Halk Müziği Nedir, Tarihçesi/Tarihi, Tanımı, Hakkında Bilgi

Halk arasında geleneksel olarak yasayan, çoğunluğunu anonim eserlerin teşkil ettiği mûsikî.

Öncelikle köy ve kasabalarda, şehirle­rin civarında yasayan halkın mûsikisi olup onların ihtiyaçlarına bağlı olarak bir sa­nat endişesi ve tekniği taşımaksızın tabii ortamlarda icra edilir. Bununla beraber kültür merkezi olan büyük şehirlere yak­laşıldıkça klasik mûsikiyle yakınlığı ve ben­zerliği artar.

Dünyada özellikle XIX. yüzyıldan itiba­ren gelişen halk bilgisi esas olarak halk yaşayışını araştırmayı amaçlarken bir ta­raftan da mûsiki değerlerini incelemeye yönelmiş, bu sebeple halk mûsikisi “folk­lor mûsikisi” tabiriyle de ifade edilmiştir. Bu yönü de dikkate alınarak halk mûsiki­si için geleneğe dayalı olan, yaygınlaşmış ve tarihî bir derinlik kazanmış halk duy­gu ve düşüncesinin mûsiki ile yankılan-masıdır denebilir. Bu mûsikide eseri mey­dana getiren ilk kişi belli olsa bile zaman içinde eser şahsî olmaktan çıkarak cemi­yetin ortak mahsulü haline gelir.

XX. yüzyılın ilk yansında yabancı araş­tırmacılardan Bela Bartök, Zoltân Ko-dâly, Mozer, Brenet. Prat. Breniers. Türkler’den Mahmut Ragıp Gazimihal. Halil Bedî Yönetken. Muzaffer Sarısözen ve Nida Tüfekçi gibi müzikologlar tarafın­dan yapılan tanımlamalarda birieşilen or­tak düşüncelere göre halk mûsikisi, a) Sahibinin kim olduğu bilinmeksizin hal­kın ortak malı halinde yaşayan, bu yönüy­le de anonim kabul edilen eserlerdir. Bun­lar halkın ortak değerlerini terennüm eden derin bir geçmişe ve coğrafya ile bağlantılı yaygınlığa sahiptir, b) Halkın benimsediği halk melodileri kulaktan ku­lağa taşınarak yayıldığından zaman için­de halkı etkileyen olaylarla değişime uğramış, aynı zamanda bu yönüyle sürekli­lik göstermiştir, c) İcrasında bir iddia ta­şımamaktadır, d) En değerli ürünleri üc­ra köşelerde ve yaşlı insanların hafızala­rında yaşatılan eserlerdir.

Bu özellikler daha çok bir kabile ya da köylü mûsikisini anlatmaktadır. Ancak **halk” kelimesinin taşıdığı anlamın za­manla değişikliğe uğraması, halk mûsi­kisi eserinin tanımlanmasında da farklı yaklaşımlar ortaya çıkarmıştır. Nitekim Hugo Riemann. halk tarafından sonra­dan benimsenen ve zamanla halk mûsi­kisi ürünü sayılan melodilerle, melodik ve armonik bünyesi kolayca anlaşılan ve po­püler bir eda taşıyan melodileri de halk mûsikisi olarak kabul eder. Halk mûsikisi XX. yüzyılın başlarında müzikolojinin ça­lışma konularından biri olmuş, daha son­ra etnomüzikolojinin kapsamına girmiş­tir. Bundan dolayı bir kısım etnomüziko-loglar, halk melodilerinin yaşadığı ortam­ları köy ve aşiret çevresinden çıkararak şehir muhitine kadar taşımakta bir sa­kınca görmemişlerdir. Özellikle sanayi toplumlarında halk arasında yaşayan ve -Türkiye’de 1970’lerden sonra “arabesk müzik” adı altında yaygınlaşan karmaşık örneklerinde olduğu gibi- milyonları etki­leyen mûsiki değerlerinin karşılaştırmalı bir bilim dalı olarak ortaya çıkan etnomü­zikolojinin çalışma alanına girmesi, halk mûsikisi tanımının ileriki yıllarda da fark­lılığa uğrayacağını ortaya koymaktadır.

XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla ulaşan za­man dilimi içinde kendini gösteren bu yaklaşımlar adlandırmalarda da farklı dü­şüncelere sebep olmuştur. Bazı araştır­macılar halk mûsikisi tabiri yerine “ilkel mûsiki” (primitive music) ve “eski zaman­lardan kalma mûsiki” (ancient music) gibi tabirleri kullanmayı tercih etmişlerdir. Modern dünyanın bu konuya yaklaşımı ise “geleneksel müzik” (traditional music) ve “ırka bağlı, aşiret-kabile mûsikisi” (ethnic music) şeklinde belirlenmiştir. Bu yaklaşım etnomüzikolojinin gelişmesiyle paralellik gösterir ve bütün bu tabir ve adlandırmaların hepsini “ethnomusico-logy” terimi karşılar. Böylece kelime “ırk­lar, kavimler veya genel olarak kültürle­rin mûsikisini araştıran bilim” mânasını kazanmıştır ki halk mûsikisi de buna da­hildir.

Halk müziğine dair ilk kayıtlar, önceleri çeşitli ülkelerde kaleme alınan folklorik eserlerde yer almıştır. Özellikle XVII. yüz­yılda İngiltere ve Fransa’da çok sayıda folklorik malzeme içeren inceleme ve ya­yında bu konuya temas edildiği görülmek­tedir. XVIII. yüzyılda ise bazı Orta Avrupa ülkelerinde folklordan ayrı olarak halk müziği değerlerine de önem verilmeye başlanmıştır. Bir yönüyle milliyetçiliği, millî dil ve millî sanat düşüncesini doğu­ran romantizm akımının da tesiriyle halk mûsikisine ait eserler derlenerek notaya alınmış, böylece dağınık halklar arasında manevî bir birlik oluşturma çabaları çer­çevesinde halk ezgilerinden faydalanma yoluna gidilmiştir. XIX. yüzyılın ikinci ya­nsından itibaren Avrupa ve Balkanlar’da, özellikle de Osmanlı ülkesinde etnik top­luluklar üzerinde halk mûsikisi çalışma­ları yoğunlaşmaya başlamış, bir yönden siyasî amaçlan da olan bu çalışmalar cid­di neşirler halinde artarak devam etmiş­tir. İngiltere’de Ballard ve Mongrif Mak-ferson 1760 yılında İskoçya halk ezgileri­ni yayımlamış. 1879’da İngiliz Halk Müzi­ği ve Dansları Cemiyeti kurulmuş, çeşitli dernekler ve müzik okullarında zengin koleksiyonlar oluşturulmuştur. Polonya’­da Oskar Kolberg, 1857’den 1865’e ka­dar topladığı 10.000 kadar halk ezgisini yirmi iki cilt halinde yayımlamıştır. Çe­koslovakya’da (Bohemya) Bartoş 1882, 1889 ve 1901 yıllarında derlediği Morav-ya ezgilerini neşretmiş, Ludvik Küba da 1884-192S yılları arasında bütün Slav dünyasını dolaşarak Rus, Ruten, Çek, Slo­ven, Slovak. Sırp. Hırvat ve Karadağ böl­gelerinden binlerce ezgi derlemiş ve bun­ları on cilt halinde Slovanstvo ve Soych Zpevech (şarkıları etrafında Slavlık) adıy­la yayımlamıştır. Franjo Kuhaç’ın 1878′-de Agdam’da bastırdığı dokuz ciltlik eser­de Sırp, Hırvat, Sloven ve Boşnak ezgileri yer alıyordu. Macaristan’da ilk derleme­ler, 1896’da Bâlâ Vıkar tarafından “fonog­raf” adı verilen ses kayıt ve dinletme ci­hazının kullanımıyla başlamış, 1905 yılın­dan itibaren Bela Bartök ve Zoltân Kodaly, sadece Macaristan’da değil komşu

ülkelerde de halk mûsikîsi örneklerini top­layarak büyük bir kısmını yayımlamışlar­dır. 1909 -1917 yılları arasında yapılan der­lemelerde Bartök ve Kodâly’nin Roman­ya’nın asıl yerlilerinden topladıkları şarkı sayısı 3S00 civarındadır. Bulgaristan’da önceÇolakov 1872’Ğe Bulgarskij Narod. Sbornik’İ (Bulgar ulusal şarkı mecmua­sı), Stoyanov ve Raçov1887’de yirmi dört halk ezgisini, Vasilev ise 1891 ‘de 225 Bul­gar halk ezgisini neşretmiştir. Bulgaris­tan’da 1925-1931 yıllarında toplanan şar­kı sayısı 25.000 kadardır. Yunanistan’da bu konudaki ilk araştırmaların 1898’de Sakız adasında, Hubert Pernot’nun fonog­rafa alıp 1903 yılında notalanyla bastırdı­ğı çalışmaları ile başladığı görülmekte­dir. Bunu. Yorgi Pahtikos adlı Rum araş­tırmacısının Anadolu, Trakya ve İstanbul’­daki Rum ve Ermeniler’den derlediği 260 kadar ezgiyi 1905 yılında neşri takip et­miştir. Fokaeos ve Vizandi 1830’da. Vla-hopulos 1849’da. Georgiyadis 1859’da, Geyvelis 1873’te, Kilcanidu 1888’de İs­tanbul’da halk ezgilerinin de yer aldığı nota kitapları ve dergileri çıkarmışlardır. Antonios Sigâla 400 Yunan halk şarkısını 1880’de Atina’da bastırmıştır.

Amerika’da XIX. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle kızılderili müzikleri üze­rine araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışma­larda, Edison’un ses kaydeden silindirini ilk kullanan antropolog Walter Fewkes ve ardından Franz Boas ilk akla gelen bilim adamlarıdır. Uzakdoğu ve özellikle Çin müziği üzerine de XIX. yüzyılın sonların­dan itibaren araştırmalar yapılmaya baş­landığı bilinmektedir.

Osmanlılar dışındaki Türk dünyasında çalışmalar Azerbaycan’da Üzeyir Hacıbey-li, Müslim Magomayev, Özbekistan’da Fıtret, Kırım’da Yahya Şerefettin, Hasan Rı­fat. Rusya’da Zataeviç, Uspenski, Mira-nov ve Belaiev gibi pek çok araştırmacı ve müzisyenin derlemeler yaparak Kırım, Özbek, Kazak, Kırgız, Tatar, Tacik ve Türk­men ezgilerini toplaması ve bunların bir kısmını yayımlaması şeklinde gelişmiştir.

Dış ülkelerde Türkiye’ye göre uzun bir süre önce başlamış olan halk müziği tesbit çalışmaları sırasında bazı istilâcı dev­letler kolonilerde kendi çıkarları için folk­lor ve etnografya incelemeleri yaptırmış­lardır. Osmanlı Devleti’nin komşuları olan birtakım devletler de gerek kendi top­raklarında gerekse Anadolu’da yaşayan Türk unsuru arasında bu maksatla önem­li incelemelerin gerçekleştirilmesini sağ­lamışlardır. Bunların içinde Türk etnog­rafya ve folkloruna ait bazı konuların da yer aldığı görülmektedir.

Bir mûsiki etnografisinin varlığından ve başka ülkelerde bu konuda yapılan çalışmalardan Türkiye’de ilk bahseden kişi Rauf Yekta Bey olmuştur. 27 Ağus­tos 1912’de yayımlanan bir makalesinde Rauf Yekta, H. Pernot adlı bir Fransız’ın Sakız adasındaki Rumlar’dan on yedi halk ezgisini bir fonografla tesbit ve neşret­tiğini söyleyerek bizde hâlâ böyle bir çalışmanın bulunmadığından yakınır. Da­ha sonra halk mûsikisini tesbit için ilk teşebbüs, Dârülelhan müdürü Mûsâ Sü­reyya Bey ve yardımcısı Yusuf Ziya Bey’in (Demircioğlu) gayretleriyle, Maarif Vekâ­leti Hars Dairesi Müdürlüğü’nün ülke­nin çeşitli yerlerindeki müzik öğretmenlerine ve ilgili kurumlara gönderdiği bir anketle başlamıştır. Üç yıl süren bu anket sonucunda tesbit edilen 100 ka­dar nota, Rauf Yekta Bey’in başkanlığın­da bir heyet tarafından incelendikten son­ra seksen beşi Anadolu Halk Şarkıları adıyla iki cilt halinde neşredilmiştir (İs­tanbul 1926). Ayrıca Seyfettin (Seyfi) ve Sezai Âsaf (Asal) kardeşler, Maarif Vekâ­leti adına halk ezgilerini derlemek ve no­taya almak üzere 192S yılında Batı Ana­dolu’ya gönderilmiş, derlenen ezgilerden yetmiş altısı Yurdumuzun Nağmeleri adı altında yayımlanmıştır (İstanbul 1926). Ancak her iki çalışma da müzik otoritele­rince ses kayıt cihazı kullanılmadığı ve bazı nota yanlışlıkları yapıldığı gerekçe­siyle pek ciddi bulunmamıştır. Sahaya bizzat çıkıp ses kayıt cihazı ile tesbit yap­mak üzere ilk heyet 31 Temmuz 1926’da Dârülelhan adına Anadolu’ya gönderil­miştir. Yusuf Ziya. Rauf Yekta. Dürrü (Tu­ran) beylerle Ekrem Besim’den oluşan he­yet Adana, Gaziantep, Urfa. Niğde, Kay­seri ve Sivas dolaylarından 250 kadar tür­kü derlemiş, bu çalışmayı birer yıl ara ile diğer üç derleme gezisi takip etmiştir. Yusuf Ziya. Ekrem Besim, Muhiddin Sa­dak ve Ferruh (Arsunar) beylerin katıldığı ikinci gezide Konya, Ereğli, Karaman. Ala­şehir, Manisa, Ödemiş ve Aydın yöresin­den 250 kadar türkü toplanmış; aynı eki­bin İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Anka­ra, Eskişehir, Kütahya ve Bursa illerinde­ki incelemelerinde ise 300 civarında tür­kü tesbit edilmiştir. 1929’da gerçekleşti­rilen ve Yusuf Ziya, Mahmut Ragıp, Fer­ruh ve Remzi beylerden oluşan dördün­cü gezide Trabzon, Rize, Gümüşhane. Bay­burt. Erzincan, Erzurum, Giresun ve Sinop dolaylarından 300 kadar türkü der­lenmiş ve ilk defa sinema kamerası kul­lanılarak bazı oyunlar filme alınmıştır. Bu derleme gezilerinde toplanan eserlerden 670’inin notası on iki kitap halinde yayım­landığı gibi 200’e yakın türkü de plağa kaydedilmiştir. Yine bu çerçevede Mah­mut Ragıp Anadolu Türküleri ve Mû­sikî İstikbâlimiz (İstanbul 1928). Şarkî Anadolu Türkü ve Oyunları (İstanbul 1929) adlı iki eser neşretmiştir. Adı 22 Ocak 1927 tarihinde İstanbul Konserva-tuvan ve 1932’de İstanbul Belediye Kon-servatuvan olarak değişen Dârülelhan’-da Yusuf 2ya Beyin müdürlüğü zamanın­da İstanbul’a gelen Âşık Veysel (Şatıroğlu). Rizeli Sadık (Aynaa). Bitioğlu Osman, Tam­buracı Osman Pehlivan, Canyakan Süley­man Ahmet Hulusi, Ali Rıza Zorlu gibi pek çok mahallî sanatçıdan türkü kaydedilip arşive alınmış, bu arada bir kısmı çoğal­tılarak plak halinde satışa çıkarılmıştır. Bu çalışmaların devrin mûsiki hayatında oldukça ilgi gördüğü bilinmektedir. Ni­tekim türkülerden bir kısmı klasik fasıl­ların sonunda çalınmaya başlanmış, halk müziğinden faydalanarak bazı genç bes­tekârlar yeni eserler vermiş ve türküleri armonize çalışmaları yapmıştır.

1930-1940 yıllarındaki çalışmalar ara­sında önemli faaliyetlerden biri, ünlü Ma­car müzikologu Bela Bartök’un 1936 yı­lında Ankara’ya davet edilmesidir. Türki­ye’de kaldığı süre içinde resitaller veren, konserler yöneten Bartök Ankara’da üç konferans vermiş, ayrıca Ankara ve Ada­na yöresinde Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kâzım Akses gibi genç bestekârlarla bir saha araştırması yapmıştır. Bartok, Türk müzik adamları­na Türk müziğinin köklerine ulaşabilme­leri için pentatonik müzik karakteri gös­teren halk müziği örneklerini arayıp bulmalarını tavsiye etmiştir. 1930’lu yıllarda Türkiye’de. Türk müziğinin kökeninin Or­ta Asya olduğu düşüncesiyle halk ezgile­rinde “Asyavârî pentatonizm” izlerini bul­ma çalışmaları yapıldığından bu konuda­ki düşüncelerinde Türk müzik adamlarıy­la aynı görüşü paylaşan Bartök’un fikirle­ri tasvip görmüştür.

I936’da Mûsiki Muallim Mektebi’nin yerine Ankara Devlet Konservatuvan’nın temeli atılırken özellikle Paul Hindemith’in Maarif Vekâleti’ne verdiği rapor­larındaki millî mûsikiye önem verilmesi ilkesi yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bu İlke doğrultusunda, daha önce Dârülel-han tarafından yapıldığı gibi halk türkü­lerini toplamak- amacıyla yurt sathında bir anket gerçekleştirilmiş, konservatu-var bünyesinde Folklor Arşivi Şefliği ku­rulmuş, başına da Sivas’tan çağnian ve hayatinin sonuna kadar bu görevini sür­düren Muzaffer Sansözen getirilmiştir. On yedi yıl süren bu çalışmalar sırasında 9000 civarında derleme yapılmıştır. Bun­lardan Muzaffer Sansözen’in notaya al­dığı 1500 kadar eser. Türkiye Radyoları

Yurttan Sesler Topluluğu repertuvannın temelini oluşturmuştur. 1952’de İstan­bul Belediye Konservatuvan bünyesinde Sadi Yaver Ataman tarafından Folklor İn­celeme ve Derleme Kurulu’nun oluşturul­ması halk müziğine yönelik yeni bir dö­nemin başlangıcı olmuştur. Bir yıl sonra da bu kurula bağlı olarak Ataman’ın şef­liğinde Folklor Tatbikat Topluluğu kurul­muştur. Bu topluluk halen Adnan Ata-man’ın yönetiminde İstanbul Üniversite­si Devlet Konservatuvan Halk Müziği Top­luluğu adıyla çalışmalarını sürdürmekte­dir. Aynca ilk defa 5 Kasım 1931 tarihin­de Ahmet Kutsi (Tecer) ve Muzaffer (San­sözen) tarafından Sivasta gerçekleştirilen Âşıklar Bayramı, daha sonraki yıllarda ya­pılan benzeri organizasyonlarla bu çalış­malara önemli katkıda bulunmuştur.

Yayın hayatına 1927’de başlayan İstan­bul Radyosu’ndaki ilk halk müziği faaliye­ti, zaman zaman Sadi Yaver (Ataman) ile Tamburacı Osman Pehlivan’ın beraberce çalıp söyledikleri türkü programlarından ibaretti. 1938’de yayına başlayan Ankara Radyosu’nda ise halk müziği sanatçı kad­rosu bulunmamakta, programlarda da­ha çok mahallî sanatçılara yer verilmek­teydi. Buradaki ilk çalışmalar Yurttan Sesler adlı karma bir toplulukla ve çok yönlü sanatçılarla gerçekleştiriliyordu. Halk müziği örneklerini bir koro anlayışı içinde İlk defa icra etmeye başlayan top­luluk, klasik Türk müziği ve halk müziği yayınlarında ortak çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalar, 1946 yılında klasik Türk mü­ziği ve Türk halk müziği için iki ayrı toplu­luk meydana getirilinceye kadar sürdü.

İstanbul Radyosu’nda 1949 -1954 yılla­rı arasında çeşitli gruplar halk müziği ya­yınlarına katılmaktaydı. Bunlar, Sadi Ya­ver Ataman’ın yönettiği Memleket Havaları Ses ve Tel (Saz) Birliği ile Necati Başa-ra’nın Şen Türküler Kümesi ve Nedim Ot-yam’ın Yurdun Her Köşesinden Deyişler ve Söyleyişler adını taşıyan programlan idi. Muzaffer Sansözen i 954te İstanbul Radyosu’nda da Yurttan Sesler Toplulu-ğu’nu kurmuş ve alt ay çalıştırdıktan son­ra Ahmet Yamacı’ya devretmiştir. Bugün Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum rad­yolarında Yurttan Sesler Topluluğu. Yurt­tan Sesler Erkekler Topluluğu, Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu ve Bağlama Ta­kımı gibi topluluklar yanında solo prog­ramlarla da halk müziği yayınları yapıl­maktadır. Ayrıca yöre sanatçılarına solo programlar yaptırılmakta, bu arada üni­versite ve devlet korolarına, dernek top­luluklarına ve amatör sanatçılara da im­kân tanınmaktadır.

Türkiye radyolarında halk müziği çalış­maları derleme, araştırma, yayım ve ar-şivleme konularında da devam etmiştir. Bu çerçevede 1961 yılında Erzurum. Van, Kars, Hakkâri, Erzincan, Diyarbakır, Ela­zığ, Urfa. Adana. Bitlis, Muş, Bingöl ve Siirt illerinde yapılan çalışmalarda 800 ci­varında türkü; 1967’de gerçekleştirilen TRT 1. Folklor Derlemesi gezisinde Gazi­antep, Burdur, Van, Erzincan, İzmir, Trab­zon, Rize ve Balıkesir illerinden 1738. 1971 yılında Erzurum-Kars yörelerinde 250 kadar eser derlenmiştir. Bu faaliyet­ler sonunda İstanbul, Ankara. İzmir, Er­zurum ve diğer bölge radyoları, Türk Halk Müziği ve Oyunları şube müdürlükleri ve sanatçıları vasıtasıyla binlerce türkü ve ezgi TRT arşivine kazandırılmıştır. TRT ayrıca halk müziğine yönelik ilmî yayınla­rı teşvik etmek amacıyla yarışmalar dü­zenlemektedir. Türk Halk Müziği konu­sunda Türkiye’nin en zengin ses arşivi

TRT bünyesinde muhafaza edilmekte ve en düzenli nota yayımları da aynı kurum tarafından yapılmaktadır. Bugün TRT Türk haik müziği repertuvan nota yayım­ları SOOO’i aşmıştır.

Halk müziği çalışmalarına katkıda bu­lunan resmî kuruluşlardan biri de Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’dür (HAGEM). 19 Mayıs 1966 tarihinde önce Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Millî Folklor Ensti­tüsü adıyla kurulan, 1972’de Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı içinde bir süre başka bir adla görev yapan bu kuruluş, 17 Hazi­ran 1973’te Millî Folklor Araştırma Daire­si adını almış, 1974 yılında Kültür, 1982″-de Kültür ve Turizm, 1989’da tekrar Kül­tür Bakanlığı’na bağlanmıştır. 197O’1İ yılların başından itibaren kuruluş tara­fından yapılan düzenli saha araştırmala­rında yaklaşık 4000 eser halk müziği ar­şivine kazandırılmış, ayrıca düzenlenen seminer, sempozyum ve kongrelerde halk müziği ve halk oyunları seksiyonları mey­dana getirilerek konuların ilmî esaslara göre ele alınması sağlandığı gibi Türk halk müziği ve oyunlarıyla ilgili bir eser de yayımlanmıştır. Bu arada kurum arşi­vindeki ezgiler de notaya alınarak yayım­lanmaya başlanmıştır.

Türkiye dışındaki Türklerle ilgili malze­meler, bu bölgelerde derleme ve araştır­ma pek mümkün olmadığından 1980’li yıllara kadar Türkiye’ye gelenler vasıta­sıyla tesbit edilebilmiştir. Bu konudaki ilk çalışmalar Ankara Devlet Konservatuvarı adına saha araştırmaları esnasında ya­pılmış. Muzaffer Sansözen ve Halil Bedî Yönetken, Eskişehir civarında yaşayan Kırım Tatarlan’ndan ve Balkanlar’dan göç etmiş Türkler’den bazı eserler derlemiş­lerdi. Bu arada Muzaffer Sansözen ve Sadi Yaver Ataman İstanbul’a yerleşen Altay Türkieri’nden derlemeler yapmış­lardı. 1980’ü yılların özellikle İkinci yan­sından itibaren Halk Kültürünü Araştır­ma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü uz­manları Bosna-Hersek, Makedonya. Ku­zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kazakistan’a giderek saha araştırma­sı gerçekleştirmişlerdir. 1990’dan sonra milletlerarası kültür anlaşmaları çerçe­vesinde Azerbaycan, Kazakistan, Özbe­kistan ve Bulgaristan’da malzeme topla­ma mümkün olmuşsa da münferit sayı­labilecek bu çalışmaların İlim ve sanat dünyasına yeterince kazandırıldığı söyle­nemez.

1976’da İstanbul’da Türk Mûsikisi Dev­let Konservatuvan’nm açılışı, halk müziği çalışmalarının da akademik bir seviye ka­zanması için önemli bir merhale teşkil etmiştir. Bunun ardından İzmir Ege Üni­versitesi bünyesinde Devlet Türk Mûsiki­si Konservatuvan ile Gaziantep Üniversi­tesi bünyesinde Devlet Türk Müziği Kon-servatuvarı açılmıştır. Bu çalışmalar be­lediye konservatuvarlan ve çeşitli müzik dernekleriyle de desteklenmektedir. Ay­rıca üniversitelerde ve orta dereceli okul­larda kurulan amatör halk müziği ve oyun­ları toplulukları, bu kültürün yaşatılması ve yurdun en ücra köşesine kadar götü­rülmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Diğer taraftan 1980’li yıllarda Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak Ankara’da Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu ile Sivas ve Urfa’da Devlet Türk Halk Müziği Topluluklarımın kurulmasındaki amaç halk müziğinin as­lına uygun icrası, korunması, yaşatılması ve halka yansıtılmasidır.

Cumhuriyet’in ilânından günümüze ka­dar geçen süre içinde folklora ve halk mü­ziğine hizmet eden bazı yan resmî ve özel birimler de bulunmaktadır. Bunların baş-lıcalan şunlardır: Türkiyat enstitüleri, Türk Halk Bilgisi Derneği, halkevleri, halk eği­tim merkezleri. Folklor Araştırma Kuru­mu ve Türk Folklor Kurumu. Bunların dı­şında bazı üniversitelerin folklor kulüple­ri de bu çalışmaları desteklemektedirler. Ayrıca güzel sanatlar fakülteleri ve kon-servatuvarlar bünyesinde yer alan müzi-koloji bölümlerinde de etnomüzikoloji ça­lışmaları çerçevesinde halk müziği ince­lemeleri sürdürülmektedir.

Türk halk müziği çalışmalarına yaban­cı müzik adamları da ilgi göstermiş ve onların faaliyetleri halk müziğinin yurt dışında tanıtılması konusunda etkili ol­muştur. Bu araştırmacılar içinde Bela Bar-tök. Kurt ve Ursula Reinhard, Laurence Piçken, VVouther Svvets, Harumi Koshi-ba, İrene Markoff. Martin Stokes. Sipos Jânos gibi isimler ilk akla gelenlerdir. Pic-ken’in Folk Musical Instruments of Tiır-key (London 1975) adlı eseri, sahasında hazırlanmış çalışmalardan biri olarak bü­yük önem taşır. Bartök’un, Türkiye’deki araştırmalarını içeren ve 1975’te Buda­peşte’de Bela Bartok’s Folk Music Re­search in Turkey, Amerika’da Turkish Folk Music From Asia Minör adlarıyla neşredilen eseri de bu alandaki yayımla­rın en önemlilerindendir. Eser. Amerika’-daki neşrinden Küçük Asya’dan Türk Halk Musikisi adıyla Bülent Aksoy ta­rafından Türkçe’ye çevrilmiştir (İstanbul 1991).

Cumhuriyet’in ilk elli yılında halk müzi­ği araştırmalarını resmî kişilikleri yanın­da şahsî gayretleriyle de sürdüren bilim adamı ve sanatçılardan bazıları şunlardır: Yusuf Ziya Demircioğlu, Mahmut Ragıp Gazimihal. Ferruh Arsunar, Ahmet Ad­nan Saygun, Seyfettin ve Sezai Asal, Halil Bedî Yönetken, Muzaffer Sarısözen, Sa­di Yaver Ataman, \feysel Arseven, Nida Tüfekçi. Neriman Tüfekçi, Yücel Paşmak-çı, Orhan Dağlı, Adnan Ataman. Muam­mer Sun, Kemal İlerici, Gültekin Oransay. Muammer Uludemir. Ahmet Yürür, Yıldiray Erdener. Şenel Önaldı. Mehmet Özbek, Mansur Kaymak, Suphi Saatçi, Süleyman Şenel.

Türkiye’de yaklaşık yetmiş yıl önce baş­layan resmî ve yarı resmî halk müziği çalışmalarında yüzlerce etnografik ve folk­lorik değer gün ışığına çıkarılmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında konuyla ilgili olarak birçok eser yazılmış, resmî ve özel arşiv­lerde 40.000 civarında halk müziği örne­ği toplanmıştır. Almanya, Fransa, Maca­ristan, Hollanda. Amerika Birleşik Devlet­leri ve Japonya başta olmak üzere yurt dışındaki çeşitli arşivlerde bulunan mal­zemenin miktarı ise henüz tam olarak bi­linmemektedir (Türk halk müziğinin şe­killeri, ezgi yapısı, işlediği konular, usul­leri ve sazları hakkında geniş bilgi için bk. TÜRK).

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski