Hudavendigar Nedir, Ne Demek, Ünvanı, İsminin Anlamı, Hakkında Bilgi

Hudâvendigâr. Hükümdar anlamında bir tabir, Osmanlı padişahlarından I. Muradın unvanı.

Farsça hudâ (Tanrı) kelimesine mülki­yet ve benzerlik ifade eden -vend ile yine benzerlik, nisbet ve mübalağa ifade eden gâr eklerinin getirilmesiyle oluşturulan hudâvendigâr “Tanrı, hâkim, hükümdar, âmir, efendi, sahip, bey” gibi mânalara gelmektedir. Hudâvend de bu anlamları ifade etmekte olup bazılarına göre “gâr” eki zaittir. Eski ve Orta Farsça’da rastlan­mayan bu kelimenin Gazneliler tarafın­dan “hudâvend-i cihan” şeklinde “efen­di, hükümdar” anlamlarında kullanıldı­ğı bilinmektedir. Selçuklu ve Hârizmşahlar’a ait belge ve mektuplarda ise “hudâyegân-ı âlem” (dünyanın sahibi) tabi­ri geçer. Daha çok hükümdarlar için kul­lanılan kelime, sivil ve askerî memurla­rın yanı sıra ilim ve sanat koruyucuları için de “veliyy-i niam” sıfatıyla birlikte yer almıştır. Celâyirli, Akkoyunlu ve Karakoyunlular’da bu tabire “hudâvend-i a’zam, hudâyegân-ı âlem” şeklinde rastlanır. Osmanlılar’da ise “padişah” karşılığı olarak hudâvendigâr şekli kullanılmıştır. Fakat hudâvendigâr denince genellikle I. Murad akla gelir. Bu Osmanlı padişahı için hudâ­vendigâr unvanı bazı sancak tahrir def­terlerinde yer alan kayıtlarda XV. yüzyıl­da görülürken kroniklerde daha ziyade XVI. yüzyıldan itibaren kulla­nılmıştır.

Hudâvendigâr unvanının diğer Osmanlı padişahlarından özellikle Yıldırım Bayezid ve Yavuz Sultan Selim için kullanıldığı da bilinmektedir. İlk Osmanlı hükümdarla­rından Orhan Bey 1348 tarihti bir mülknâmede “hundgâr” olarak tavsif edilmiş. muhtemelen bu kelime sonradan “hün­kâr” şeklinde söylenerek yaygınlık kazan­mıştır. Bu arada hudâvendigâr kelimesi­nin kullanılışı da sürmüştür. Bütün pa­dişahlar için geçerli olan hünkâr unvanı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hacı Bektâş-ı Velî gibi bazı tasavvuf büyüklerinin sıfat­ları olarak da kullanılmıştır.(bk. Hünkâr)

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski