Hırka-i Şerif Camii Tarihçesi, Mimarisi, Hakkında Bilgi

Hırka-i Şerif Camii. İstanbul Fatih’te Hz. Muhammed’in hırkasının muhafaza edildiği cami.

Fatih ilçesi Hırkaişerif semti Muhtesip İskender mahallesinde yer alan ve şehrin dinî folklorunda çok önemli bir mevkiye sahip bulunan bu cami ve müştemilâtı, Hz. Peygamber’in Veysel Karanî’ye (Üveys el-Karanî) verilmesini vasiyet ettiği söy­lenen (Ocak, s. 66-67, 84-88) hırkasının muhafazası ve ziyaret edilmesi amacıyla 1267 (1851) yılında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Hırka-i şerif, Veysel Karanî’nin vefatından sonra kar­deşinden devam ettiği rivayet olunan Üveysî sülalesince muhafaza edilmiş­tir. Bu sülâlenin, tesbit edilemeyen bir ta­rihte Zîver el-Üveysî’nin başkanlığında Irak’tan Batı Anadolu’ya gelerek Kuşada-sı’na yerleştiği, burada tarımla geçindiği ve sipahi sınıfına dahil olduğu nakledil­mektedir. Cedleri Veysel Karanî’nin Türk­ler tarafından çok sevilen bir İslâm büyü­ğü olması, ayrıca ellerinde hırka-i şerif gibi mukaddes bir emanetin bulunması Üveysî sülâlesinin itibarını devlet ve halk nezdinde arttırmış, içlerinden sipahilerin yanı sıra birçok din âlimi de yetişmiştir.

Hırka-i şerif, XVII. yüzyıl başlarında sü­lâlenin o tarihteki reisi Şükrullah el-Üvey-sî tarafından Sultan I. Ahmed’in fermanı gereğince İstanbul’a getirilmiştir. Bazı kaynaklarda Öveysîler’in Yavuzselim civa­rına yerleştikleri naklediüyorsa da Hadî-katü’l-cevâmi’deyer alan. halen Hırka-i Şerif Camii’nin kuzeydoğu yönünde Ak­seki Mescidi’nin karşısında bulunan bir evde ikamet ettikleri yolundaki bilgi da­ha doğru olsa gerektir. Nitekim aynı kay­nakta, Sadrazam Çorlulu Ali Paşa’nın hır­ka-i şerifin muhafazası için kagir bir hüc­re ile bunun bitişiğine İmaret ve çeşme yaptırdığı belirtilmektedir. Günümüzde de aynı yerde Sultan Abdülmecid’in Üveysîler için yaptırdığı meşruta konak yer almakta, ayrıca konağın doğu yönündeki bahçe duvarı üzerinde Akseki Mescidi’nin karşısında Çorlulu Ali Paşa’nın çeşmesi bulunmaktadır.

İstanbul’a yerleşen Üveysîler’in hırka-i şerifi önce ikametgâhlarında, XVIII. yüz­yılın başlarından itibaren de Çorlulu Ali Paşa’nın inşa ettirdiği hücrede ramazan aylarında ziyarete açtıkları bilinmektedir. Hırka-i şerife ait İlk vakıf. Şeyh Osman üveysî’nin sülâlenin reisi olduğu III. Ah-med devrinde 1138’de (1725-26) tesis edilmiştir. I. Abdülhamid, 1194 (1780} yı­lında bugünkü caminin kuzeyinde avlu­nun sınırında bulunan küçük fevkanî hüc­reyi inşa ettirerek hırka-i şerif ziyaretini kolaylaştırmıştır. Küçük Hırka-i Şerif Dai­resi veya Eski Hırka-i Şerif Odası olarak anılan bu hücre II. Mahmud tarafından 1227’de (1812) yenilenmiş olup bugün­kü caminin tamamlanmasına kadar kul­lanılmıştır.

Sultan Abdülmecid, bu mübarek ema­netin şanına lâyık bir cami ve ziyaret ma­halli yaptırmaya karar verince çevredeki birçok bina istimlâk edilerek yıktırılmış, 1263 (1847) yılında başlayan inşaat 1267′-de (1851) sona ermiştir. Hırka-i şerifin muhafazasına ve ziyaretine mahsus bi­rimlerin yanı sıra hünkâr mahfili ve ge­niş kapsamlı bir hünkâr kasrı ile donatı­lan caminin çevresinde, Üveysî sülâlesi­nin en yaşlı erkek ferdiyle ailesi için bir meşruta konak, bu kişinin reşid olmama­sı halinde kendisine vekâlet edecek ola­na mahsus vekil dairesi, hırka-i şerifi ko­rumakla görevli bir bölük jandarma için kışla ve diğer görevliler için çeşitli odalar tasarlanmak suretiyle bir külliye meyda­na getirilmiştir.

Caminin kimin tarafından tasarlandığı kaynaklarda belirtilmemiştir. Üveysî sülâlesinden Haşim Köprülü (ö. 1966), ca­minin planlanmasında İtalyan mimarla­rın fikrinin alındığı yolunda bir rivayet­ten söz etmektedir. Aslında Hırka-i Şerif Camii’nin. Sultan Abdülmecid devrinde önemli kamu yapılarının, ayrıca padişah ve hanedan üyeleri tarafından inşa etti­rilen binaların tasarımını tekelinde bulun­duran Balyan ailesi fertlerinden birinin. Özellikle aynı yıllara ait Dolmabahçe Ca­mii’nin mimarı Garabet Amira Balyan’ın eseri olması kuvvetle muhtemeldir. Ge­rek caminin gerekse çevredeki diğer ya­pıların mimarisi de bu ihtimali destekle­mektedir

Hırka-i Şerif Camii’nin ve jandarma kış­lası hariç camiyle bağlantılı yapıların bu­lunduğu arsa doğuda Akseki caddesi, gü­neyde Kadı sokağı, batıda Keçeciler caddesiyle sınırlıdır. Doğudan batıya doğru eğimli olan arsayı kuşatan parmaklıklı çevre duvarları batı yönünde istinat du­varı niteliğine sahiptir. Arsanın merkezin­de cami yer almakta, bunun kuzeyindeki avluya doğu ve batı yönlerinden iki kapı açılmaktadır. Camiyi yanlardan ve kıble yönünden kuşatan bahçe, çevre duvarla-rındakilerin eşi olan parmaklıklarla bah­çeden ayrılmış, arsanın güneydoğu köşe­sinden bu bahçeye üçüncü bir kapı açıl­mıştır. Batıda ve güneydoğudaki kapıla­rın caminin yan cephelerindeki hünkâr kasrı girişleriyle bağlantılı bulunduğu, asıl cümle kapısının doğudaki olduğu an­laşılmaktadır. Avlunun parmaklıklarla ay­rılmış olan kuzey sınırında batı kapısın­dan girince sağda Eski Hırka-i Şerif Oda­sı, bunun arkasında görevlilere mahsus odaları barındıran tek katlı kanatla abdest muslukları yer alır. Meşruta konak, çevresindeki bahçesiyle arsanın kuzeyini işgal etmektedir. Jandarma karakolu ise caminin kıble yönüne Kadı sokağının kar­şı yakasına yerleştirilmiştir.

Caminin âbidevî boyutlarda tasarlan­mış olan avlu girişleri kesme köfeki taşı ile örülmüştür. Akseki caddesine açılan doğu kapısının yuvarlak kemeri, dor üs­lûbunda başlıkları olan gömme sütunlar­la kuşatılmıştır. Kapıyı taçlandıran alınlı­ğın ortasında yer alan ve içinde istifli celî sülüsle “kale aleyhi’s-selâm” yazılı olan madalyon, kemerin üzerinde ise celî sü­lüsle, “Kim namazın kendi üzerine farz olduğunu bilirse cennete girer” mealinde­ki hadis yazılmıştır.

Keçeciler caddesine açılan batı girişi Çevre duvarının kavisli girintisinin içine alınmış, yanlarında yer alan kare kaideli gömme sütunlar akantus yapraklı tos-kan başlıklarla donatılmıştır. Alınlığın or­tasındaki beyzî madalyonda “kâle’llâhu tebâreke ve teâlâ” ibaresi, kemerin üze­rinde celî sülüs hatla, “Mektup Süley­man’dandır ve o rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla başlamaktadır” (en-Neml 27/30) mealindeki âyet yer alır. Kapının avlu cephesinde ise aynı türde bir alınlı­ğın ortasında Sultan Abdülmecid’in tuğ­rası bulunmaktadır. Söz konusu kapıyı ta­kip eden, arnavut kaldırımı kaplı rampa­nın yerine son yıllarda basamaklar yapıl­mıştır.

Kadı sokağına açılan güneydoğu kapı­sının tasarımı basık kemeri dışında doğu kapısı ile aynıdır. Buradaki alınlığın orta­sında yer alan beyzî madalyonda istifli celî sülüsle “kale aleyhi’s-selâm”, keme­rin üzerinde ise celî sülüsle “Bismillâhir-rahmânirrahîm her kapının anahtarıdır” (ı_>b jr^Lac f^^jA^-jH^affv^ ) mealin­deki hadis yazılıdır. Avlu kapılarındaki üç kitabeden hiçbirinde imza bulunmamak­la beraber, bunların camideki diğer yazı­ların hattatı olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazıldığı bilinmek­tedir. İbnülemin Mahmud Kemal Son Hattatlar adlı kitabında Nurullah Pertev Bey’den naklen, güneydoğu kapısındaki celî sülüs hattın Küçük Rakım olarak ta­nınan Ahmed Rakım Efendi’ye ait olduğu­nu belirtmekteyse de bu doğru değildir.

Doğu ve güneydoğu kapılarının ahşap kanatları kare ve dikdörtgen biçiminde tablalara ayrılmış, üst kısımlarına keme­re paralel küçük tablalar konmuş, bunla­rın içi çinko ile kaplanmış, karelerin içine birer altıgen, dikdörtgenlerin içine de bi­rer baklava motifi oturtulmuştur. Batı kapısının kanatları bazı ayrıntıları ile di­ğerlerinden farklıdır. Bütün kapılarda burmalı girland biçiminde tunç kulplar, yanlarda da kıvrımlı dallardan oluşan dö­kümden mamul fanus aplikleri dikkati Çeker.

Moloz taşla örülmüş çevre duvarlarının üzerindeki demir korkuluklar, okuçlany-la son bulan düşey çubuklarla bunları bir­birine bağlayan üç yatay lamadan mey­dana gelir. Arada kalan boşluklar T” ve “S” biçiminde parçalarla doldurulmuş­tur. Korkulukları taşıyan kare kesitli ba­balar köfeki taşından yontulmuştur. Ba­baların alt ve üst kısımlarında küçük da­irelerle süslü bilezikler bulunur. Düşey çu­buklu tepelikleri ise küçük piramitlerle son bulur.

Cami, 11,50 m. çapındaki bir kubbenin örttüğü sekizgen prizma biçimindeki ha-rimin kıble tarafına, zemin katı hırka-i şerifin muhafazasına, üst katı ziyaret edilmesine mahsus yine sekizgen prizma biçimindeki kitle yerleştirilmiştir, ipinin kuzeyine de zemin katta harim girişiyle ziyaretçi giriş ve çıkış mekânlarını, üst katta hünkâr kasrına ait mekânları barın­dıran, yanlara doğru harim kitlesinden taşan ve toplam beş adet girişe sahip olan kanat oturtulmuştur. İslâm mima­risinin en erken tarihli ve en önemli ziyaret yapılarından olan Kudüs’teki Kub-betü’s-sahre’nin (681), sekizgen planı ve merkezdeki mukaddes mahalli çepeçev­re kuşatan ziyaret galerileriyle Hırka-i Şe­rif Camii’ni etkilemiş olması muhtemel­dir.

Cami ile kıble yönünde buna bitişen Hırka-i Şerif Dairesi’nin duvarları kesme köfeki taşıyla örülmüştür. Üstyapıyı mey­dana getiren kubbe ve tonozlar tuğla Ör­gülü olup dışarıdan kurşunla kaplıdır. Ca­minin sahip olduğu ziyarete yönelik deği­şik fonksiyon şeması tasarımına yansı­maktadır.

Kuzey cephesinin ekseninde yer alan ve dor başlıklı ikişer gömme sütunla ku­şatılmış bulunan dikdörtgen açıklıklı ka­pıdan birbiriyle bağlantılı iki giriş holü katedilerek harime ulaşılır. Dikdörtgen planlı olan bu hollerden ilki ziyaretçi gi-rişleriyle bağlantılı ve aynalı tonozla ör­tülüdür. Müezzin mahfilinin altına isabet eden ikincisi ise düz tavanlı bir eyvan gi­bi harime açılmaktadır. Harimin asıl girişi olan bu açıklığın üzerindeki, 1267(1851) tarihli celî ta’lik hatla mermere mah-kûk inşa kitabesinin manzum metni A. Sâdık Zîver Paşa’ya, hattı ise Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye aittir. Üst katta bu kapının üzerine isabet eden kesime yuvarlak bir pencere yerleştirilmiş, bu­nun içerdiği güneş biçimindeki camekâ-nın ortasına Sultan Abdülmecid’in tuğra­sının bulunduğu beyzî bir madalyon kon­muştur. Gerek tuğra gerekse madalyo­nu kuşatan çelenk yaldızlıdır. Cephenin bu kesimi hafifçe ileri alınmış, yuvarlak pencerenin yanlarında kalan yüzey yuvar­lak ve dikdörtgen çerçevelerle hareket­lendirilmiştir.

Kuzey cephesinin yanlarında, eksende­ki harim kapısına göre simetrik konum­da basık kemerli birer kapı daha vardır. Soldaki ziyaretçilerin girişine, sağdaki çı­kışına tahsis edilmiş olan bu kapılar cep­heden geriye çekilerek önlerine birer ey­van konmuş, söz konusu eyvanların açık­lığı dor nizamında ikişer sütunla geçilmiş­tir. Ayrıca doğu ve batı cephelerinde, bu kesimin üst katını işgal eden hünkâr kas­rına ait çıkmaların altında birer giriş yer alır. Bu çıkmalar yine dor nizamında dör­der adet sütunla taşınmaktadır. Aslında hünkâr kasrına geçit veren bu yan giriş­lerden doğudaki günümüzde kadın ziya­retçilere tahsis edilmektedir. Yapının sa­hip olduğu bütün bu girişler birbirlerine oldukça karmaşık bir düzen arzeden so­falar, koridorlar ve merdivenlerle bağlan­mış, Hırka-i Şerif Dairesi’ne yönelik ziyaretçi akışı, harimi yanlardan kuşatan İki katlı galerilerle sağlanmıştır. Harimin ka­ranlıkta kalmaması için baştan başa ca-mekânlarla donatılmış bulunan demir is-keletli ve ahşap akşamlı bu galeriler, ca­minin İnşa edildiği yıllarda Avrupa’da ye­ni yayılmaya başlayan, devrine göre mo­dern sayılabilecek bir tekniği yansıtır. Dı­şarıya doğru eğimli ve kurşun kaplı bir çatının örttüğü galerilerin dış yüzleri oy­malarla süslü korkuluklara oturmakta, aralarında kare kesitli ve dor başlıklı ah­şap dikmeler bulunmaktadır.

Hünkâr mahfili ve ziyaret galerileriyle bağlantılı olan hünkâr kasrı, bütün geç devir Osmanlı camilerinde olduğu gibi harimin kuzeyindeki kanadın üst katını tamamen kaplamakta, caminin bu yön­deki cephesine bir sivil mimari görünü­mü kazandırmaktadır. Hünkâr kasrının dikdörtgen planlı ve tekne tonozörtülü birimleri basık kemerli pencerelerden ışık alır. Padişahın, hanedan mensupları­nın ve devlet ricalinin dinlenmesine ayrı­lan birimlerin tavanları devrin saray üs­lûbuna uygun biçimde bezenmiş, söz ko­nusu mekânlar yaldızlı saray mobilyasıyla tefriş edilmiştir.

Harimi oluşturan sekizgen prizmanın köşelerine pencere kemerlerinin üst hiza­sına kadar yükselen, kırık yüzeyli ve dor başlıklı pilastrlar yerleştirilmiş, prizma­nın bitimi konsollu bir silmeyle belirtil­miş, konsolların arasına, her kenara bir tane isabet etmek üzere Kazasker Mus­tafa İzzet Efendi’nin eseri olan, siyah ze­min üzerine varak altınla yazılmış, he­men hepsi namazla ilgili âyetler cel! sü­lüs panolar halinde yerleştirilmiştir. Kon­sollu silmeden sonra başlayan kubbe kas­nağında her kenarda birer adet yuvar­lak kemer bulunmaktadır. Bu kemerlerin arasında sıralanan, celî sülüsle ve siyah zemin üzerine altınla yazılmış Allah, Mu-hammed. dört halife ve Haseneyn levha­ları Sultan Abdülmecid’in imzasını taşı­maktadır. Kubbe merkezinde yaldızlı yap­raklardan oluşan yuvarlak bir çerçeve içinde, yeşil zemin üzerine altınla yazıl­mış olan yine Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait imzasız celî sülüs “nûr” âye­ti (en-NÛr 24/35) 1402 (1982) tarihini ta­şımakta ve yakın zamana ait bir onarıma İşaret etmesine rağmen yazı büyük ölçü­de dökülmüş bulunmaktadır. Esasen bu kubbe yazısının aslı. adı geçen hattat ta­rafından bir defa yazıldıktan sonra o de­virde yeniden yapılan veya tamir edilen camilerde (Ayasofya, Sinan Paşa, Büyük Kasımpaşa, Küçük Mecidiye, Yahya Efendi) yerine göre büyütülerek varak altınla işlenmiştir. Harimdeki diğer hat eserle­rinden minber kapısındaki 1267 (1851) tarihli, siyah zeminli celî sülüs kelime-i tevhid ile mihrabı taçlandıran, siyah ze­minli celî sülüs imzasız âyet de Sultan Abdülmecid’in eseridir. Güneydoğu köşe­sindeki vaaz kürsüsünün arkasında du­ran yeşil zemin üzerine celî sülüs levha­da Üveys el-Karanî’nin adı Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey tarafından yazılmış (1303/1886), fakat varak altını zamanla kararmıştır. Hünkâr mahfilinin sol alt kö­şesinde yer alan altınla yazılmış celî sü­lüs hadis levhası ise bu caminin hatibi Eyüp Sabri Efendi’nin oğlu olan ve aynı caminin hatipliğini yirmi dokuz yıl sürdü­ren hattat Ömer vasfî Efendi’nin en ba­şarılı eserlerinden sayılır.

Mihrapta, minberde ve vaaz kürsüsün­de, Tanzimat devrinden önce Osmanlı mimari süslemesinde hemen hiç rastlan­mayan koyu kırmızı renkli breş taşı bolca kullanılmış, daha az olmak kaydıyla be­yaz mermere de yer verilmiştir. Her üç unsurda da barok, empire, neo-RÖne-sans ve neo-gotik gibi farklı üslûplardan kaynaklanan motiflerin bir sentezini ger­çekleştirme arzusu gözlenir. Mihrabı yan­lardan kuşatan pilastrlar, akantus yap-raklanyla süslü bir arkitravla (arşitrav) son bulur. Kaideleri Osmanlı barokunda çok kullanılan, armudî bir profile sahip olup sepet içinden çıkan çiçek kabartmalarıyla bezeli bulunan pilastrların yüzeyi de yaprakların ve küçük narların çıktığı kıvrık dal motifleriyle süslenmiştir. Yılan-kavî bir şerit biçimindeki alınlığın yanla­rında yaldızla yapılmış rozetlerin süsledi­ği kübik unsurlar yer alır. Köşelerinde yiv­li sütunçeler bulunan, yanm daire planlı mihrap nişiyle bunu taçlandıran âyet lev­hası baklavalı bir silme tarafından kuşa­tılmış, silmenin köşelerine rozetler kon­muştur. Mihrabın en ilginç ayrıntısı, şüp­hesiz kavsaranın içinde yer alan ve mu-karnası taklit eden dolgudur. Burada göz­lenen acemilik, bir yandan Osmanlı taş ustalarının XVIII. yüzyıl ortalarında terke-dilen mukarnası tamamen unutmuş ol­duklarını kanıtlamakta, öte yandan yüz yıllık bir aradan sonra bu kadîm mimari unsuru ilk diriltme çabasını göstermek­tedir.

Yanlardaki üçgen yüzeyleri bezemesiz olan minberin korkuluğunda breşle mer­merin birlikte kullanıldığı bir zencirek motifi dikkati çeker. Zencireğin İçine mer­merden küçük daireler kakılmış, boşluk­ları da mermerden rozetlerle doldurul­muştur. Bunun üzerinde, mermere apli­ke edilmiş breşten yaprakların meydana getirdiği bir şerit uzanır. Hafif sivri ke­merli açıklıkların üzerine oturan köşk kıs­mının korkuluğunda girland İçine yerleş­tirilmiş yıldız motifleri bulunmaktadır. Köşkün, yumurta frizli toskan başlıklarla son bulan kare kesitli sütunlarının açıklı­ğı lentolarla geçilmiştir. Üç merkezli ke­merler ve yılankavi küçük alınlıkların süs­lediği bir kasnağa oturan piramit biçi­mindeki sivri külah uzun yaprak motifle­riyle donatılmıştır. Minberin sivri kemer­li kapısını taçlandıran alınlığın ortasında zambak motifi içeren bir beyzî madal­yon, bunun üzerinde bir istiridye, yanla­rında da “C” ve “S” kıvnmlarıyla akantus-lar üzerinde enginar kabartmaları yer alır.

XIX. yüzyıla ait benzerlerinin çoğu gibi lâle biçimindeki vaaz kürsüsü kare bir kaide üzerine oturmakta, uçları yukan ve aşağı bakan iki sıra akantus yaprağından sonra neo-gotik kaş kemerciklerden olu­şan bir silme gelmekte, korkuluğun yü­zeyinde de minber korkuluğundakinin eşi olan zencirek uzanmaktadır.

Harimdeki pencerelerin ve kemerlerin içi, köşelerdeki pilastrlann yüzeyi, pen­cerelerle pilastrlar arasında kalan üçgen yüzeyler, mahfil çıkmalarının alnı ve alt dolgusu, kubbe kasnağındaki kemerlerin çevresi ve kubbenin içi kartonpiyer süs­leme gruplarıyla doldurulmuştur. Bu bezemelerde çiçek sepeti, kıvrımlı dal, gir-land ve bereket boynuzu gibi unsurlar yer alır. Kubbenin iç taksimatı, Avrupa men­şeli empire ve neo -Rönesans (neo- klasik) üslûp etkilerinin Tanzimat devri Osmanlı mimarisindeki yoğunluğunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Söz konusu kubbede, ilk uygulamalarına Roma dev­rinde tanık olunan kasetli bir taksimat tercih edilmiş, üç sıra halinde düzenlenen kasetlerin içi kartonpiyer bezemelerle doldurulmuştur. Bu arada Osmanlı ma­den sanatına tamamen yabancı bir işçilik sergileyen, helezonî asma dallarıyla süs­lü mihrap şamdanları da dikkat çekmek­tedir.

Harimden soyutlanarak kuzeydeki ka­nadın köşelerine yerleştirilmiş olan mina­relerin kaideleri saçak silmesine kadar yükselir. Cepheden hafifçe dışarı taşan kaideler, cephede devam eden kat arası silmesiyle ikiye bölünerek yuvarlak ke­merli pencere biçiminde nişlerle hareket­lendirilmek suretiyle yapı kitlesine kay-naştırılmıştır. Silindir biçimindeki mina­re gövdeleri, Dolmabahçe Camii’nde ol­duğu gibi korint nizamında başlıkları an­dıran şerefelerle donatılmış koni biçimin­de, kurşun kaplı ahşap külahlarla taçlan-dırılmıştır.

Hırka-İ Şerif Odası. Hirka-İ şerife tah-sis edilen kesim dış görünümü bakımın­dan sekizgen planlı, basık kubbeli bir tür­beyi andırır. Hırkanın, ramazan ayları dı­şında korunduğu zemin katın kıble yö­nündeki kenarında yuvarlak bir pencere, yanlardaki üçer kenarda da kare açıklıkli birer pencere görülür. Bu bölümün ku­zey yönündeki kenarı ise harimin mihrap duvarına bitişmektedir. Hirka-i şerifin zi­yaret edildiği üst katın yanlarında, doğu ve batı yönlerine açılan ikişer kenarda yuvarlak kemerli birer geniş pencere bu­lunur. Ziyaret sırasında hırka-i şerif mu­hafazasının konduğu kıble yönündeki ke­nar sağır bırakılarak bunun cephesinde diğer kenarlardaki pencerelerin eşi olan bir niş tasarlanmıştır. Ziyaret mekânının duvarları, Hereke’de çıkan kırmızı renkli breş / puding taşından levhalarla kaplan­mış, kubbe eteği çift sıra konsollu bir sil­meyle belirtilmiş, kubbenin yüzeyi irili ufaklı kasetlere bölünerek bunların içi kartonpiyer tekniğiyle hazırlanmış empi­re üslûbunu yansıtan motiflerle (çelenk-ler, helezonîdallarvb.) bezenmiştir. Pen­cereleri örten kalın siyah perdelerin üze­rinde bulunan simle işlenmiş besmele­ler, Hz. Muhammed’in çeşitli isim ve sı­fatlan, ayrıca kubbedeki kartonpiyer bezemeyle üslûp birliği içindeki motifler göz alıcıdır.

Kıble yönündeki kenarda, yanlardan sütunçelerle kuşatılmış, pencerelerde-kilerle aynı türde bir perdenin örttüğü niş yer almakta, ziyaret sırasında hırka-i şerif bu nişin önüne konan som altından bir sehpanın üzerine yerleştirilmektedir. Günümüzde de riayet edilen gelenek uya­rınca Öveysî ailesinin reisi veya onun ve­kil tayin ettiği kişi bu nişin önünde sehpa­nın arkasında ayakta durarak hırkayı zi­yaret ettirir. Doğu yönündeki galeriden salâtü selâm okuyarak bu mekâna giren ziyaretçiler hırka-i şerifi ziyaretten son­ra geri geri çekilerek harimin batı yönün­deki galeriden dışarı çıkarlar veya zemin kattaki bağlantılardan harime ulaşarak burada iki rekât ziyaret namazı kılarlar.

Sekizgen planlı harim bölümünün ku­zey yönündeki üç kenarı girişleri, kıble yö­nündeki kenarı mihrabı, yanlarda (doğu­da ve batıda) kalan ikişerden dört kenarı da büyük boyutlu ve yuvarlak kemerli bi­rer pencereyi barındırır. Mihrabın karşı­sına isabet eden ve dikdörtgen açıklıklı olan asıl girişin üzerine müezzin mahfili, mermer sövelerle kuşatılmış bulunan yanlardaki basık kemerli tâli girişlerin üzerine de hünkâr kasrına bağlı olan. ka­visli çıkmalarla genişletilmiş mahfiller yerleştirilmiştir. Batıda yer alan asıl hün­kâr mahfili beyzî planlıdır. Duvarlarında ince alçı silmelerle dikdörtgenler ve bak­lava motifleri meydana getirilmiş, düz ta­vana geçiş yapraklarla süslü bir koltuk silmesiyle sağlanmıştır. Hünkâr mahfili­nin çıkmasında, korkuluk duvarının üze­rinde yaldızlı bronzdan iki ince sütunla altta ve üstte süslü kayıtlar dikkati çeker. Bunların meydana getirdiği çerçevelerin İçinde zamanında yaldızlı kafeslerin bu­lunduğu tahmin edilebilir. Hünkâr mah­filinin simetriği olan ve devlet ricaline ya da hanedan mensubu hanımlara tahsis edildiği anlaşılan mahfilin korkuluk du­varında da aynı türde bir yatay kayıt bu­lunmaktadır.

Ziyaret galerilerine açılan ve bunların camekânlarından ışık alan devâsâ pence­relerin madenî parmaklıklarında, sekiz kollu yıldızlan içeren yuvarlak madalyon­larla “S” ve “C” kıvrımları bulunmaktadır. İnce ahşap kayıtlı kanatlar ise üç merkez­li sivri kemer ve sekiz dilimli rozet gibi neo-gotik unsurları barındırır.

Hırka-i Şerif Camii’nin cephelerine ve avlu girişlerine empire ile neo-Rönesans üslûpları hâkimdir. Caminin girişleri, an­tik Yunan tapınaklarını hatırlatan dor nizamında sütun dizileriyle donatılmış, ba­sık kemerli pencerelerin sıralandığı cami cephelerinde hiçbir süslemeye yer veril­memiştir. Cephelerdeki bu yalın ifadeyle harimde ve ziyaret mekânında gözlenen yoğun süsleme tezat oluşturmakta, özel­likle mihrap, minber ve vaaz kürsüsü, içerdikleri heterojen motif dağarcığı ile Osmanlı eklektizminin ilk belirtileri ola­rak değerlendirilebilmektedir.

Meşruta konak iki katlı, kagir duvarlı, kırma çatılı büyük bir yapıdır. Tanzimat devrine has kagir konakların günümüze ulaşabilen nâdir Örneklerinden olan bu yapının kat arası silmesiyle ikiye bölün­müş, kısa bir saçak silmesiyle son bulan cephelerinde dikdörtgen açıklıklı pence­reler sıralanmakta, herhangi bir süsleme görülmemektedir. Batı yönündeki giriş, dor başlıklı sütunlara oturan bir çıkmanın altında bulunmaktadır. Günümüzde Hir-kaişerif İlkokulu ve Fatih Millî Eğitim Mü­dürlüğü olarak kullanılan jandarma kış­lası meşruta konakla aynı özelliklere sa­hip, doğu- batı doğrultusunda gelişen tek katlı bir yapıdır. Akseki Mescidi’nin kar­şısında bulunan ve II. Abdülhamid devrin­de 1307’de (1889-90) tamamen yenilen­miş olduğu anlaşılan Çorlulu Ali Paşa Çeş-mesi’nin dikdörtgen cephesinin ortasın­da aynı biçimde bir nişle mermerden bir ayna taşı yer alır. Ayna taşı çubuklu bir çerçeveyle kuşatılmış, köşelerine çiçek dolgulu kareler oturtulmuştur. Sanat de­ğeri taşımayan celî ta’lik hatlı manzum kitabe nişin üzerine yerleştirilmiştir.

Eski Hırka-i Şerif Odası küçük boyutlu, dikdörtgen planlı, tekne tonoz örtülü, fevkanî bir yapıdır. Osmanlı devri kütüp­hanelerinde olduğu gibi burada da hır­ka-i şerifin muhafaza edildiği oda, hır­kayı zemin rutubetinden korumak ama­cıyla bir havalandırma bodrumu üzerine oturtulmuştur. Beşik tonoz örtülü bir ey­van niteliğinde olan bodrum avluya (gü­neye) yuvarlak bir kemerle açılmakta, bu açıklık demir parmaklıklarla donatılmış bulunmaktadır. Dışarıdan sıvalı olan du­varlar içeriden barok üslûpta mavi-be­yaz Kütahya çinileriyle kaplıdır. Güney cephesinde, dikdörtgen açıklıktı iki pen­cere arasına Cumhuriyet döneminde kon­muş olan ve Üveys el-Karanî’nin kimliğiy­le hırka-i şerifin tarihçesini açıklayan La­tin harfli kitabenin tepesinde Sultan Abdülmecid’in tuğrası bulunur. Batı cephe­sinde ise II. Mahmud tarafından 1227 (1812) yılında yenilendiğini belgeleyen kitabe görülmektedir. “S” ve “C” kıvrımlarıyla kuşatılmış beyzî bir madalyonun İçindeki II. Mahmud tuğrası kitabeyi taç­landırır. Kitabenin, “Oldu bâlâ cilvegâh-ı hırka-i mahbûb-i Hak” mısraıyla son bu­lan manzum metni Enderunlu Vâsıf’a, celî ta’lik hattı ise Yesârî Mehmed Esad Efendi’nin en başarılı öğrencilerinden Mehmed Şehâbeddin Efendi’ye aittir. Bu kitabede kendini “hırka-i nebinin hadi­mi” olarak tanıtan hattatın zamanımıza kalan tek kitabesi budur.

Hırka-i şerif, söz konusu caminin inşa edilmesinden Osmanlı devrinin sonuna kadar ramazan aylarının on beşinden arefe gününe kadar halkın ziyaretine açıl­mış, her ne kadar devlet ricali ve ileri ge­len ulemâ tarafından, aynı gün Tbpkapı Sarayı’ndaki Mukaddes Emanetler Dai-resi’nde bulunan ve padişah-halife eliyle açılan hırka-i saadeti müteakip ziyaret edilmişse de hırka-i şerif ziyareti hırka-i saadet ziyareti gibi devlet protokolünde yer almamıştır.

Hırka-i şerif ziyareti öğle namazının ar­dından başlamakta ve ikindi cemaatinin ziyareti bitirmesiyle akşam ezanından ön­ce son bulmakta, ayrıca Kadir geceleri te­ravih namazından sabah namazına ka­dar devam etmektedir. XVIII. yüzyılda te­melleri atılan ve herhalde caminin açılışı ile kesin kurallara bağlanan bu gelenek Cumhuriyet döneminde de devam et­miş, sadece Osmanlı devrinde ramazanın üçüncü haftasının erkeklere, son hafta­sının kadınlara tahsis edilmesi usulü kal­dırılmıştır. İstanbul nüfusunun artması, ayrıca ulaşımın gelişmesi sonucunda İstanbul dışından da çok sayıda ziyaretçi­nin akın etmesi üzerine yakın bir tarihte ziyaretler ramazanın bütününe yayılmış, buna rağmen özellikle Kadir gecelerinde büyük bir izdihamın yaşanması yine ön­lenememiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski