Huand Hatun Külliyesi -Kayseri- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Huand Hatun Külliyesi. Kayseri’de Selçuklular’a ait külliye.

I. Alâeddin Keykubad’ın eşi ve II. Gıyâseddin Keyhusrev’in annesi Mahperi Huand (Hunad, Hunat) Hatun tarafından şehrin merkezinde yaptırılmış olan külli­ye cami, medrese, hamam ve türbe ile varlığı Evliya Çelebi’den öğrenilen bir imaretten meydana gelmiştir; ancak ilmî tesbitler sadece cami ve türbenin Huand Hatun’a ait olduğunu göstermektedir. Ha­mam 1929 yılından beri özel mülkiyette­dir.

Cami. Külliyenin ana birimini teşkil eden caminin inşaatı, kapılarının üzerindeki kitabelere göre 635 yılının Şevval ayında (Haziran 1238) tamamlanmıştır. Köşele­rinde ve duvarlarında prizmatik takviye kuleleri bulunan 56 x 46,5 m. boyutla­rında ve klasik Selçuklu planındaki bina, mihrap önü kubbesinin ve sonradan kub­be ile kapatılan merkezî açıklığın yer al­dığı kuzey-güney istikametinde uzanan geniş bir orta sahn ile yanlarındaki üçer şahından oluşmaktadır. Merkezdeki kub­beden sonra ikiye bölünen orta sahnın bi­tişiğindeki sahnlar aynı yönde, diğerleri ise doğu-batı yönünde oturtulan birer dizi tonozla örtülmüştür. Bunlardan doğudakilerin sayısı on, batıdakilerinki, bi­nanın kuzeybatı köşesini işgal eden tür­be ve batı taçkapısı sebebiyle yedidir. Kub­be ve tonozları iki kubbe arasındakiler da­ha güçlü olmak üzere toplam elli dört pa­ye taşımaktadır. Mihrap önü kubbesi ori­jinaldir, ancak üzerindeki devrinin karak­teristiği külah yıkılarak yok olmuştur. Orta açıklığı örten kubbe ise kitabesin­de 1317(1899) yılında II. Abdülhamid tarafından inşa ettirildiği belirtilen Os­manlı tarzındaki ince-uzun minare ile bir­likte yaptırılmıştır. Yöreye has kiremit örtü tar­zında taş kaplı olan ve büyük pencere­lere sahip yüksek bir kasnağı bulunan bu zarif kubbenin 1139 (1726-27) onarımı­na ait muhdes kubbenin yerine yapıldığı bilinmektedir. Ar­kasındaki geniş açıklıklı yüksek tonoz yı­kılarak tamamen ortadan kalkmış olan batı taçkapısının üzerindeki köşk-minare de 1139 onarımından kalan bir hâtıra ol­sa gerektir. Caminin orijinal Selçuklu mi­naresi yoktur; ezan herhalde doğu duva­rının iç yüzündeki taş merdivenlerle çıkı­lan damdan okunuyordu. Vaktiyle burada bir köşkminarenin olması da muhtemel­dir. Mihrap mermer sütunçeli, kavsarası mukarnaslı ve çerçevesi geometrik süslemeli olup istiridye kabuğu motifli üç niş­le bezenmiştir. Çakma kündekârî tek­niğiyle yapılmış muhteşem ahşap min­ber yazılarının bir kısmı kazınıp bir kısmı tamamen çıkarılarak tahrip edilmiş ve kö­tü bir şekilde boyanmıştır. Caminin en önemli unsurlarından olan batı ve doğu taçkapıları, klasik Selçuklu tarzında geometrik motifli bordürlerin çevrelediği kavsarası mukarnaslı âbidevî girişlerdir. Her ikisinde de inşa kitabesi bulunduğu gibi giriş kemeri üzerinde ve en üstteki silmenin altında âyet kuşakları dolaş­maktadır. Bunlardan başka bir de kuzey duvarına sonradan açılmış basit ve kü­çük bir kapı daha bulunmaktadır. Cami. külliyenin diğer yapılan gibi kesme küfe-ki taşından mükemmel bir işçilikle İnşa edilmiştir; taşlar üzerinde usta işaretleri görülür.

Medrese

Medrese. Doğu -batı yönüne kurulmuş olan dikdörtgen planlı medrese avlunun güney, batı ve kuzeyini dolaşan sivri ke­merli, tonoz örtülü revaklarla doğuda yer alan yazlık dershane eyvanı ve yanla­rındaki aydınlık fenerli kışlık dershane­lerden ve hücrelerden oluşmaktadır. Giriş eyvanının sağında yer alan mekân med­resenin mescidi olarak düzenlenmiştir. Cami gibi medresenin de köşelerinde ve duvarlarında takviye kuleleri bulunmak­tadır; kuzey köşedeki prizmatik, diğerle­ri silindiriktir. Yapı Özelliği ve geçirdiği ge­nişletmelerden muhtemelen medrese­nin camiden önce yapılmış olduğu sonu­cuna varılmaktadır. Mevcut izlerden son­radan ilâve edildiği anlaşılan eyvanın önündeki tek tonoz örtülü doğu revakı, yüksekliği ve genişliği sebebiyle caminin batı kapısının arkasındaki tonoz gibi kısa sürede yıkılmış ve bir daha da yapılma­mıştır. Medresede tezyinata zamanla yıpranmış taçkapı ile eyvanın ağzında rast­lanır; çörtenler de arslan başı şeklinde­dir. Kalan tek örneğe dayanılarak ilk ya­pıldığında damın dendanlarla çevrili ol­duğu söylenebilir. Bina bugün etnograf­ya müzesine tahsis edilmiş durumdadır.

Türbe. Medreseden, eyvanın sağındaki dershanenin içinde yer alan köşe hücre­sinden kapısı basit tezyinatlı bir dehliz -merdivenle geçilen Huand Hatun”un tür­besi yine klasik Selçuklu tarzında cena­zelerin gömülü olduğu kapalı alt kat, sandukaların bulunduğu mihraplı üst kat ve kubbeyi örten külahtan oluşmaktadır: cami ile medresenin arasına ve Halûk Ka-ramağaralı’nın tesbitine göre burada bu­lunan camiden de medreseden de daha eski tarihli bir yapının yerine mecburen portalsiz olarak inşa edilmiştir. Kaidesi de mermer mukarnaslı olan kümbetin özellikle dış yüzü süslenmiştir; müzey­yen sütunçeli pencerelerle külahın altını dolaşan Âyetü’l-kürsî yazılı kuşak dikkat çeker. Türbenin içinde yer alan üç san­dukadan Huand Hatun”unki eski bir lahit kapağından yapılmıştır; kitabesinde ta­rih bulunmamakla birlikte oğlu II. Keyhusrev’in ölmüş olduğu da belirtilmekte­dir. Diğer sandukalardan biri torunu Sel­çuk Hatun’a aittir; Horasan harç sıvalı olan üçüncü ise kitâbesizdir.

Hamam. Temelinin güneydoğu köşesi cami duvarının altında kaldığı için daha eski olduğu anlaşılan çifte hamamın otu­rumu külliyenin genel planına çaprazdır. Muhtemelen tarihi medreseden de es­kiye giden bu yapı sebebiyle caminin batı taçkapısı normalinden fazla kuzeye çe­kilmiş, hamamın erkekler kısmı soyunmalığı da alçaltılmıştır; ancak caminin en önemli unsuru olan taçkapıya yine de tam bir açıklık kazandırıldığı söylenemez. Son restorasyon sırasında hamamın ka­dınlar kısmında bazı figürlü çiniler orta­ya çıkarılmıştır; bunlar Kubadâbâd çini­leri tarzında olup sanat değeri ve şekil İti­bariyle Kubadâbâd Sarayı’nda bulunan­lardan çok daha mükemmeldirler.

Çeşitli zamanlarda restore edilen kül­liyede daha önce toprağı alınıp taş kapla­nan caminin üzeri son olarak bakırla kap­lanmış, medresenin damına ise yine top­rağı alınıp yerine beton- mozaik yapılmış­tır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski