Hamza Bey Camii -Rodos- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hamza Bey Ca­mii. Rodos adasında inşa tarihi bilinmeyen bir cami.

Adanın merkezi olan Rodos şehrinde kalenin içinde bulunmaktadır. Üstünde kitabesi olmadığından yapım tarihi ve ku­rucusuna dair bilgi edinilememiştir. Her ne kadar Zeki Çelikkol, inşasının pek eski olmadığı şeklinde bir rivayetten söz eder­se de mimarisi bunu doğrulamaz. Ham­za Bey Camii XVI-XVII. yüzyılların mimari ve teknik özelliklerine sahip görünmek­tedir.

Hamza Bey Camii klasik kare planlı harime sahip küçük bir yapıdır. Son cemaat yeri üstü saç kaplı. Öne meyilli basit bir sundurmadan ibarettir. Ancak bu kısmın minare tarafındaki yan cephesinin mun­tazam kesme taştan bir duvar halinde ol­ması, evvelce mimari karakteri olan bir son cemaat yerine sahip bulunduğuna işaret eder. Fakat Rodos’ta İtalyan hâki­miyeti yıllarında da ince direklere daya­nan saç kaplı özensiz sundurmanın varlı­ğı H. Balducci’nin kitabındaki rölöveden anlaşılmaktadır. Harimin kare kitlesiyle kubbenin üzeri alaturka kiremitlerle kap­lıdır. Yan cephelerde altta ikişer, üstte tek olmak üzere üçer pencere, giriş cep­hesinde iki, kıble cephesinde ise üstte tek pencere içeriyi aydınlatır. Kubbe yak­laşık 7 m. çapında olup sekizgen biçimli sağır bir kasnağa oturur. Kubbenin bas­kısı beden duvarları içindeki dört sivri ke­mer taraf ından taşınmıştır. Balducci, çiz­diği kesitte belirtmemekle beraber ha-rimde kare mekândan kubbeye geçişi sağlayan kemerlerin altta üçgenler, üst­te arı petekleri ve istalaktitlerle süslen­miş olduğunu yazmıştır. Caminin ahşap bir minberiyle mukarnaslı bir mihrabı vardır.

Girişi dıştan olan minarenin gövde ve şerefesi geç bir döneme işaret etmektedir. Fakat çokgen biçimli kürsü kısmın­dan gövde yuvarlağına geçişi sağlayan pabuçta bulunan yayvan baklavaların ge­nellikle XVI. yüzyılın ilk yarısına kadar ya­pıldığı bilindiğine göre bunlar caminin de tarihlenmeşine yardımcı olur.

Artık cemaati olmayan Hamza Bey Ca­mii gurbetteki pek çok Türk eseri gibi kaderine terkedilmiş bir halde bulun­maktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski