Hen­dese-i Mülkiye Mektebi Tarihçe, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hen­dese-i Mülkiyye Mektebi. Mühendis yetiştirmek üzere İstanbul’da 1883’te açılan mektep.

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan sonra Türk ve müslüman kesimden mü­hendis yetiştirilmesi amacıyla II. Abdülhamid tarafından 3 Kasım 1883’te kurul­du. Bu döneme kadar Osmanlflar’da mü­hendislik eğitimi, 1776’da Tersane’de açılan Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun, 1795’te kurulan Mühendishâne-İ Berrî-i Hümâyun’da yapılmış. Tophane Nâzın Be­kir Paşa tarafından 1849’da bu eğitim ku­rumunun bünyesinde topçu ve mimari (istihkâm ve inşaat mühendisliğil sınıfı açılmıştı. Yabancı hocalar getirtilerek bu­rada mimarlık, mühendislik, askeri coğ­rafya, istihkâm, harp tarihi, arazi ölçümü, geometri, astronomi, fizik, balistik ko­nularında dersler verilmiş, ancak okul­dan mezun olan mühendisler gerek sayı­ları gerekse bilgileri bakımından yetersiz kalmışlardı. Bunun üzerine 1874 yılında Galatasaray’da. Paris’teki Ecole des Ponts et Chaussees’ye benzer Turuk ve Maâbir Mektebi adıyla beş yıllık ilk sivil mühen­dislik mektebi açılmış, fakat okulun bü­tün öğrencileri gayri müslimlerden iba­ret olunca 1879’da II. Abdülhamid tara­fından kapatılmıştı. Bundan sonra bu okula sadece müslüman Türk öğrencile­rin girebilmesi için çalışmalar yapılmış; II. Abdülhamid. sayılan müslüman Türk kesiminden fazla olan lise tahsilli gayri müslim unsurların başvurularını önle­yebilmek için, gayri müslimlerin askerî mekteplere alınmamasından hareketle bu sivil mühendislik okulunu askeri ida­reye bağlayıp devletin her türlü İmkânını kullanarak ülkeye gerekli sivil teknik ele­manın yetiştirilmesi amacıyla Hendese-i Mülkiyye Mektebi adıyla yeniden açmış­tı. Mühendishâne’nin yanında inşa edi­len binası 29 Ekim 1884’te yapılan tören­le açılan Hendese-i Mülkiyye’nin idaresi, Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun ile bir­likte Mühendishane Nezâreti’ne bağlan­dı. Bu okulda da Ecole des Ponts et Cha-ussees model alınmıştı. Hendese-i Mül-kiyye’ye Avrupa’dan çok değerli hocalar getirildi. Avusturya’dan gelen dönemin en büyük hidrolikçisi Philipp Forcheimer de bunlar arasında olup Goltz Paşa’nın tavsiyesiyle 1884 -1885yıllarında mühen­dishane muallim muavinlerine seminer yapmak üzere davet edilmişti. Forchei­mer. aynı zamanda Hendese-i Mülkiyye’-de ders nazırlığı da yapmıştı. Almanya’­dan getirtilen bir diğer hoca olan M. Kos ise jeoloji, inşâât-ı umûmiyye, köprüler ve i*mâlât-ı nâfia muallimliğinde bulun­muştur.

Başlangıçta Hendese-i Mülkiyye yedi yıl olarak planlandı. İlk üç yıl idâdî. geri kalan dört yıl ise mühendislik sınıflan idi. Ancak 1888’deki ilk mezunlar dört yıl ye­rine beş yıllık bir mühendislik eğitimin­den geçtikleri gibi daha sonraki yıllarda da mühendislik öğretimi beş yıl, 1887′-den sonra yedi yıl oldu. 1888’deki ilk me­zunlar on üç kişiydi. 1889’da ise yirmi beş öğrenci mezun oldu. Sonraları eğitim Al­man sistemine daha yakın bir şekilde de­vam etti.

Mektebin yedi yıllık ders programı Av-rupa’daki emsallerinin aynıydı. Bu okul­da cebir, logaritma, geometri, coğrafya, Fransızca, trigonometri, analitik geomet­ri, tasarı geometri, kimya, fizik, entegral ve diferansiyel hesap, jeoloji ve maden­ler, arazi ölçümü, topografya, makine, ya­pı işletmesi, yollar, demiryolları, sulama, su getirme, deniz ulaşımı, su makinele­ri, köprüler, mimari, limanlar, ekonomi. keşif hazırlanması, telgraf, elektrik, tü­neller ve çeşitli projelerin hazırlanması gibi inşaat mühendisliğinin alanına giren bütün dersler okutuluyordu.

Hendese-i Mülkiyye Mektebi’nden me­zun olanların hepsi devlette hizmet gö­rüyordu. Serbest mühendislik yapmak mümkün değildi. Osmanlı Devleti’nin çe­şitli bölgelerine dağılan bu mühendisler bilhassa yol ve köprü inşaatında çalıştı­lar. Birçok yeni yol ve köprü yapıldı. Dev­letin malî gücünün zayıf olmasına rağ­men eldeki imkânlara göre çok önemli işler başarıldı. 1900yılında II. Abdülhamid, matematikçi Maliye Nâzın Vidinli Tevfik Paşa, Bahriye Nâzın Hasan Hüsnü Paşa, Ticaret ve Nâfıa Nâzın Zihni Paşa. Mâbeyn-i Hümâyun ikinci kâtibi İzzet Pa-şa’nın bulunduğu Özel bir komisyon ku­rarak Hicaz demiryolunun yapılmasına karar verdi. Şam’da Suriye valisinin baş­kanlığında asker ve sivillerden oluşan ikin­ci bir komisyon teşkil edildi. Malî işleri Zi­raat Bankası memurları idare ediyordu. Masraflar devlet bütçesinden karşılana­madığı için maaşlardan % 1 kesilerek ve yangın yardımı toplanarak, harçlar ve halktan toplanan paralarla inşaat finan­se ediliyordu. Bütün komisyonlar ve ida­reciler hiçbir ücret almadan çalışıyorlar­dı. Ziraat Bankası da ayrıca malî yardım­da bulunuyordu.

1906 yılında Hicaz demiryolunun bü­yük bir bölümü tamamlandı. Hendese-i Mülkiyye’nin 1896 mezunlarından Muhtar Bey ve diğer Türk mühendisler demir­yolunun işletilmesini sağladılar. Nihayet 1908 yılında demiryolu Medine’ye ulaştı. Çalışanların çoğuna para verilmemesine rağmen Hicaz demiryoluna 3.066.167 al­tın lira sarfedildi. Hendese-i Mülkiyye mezunları. Osmanlı Devleti’nin bu güç devresinde daha birçok işte de çalıştılar ve hizmetlerde bulundular. 1909’da Hen­dese-i Mülkiyye askerî idareden alınıp Nâ­fia Nezâreti’ne bağlandı ve Mühendis Mekteb-i Âlîsi adını aldı.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski