Hamidiye Suyu Tarihçesi, Nerede, Çeşmeleri, Hakkında Bilgi

Hamidiye Suyu. İstanbul’un Halic’in kuzeyinden Ortaköy’e kadar olan bölgesine içme suyu sağlayan tesisler.

II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve kendi adıyla anılan bu tesisler İstanbul’u besleyen Halkalı, Kırkçeşme ve Taksim su­larının dışında kalan küçük isâle sistem­lerinden biridir. Tesisin büyük bölümü 1900 yılında tamamlanmış, suyun veril­mesi 26 Mayıs 1902 tarihinde gerçekleş­miştir. Halic’in güneyindeki tarihî yarıma­danın içme suyunu temin eden Halkalı sularının sertlik derecesi oldukça yüksek menba suyu ve yine aynı yeri besleyen Kırkçeşme suları ile Halic’in kuzeyini bes­leyen Taksim sularının ise bentlerde top­lanan sertlik derecesi düşük fakat kirlen­me ihtimali yüksek yüzeysel su olmaları­na karşılık Hamidiye suyu, sertliği Fran­sız ölçüsüyle 3 derece civarında bulunan temiz menba sularından meydana gelir. Bu sebeple İstanbul’un makbul suların­dan olup mevsime göre değişen debisi or­talama olarak günde 1200-1300 m3 ka­dardır. Hamidiye suyunun baş menbala-rı, Kırkçeşme tesislerinin doğu isâle kolu üzerinde ve Kemerburgaz’ın 2.5 km. ka­dar güneyinde yer alan Karakemer civa­rındadır. Sular maslaklarda toplandıktan sonra Kurudere boyunca devam edip Ko-vukkemer’e doğru yeni menbalarla batı­dan gelen bir kolu alarak güneye yönelir ve böylece elli altı menbaın suyunu yirmi maslakta toplayarak Cendere terfi istas­yonuna ulaşır. Buradan bir kol Kâğıthane deresinin sol sahilini takiben Kâğıthane’ye ve oradan da Haliç’teki mezbahaya ka­dar uzanır.

Asıl isâle hattını teşkil eden kol, Cendere’de terfi edilen suyu 225 mm. çapın­daki borularla güneye doğru yöneltir. Le­vent civarındaki teraziden sonra Zincirlikuyu’da ayrılarak Mecidiyeköy’deki çeş­meye ve Balmumcu’dan da ikinci bir kol ile Şişli Etfal Hastahanesi’ndeki çeşmeye su verir. Daha sonra bugünkü Halâskâr-gazi caddesinin güneyindeki yoldan Ni­şantaşı kavşağına gelir ve buradan bir kol Harbiye-Elmadağ yolu ile Taksim Mey-danı’na vardıktan sonra bir kol Gümüş­süyü caddesinden geçerek Alman Baş­konsolosluğu, Gümüşsüyü Askerî Hastahanesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gü-müşsuyu binası önündeki çeşmelere, di­ğer bir kol da Fîruz Ağa Mescidi’ndeki (Ci­hangir) çeşmeye su verir. Taksim’den ay­rılan üçüncü ve esas kol ise İstiklâl cad­desini takiben Galatasaray Lisesi’ne ulaş­tıktan sonra Tünerden önce ayrılan bir kolla Kasımpaşa Meydanı’ndaki çeşme­ye, Tünel’den sonra bir kolla Kuledibi’ndeki çeşmeye, diğer bir kolla Bankalar caddesinden aşağı inerek Arap Camii’n-deki çeşmeye ve küçük bir kolla da sahil­deki çeşmeye su verir. Nişantaşı’ndan Teş­vikiye yönünde devam eden kol burada bir çeşmeye, sonra İstanbul Teknik Üni­versitesi Maçka binasının altındaki bir çeşmeye, daha sonra Dolmabahçe’de İnö­nü Stadı önündeki iki çeşmeye ve Kaba­taş’ta da bir çeşmeye su vererek Topha­ne’ye kadar uzanır.

HAMİDİYE SUYU ISÂLE HATTI ve ŞEBEKESİ

Menbalarla maslaklar arası 5137 m.

Maslaklarla is3le hattı arası 3765 m.

Kemerburgaz (Karatemer)-Cendere 12.900 m. Cendere (terfi)-su terazisi arası 2260 m.

Su terazisi- Balmumcu deposu arası 4000 m. TOPLAM 28.062 m.

Şebeke hattı:

Muhtelif çapta font boru 15.810 m.

TOPLAM 43.872 m.

Depolar: Cendere’de 2 x 500 m’

Balmumcu’da 2 x 500 ms

Balmumcu’daki ana isâle hattından bugünkü Barbaros bulvarı yönünde de­vam eden ana kol Yıldız Sarayı’ndan önce birçok kola ayrılır. Batıdaki kol bugünkü yaya üst geçidinden önce batıya yönelir ve bir kol Ihlamur Kasn’ndaki çeşmeye, bir kol Muradiye Çeşmesi’ne ulaşır; bu İki kolun ayırım yerinde de bir çeşme var­dır. Batı koluna bağlı diğer bir kol Abbas Ağa Parkı yanında ve Sinan Paşa Camii civarında çeşitli yerlere su verir. Doğu ta­rafına ayrılan kollardan biri Yıldız Sarayı’n-da dallanarak saray içinde ve dışında bir­çok yere su dağıtır. Diğer iki kol Orhâniye Kışlası civarından birbirine paralel olarak geçip biri Yahya Efendi Dergâhfna. diğe­ri Ortaköy’e ve yine bunlardan bir kol sa­hil boyunca Bebek yönüne, bir diğeri de Beşiktaş yönüne gider.

Hamidiye suyu ile beslenen resmî bi­nalar şunlardır: Dördüncü Levent İETT Garajı, Balmumcu Askerî Garnizonu, Şişli Etfal Hastahanesi, Harbiye Orduevi, Nöt­re Dame de Sion Fransız Kız Lisesi. Gala­tasaray Lisesi, İstanbul Teknik Üniversi­tesi (Gümüşsüyü). Gümüşsüyü Askerî Has­tahanesi, İlk Yardım Hastahanesi (bugün Taksim Hastahanesi), Sular İdaresi, Ku-ledibi Belediye Hastahanesi. Kasımpaşa Deniz Hastahanesi. Devlet Güzel Sanat­lar Akademisi (bugün Mimar Sinan Üni­versitesi), Atatürk Kız Lisesi, Dikilitaş İl­kokulu, Beşiktaş Resim ve Heykel Müze­si, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş Askerlik

Şubesi. Yıldız Camii. Şâle Köşkü, Yıldız Teknik Okulu (Yıldız Üniversitesi). Yıldız Es­ki Polis Okulu. Harp Akademisi. Palanga caddesindeki askeri tamirhane. Orhâni­ye Kışlası, Yıldız Çini Fabrikası (Yıldız Çini ve Porselen Sanayii Müessesesi), Yahya Efen­di Dergâhı. Kabataş Lisesi, Galatasaray Lisesi (ilkokul kısmi; bugün Galatasaray Üniversitesi), Yüksek Denizcilik Okulu, Şe­ref Stadyumu (bugün Çirağan-Kempins-ki Oteli), Kızılay Deposu. Şeker Deposu. Beşiktaş Kız Ortaokulu (Beşiktaş Kız Lise­si), Gaziosmanpaşa Ortaokulu, Durakreis İlkokulu. İbrahim Paşa Camii. Teşvikiye Işık Lisesi, Maçka Kız Ortaokulu (Nişantaşı Kız Lisesi), Maçka Teknik Okulu (İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi). Yıldız Sağır ve Dilsizler Okulu. Ihlamur Kasrı, Eski Mâbeyn Okulu.

Hamidiye Çeşmeleri.

Resmî kayıt ve planlara göre Hamidiye şebekesine bağlı halka açık çeşmelerin yedi tanesi isâle hattı üzerinde olup Beşiktaş Sarayı’ndaki on, Yıldız Sarayı’ndaki otuz ve Dolmabah­çe Sarayı’ndaki on beş çeşme i!e birlikte toplam çeşme sayısı 148’dir. Bu çeşmeler Hamidiye çeşmeleri ve Hamidiye suyun­dan beslenen çeşmeler olmak üzere ikiye ayrılır. Birinci gruptakiler birkaç tanesi ha­riç şebekeyle birlikte yapılmış ve aynı ta­rihte hizmete girmiş, ikinci gruptakiler ise daha önce yine II. Abdülhamid veya baş­ka kişiler tarafından yaptırılmış ve sonra­dan bu şebekeye bağlanmıştır. Hamidiye çeşmelerinin genelde aynı standartta ve nisbeten sade oldukları, ancak bazılarının bulundukları yere göre farklı biçimlerde ve daha süslü yapıldıkları görülür.

Hamidiye çeşmelerinden ve Hamidiye suyundan beslenen çeşmelerden 1992 yı­lında tesbit edilenler şunlardır (suyu akan­lara + İşareti konulmuştur): 1. Esentepe Yazarlar sokağındaki çeşme tamir gör­müş olmakla birlikte orijinal durumunu korumuştur. Mermer üzerinde tuğra ile “Hamidiye Çeşmesi” yazısı ve 1318 (1900) tarihi bulunmaktadır (+). Z. Esentepe Nimet Abla Camii yanındaki çeşme yeni­den yapılmış ve mermer plakalarla kap­lanmıştır ( + ). 3. Balmumcu Kışlası’nın bahçesinde mermer, kitâbesiz küçük çeş­me. 4. Balmumcu deposu önündeki ye­niden yapılmış betondan küçük bir çeş­me (+). 5. Erdoğan Özkardeşler sokağın­da bulunan çeşme de betondan yeniden yapılmıştır (+). 6. Teşvikiye Camii yanın­da Hamidiye suyundan beslenen mer­mer kaplamalı Said Bey Çeşmesi. 7. Spor caddesinde, Abdülmecid’İn annesi Bez-miâlem Valide Sultan tarafından 1839 yılında yaptırılan çeşmeye de sonradan Hamidiye suyu bağlanmıştır. 8. Nusreti-ye Camii’nin yanında iken İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka binasının karşısına getirilen Raimondo d’Aranco’nun eseri II. Abdülhamid Çeşmesi. 9. Tophane’de I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırı­lan çeşme önceleri Taksim suyundan bes­lenirken sonradan Hamidiye suyu bağlan­mıştır. 10. Askerî Müze bahçesindeki font Hamidiye Çeşmesi. 11. Askeri Müze müş­temilât binası içerisindeki kitâbesiz mer­mer çeşme. 12. İstanbul Teknik Üniversi­tesi Taşkışla binası içerisinde Aslanlı Çeş­me (Hamidiye suyundan beslenmiş ola­bilir). 13. Alman Konsolosluğu bahçesin­de: kitâbeli, üzerinde hicrî 1324 ve milâ­dî 1906 tarihleri yazılı olan Avrupaî üslûp­ta çeşme. 14. Sıraselviler kolundan bes­lenen Fîruz Ağa Mescidi yanındaki font Hamidiye Çeşmesi. 15. Yeniçarşı cadde­sinde, Boğazkesen caddesine doğru gi­derken Galatasaray Lisesi’nin duvarı üzerinde yer alan bazı kısımları kırık, mer­merden yapılmış orijinal çeşme; üzerin­de tuğra ile “Hamidiye Çeşmesi” yazısı ve 1318(1900) tarihi yer almaktadır. 16. Kasımpaşa’daki nişan taşlan gibi sütun şeklinde olan ve üzerinde “Hamidiye Çeş­mesi” yazısı ile 1306 (1889) tarihi bulu­nan çeşme (Hamidiye suyunun daha son­ra bağlandığı anlaşılmaktadır). 17. Arap Camii’nin şadırvanı (veya çeşmeler; han­gisi olduğu kesin belli değildir]. 18. Darphâne’nin bahçesindeki font Hamidiye Çeş­mesi (+). 19. Darphâne’nin arkasında bu­lunan yeniden yapılmış beton çeşme (+). 20. Dikilitaşta Dikilitaş caddesinin köşe­sinde Hoca Çeşmesi denilen, mermer pla­kalarla kaplı yeniden yapılmış çeşme (+). 21. Dikilitaş’ta Hara sokağının başında ye­niden yapılmış, mermer plakalarla kaplı çeşme (+). 22. Dikilitaş’ta Emirhan soka­ğında bulunan yeniden yapılmış (ayna taşı eski), mermer plakalarla kaplı çeş­me f+). 23. Beşiktaş Balmumcu’da Ertuğ-rul Sitesi’ndeki 1306 (1889) tarihli dört yüzlü meydan çeşmesi (Hamidiye suyu şebekenin yapılışı sırasında bağlanmış­tır) (+), 24. Ortaköy Camii’nin yanındaki font Hamidiye Çeşmesi (halen sağlam durumdadır] (+). 25. Çırağan Sarayı’nın karşısında Yıldız Parkı’nın girişindeki çeş­me (yalnız teknesine rastlanmıştır). 26. Yıldız Çini Fabrikası civarında itfaiyeye ya­kın bir yerde bulunan dörtyüzlü meydan çeşmesi (Hamidiye suyu sonradan bağ­lanmıştır). 27. Çırağan’da Yahya Efendi çıkmazı üzerindeki 1321 (1903) tarihli mermer çeşme. 28. Yahya Efendi Dergâ-hı’ndaki 1324 (1906) tarihli mermer çeş­me. 29. Yıldız Camii’nin bahçesinde üze­rinde 12S8 (1842), 1293 (1876) ve 1318 (1900) tarihli levhalar bulunan font çeş­me. 30. Eğriçınar sokağı ile Âsâriye cad­desinin kesiştiği yerdeki mermer çeşme; üzerinde tuğra ile “Hamidiye Çeşmesi” yazısı ve 1318 (1900) tarihi yer almakta­dır. 31. Yıldız Posta caddesiyle Yıldız caddesinin kesiştiği yerde bulunan nisbeten az hasar görmüş mermer çeşme; üzerin­de tuğra ile “Hamidiye Çeşmesi” yazısı ve 1318 (1900) tarihi görülür (+). 32. Abbas Ağa Parkı’nın alt başında Şehid Kâ­zım sokağı ile Selâmlık caddesinin kesiş­tiği yerdeki mermer çeşme; üzerinde tuğra ile “Hamidiye Çeşmesi” yazısı ve 1318 (1900) tarihi bulunmaktadır (+). 33. Yıldız Sarayı’nın Barbaros bulvarı ta­rafındaki girişinin karşısında yer alan üç musluklu çeşme; üzerinde tuğra ile “el-Gâzî”, “Hamidiye Çeşmesi” yazıları, bes­mele ve, “ve sekâhüm rabbühüm şarâ-ben tahûren” ibaresi yer almaktadır; sa­raydaki diğer çeşmelerde olduğu gibi ta­rihi yoktur. 34. Orhâniye Kışlası’nın avlu­sundaki meydan çeşmesi; dört yüzünde Osmanlı arması ile II. Abdülhamid’in tuğ­rası, yalnız bir yüzünde de besmele var­dır. 35. Şeyh Zâfir Türbesi yanındaki Raimondo d’Aranco’nun eseri olan çeşme (sağlam durumdadır).

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski