Hoca Ne Demek, Kelime Anlamı, Kökeni/Etimoloji, Tarihçe, Hakkında Bilgi

Hoca.İslâm ülkelerinde, özellikle Türkiye ve İran’da eğitim, bürokrasi, ticaret ve maliye alanlarında çeşitli meslek erbabı için kullanılan bir unvan.

Farsça’da hâce (çoğulu hâcegân) Türk­çe’de hoca şeklinde söylenen kelimenin kökeni hakkında kesin bilgi yoktur. İran tarihi içinde Sâmânîler döneminden (819-1005) itibaren sıkça rastlanan ve zaman­la isim olarak “ev reisi, kethüda, şeyh, pîr. hükümdar, başbuğ, tacir, kadın, gönül” ve sıfat olarak “zengin, büyük, yüce” gibi değişik anlamlar kazanan kelimenin Or­ta Farsça(Pehlevî) hutây “hudâ, tanrı” ke­limesinden -ce küçültme ekiyle oluşturu­lan hutâ-ceden h’âceye dönüşerek orta­ya çıktığı ileri sürülmüşse de bu görüş pek kabul görmemiştir. M. Fuad Köprülü, hangi Farsça kökten geldi­ği bilinmeyen kelimenin Farsça mı yok­sa Türkçe kocadan mı geldiği sorusunu or­taya atarak Türkçe’nin çeşitli lehçelerin­de yaklaşık Farsça’daki anlamlan ile kul­lanılan kelimenin Oğuz kabileleri arasın­da yaşlı ve saygıdeğer kişiler İçin söyle­nen kocadan gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durur. Ancak bu ihtimal, söz konusu kelimenin ilk defa Farsça’da rastlandığı dönemde (IV./X. yüz­yıl) Türkler’in İranlılar’ı ne derecede etki­lediklerinin tesbitine bağlıdır. Türkçe’de başlangıçtan itibaren “efendi” ve “bey” gibi geniş anlamda ve özel meslek erbabı için dar anlamda kullanılması kelimenin İran kökenli olma İhtimalini düşündür-mekteyse de Reşîdüddin hâcenin Arapça veya Farsça değil Türkçe bir kelime oldu­ğunu ve ihtiyar kimselerin bu şekilde anıl­dığını belirtir. Ak Orda, Gök Orda hanedanları ve Çağatay hanları içinde hâce unvanlı hükümdarların mevcudiyeti, bunun eski Türk ve Moğol gele­neklerine dayandığı yolunda görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Karakoyunlular’da da hoca unvanlı hükümdar­lara rastlanmaktadır. Bütün bunlara rağ­men Farsça’da iştikakı meçhul hoca keli­mesinin menşeinin tam olarak açıklığa kavuşturulmadığı da belirtilmektedir.

Kelime, Sâmânîler’den itibaren İran’­da kurulan muhtelif İslâm devletlerinin teşkilâtında tarihî bir terim olarak kulla-nılagelmiştir. Meselâ Mes’ûdî Horasan’­da her reise hâce denildiğini kaydeder. Sâmânîler’de devletin önde gelen ricali, şehirlerdeki nü­fuzlu şahıslar İçin bir unvan olarak geçen kelime Özellikle Gazneliler devrinde res­mî bir mahiyet kazanmış ve hükümdar­dan sonra gelen vezir bu unvanla anıldığı gibi diğer bazı resmî rica­lin de unvanı olmuştur. Bu unvan. GaznelilerTe on­ların idarî teşkilâtını hemen hemen ay­nen benimseyen Selçuklular’da da kulla­nılmıştır. Selçuklular’ın, yine Gazneliler gibi devletin birinci adamı ve sultanın mutlak vekili olan vezire “hâce-i büzürg” dedikleri bilinmektedir. Meselâ Nizâmül-mülk’e hâce-i büzürg veya sadece hâce diye hitap edilmekteydi. Nizâmülmülk’ün Siyâsetnâme adlı eserinde bürokrasi mensubu kâtipler hâce veya hâcegân ola­rak tasnif edilmekte olup sanayi ve tica­ret erbabı ile köy ayanından (dihkan) ayrılmaktadır. Burada hâcegâna mensup kimselerin “hâce-i saîd, hâce-i reşîd. hâce-i kâmil” gibi lakaplarla anılma­ları gerektiği üzerinde durulmakta, hâce­gâna ait lakapların askerî rical tarafından kullanılmaması istenmektedir  Hârizmşahlar’da büyük ricalle vezir­lere hâce denildiği gibi büyük vezir “hâ­ce-i cihan” şeklinde anılmakta. İlhanlılar’-da da yine hâce-i büzürg ve hâce unvan­ları kullanılmaktaydı. Timurlular’da, Ka-rakoyunlu ve Akkoyunlular’da aynı an­lamlarda geçen bu kelime, Safevîler dev­rinde eski Önemini kaybetmekle beraber Hindistan ve Mâverâünnehir’de devam etmiştir. Anadolu Selçukluları’nda ise şeh­rin divan görevlileri arasında yer alan bü­yük tacirlere hâcegân denmiştir.

Hâce veya hoca kelimesi resmî kullanış dışında çok değişik şekillerde farklı züm­reler arasında da yaygınlık kazanmıştır. Daha XII. yüzyılda “sahip, efendi, tahsil görmüş kişi” anlamlarında kullanılıyor.

kadılar, imamlar, şehir reisleri bu lakapla anılıyordu. Ticaretle uğraşanlar ve zenaat ehli olanlar da bunlar arasında yer alı­yor, meselâ “hâce-i bâzâr” tabiriyle esnaf ve tüccar kastediliyordu. Köylerde ve şe­hirlerde servet ve mevki sahibi olanlara da hâce deniyordu. Safevîler döneminde bu kelime İran sahasında hadım ağaları­na ve müslüman olmayan tüccara ait bir unvan haline gelmişti. Özellikle sarayda görevli hadımlara “hâce-sera” denmiş, bu şekil Hindistan’daki devletlerde de kul­lanılmıştır. Anadolu Selçuklularımda sa­raydaki hadımlar için hâce tabirinin yer aldığı belirtilmektedir. Nitekim İbn Bîbî’-nin sarayda görevli dâyegân (dadı) hâce­gân ve hatunları bir arada zikretmesi bunların hadım ağaları olduğu kanaatine yol açmıştır. Hindistan’da hâce “sahip, efendi” anla­mında iken bunlardan ayırmak için hadım kölelere hoca denilmiştir.

Farsça literatürde hâce kelimesinin “hâce-i ba’s ü neşr, hâce-i cihan, hâce-i kâinat, hâce-i dü-serâ, hâce-i rusül, hâ­ce-i âlem” gibi terkipler içerisinde Hz. Peygamber için kullanıldığı görülmekte­dir. Türkçe’de lakap olarak hem özel isim­den önce (Hoca Ahmed, Hoca Dehhânî, Hoca Nasreddin, Hoca Sa’deddin gibi) hem de -daha çok XX. yüzyıl Türkçesi’nde özel isimden sonra (Nasreddin Hoca, Ahmed Hoca, Hasan Hoca gibi) kullanıl­mıştır. Ayrıca tarikatlarda birçok tarikat büyüğü ile şeyh ve pîri bu unvanla anılır­ken kelimeye çoğul şekliyle “hatm-i hâ­cegân, silsile-i hâcegân” gibi terkipler için­de de yer verilmiştir. Köprülü’ye göre hâ­ce unvanı ayrıca Ahmed Yesevî sülâlesin­den gelenlere, tarîkat-ı Hâcegân olarak adlandırılan Nakşibendî tarikatine men­sup büyük mürşidlere verilmiş. Türkis­tan’da şecereleri Hz. Ebû Bekir ve Ömer’­le Hz. Ali’nin Fâtıma’dan olmayan çocuk­larına dayanan kimseler için de kullanıl­mıştır. Hindistan’da kuru­lan sultanlıklarda birçok kimse “hâce-i ci­han” lakabıyla tanınırken Safevîler ve Kaçarlar’da büyük Er­meni tacirlerine, Mısır’da da ileri gelen gayri müslimlere, özellikle tüccara hâce diye hitap edilmiştir. Terim Osmanlılar’da bu anlamda tekil veya çoğul şekliyle be­desten esnafı için kullanılmıştır.

Osmanlı döneminde yaygın biçimde özellikle sıbyan mektebi muallimleri ve medrese ulemâsı bu unvanla anılmıştır. Şehzade muallimlerine hoca denilmesi­nin kelimeye itibar kazandırdığı düşünülebilir. Şehzade tahta çıktığı zaman ders aldığı âlimlerden birini kendisine hoca ola­rak seçer ve bu kişi “hoca-i sultanî, padi­şah hocası” unvanıyla anılır, teşrifatta da şeyhülislâma denk kabul edilirdi. Bunla­rın çocuklarının tahsilleri, göreve tayinle­ri ve kendilerine tanınan imtiyazlarla ilgi­li Fâtih Kanunnâmesi’ndeyer alan ve gi­derek yaygınlaşıp gelişen düzenlemelere “Hocazâdeler Kanunu” denilmiştir. Keli­me ayrıca bazı ailelere lakap olmuş, me­selâ III. Murad’a şehzadeliğinde ders ve­ren Hoca Sâdeddin Efendi’nİn soyundan gelen şeyhülislâm, kazasker ve âlimler “Hocazâde” lakabıyla anılmıştır. XVIII. yüz­yılın ikinci yansında kurulan Mühendis-hâne’nin öğretmenleri “hoca, hoca-i ev­vel, hoca-i sânî, hoca-i sâlis, hoca-i râbi” şeklinde derecelendirilmiş ve bunların en kıdemlisi olan hocai evvele “başhoca”, diğerlerinden sonra gelenlere ise “hali­fe” denilmiştir. Osmanlılar’da daha önceki Türk İslâm dev­letlerinde olduğu gibi bürokraside görev­li memurlar hâcegân şeklinde anılmıştır.(bk. Hâcegân)

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ağa. bey, efendi unvanları yasaklanırken ho­canın kullanılmasına resmiyette son ve­rilmemiştir. Çok köklü bir anlam ve gele­neği bulunan kelime halk arasında halen din alanında âlimler, imam-hatip ve va­izler, eğitim alanında ise özellikle orta dereceli okul öğretmenleri ve üniversite öğretim üyeleri için yaygın biçimde kul­lanılmaktadır.

Hoca kelimesi günümüzde bir müslüman-Hint kastını da adlandırmaktadır. Aşağı Sind’deki Kachh ve Gucerât’ta ya­şayan bu kastın mensupları XIV. yüzyılda İsmâiliyye mezhebine girdiler. Hocalar’ın büyük bir kısmı İsmâilîler’in Nizârî kolu­na mensup olup bugün Ağa Han’a bağlı­dırlar; az sayıda da Sünnî Hocalar vardır ve Özellikle Bombay civarına yerleşmişler­dir. Yine Bombay ve Zengibar’da bulunan İsnâaşeriyye mezhebi mensupları birkaç binle ifade edilmektedir. İsmâilîler’in Ni­zârî koluna göre mezhebe giren, fakat doğuştan hoca (üstat” ve “efendi” anla­mında) olmayan bir kimse sadece Nizârî koluna mensup bir İsmâilî sayılır; yani Ho­calık doğuştandır. Hocalar’dan biri başka bir din veya mezhebe geçerse Müslüman­lıktan çıkar, fakat Hocalığı devam eder. Bunun yanında Hoca bir erkekle Hoca ol­mayan bir kadından doğan çocuk da Ho­ca kabul edilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski