Havkale Nedir, Ne Demek, Duası, Hakkında Bilgi

Havkale. Lâ havle ve lâ kuvvete İllâ billâh cümlesinin kısaltılmış şekli.

Arapça’da iki veya daha fazla kelime­den oluşan bir cümlenin ilk iki yahut da­ha çok harfi alınarak bunlardan yeni keli­meler meydana getirilmektedir [ bk. Hamdele). Havkale de bunlardan biri olup “her türlü değişim ve gücün kaynağı sa­dece Allah’tır” anlamına gelen “lâ hav­le ve lâ kuvvete illâ billâh” (yi s^îv3 J$*-v -ijIj ) şeklindeki dua ve zikir cümlesinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur.

Kur’ân-ı Kerîm’de bu cümlenin tama­mı bulunmamakla birlikte benzeri bir ifa­de mevcuttur. Her şeyin ilâhî irade ve gü­ce bağlı olarak gerçekleştiğinden gafil bulunan ve servetine güvenen inkarcı bir kimse bir müminin diliyle uyarılırken bü-tün işlerin ilâhî iradeye göre cereyan et­tiği, herkesin sadece Allah’ın verdiği güç sayesinde işlerini başarabildiği belirtil­miş ve insanın daima, “mâşâallah lâ kuv­vete illâ billâh” (Allah diledikçe; bütün güç ve kudret Allah’a aittir) demesi gerektiği ifade edilmiştir (el-Kehf 18/39), Havkale-nin aslını teşkil eden cümlenin tamamı hadislerde geçmektedir. Kaynaklarda Hz. Peygamberin, ezan okunurken “hay’ale”den (hayye ale’s-salâh) sonra “lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” dediği, günahları çok da olsa bu zikre devam edenlerin affedi­leceği ve bu zikri cennet hazinelerinden bir hazine olarak nitelendirdiği bildiril­miştir (Müsned, 1, 66, 71, 180; Buharı, “Ezan”, 7; Tirmizî, “Da’avât”, 58).

İslâm âlimlerinin çoğunluğu, hadisler­de geçen bu cümleyi havkale şeklinde kı-saltmışlarsa da (İbnül-Esîr, en-Nihaye, “hvl” md.) Cevheri ve İbn Dİhye naht* kaidelerine göre bu kısaltmanın yanlış olduğunu, “havleka” şeklinde kısaltılma­sı gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Zira hav­kale “yaşlı ve zayıf bir kişinin yürüyüşü” mânasına gelir (Süyûtî, 1, 483-484],

Havkalenin ifade ettiği mânaya dair gö­rüşlerde bazı farklılıklar vardır. Ashaptan Abdullah b. Mes’ûd’a atfedilen bir rivaye­te göre, İbn Mes’ûd havkaleye şu anlamı vermiştir: “Kulun isyan halinden kurtul­ması ancak Allah’ın onu günahtan koru­masıyla mümkündür: yine kul itaat etme gücüne ancak Allah’ın yardımıyla kavu­şur”. Daha sonraki dönemlerde havkale, “kâinatta cereyan eden her hareket ve değişikliğin tamamen ilâhî iradeye göre gerçekleştiği, varlıklara ait bütün gücün onlara Allah tarafından verildiği” şeklin­de daha geniş anlamlı bir terim olarak kullanılmıştır. Buna göre havkale kulun bütün işlerinde Allah’a muhtaç olduğu­nu, bütün fiillerini Allah’tan aldığı güçle yaptığını ve dolayısıyla her an kulluk şu­uru içinde bulunması gerektiğini ifade eden bir kavramdır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski