Hamidiye Kütüphanesi Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hamidiye Kütüphanesi. I. Abdülhamİd’İn 1780 yılında İstanbul Bahçekapı’daki külliyesi içinde kurduğu kütüphane.

I. Abdülhamid külliyesinin temeli Şa­ban 1191’de (Eylül 1777) atılarak aynı yı­lın zilkade (aralık) ayında bazı bölümleri tamamlanmış, medrese ve kütüphane­nin inşası ancak 1194’te (1780) bitirilebilmiştir. Kütüphanenin işleyişi ve görev­li tayiniyle ilgili hususlar 1195 (1781) yılı başında hazırlanan vakfiye ile tesbit edil­miştir.

Hamidiye Kütüphanesi’nin diğer padi­şah kütüphanelerine göre kuruluşunda hem personel hem de koleksiyon bakı­mından oldukça fakir olduğu görülmek­tedir. Kütüphaneye dört hâfız-i kütüb, bir mücellit. bir ferrâş ve bir bevvâb ta­yin edilmiş, vakfiyede ayrıca hâfiz-ı kütüblerin tahsis edilecek evlerde oturacakları belirtilmiştir. Vakfiye hazırlandığında kü­tüphaneye konulacak kitap sayısı belirtil-meyip yeri boş bırakılmıştır. Daha sonra yapılan sayımlardan I. Abdülhamid tara­fından kütüphaneye 1552 kitabın vakfedildiği anlaşılmaktadır. Kütüphanenin ku­ruluşundan bir süre sonra Lala İsmail Efendi’nin vakfettiği 750 eserle Hamidi­ye koleksiyonu zenginleşmiş, dört hâfız-ı kütübe ayrıca 5’er akçelik bir ek gelir sağ­lanmıştır.

Kütüphanede bulunan kitaplar, külli­yenin genel olarak harap bir vaziyete düş­mesi ve medresenin de kadro dışı bıra­kılması üzerine, Önce Sultan Selim İmareti’nin yerinde Hamîd-i Evvel Medresesi adıyla inşa edilen ve daha sonra Medresetü’l-mütehassısîn olarak açılan mekte­bin kütüphanesine nakledilmiş, buranın kapatılmasının ardından 1924te Murad Molla Kütüphanesi’ne, 1954 yılında da Süleymaniye Kütüphanesi’ne taşınmıştır. Kitaplar halen orada aynı adla müstakil bir koleksiyon halinde korunmaktadır. Bu­gün kütüphanede 302’si Türkçe, 1110’u Arapça, yetmiş sekizi Farsça olmak üzere 1490 yazma eserle onu Türkçe, yirmi biri Arapça otuz bir matbu eser mevcuttur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski