Hamza Baba Türbesi (İzmir-Kemalpaşa), Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hamza Baba Türbesi. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde XV. yüzyılda yapıldığı kabul edilen türbe.

Batı Anadolu’da Manisa yöresinin fethi ve İslâmlaşması üe bağlantılı rivayetlere göre, Horasan’dan gelmiş gazi erenler­den olan Hamza Baba’nın Nifteki (Ke­malpaşa) kabri üzerine II. Murad tarafın­dan bir türbe yaptırılıp yakınında bir de

Bektaşî tekkesi kurulmuştur. Fakat Ömer Lütfi Barkan tarafından tesbit edilen ar­şiv belgelerinde burasıyla ilgili en eski ka­yıt II. Bayezid dönemine aittir. Saruhan Evkaf Defteri’ndeki 928 (1521-22) ta­rihli bu kayıtta, “Nâhiye-i Nif’te Gereme nâm karye kurbünde Kapukaya demekle mâruf mevzii Hamza Baba nâm derviş kendi dest-i renciyle açıp ihya edip ve su getirip bir zaviye bina ve hasbeten lillâh bağ dikip ihya etmiş; zikrolan bağın ve mevziin öşrünü Sultan Bayezid Han ihsan edip ref buyurup ellerine hükm-i hümâ­yun inayet olunmuştur” denilmektedir.

Bu kayıt, zaviyenin II. Bayezid dönemin­de kurulduğunu açıkça belirttiğine göre Hamza Baba da aynı yıllarda yaşamış ve belki de ölmüş olmalıdır. Hilal Ortaç’ın yayımladığı Hamza Baba Tekkesi’nin ta­rihçesiyle ilgili altı belgeden sonuncusu 6 Teşrinievvel 1308 (18 Ekim 1892) tarihli olup Şeyh Halil Efendi’nin ölümü ile zâviyedarlığın oğlu Derviş Ali Efendİ’ye tev­cih edildiğine dairdir. Aradan geçen 100 yıl içinde, bu tarihî eser hakkında bir araş­tırma hazırlayanların ifadelerine göre tek­ke bütünüyle ortadan kalkmış, yalnız tür­be ayakta kalabilmiştir.

Hamza Baba Türbesi’nin planı

Bir mezarlığın içinde yer alan Hamza Baba Türbesi kesme taştan yapılmış se­kizgen planlı bir yapıdır. Giriş kısmında mukarnaslı başlıklı iki sütuna oturan siv­ri kemerli bir sundurma vardır. Türbenin sekizgen kitlesi profilli bir silme ile bit­mekte, üstünde yine sekizgen ve aynı biçimde silmeye sahip sağır bir kasnak yer almaktadır. Bunun da üstünde kurşunla kaplı küçük bir kubbe oturur.

Türbe mekânı, yedi cephesinde altlı üstlü açılmış pencerelerden aydınlanıyor­du. Bunlardan alttakilerin dördü sonra­ları Örülerek kapatılmıştır. Alt sıradakiler, içi dolgulu sivri tahfîf kemerleri altın­da dikdörtgen biçimlidir. Üst sırada yer alan pencereler ise sivri kemerli olup fil-gözü alçı içtenliklere sahiptir. Alt sırada­ki pencerelerden bir tanesi, içeride bir çerçeve ile sınırlanarak sivri kemerli bir mihrap görünümüne sokulmuştur. İnci Kuyulu. bunun etrafındaki süslemelerin orijinal olmayıp sonradan yapıldığı görü­şündedir. Türbenin içinde tek sanduka vardır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski