Hinduizm Kutsal Metinleri/Kitapları Nelerdir, İsimleri, Hakkında Bilgi

Hinduizm’in temel doktrinleri büyük oranda kutsal kabul edilen kitaplarda bulunur. Hindu gelene­ğine göre kutsal kitaplar Şruti (vahiy) ve Smriti (gelenek) olmak üzere iki ana gru­ba ayrılır. Şruti türünden metinlerin Tan­rı tarafından “rişi” adını alan rahiplere va­hiy yoluyla verildiğine inanılır. Smriti ko­leksiyonu ise ilhama dayalı olduğu kabul edilen ve gelenek içerisinde şekillenen metinlerden oluşur. Şruti koleksiyonu içinde şu metinler yer alır:

1. Vedalar.
Rİg Ve­da. Sama Veda. Yacur Veda ve Atharva Veda olmak üzere dört bölüme ayrılan Ve­dalar genel olarak natüralist bir teolojiye sahiptir. Hinduizm’in ilk ilâhları bu kolek­siyonda belirir. Her ne kadar Vedalar çok tanrılı ise de sonraki Hindu teologları bu politeizmi sembolik olarak yorumlamış ve Vedik İnancı monoteist açıdan değer­lendirmişlerdir.

2. Brahmanalar.
Bunlar Vedalar’a yazılan şerhlerdir. Özelleşmiş din adamları çevresinde oluşan bu kolek­siyonun temel teolojisi kurbanın değeri­dir. Modern Hinduizm’in kurbana dair ilk inançları bu metinlerde ortaya çıkar. Brah-manalar’da bulunan ritüelle ilgili konula­ra şerh olarak yazılan Aranyakalar da ay­nı konular hakkındadır.

3. Upanişadlar.
Milâttan önce VIII. yüzyıl civarından mi­lâttan önce VI. yüzyıla kadar olan süre içe­risinde ortaya çıkan Upanişadlar’ın öğre­tisi, inziva hayatına çekilen Kşatriya kas­tına mensup mistik grupların oluşturdu­ğu bir çevrede şekillenmiştir. Vedalar’ın şerhi olarak kabul edilse bile Upanişadlar mahiyeti İtibariyle onlardan farklıdır. Vedalar’daki çok tanrıcılık Upanişadlar’da yerini tek tanrıcılığa bırakmıştır. Upani-şad koleksiyonu yaklaşık 200 ayrı kitapçık­tan oluşur. Kitapçıklar üslûp olarak ede­bîdir ve diyaloglar tarzında kaleme alın­mıştır.

Smriti koleksiyonunda şu metinler bu­lunur:

1. Vedangalar. Vedalar’ın şerhi ma­hiyetinde olup milâttan önce V. yüzyıl ci­varında ortaya çıkmıştır. Sikşa, Kalpa. Vyâkrana, Nirukta, Chanda, Jyotişa şek­linde altı kısımdan oluşur. Konulan. Vedalar’daki ritüellerin nasıl yapılacağından kurbanla ilgili işlemlerin mahiyetine ka­dar geniş bir alanı kapsar.

2. Dharma Sutra ve Dharma Şastralar. Bazan Vedanga­lar arasında sayılan bu koleksiyon günde­lik hayata ait konulan İçerir. Dharma Şastralar’ın bir parçası olan Manu Kanunnâ­mesi modern Hindu fıkhının temelini oluşturur ve evlilikten ölüm sonrasındaki hayata kadar pek çok konuyu ele alır.

3. Puranalar. Mitoslar, tanrıların şecereleri, kahramanlar ve azizlerle ilgili zengin bil­giler veren Puranalar bir anlamda Hindu­izm’in kutsal tarihini sunar. Hindu mito­lojisinin pek çok unsuru bu kitaplarda ko­runmuştur.

4. Destanlar. Mahabharata ve Ramayana başta olmak üzere çeşitli destanlar özellikle halk arasında sevilir. Mahabharata’nın bir bölümünü teşkil eden Bhagavat Gita modern Hindu ahlâ­kının da temelini oluşturur.

5. Tantralar. Yerli halklara ait cinsel kültlerle Brahma­nizm’in karışımı sonucu meydana gelen Tantralar. ibadet şekillerinden epistemo­lojiye kadar geniş bir alanı konu edinir. Tantralar etrafında oluşan öğreti Tantra astra adını alır ve klasik Hinduizm tara­fından heterodoks bir öğreti olarak kabul edilir. Bugün Tantrasastra özel bir mez­hep durumundadır.


TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski