Hüdavendigar Camii ve Külliyesi, Bursa- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Bursa’da I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan külliye.

Şehrin dışında ovaya hâkim Çekirge semtinde inşa ettirilen külliye cami, med­rese, zaviye ve türbeden ibarettir. Bulun­duğu yerden dolayı bu esere bazı kaynak­larda Çekirge İmareti ve etrafında şifalı suların çıkması sebebiyle Kaplıca İmareti de denilmiştir. Çevresinde kurulan kaplı­calarla birlikte burada bir yerleşim yeri oluşmuştur. Çekirge semti 1950’lerden itibaren büyümüş ve esas şehirle birleş­tiğinden Bursa’nin bir mahallesi durumu­na gelmiştir. Dolayısıyla külliye de yoğun bir yerleşim yerinin içinde kalmıştır. Hudâvendigâr Külliyesi’nin bir asır önce bile Bursa’nın ne kadar dışında olduğunu gös­teren bir resim, Mary Walker adlı İngiliz’in 1880-1890 yılları arasında taş basması olarak yayımlanan albümünde görüle­bilir.

Külliyenin banisi olan I. Murad, Neşri’nin bildirdiğine göre Bursa Hisarı’nda ve buradaki Saraykapısı karşısında ayrıca bir cami yaptırmıştır. Hükümdarın Kosova sahrasında 1389’da şehid edilmesinden dolayı bu cami Şehâdet Camii olarak anıl­mıştır. Çekirge’deki külliye ise bir ibadet yeri görevinin dışında başka fonksiyonla­ra sahip olarak düşünülmüş ve o yıllarda şehre uzak yer seçiminde de bu düşünce hâkim olmuştur.

Hudâvendigâr Külliyesi’nin yapım tari­hini açık olarak veren kitabesi yoktur, fa­kat günümüze kadar gelen bir vakfiye su­reti bilinmektedir. Ayrıca çeşitli kaynak­lar. Biga’nın fethiyle Sırp Sındığı zaferinin arkasından I. Murad’ın oğullarını sünnet ettirip kendi adına Bursa’da imaret ve imaret üstünde medrese yaptırdığını bil­dirir. Bu hususlar dikkate alınarak külli­yenin yapımına 766’dan (1364-65) az son­ra başlanmış olduğu söylenebilir. Ancak vakfiye 802’de (1400) çıkarılmış bir suret­tir. Ekrem Hakkı Ayverdi‘nin tesbitine göre vakfiyenin aslı 787 Cemâziyelâhirinde (Temmuz 1385) düzenlenmiştir. Buna göre Hudâvendi­gâr Külliyesi’nin 1367-1385 yılları arasın­da yapılmış olduğunu kabul etmek gere­kir. Yine Ayverdi tarafından, bu vakfiye­nin Kanunî Sultan Süley­man döneminde Türkçe’ye çevrildiği ve kitap halinde ya­zılmış bir nüshasının istanbul Üniversite­si Kütüphanesinde bulun­duğu belirtilmektedir. Bu vakfiye ve eki Bursa ve çevresindeki pek çok köyün, arazinin, Mudanya Kalesi’nin, şehrin içinde iki hamamla dükkânların, çevredeki köy­lerde bağların ve Kurşunlu’nun külliyenin evkafından olduğunu ortaya koymakta­dır.

Külliye 926’da (1520) 19.220 akçe har­canarak tamir ediimiş, 5 Zilhicce 970’te (26 Temmuz 1563) başka camilerle birlik­te tamiri için ödenek çıkarılmış, 102S’te (1616) külliyenin çeşitli yapılarının kurşunlarının yenilenmesi için 59.100 akçe ayrılmış, 1045 Cemâziyelâhirinde (Kasım 1635) tabhâne ile sıbyan mektebinin kur­şun ve kiremit örtüleri için 125.241 akçe­lik bir keşif yapılmıştır.

Bursa’dan XVI. yüzyıldan itibaren ge­çen seyyahlar Hudâvendigâr Camii’nden bahsetmişlerdir. Alman elçisi David Ungnad ile 1573’te İstanbul’a gelen din ada­mı Stephan Gerlach 1576 Ekiminde ziya­ret ettiği Bursa’da bu camiyi görmüştür. Ancak 1674’te basılabilen hatıratında bu eseri, “Bir Rum tarafından ve Bizans üs­lûbunda yapılmış, üst katında bir dehliz ve mermer sütunlar olan sevimli bir ya­pı” cümlesiyle tarif eder. Bir müddet son­ra İstanbul’a gelen Reinhold Lubenau da Hudâvendigâr Camii’ni ziyaret etmiş ve ondan kısaca bahsetmiştir. Ona göre ev­velce hıristiyanlar tarafından yapılmış gü­zel bir sarayken birçok koridoru, güzel mekânları bulunan bu yüksek bina daha sonra camiye dönüştürülmüştür. A. Gabriel’in de işaret ettiği gibi bu iddia Rum­lar tarafından uydurularak hıristiy ani ar­ca yayılmıştır. Aynı Alman yazarı, bu ca­mide görülen taşa işlenmiş bir doğan ku­şuyla ilgili bir efsane de nakleder.

Evliya Çelebi Bursa’dan bahsederken Hudâvendigâr Külliyesi üzerinde de dur­maktadır. Ancak o da yabancı seyyahlar gibi bu cami için, “Tarz-ı binası hiçbir ca­miye benzemez, gayet musannadır” de­dikten sonra, “Aşağısı ibadethane, fevkanîsi dâiren mâdâr medrese hücreleridir; herkes savmaasında imama iktidâ edip ibadet ederler; görmeğe muhtaç vâcibü’s-seyr bir câmi-i zîbâdır” sözleriyle bu eseri över. Arkasından da daha önce Lubenau tarafından anlatılan ve güya Murad Hudâvendigâr’a itaat etmediği için taşa dö­nüştürülen doğan kuşu efsanesini nakle­der. Aynı efsane, XIX. yüzyıl başlarında Hammer’İn ve yüzyılın sonlarında Vital Cuinet’nin eserlerinde tekrarlanır. Hammer, 1804 yılında yaptığı Bursa ve İznik gezisi sırasında Hudâvendigâr Camii’ni de ziyaret etmiş, ruhaniyet ve öğretimin tek bina içinde birleştirilmiş olduğunu vurgulamıştır. Hammer de bu değişik görünüşlü yapının herhalde bir Frenk mima­rın eseri olduğunu bildirir.

Fransız mimar ve araştırmacısı Charles Texier, XIX. yüzyılın ilk yarısı içinde Bursa”ya geldiğinde Hudâvendigâr Camii’nin planı ile Türk mimarisinde başka bir ben­zeri olmayan cephesinin resimlerini çiz­miş ve bunların gravürlerini Anadolu hak­kındaki eserlerinde yayımlamıştır. 1833’te Bursa’ya ilk geldiği zaman Hudâvendi­gâr Camii’ni çeşitli renklerde boyanmış ve badanalanmış bir halde bulmuş, fakat 1838’de tekrar ziyaret ettiğinde caminin içinin ve dışının “acımasızca” beyaz bada­na ile kaplanmış olduğunu görmüştür. Bursa’da 1836 yılında bir süre kalan Miss Julia Pardoe Hudâvendigâr Camii’nin esa­sında bir manastır olduğunu söyler. Bu İngiliz’in iddiasına göre üst kattaki me­kânlar keşiş hücreleriyle manastırın yemekhanesidir. II.Mahmud‘un emriyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’yi kuran Avus­turyalı Bernard da 1840 yıllarının Bursa’sini anlatırken Hudâvendigâr Camii’nin değişik mimarisiyle diğerlerinden ayrıldı­ğına ve söylentiye göre bir Frenk’in eseri olduğuna işaret eder.

H. Wilde gibi bazı yabancıların kaynak gösterdikleri, Bursa’nın resimli rehberi mahiyetinde olan ve 1900 yıllarına doğru basılan albüm ciddi bir kaynak olarak kul­lanılamaz. Burada Hudâvendigâr Camii’­nin bir Bizanslı ustanın eseri olarak göste­rilmesi bir esasa dayanmamaktadır. Aynı iddia, Düyûn-ı Umûmiyye adına Anadolu vilâyetlerinin durumunu inceleyen Vital Cuinet tarafından da ileri sürülmüştür. Ona göre I. Murad camiyi Bizanslı usta Christodoulos’a inşa ettirmiştir. An­cak Cuinet, yapının asiında camiye çevril­miş eski bir Bizans kilisesi olmasının da­ha inandırıcı olduğunu ve binanın bütünü gibi en ufak ayrıntılarının da hıristiyan sa­natının özelliklerini taşıdığını söyler; mi­narenin de esasında çan kulesi olduğunu ileri sürer. Bu söylentileri camideki hiz­metlilerin ortaya çıkardıkları veya en azın­dan yayılmasına yardımcı oldukları yine Cuinet’den öğrenilmektedir. Bunların an­lattığına göre üst kattaki hücrelerin ço­ğunun boş durmasının sebebi, buraya yerleşen medrese öğrencilerinin hücrele­rin eski sahipleri olan keşişlerin ruhları tarafından rahatsız edilmesi ve karanlık dehlizlerde kovalanması, hatta birçoğu­nun aşağıya atılarak sakatlanmasına se­bebiyet verilmesidir.

Hudâvendigâr Medresesi Osmanlı ta­rihi içinde önemli bir öğretim müessesi olarak görev yapmış, XVI. yüzyıl başların­da “otuzlu” iken 1062’de (1652) “altmış­lığa” kadar yükselmiştir. Müderrisleri ara­sında Molla Gürânî, Zenbilli Ali Efendi, Tâcîzâde Cafer Çelebi gibi ünlü kişilerin adlarına rastlanan bu medresede Cahit Baltacı’nın tesbitine göre XVI. yüzyıl so­nuna kadar otuz yedi müderris ders ver­miştir. Fakat daha sonra bu müessese­nin önemini kaybettiği ve unutulduğu anlasılmaktadır. XIX. yüzyılda bazı yabancı seyyahlar medresenin bütünüyle metruk durumda bulunduğunu kaydeder.

Bursa’da eski eserlerde çok büyük tah­ribat yapan, hatta birçoğunun yıkılması­na yol açan 1855 zelzelesi Hudâvendigâr Külliyesi’nin başta camii olmak üzere ek binalarında da izler bırakmış olmalıdır. Cami II. Abdülhamid döneminde tamir edilmiş ve bu arada her tarafı beyaz renk­te badanalanın ıştır. Bu tamire işaret eden 18 Cemâziyelâhir 1322 (30 Ağustos 1904) tarihli dört satıriık ta’lik hatlı bir levha cümle kapısının üstüne konulmuştur.

Sanat tarihçileri uzun süre, Texier nin hatalı ve eksik rölövelerine dayanarak Hu­dâvendigâr Camii’ne yayınlarında yer ver­mişlerdir. Dresden Teknik Üniversitesi’nden Cornelius Gurlitt’in görevlendirdiği öğrencilerden H. VVilde’in, Bursa’nın Osmanlı-Türk mimari eserlerine dair bir doktora tezi yaparak bunu 1909 yılında kitap olarak yayımlamasından sonra Hu­dâvendigâr Camii ilim alemince daha iyi tanınmıştır. Ancak Wilde de bu yapının aslında bir kilise olduğu düşüncesinden sıyrılamamıştır. Çizdiği plan ve kesitler ise Texier’ninkinden daha iyi olmakla be­raber yine kusursuz değildir. Hudâvendi­gâr Külliyesi’nin daha iyi ve hassas rölöveleri 1935-1940 yılları arasında Sedat Çetintaş tarafından çizilmiş, bunun arka­sından A. Gabriel de eserin rölövelerini hazırlatmıştır. Daha sonra Ekrem Hakkı Ayverdi Hudâvendigâr Külliyesi’ne büyük eserinde yer vermiştir.

Cami ve Medrese. Hudâvendigâr Külli­yesi’nin en önemli parçası camidir. Kesme taş ve tuğladan muntazam diziler halin­de karma teknikte yapılmış olup bazı yer­lerinde Bizans yapılarından toplanmış devşirme malzeme de kullanılmıştır. Alı­şılmamış düzeni ve dış mimarisiyle şaşır­tıcı bir karakteri olan bu ibadet yeri, Türk sanatında benzeri olmayan bir anlayışla iki katlı olarak yapılmıştır; alt katı cami, üst katı medresedir. Osmanlı dönemi mimarisinde altında medrese, üstünde caminin bulunduğu bir örnek olarak İstan­bul’da Saraçhanebaşı’nda Dülgerzâde Ca­mii akla gelir. Ancak bu eserin ibadet ye­riyle medresenin üst üste olmasından başka Hudâvendigâr Camii ile benzerliği yoktur.

Dışarıdan birkaç basamak merdivenle çıkılan son cemaat yeri iki katlı bir cephe mimarisinin alt kesimi olup beş bölüm­lüdür. Kalın ağır payelerle taşınan kemer­lerden yalnız ortadaki etrafı mermer söveli bir kapı girişine sahiptir. İki yandakiler dışa açık olup korkuluklarla ayrılmış­tır. Son cemaat yerinin üstü kubbe ile ör­tülü olmakla beraber üstte bir galeri oldu­ğundan bu kubbeler dıştan görünmez. Son cemaat yerinden harime geçit veren cümle kapısı sivri kemer altında dikdört­gen açıkliklıdır. Kapı söveleri ve lentosu ile ahşap kanatlar 1904’lerde yapılmıştır.

Alt katı teşkil eden esas ibadet yeri bir tabhâneli cami, yani Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde çok yaygın olan ahî teş­kilâtıyla ilgili, sonraki tekkelerin esasını teşkil eden bir zâviyeli camidir. Yolcular tabhâne odalarında misafir ediliyordu. Ya­bancı yazarların “ters T tipi, Bursa tipi camiler”, yerli sanat tarihçilerinin “yan mekânlı, çak fonksiyonlu, kanatlı camiler” gibi adlandırmalarının hepsi temelsizdir. Bu düzene sahip dinî binaların ilk giriş mekânları üstü kubbe ile örtülü bir ka­palı avlu olarak düşünülmüş, bunun için de kubbenin tepesine bir aydınlık feneri, ortaya da bir şadırvan konulmuştur. Bu ilk mekândan bir İki basamakla çıkılan ikinci mekân esas namaz yeridir. Birinci­siyle bunun arasındaki zemin farkında pa­buç koyma nişleri yapılmıştır. Genellikle kitabelerinde, vakfiyelerinde veya halk arasındaki adlandırmalarda “imaret” ola­rak belirtilen bu vakıf binaların iki yanın­da, içlerinde ocakları bulunan ve dışarısı ile bağlantılı olup yalnız kapalı avlu duru­mundaki ilk mekâna geçit veren küçük odalar vardır. Hudâvendigâr Camii de bu türden bir yapıdır. Kapalı avlu olan ve mih­rabın bulunduğu kubbeli namaz mekânının iki yanına altı oda yerleştirilmiştir. Or­ta Asya döneminden beri gelen Türk ya­pı geleneğinin bir hâtırası olarak da dört eyvan şeması uygulanmıştır. Yalnız giriş­teki eyvan çok küçük tutularak basit bir dehliz halini alırken karşısındaki eyvan 12,60 metreyi bulan derinliği ve 9,70 met­relik genişliğiyle çok büyümüştür. Burası esas namaz yeri olup kıble yönünde dışa­rıya taşkın bir yuva içinde mihrap bulu­nur. Bu yer ayrıca dışarıya beş cepheli bir çıkıntı halinde aksetmiştir ki bazı kilise­lerin apsislerini hatırlatır. Tabhâne hüc­relerinin arasında kaian yan eyvanlar ise gerçek hüviyetlerindedir. Sebah-Joailler fotoğrafhanesi tarafından yıllar önce çe­kilen bir fotoğrafta ortada mermer ta­banlı bir şadırvan kalıntısı görülür. Ancak resmin aslı elde edilme­dikçe gerçekten buraya ait olup olmadığı hususunda kesin bir şey söylemek müm­kün değildir. Wi!de de bu şadırvanı gör­müş ve planında işaretlemiş, ayrıca kita­bında buna birkaç satır ayırmıştır. Bugün burada mermer hazneli bir şadırvan mevcuttur. Bu tür­den vakıf tesisler, XVI. yüzyıiın ortaların­dan itibaren esas görevlerini kaybederek mahalle camii durumuna girdiklerinde namaz alanında yer kazanmak için bu ka­palı avlu ile yan eyvanlar, hatta araların­daki duvarların boşaltılması suretiyle tab­hâne odaları cami mekânına katılmıştır. Hudâvendigâr Camii’nde tabhâneler ka­palı mekânlar olarak kalmıştır.

Girişin iki yanındaki kapılardan taş merdivenlerle yukarı kattaki medreseye çıkılır. Ustalıklı biçimde duvar kalınlığı içinde açılmış bu çifte merdivenler, alttaki giriş dehlizinin üstünde bulunan tonozlu bir mekâna açılır. Buradan son cemaat yerinin üstündeki beş bölümlü galeriye çıkılır. Bölümlerden iki yanda olanlar ay­nalı tonozlar, ortadaki üçü ise bir sakıfla gizlenen kubbelerle örtülüdür. Bu galeri, ortalarında bir sütunla ayrılmış sivri ke­merli beş açıklıkla ovaya bakan harikula­de bir manzaraya sahiptir. Payelerin ara­larında bulunan birer sütun her kemeri ikiye ayırır. Aynı sistem galerinin yan cep­helerindeki büyük kemerlerde de görü­lür. Merdivenlerin başındaki hol bir kori­dora açılır. Bu hol, 3,15-3,50 m. kadar genişlikte” U” harfi biçiminde binanın or­tasındaki iki mekânı yukarıdan sarar. İba­det mekânı olan büyük eyvanın etrafında yaklaşık 80 cm. genişliğinde çok dar deh­lizler halinde devam ederek mihrabın bu­lunduğu çıkıntının İçindeki kubbeli küçük mekânda son bulur. Buradaki bir açıklık­tan namaz mekânı görülebilir. Koridorlar­dan iki yanda olanlar da ortadaki kubbeli mekâna ikişer pencere ile açılır.

Yan koridorların arkalarında 2,50-2.70-3,00 x 3,36 ve 2,60-2.70-2,90 x 3,50 m. ölçülerinde, her birinin dışarıdan ışık alan bir penceresi olan, altışardan toplam on iki medrese hücresi sıralanır. Medrese ka­tına çıkışı sağlayan merdivenlerin iki ya­nında ise diğerlerinden daha büyük ve ön­lerinde birer hol bulunan ikişerden dört hücre vardır. Bunların tabhânelere neza­ret eden şeyhlere veya medresenin mü­derrislerine ayrılmış olduğuna ihtimal ve­rilebilir. Bu medresenin en azından XIX. yüzyıl başlarından itibaren kullanılmadı­ğı ve birtakım evsiz kimselere sığınak ol­duğu anlaşılmaktadır.

Binanın sol tarafında yükselen minare, bazı yabancıların yazdığı gibi eski bir çan kulesiyle ilgisi ve benzerliği olmayıp Bursa’da korkunç tahribat yapan 1855 zelze­lesini atlatmış orijinal bir yapıdır. Kesme taş üzerinde yükselen tuğla gövde üst kıs­mında yine tuğladan süslemelere sahip­tir. Şerefe çıkmaları ise geniş alveollü beş sıra tuğla mukarnaslarla sağlanmıştır. Zaman içinde herhalde değişmiş olan şe­refe korkuluğu düz levhalardan ibarettir. Tuğla peteği tamamlayan kubbecik biçi­mindeki külah XIX. yüzyıl işidir. Mukarnaslı kavsarası olan mihrap 1904 yılında yapılan tamirde renkli boyalarla ve yaldız­la boyanmış, bu arada minberi de yeni­lenmiştir.

Yüzyıllardır bir manastır ve Bizans kili­sesi olarak görülmek istenen Hudâvendigâr Camii ve Medresesi, bir tabhâneli cami ile bir medresenin ilk ve son olarak üst üste yapılması ile alışılmamış bir uygula­ma sonunda ortaya konulmuştur. Alt kat­taki tabhâneli cami şemasına ise İznik’­teki Nilüfer Hatun İmareti’nde de kubbeli kapalı avlu ve dikdörtgen namaz mekânı birleşimiyle karşılaşılır. Fakat iki ayrı bina­nın tek kitle içinde kaynaştırılması İlk ve son defa burada denenmiştir. Mükem­mel bir usta olduğu anlaşılan mimarın buna niçin gerek gördüğünü anlamak zordur. Ancak bunda farkiı bir dış cephe yapma isteğinin payı olduğu düşünüle­bilir.

Binanın sütunlarında, bunların başlık­larında ve kaidelerinde, bazı frizlerde Bi­zans sanatına ait devşirme parçalar kul­lanılmıştır. Cephelerde görülen bazı süs­leme unsurları, pencere alınlıklarındaKi çift renkli geometrik desenli dolgular, sa­çak çizgisinde sıralanan küçük kemerli konsol dizileri Türk sanatına yabancı un­surlardır. Beş cepheli olarak bir apsis bi­çiminde dışarıya taşan mihrap yuvası da İstanbul’da XV. yüzyıla ait Çinili Köşk’te, Fâtih Külliyesinin dârüşşifâsının mesci­dinde (sonraları Demirciler Mescidi) Şeyh Vefa Camii’nde ve Dâvud Paşa Camii’nde de görülmekle beraber Türk mimarisine mahsus bir özellik değildir. Bütün bu hu­suslar dikkate alındığında Hudâvendigâr Camii’nin yapımında yabancı bir elin var­lığı belli olmaktadır. Buna göre binanın yapımında yabancı asıllı bir mimar rol al­mıştır. Wilde gibi bazıları bunu Bizanslı olarak kabul ederler, Gabriel gibileri ise Güney Anadolulu veya Kıbrıslı bir hıristi-yan olması ihtimali üzerinde dururlar; hatta daha da ileriye giderek Batı’nın go­tik mimarisiyle ilişkiler kurmak isterler. Bunun sebebi, cami ve medrese birleşi­minin Türk mimarisinde başka bir ben­zeri görülmeyen uygulanışıdır.

Hudâvendigâr Camii tabhâneli camile­rin ilklerinden olup klasik tabhâneli cami ile yine klasik medresenin tek kitle için­de birleşimi yalnız burada görülen bir ye­niliktir. Türk yapı sanatında çok seyrek ola­rak İki katiı medreselere rastlanırsa da böyle cami ile bütünleşen başka bir ör­nek bilinmez. Bu birleşmenin sonucu ola­rak Hudâvendigâr Camii’nde başlı başına yeni bir dış mimari uygulama gereği du­yulmuş ve bunun için de ovaya bakan gi­riş cephesi tasarlanmıştır. Alt kısmı bir silme hizasına kadar kesme taştan olan bu cephe, ilk katın bitimindeki silmeye kadar tek sıra kesme taş ve arada tuğla hatıllarla devam eder. Son cemaat yeri kesme taştan kalın payelerle ayrılan iç içe çifte sivri kemerli beş açıklıkla dışa bağ­lantılıdır. Ortadaki üç kemerin üstünde çok küçük birer pencere bulunur.

Taştan bir silme ile ayrılan üst kat, ay­nı karma teknikte taş ve tuğladan yapıl­mış olup alttaki kemer sistemini yukarı­ya aksettirir. Fakat burada tuğladan kla­sik sivri kemerlerin içindeki boşlukların her biri bir sütunun ayırdığı ikiz kemer­lere bölünmüştür. Böylece cephe hem renkli hem de mimari bakımdan hareket­li bir görünüm kazanmıştır. Bazı kısım­larda Bizans yapı tekniğini hatırlatan ay­rıntıların bulunması ise herhalde burada yerli hıristiyan işçilerin çalışmış olmasın­dan dolayıdır. İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi’nin inşaat defterlerinde de gö­rüldüğü gibi vakıf inşaatlarında hıristiyan el emeğinden kaçınılmıyordu. 1955-1956 istimlâklerinde yıktırılan Yenibahçe’de Attar Halil Mescidi önündeki iki yüzlü çeş­me de caminin inşasında çalışan bir hıris­tiyan tarafından yapılmıştı. Gotik sanatın son döneminde Kuzey İtalya’daki bazı sa­rayların cepheleriyle benzerlik bulundu­ğu bellidir. X!V. yüzyılda yapıldığı bilinen Bizans kiliselerinde de böyle cephelerle karşılaşılır. Batı Yunanistan’da Epiros’ta Arta (Türk döneminde Narda) şehrindeki Paregoritissa Kilisesi yüksek ve katlı cephesiyle Hudâvendigâr Camii’ne benzer. Makedonya’da Ohri’de yine aynı yüzyılda Ayasofya’ya ilâve edilen dış narteks bölü­mü de benzer bir mimari karakterdedir. İstanbul’da Vefa semtinde, eski bir kili­seden dönüştürülen Molla Gürânî Camii’-nin de yine XIV. yüzyılda eklenen dış narteksi. tek kat üzerine yapılmış olmakla beraber aynı mimari anlayışa ve estetik eğilime sahiptir. Galata’da Cenova hâki­miyetinin bulunduğu yıllarda XIV. yüzyıl içinde yapılan Palazzo Comunale, eski Voyvoda (şimdi Bankalar) caddesi genişletilirken yıktırılıncaya kadar bu karakter­de çok katlı bir cepheye sahipti. Bu örnek­ler. XIV. yüzyıl içinde aynı sanat zevkinin Batı’dan Doğu’ya tesirini gösterdiğini ve değişik çevrelerde uygulandığını ortaya koyar. Bursa’daki Hudâvendigâr Camii ile medresesi de bu akımdan nasibini almış görünmektedir. Bu binayı tasarlamış olan mimarın bir yabancı olup olmadığı hakkın­da kesin bir şey söylenemez. Yabancı bile olsa bu usta. erken Osmanlı döneminin Türk mimarisinin prensiplerine uzak de­ğildir. Bunun yanında Akdeniz çevresin­de o dönemde yaygın olan bir dış mimari estetiğinden de haberdardır ve bunları birleştirip kaynaştırmak suretiyle bu ese­ri meydana getirmiştir.

Türbe. Hudâvendigâr Külliyesi’nin ikin­ci önemli unsuru, caminin önünden ge­çen yolun öteki tarafında ve ovaya hâkim bir set üzerinde yer alan I. Murad‘ın türbesidir. Kosova sahrasında 1389’da şehid edildikten sonra burada cesedinden çıka­rılan iç organların gömüldüğü yerde bir türbe yaptırılmış, cesedi de Bursa’ya ge­tirilerek defnedilmiş ve üzerine bir türbe yaptırılmıştır. Yapımıyla ilgili kitabesi bu­lunmayan türbenin çevre duvarındaki gi­rişin üstünde ta’lik hatla yazılmış 1154 (1741) tarihli sekiz mısralık bir kitabe mevcuttur. Ayverdi, kitabede geçen “sakT kelimesinden hareketle türbeye bir çatı veya sakf ilâvesinin söz konusu olduğu­nu ileri sürer.

Türbe dıştan 17,60 x 17,60 m. ölçüle­rinde bir karedir. Bir duvarı masif üç pa­yanda ile dışarıdan desteklenmiştir. 3,30 m. kadar genişlikte bir dehliz ortada sü­tunlarla bölünmüş kısmı dört taraftan kuşatır. Dehlizin üstü beşik tonozla örtü­lüdür. Kubbe ve tonozların dış yüzeyleri kurşun kaplanmıştır. Kıble duvarında bir mihrap nişi vardır ve her cephede açılmış pencereler içeriye bol ışık sağlar. Bugün görülen türbe binası, Ayverdi’nin düşün­cesine göre XIV. yüzyılda yapılan bina olmayıp eski temeller üzerine oturtulmuş­tur. Ayverdi bu yenilemenin tarihi husu­sunda bir şey yazmaz. Bursa’da çok bü­yük tahribat yapan 1855 zelzelesinde Osman ve Orhan gazilerin türbeleri tama­men yıkılarak bir süre sonra aynı temel­ler üstüne bugün görülen binaların inşa edildiği bilindiğine göre Hudâvendigâr Türbesi de bu tarihte bir değişikliğe uğ­ramış olmalıdır. Esasen VVildede Hudâ­vendigâr Türbesi’nin temeline kadar yı­kıldığını bildirir. Halbuki Gabriel, açılan sıvaların altında aynen ca­mideki gibi taş ve tuğla karma teknikte duvarların görüldüğünü yazmaktadır. Or­tada sekiz mermer sütun kare bir bölü­mü sınırlar. Bu sütunlar camide olduğu gibi eski Bizans yapılarından devşirilmiş parçalardır. Sütunların taşıdığı yarım yu­varlak kemerlerin üstünde kasnaksız ba­sık bir kubbe bulunur.

Burada sütunların çevirdiği bölümde ortada I. Murad’ın sandukası İle bir yanın­da torunu Süleyman Çelebi’nin, diğer ya­nında Yıldırım Bayezid’in çocukken ölen oğlu Mûsâ Çelebi’nin sandukaları vardır. Murad Hudâvendigâr’ın sandukası pirinç bir parmaklıkla çevrilmiştir. Payelerle des­teklenen duvarın önündeki dehlizde beş kabir görülür. Bunlardan birinin I. Mu­rad’ın oğlu Yâkub Çelebi’ye. diğerinin Sü­leyman Çelebi’nin oğlu Orhan ile II. Bayezid‘in oğlu Şehzade Mehmed’e ait oldu­ğu tesbit edilmişse de diğer ikisinin sa­hipleri bilinmemektedir.

Türbeyi ziyaret etmiş olan yabancılar, burada Hudâvendigâr’ın zırhı ile şehid edildiği sırada üstünde bulunan kanlı gömleğinin muhafaza edildiğini bildirir­ler. Nitekim Hammer 1804’te bunu gör­düğünü yazmıştır. Ahmed Tevhid Bey de türbe hakkındaki makalesinde bazıları Mısır’dan Memlûk Sultanı Berkuk tarafından gön­derilmiş eşyanın listesini vermiştir.

Sıbyan Mektebi. Kayıtlarda muallimhâne olarak geçen sıbyan mektebinin tam yeri kesin olarak tesbit edilememekle be­raber birkaç defa tamir edildiği belgeler­den anlaşılan mektebin kubbeli bir yapı olduğu bilinmektedir. Son tamiri 1261′-de (1845) olan bu bina belki de 1855 zel­zelesinde yıkılmış ve türbenin hizasında 1320 (1902) yılında yeni bir bina yapıl­mıştır.

Aşhane-İmaret. Caminin kıble yönün­de arka tarafında büyükçe bir bina var­dır. Ayverdi bunu tabhâne-zaviye olarak kabul eder. Fakat tabhâne hücreleri ca­mi içinde olduğuna göre burası külliye­nin yiyecek ihtiyacını karşılayan aşhane-imaret olmalıdır. Bina, uzun kolu cami­nin yan duvarına paralel olarak uzanan ” L” harfi biçimindedir. Ortasında bir avlu vardır. Kapısı üstündeki altı satırlık kita­bede, II. Abdülhamid‘in 12 Receb 1324″-te (1 Eylül 1906) bu imareti “tecdîden” inşa ettirdiği bildirilir. Külliyenin diğer bi­naları ile birlikte buranın da yenilendiği anlaşılmaktadır. Esas yapı hakkında ise bilgi yoktur. Ayverdi bundan sadece bir pencerenin kalmış olduğunu bildirir. Üs­tü çatı ile örtülü ve içinde beş ocakyeriyle bacalar olan bina çok harap durumda iken 1976-1978 yıllarında tamir edilmiş­tir.

Külliyesi’nin son parçası caminin sol tara­fında bulunan, halk arasında Girçik Ha­mamı adıyla tanınmış ve birçok yayına öy­lece girmiş olan küçük kubbeli binadır. Kare biçimindeki yapının içinde yine kare biçiminde bir sofa vardır. Bunun üstünü yaklaşık 6 m. çapında ortası aydınlık fe­nerli bir kubbe örter. Kareden kubbe ete­ğine geçiş Türk baklavaları denilen mima­ri unsurla sağlanmış, bunun üstüne de bir dizi tomurcuk İşlenmiştir. Orta sofa­nın bir kenarındaki kapılardan 1,40 m. ge­nişliğinde, üzerleri beşik tonozlu iki dar mekâna geçilir ki Ayverdi bunların gusülhâne olduğu görüşündedir. Biri 5, diğeri 2 m. kadar uzunluktaki bu çok dar me­kânların gusülhâne kabul edilmesi biraz düşündürücüdür. Caminin bir avlusu ve şadırvanı olmadığına göre bunun şadır­vanın abdest alma yeri olması daha inan­dırıcı görünmektedir.

Bazı yayınlara Bekâr Hamamı adıyia ge­çen bu binanın esasında hamam olarak yapıldığını ileri süren K. Klinghardt ve daha sonra A. Gabriel, bunun bazı bölümle­ri yıkıldıktan sonra umumi helaya dönüş­türüldüğünü ileri sürerler. Sofanın diğer duvarı boyunca ise beş hela hücresi sıra­lanır. Bu küçük bina cami ile birlikte ya­pılmış ve orijinal hüviyetini korumuştur. İçinde kubbeye geçişte kullanılan motif­ler bunu açıkça belli eder. Ayverdi, medre­senin içinde hela olmadığından bir köprü ve bir kule ile üst kattaki galerinin bu he­laya bağlanmış olduğunu ve bunların 193S yılına kadar durduğunu bildirir. Bu­gün ise hiçbir izleri yoktur. Külliyenin bi­tişiğinde bir de çeşme vardır. Ayrıca XVI. yüzyılda Bursa’ya gelen R. Lubenau. bu­rada içinde kırmızı balıkların dolaştığı bir havuzun varlığından bahseder. Lubenau’-ya göre caminin önünde, içine lülelerden hem sıcak hem soğuk su akan. yarım in­san boyu derinliğinde bir havuz vardır. Bunun soğuk suyun toplandığı bölümün­de kırmızı balıklar yüzüyordu. Bu havuz herhalde şimdi yolun geçtiği yerde bulu­nuyordu.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski