Hucurat Suresi Kaç Ayet, Kaçıncı Sure, Özeti, Nüzul Sebebi, Hakkında Bilgi

Hucurât Suresi. Kur’ân-ı Kerîm’in kırk dokuzuncu sûresi.

Medine döneminin son yıllarında muh­temelen Feth sûresinin ardından nazil ol­muş. 13. âyetin Mekkî olduğu yolunda Abdullah b. Abbas’tan nakledilen rivaye­te ise itibar edilmemiştir. Âlûsî, 13. âye­tin Mekkî olduğu kabul edildiği takdirde sûrede yer alan âyetler arasındaki uyu­mun bozulacağına dikkat çekmektedir. Sûre on sekiz âyet olup fâsıla ve harfleridir.

Hucurât sûresinin nüzul sebebi olarak Temîmoğullan kabilesinden bazı kişilerin Medine’ye gelip Hz. Peygamber ile görüşmek isterken ortaya koydukları kaba ta­vır gösterilir. Rivayete göre Resûl-i Ekrem, mescide bitişik odalardan birinde gün­düz vakti istirahat ederken bu bedeviler dışarıdan yüksek sesle, “Hey Muhammed. kalk. biz geldik!” diye bağırıp çağırmışlar, bunun üzerine Resûlullah alelacele giyinip yanlarına çıkmış, onları mescide alarak gö­rüşmeye başlamış, fakat kaba tutumla­rından rahatsız olmuştu.

Sûre ismini 4. âyette geçen ve “hücre” kelimesinin çoğulu olan “hucurâf’tan alır. Hücre “başkalarının girmesine engel ola­cak şekilde taş duvarla çevrilmiş yer” de­mektir. Arapça’da tahtadan, çalı veya hur­ma dallarından yapılmış tek gözlü basit evlere de bu ad verilir. Sûrede ise Mescid-i Nebevî’nin yanındaki Hz. Peygam­ber ve ailesine ait odalar kastedilmekte­dir. Bunların hurma dallarından ve çadır parçalarından yapılmış basit meskenler olduğu, daha sonra Emevî halifelerinden Velîd b. Abdülmelik zamanında Mescid-i Nebevî’nin genişletilerek yeniden İnşası sırasında bu odaların mescide katıldığı. bu esnada Saîd b. Müseyyeb’in, “Ben bu odaların kendi haline bırakılmasını ve öylece korunmasını isterdim ki Medine halkı İle dışarıdan gelen müslümanlar pey­gamberlerinin nasıl yaşamış ve ne kadar az şeyle yetinmiş olduğunu gözleriyle gör­sünler” dediği kaynaklarda belirtilmek­tedir.

Resûl-i Ekrem, yalnızca vahyin tebliğiy­le değil aynı zamanda onun müslümanların hayatında uygulanıp topluma mal edil­mesiyle de görevliydi. İşte Hucurât sûre­si daha çok Hz. Peygamber’in ahlâk ala­nındaki eğitimcilik göreviyle ilgili bir sû­redir. Sûrenin muhtevası iki bölüm halin­de incelenebilir. Birinci bölümde (âyet 1-10) iyi huylara ve erdemli davranışlara dair buyruklar, ikincisinde (âyet 11-18) kötü huylar ve çirkin davranışlarla ilgili yasaklar yer almaktadır. Allah’a ve Resulü’ne saygılı olmayı emreden ilk beş âyet­te bütün toplumların ahlâk anlayışında önemli bir yeri olan saygı konusu üzerin­de durulmaktadır. Resûl-i Ekrem’i odala­rın arkasından kaba bir tavırla çağıran­ların bu yanlış tutumları dolayısıyla bü­yüklerin önünde bağıra çağıra konuşma­nın yanlışlığına, insanların birbirlerinin mahremiyetine, haklarına ve zamanları­na saygılı olmaları gerektiğine işaret edi­lir. Bu uyarının ardından her duyulan şe­ye inanmamayı, özellikle güven verme­yen kişilerin aktardığı yanlış haberleri mutlaka araştırmayı emreden âyet gelir. Önemli hususların çözümünde Allah re­sulünün ölçülerine uyulması gerektiği ve bu ölçüleri kendi çıkarları doğrultusunda yorumlamanın müslümanları sıkıntıya sokacağı bildirilir. Birbiriyle çatışan iki müslüman topluluğun barıştinlması ve saldırganlığını sürdüren tarafa karşı zor kullanılarak çatışmanın önlenmesi iste­nir. Müslüman topluluklar arasında ba­rışı sağlamanın bütün müslümanlara dü­şen önemli bir görev olduğu vurgulan­dıktan sonra ilk bölüm bütün inananların kardeş sayıldığını, bundan dolayı kardeş­lerin arasını bulmanın da onlara düşen bir görev olduğunu hükme bağlayan âyet­le son bulur.

İkinci bölüm

İkinci bölüm, toplulukların üstünlük id­diasıyla başka bir topluluğu hor görüp onunla alay etmesini yasaklayan 11. âyet­le başlar. Kendileriyle alay edilenlerin alay edenlerden daha hayırlı olabileceğine dik­kat çekildikten sonra birbirini aşağıla­manın, birbirine çirkin ve küçültücü la­kaplar takmanın kötülüğü üzerinde du­rulur. Bu uyarılara rağmen bu tür kötü­lüklerden vazgeçmeyenler “zalimler” ola­rak nitelenir. İnsanlar hakkında kötü dü­şünmenin ve gizli kusurlarını araştırma­nın çirkinliği, arkadan çekiştirmenin öl­müş kardeşinin etini yemekten farksız olduğu, bu kötü huy ve alışkanlıklardan vazgeçmek gerektiği vurgulanır. Bu uya­nların ardından. Kur’an’da çeşitli vesile­lerle ortaya konmakla birlikte Hucurât sûresinde en mükemmel ve veciz üs­lûpla ifade edilen bütün insanların eşit olduğu şeklindeki tezin temel gerekçesi olmak üzere insanların bir erkekle bir kadından yaratıldığı. Allah katında en büyük değer ölçüsünün takva olduğu be­lirtilir. Müslüman olmakla mümin olmak arasında fark bulunduğuna, mümin ola­bilmek için her şeyden önce kalben inan­manın gerektiğine işaret edildikten son­ra çıkar sağlamak için müslüman olan­larla, Allah yolunda canları ve malları ile cihad eden gerçek müminlerin aynı de­ğerde olmadığı ortaya konulur. Allah’a dini öğretmeye kalkışmanın, “müslüman oldum” diye Peygamber’i ve müminleri minnet altına sokmaya yeltenmenin yanlışlığına dikkat çekilir. Sûre. göklerde ve yerde olup biten her şeyi hakkıyla bi­len Allah’ın İnsanların yaptıklarını da gör­mekte olduğunu bildiren bir âyetle sona erer.

Hucurât sûresi İslâmî edep ve ahlâkın önemli ilkelerini belirleyen bir sûredir. Bu kısa sûrede “ey iman edenler” hitabı beş defa tekrarlanır. Birincisinde Allah’a karşı saygılı olunması emredilir. İkinci­sinde Hz. Peygamber’e karşı saygılı dav­ranma ve küstahça hareketlerden sakın­ma tavsiye edilir. Üçüncüsünde sorum­suzların sözlerine güvenilmeyeceği. on­ların getirdiği haberlerin araştırılması gerektiği vurgulanır; toplum ilişkilerinde dürüstlük, açıklık, adalet ve barış ilke­lerinin geçerli olması istenir. Dördüncü­sünde toplulukların birbirlerini aşağıla­maktan uzak durması emredilir. Beşin­cisinde kötü düşünce ile hareket etme­nin, buna bağlı olarak dedikodu yapma­nın çirkinliği üzerinde durulur. Nihayet bütün insanlara şâmil olmak üzere “ey insanlar” şeklindeki hitaptan sonra çeşitli kavim ve kabilelerin var oluşunun savaş sebebi değil tanışma ve anlaşma vesilesi olduğuna dikkat çekilir.

Başından sonuna kadar umuma hitap eden ifade tarzıyla Hucurât sûresi top­lumların hukuk ve ahlâk ilkelerine da­yanması gereğini vurgulamaktadır. İs­lâm’dan önce yeryüzünde kavmiyet esa­sına ve kan bağına dayanan toplum ger­çeği hüküm sürmekteydi. İslâmiyet kav­miyet ve kan bağının yerine iman kar­deşliğini getirmiş, üstün ırk iddialarına dayanan toplum düzeni anlayışını red­detmiştir. Sadece kişiler arasında değil renkleri ve soyları ayrı olup farklı dilleri konuşan çeşitli kavimler arasında da kar­deşliği öngören, haklara ve haysiyetlere saygı ilkesi üzerine kurulması istenen modern toplumun temellerini atmıştır. Bu açıdan bakıldığında Hucurât sûresi muhteva bakımından en çok Ahzâb sü­resiyle ilgili görünmekte, orada temas edilen çeşitli meseleler bu sûrede hük­me bağlanmaktadır. Eğitim ve ahlâk yö­nünden bakıldığında ise sûrenin daha çok Feth süresiyle ilişkili olduğu dikkati çeker. Çünkü Feth sûresi zaferlerden ve zaferlerle elde edilecek menfaatlerden söz eder. Zafer ve başarı toplumu şımar­tır, zenginlik görgüsüzleri küstah laştırır, zevk ve eğlenceye iter ve tembelleştirir. Feth sûresinin hemen ardından gelen Hucurât sûresi, bu mahzurları bertaraf etmek için toplum hayatında riayet edil­mesi gereken ahlâkî kuralları ortaya koy­makta ve böylece dolaylı olarak bir toplu­mun hayatında eğitim ve ahlâkın zafer­den daha önemli olduğuna işaret etmek­tedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski