tahsis ettiği evlerde otu­racakları ve şehir müftüsünün her hafta kütüphaneye gelip kitapları sayacağı be­lirtilmiştir. Halil Hamîd Paşa Kütüphane­si koleksiyonu, daha sonraki yıllarda ya­pılan bağışlarla ve Eğridir ilçesindeki Yı-lanlıoğullan’ndan Şeyh Ali Ağa’nın kü­tüphanesinden nakledilen eserlerle ol­dukça zenginleşmiştir. Bugün kitaplar, 1969 yılında yaptırılan yeni kütüphane binasında muhafaza edilmektedir.

Halil Hamîd Paşa’nın Burdur’da kur­duğu kütüphane hakkında ise fazla bilgi yoktur. M. Zeki Oral’ın tesbit ettiği bir kitabın baş tarafındaki vakıf kaydına gö­re Halil Hamîd Paşa Burdur’da yaptırdığı kütüphanesine de bazı kitaplar vakfet­miştir. Vakıf kaydı 1197 (1783) yılına ait olduğuna göre bu kütüphane İsparta” -daki kütüphane ile hemen hemen aynı tarihte kurulmuştur. Bir arşiv kaydında Halil Hamîd Paşa’nın Burdur’da Çeşme­cizâde Medresesi’ne koyduğu kitaplar­dan bahsedilmektedir. Anlaşıldığı kada­rıyla Halil Hamîd Paşa Burdur’da müsta­kil bir kütüphane kurmamış, medrese içinde bir kütüphane tesis etmiştir. Yine M. Zeki Oral’ın tesbit ettiğine göre bu kütüphanede 117 cilt kitap bulunduğu rivayet edilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski