Hatuniye Medresesi -Karaman- Tarihi, Hakkında Bilgi

Hatuniye Medresesi. Karaman’da XIV. yüzyıla ait medrese.

Karamanoğlu Alâeddin Bey’in hüküm­darlığı döneminde, Murad Hüdâvendigâr’ın kızı olan eşi Melek Hatun (Nefise Sultan) tarafından 783 (1381) yılında mi­mar Nûman b. Hoca Ahmed’e yaptırılmış­tır. İki eyvanlı, tek katlı ve revaklı avlusu­nun üzeri açık medrese plan şemasındadır.

Avlunun güney kanadında dışa taşkın ve yüksek ana eyvan yer alır. Sivri beşik tonozla örtülü ve kemeri palmetli bir bordürle kuşatılmış olan eyvanın arka duva­rında altta düz hatıllı, üstte sivri kemerli iki, yan duvarlarında da birer pencere bu­lunmaktadır. Ana eyvanın İki yanındaki kubbeli odalardan doğudaki kışlık dershane, batıdaki Nefise Sultan’m türbesidir. Mukarnaslı tromplarla geçilen bir kubbe ile örtülü kışlık dershanenin kapı­sında rûmî ve palmetlerden oluşan bir bordur, üstünde de iki satır âyet kuşağı bulunmaktadır. Türbenin kubbesi yalnız bir köşede mukarnash trompa, diğer kö­şelerde pandantiflere oturmaktadır; siv­ri kemerli kapının bordürü lotus-palmet motifleriyle süslüdür. Üst bölümdeki iki satır âyet frizinin arasına plastik görü­nüm kazanmış dışa taşkın palmetler iş­lenmiştir. Onarımlarda her iki kubbenin ortasına aydınlatma açıklıkları yapılmış­tır. Dershanenin iki cephesinde altlı üst­lü ikişer pencere, türbenin İse güneye ba­kan cephesinde bir tek pencere bulun­maktadır. Onarımlar öncesi görülen izler­den ana eyvanın, kışlık dershanenin ve türbenin içinin siyah mavi çinilerle kaplı olduğu anlaşılmaktadır.

Avlunun iki yanı revaklı ofup revak ke­merleri altı adet devşirme sütuna dayan­maktadır. İkisi oval formdaki bu sütun­lar ve başlıkları farklı yükseklikte olduk­larından tepelerini aynı hizaya getirmek için değişik boyutlarda kaideler kullanıl­mıştır. Revaklar beşik tonozla örtülüdür ve kemerlerin tonozun yarısına kadar uzatılmasıyla hareketli bir görünüm sağ­lanmıştır. Revakların arkasında avlunun İki yanında kubbeli dörder hücre, giriş ey­vanının yanlarında da beşik tonozlu birer oda bulunmaktadır. Birer mazgal pence­re ile dışarıya bakan bu hücrelere sivri ke­merli kapılardan girilmektedir. Avlunun batı kenarında, köşedeki iki hücre arasın­dan dışarıya açılan beşik tonozlu bir ko­ridor yer almaktadır.

Süsleme düzeni açısından Selçuklu yapılarındakilerle büyük benzerlik göste­ren dışa taşkın taçkapı onarımlarda eski özelliklerini kaybetmiş durumdadır. Altı mermer, üstü sarımtırak kireç taşından yapılan kavsarası mukarnaslı taçkapının cephesi geometrik, bitkisel ve yazılı bordürlerle kuşatılmıştır. Selçuklu geleneği­ne bağlı kaldığı görülen Hatuniye Medresesi’nde Osmanlı mimarisinden de esin­lenilmiş ve örtü sisteminde kubbeye yer verilmiştir. Dışa taşkın iri bitkisel süsle­meler ise Beylikler devri özelliklerini yan­sıtmaktadır.

Yapı bugün Karaman Müzesi’nin bün­yesi içinde yer almakta olup ziyarete açık­tır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski