Hukuk-i Aile Kararnamesi Nedir, Hakkında Bilgi

 

Hukuk-ı Aile Kararnâmesi. 1917 tarihli Osmanlı aile kanunu.

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan kısa bir müddet sonra başlayan kanunlaştırma hareketlerinin son Örneklerinden biri 8 Muharrem 1336 (25 Ekim 1917) tarihli Hukuk-ı Aile Kararnâmesi’dir. Bu karar­name, aile hukuku alanında İslâm ve Os­manlı hukuk tarihinde İlk örnek sayılır. Os­manlı Devleti’nde yaklaşık bir buçuk yıl yü­rürlükte kalmış olmasına rağmen Suriye. Ürdün, Lübnan ve Filistin gibi ülkelerde daha uzun sürelerle yürürlükte kalmış ve İslâm hukuk tarihinde kısa ömrüne rağ­men Önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Kararnameyi Doğuran Sebepler. Ka­rarnamenin ortaya çıkışında hukukî se­bepler kadar siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler de etkili olmuştur. Ka­rarnameyi doğuran hukukî sebeplerin başında aile hukukunun o zamana kadar kanunlaştırılmamış olması gelmektedir. Tanzimat’la başlayan süreç içinde huku­kun belli başlı alanları ve bu arada mede­nî hukukun önemli bir kısmı Arazi Kanun­nâmesi (1858) ve Meceîîe-i Ahkâm-ı Adliyye ile (1868-1876) kanunlaştırılmış, ancak aile hukukuna sıra gelmemişti. Bu durum, dönemin hukukçuları tarafından genellikle bir eksiklik olarak görülmüş ve tamamlanması yolunda temenniler dile getirilmişti. Bir diğer hukukî sebep, kadı­lara mahkemelerde yardımcı olacak hu­kuk metinlerine duyulan ihtiyaçtı. Bütün kurumlarıyla bir gerileme ve çöküş süre­cine giren Osmanlı Devleti’nde medre­seler de bundan nasibini almış, bu husus şer’iyye mahkemesi hâkimlerinin yetiş­mesini de etkilemişti. Gerçi bu mahke­melerin görev alanları nizamiye mahke­melerinin kurulmasıyla birlikte daralma­ya başlamıştı; ancak yine de şer’iyye mah­kemesi hâkimlerinin aradıkları hukuk ku­ralını klasik fıkıh kitaplarında bulmaları zaman zaman zor oluyordu.

Öte yandan Osmanlı Devleti’nde özel­likle XVI. yüzyıldan itibaren Hanefî mez­hebinin katı biçimde uygulanması huku­kî hayatta birtakım güçlüklerin doğma­sına yol açıyordu. Kadınların boşanması­nın çok sınırlı durumlarda kabul edilmesi buna örnek gösterilebilir. Bu tür problem­lerin çözülebilmesi ancak diğer mezhep­lerden yararlanmakla mümkün olabilir­di. Nitekim 1916 yılında çıkarılan iki irâde-i seniyye ile  mezhep içindeki farklı görüşlerden ve Hanefî mezhebi dı­şındaki diğer fıkıh mezheplerinden isti­fade yolu açılmıştı. Ancak aile hukuku ala­nında ihtiyaç duyulan hukukî reformların diğer mezheplerden faydalanılarak ha­yata geçirilebilmesi için bu alanın bütün olarak kanunlaştırılması gerekiyordu.

Kararnamenin hazırlanmasında, bu alanda öteden beri mevcut olan yargı iki­liğini ortadan kaldırma düşüncesi de rol oynamıştır. O zamana kadar Osmanlı Dev­leti’nde gayri müslimler aile hukuku saha­sında hem hukukî hem kazâî muhtariyet­ten faydalanmaktaydılar. Bunlar dilerler­se şer’iyye mahkemesine başvurur ve İs­lâm hukukuna tâbi olurlardı: isterlerse ih­tilâflarını kendi cemaat mahkemelerine götürebilirlerdi. Bu son durumda kendi hukukları uygulanırdı. Aynı tür davalarda davanın taraflarının müslüman veya gay­ri müslim olmasına göre farkiı yargı mer­cilerine gidilmesi yargı ikiliğine yol açmak­taydı. Dönemin hukukçuları ile İttihat ve Terakkî yönetimi, gerek cemaat gerekse yabancılar için yargı yetkisine sahip kon­solos mahkemelerini kapatarak yargı bir­liğini sağlamayı düşünmekteydi. 1914 yı­lında İttihat ve Terakkî hükümeti tek ta­raflı bir kararla kapitülasyonları kaldırdı ve bu arada konsolosluk mahkemelerini de ilga etti. Kararname ile cemaat mah­kemelerinin yargı yetkisinin kaldırılıp bü­tün Osmanlı tebaasının aile hukuku İhti­lâflarının şer’iyye mahkemesinin yargı alanı içine alınması (md. 1 56) bu yönde atılan ikinci adım oldu. Ancak gayri müs-limlerin din ve vicdan hürriyetlerine bir halel gelmemesi için kararnameye yahu-di ve hıristiyanlara ait özel hükümler ko­nuldu.

Kararnamenin hazırlanmasında İttihat ve Terakkî Fırkası’nın köklü reform proje­leriyle iş başına gelmiş olmasının da rolü vardır. Hukuk alanında düşünülen reform­ların başında konsolosluk mahkemeleriy­le cemaat mahkemelerinin kapatılma­sı gelmekteydi. Aile hukukunun kanunlaş­tırılması ise hem böyle bir kanunlaştırma­ya ihtiyaç bulunduğu, hem de yabancıların konsolosluk ve cemaat mahkemele­rinin kaldırılmasına karşı çıkmalarına en­gel olacağı için istenmekteydi. Nitekim Talat Paşa’nın. İttihat ve Terakkî genel merkezi üyelerinden bu alanda yapılacak reformlar konusunda bir rapor hazırlan­masını istediği bilinmektedir. Aynı konuda Ziya Gökalp tarafından hazırlanan, aile ve miras hukukunun ka­nunlaştırılmasını, şer’iyye mahkemeleri­nin şeyhülislâmlıktan alınıp Adliye Nezâ-reti’ne bağlanmasını, Evkaf Nezâreti bün­yesinde bulunan okulların Maarif Nezâre-ti’ne devredilmesini öngören rapor Meclis-i Vükelâ’ya gönderilmişti. Raporun bu mecliste tartışmalara konu olduğu da bi­linmektedir. İttihat ve Te­rakkî Fırkası’nın 1916 yılı kongresinde alı­nan kararlar arasında bütün mahkemelerin Adliye Nezâreti’ne bağlanması kara­rı da yer almaktaydı. Nitekim bu karar bir yıl sonra uygulanmış ve şer’iyye mah­kemeleri şeyhülislâmlıktan alınarak adı geçen nezârete bağlanmıştır. İttihat ve Terakkî hükümeti aynı kararlılığı aile ka­nununu hazırlama işinde de gösterdi. İt­tihat ve Terakkî Fırkası’nın iktidardan düşmesinden sonra kararnamenin alela­cele yürürlükten kaldırılması onun hazır­lanmasında fırkanın oynadığı rolü ortaya koymaktadır.

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda baş­layan Batılılaşma hareketi diğer alanlar­da olduğu gibi sosyal alanda da önemli değişikliklere yol açmıştı. Öte yandan bu dönemde aile yapısında da kökiü değişik­likler gözlenmekteydi; konak ailesinin ye­rini yavaş yavaş karı koca ailesi almaya başlamıştı. Bu ise kadının aile içindeki ko­numunu daha güçlü bir duruma getir­mişti. Aynı dönemde kadının sosyal ha­yat içindeki rolü ve etkinliği de artmış, kadınlar savaşlar sebebiyle artan çeşitli sosyal faaliyetlerde etkin biçimde yer al­maya başlamışlardı. Öte yandan kararna­menin çıkmasından önceki elli yıl içinde ardarda yapılan savaşlar kadınlarla ilgili bazı önemli sosyal problemlere de yol aç­mıştı. Savaşa gidip dönmeyen, ancak ölüm haberi de gelmeyen askerlerin eşle­ri kocalarının öldüğünü ispat edemedik­leri için yeniden evlenmek imkânına sahip değillerdi. 1916’da kabul edilen bir irâde-i seniyye ile bu durumdaki kadınlar için boşanma imkânı getirilmişse de bu tür problemlerin daha etraflı şekilde çö­zümüne ihtiyaç vardı.

Ardarda gelen savaşlar erkek nüfusun muhtelif cephelerde savaşması ve önemli bir kısmının şehid olması sonucunu do­ğurmuş, bu durum çalışan nüfusta önem­li bir eksilme meydana getirmişti. Bun­dan dolayı üretimde ortaya çıkan düşüşe engel olmak için kadınların bu dönemde fabrikalardan atölyelere, yol yapımından sokak temizliğine varıncaya kadar değişik İş kollarında çalışmaya başladığı görülür. Enver Paşa’nın girişimiyle kurulan Os­manlı Kadınları Çalıştırma Cem’iyyet-i İslâmiyyesi savaş yıllarında kadınların İşe yerleştirilmesinde önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Öte yandan Birinci Ordu tarafından oluşturulan kadın işçi taburlarıyia geri hizmetlerde iş gücü açığı gi­derilmeye çalışılmıştır. 1. Dünya Savaşı ile birlikte kadınlar memuriyet hayatına da girmiştir. Bütün bunlar, kadınların hem sosyal yapı içindeki konumlarını hem de hukukî durumlarını etkilemiştir.

Kararnameyi doğuran sebepler arasın­da, Tanzimat sonrası dönemde Osmanlı toplumunda yaşanan kültür değişiminin ve feminizm cereyanının da önemli payı vardır. Tanzimat dönemiyle birlikte baş­layan eğitim hamlesinde kız çocuklarının eğitimi de önemli bir yer tutar. 1858 yılın­dan itibaren İstanbul’da kızlar için çeşitli mektepler açılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1908’de kabul edilen siyasî programında erkek ve kadın öğretmen­lerin yetiştirilmesine önem verilmesi vur­gulanmakta aynı husus 1909 progra­mında da yer almaktadır. Öte yandan II. Meşrutiyetten sonra kızların yüksek öğrenim görmeleri için Darülfü­nun içinde bir bölümün açıldığı bilinmek­tedir. Kadınların sosyal ve ekonomik ha­yatta daha etkin bir konuma gelmelerinin yanı sıra eğitim ve kültür seviyelerinin yükselmesi de kadınlık anlayışında köklü değişikliklere yol açtı. Bunda İstanbul. Şam ve Kahire gibi dönemin önemli kül­tür merkezlerinde gazete, dergi ve kitap­larda kadın haklarının tartışılmasının da önemli payı vardır. Nitekim Kasım Emîn’in Hürriyyet-i Nisvân adıyla Türkçe’ye çev­rilen (İstanbul 1908) Tahrîrü’l-mer7e ad­lı eseri kadın hakları konusunda tartışma­lara yol açtı. Buna reddiye olarak Ferîd Vecdî’nin kaleme aldığı eser ĞeMüslü-man Kadım adıyla Türkçe’ye çevrilerek neşredildi (İstanbul 1915). Bu arada Te­feyyüz, Cem”iyyet-i Hayrİyye-i Nisvân, Nisvân-ı Osmâniyye, Müdâfaa-i Hukük-ı Nis­vân adıyla kurulan dernekler ve Kadın, Kadınlar Dünyası, Mehâsin, Kadın­lık, Osmanlı Kadınlar Âlemi, Demet gibi dergiler de kadın haklarını savunmuş ve bu akımın güçlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Bu dönemin fikir akımlarının temsilci­leri konumundaki Batıcılar, İslamcılar ve Türkçüler’in de kadın haklarıyla yakından ilgilendikleri görülmektedir. Her üç akım, Osmanlı toplumunda kadının ve aileyle İlgili bazı problemlerin bulunduğunu ka­bul etmekteyse de bu problemler için ileri sürülen çözümler farklıdır. Batıcılar kadı­nın toplumda aşağı bir konumda olduğu­nu söylemekte ve bunun sebebi olarak eğitim eksikliğini göstermektedir. Ahmed Cevad, Halil Hamîd gibi bazı Batıcılar’a göre İslâmiyet kadına önemli haklar vermişse de yanlış yorum ve uygulamalar bu hakların kullanılmasını engellemiştir. Ba­tıcılar çok evliliğe de şiddetle karşı çıkmış­lardır. Onlara göre kocanın tek taraflı irade beyanıyla eşini boşaması önlenme­li, boşanma ancak mahkeme kararıyla mümkün olmalıdır. Bu grubun önde ge­len isimlerinden Celâl Nuri kadının huku­kî statüsünün değiştirilmesi gereğini ıs­rarla savunmuştur. İslâmcılar’a göre, ka­dının toplumda aşağı konumda olmasının sebebi İslâm dininin yanlış anlaşılması ve uygulanmasıdır İslâmiyet kadına hak et­tiği yeri vermiştir. Erkeğin çalıştığı her iş­te çalışması, onun katıldığı faaliyetlere katılabilmesi kadının konumunun yük­selmesi anlamına gelmez. Çok evlilik bir mecburiyet değil belirli şartlarda verilen bir izindir. Kötüye kullanılmaması halin­de yararlı olabileceğinden yasaklanması siyaseten de hukuken de doğru olmaz. Türkçüler ise bu iki grup arasında yer almaktadır. Onlara göre medeniyet millet­lerarası, kültür ise millîdir. Aile konusun­da Batı körü körüne taklit edilmemelidir. Esasen bu konuda eski Türk ailesinde ye­teri kadar iyi örnek bulmak mümkündür. Bu fikirlerde Ziya Gökalp’in önemli bir ağırlığı vardır. Öte yandan Türkçüler de çok evliliğe karşı çıkmıştır. Bu tartışma­lar kadın meselesinin ele alınmasına yol açmış ve kadın anlayışındaki değişiklikler hem aile kanununun bir an önce çıkma­sını sağlamış hem de kanunun içeriğine tesir etmiştir.

Hazırlanışı. Yeni aile kanunu projesi İttihat ve Terakkî Fırkası tarafından be­nimsendi. Gerek aile kanununu hazırla­mak gerekse Mecelle’de yapılması dü­şünülen değişiklikleri gerçekleştirmek için komisyonlar kuruldu. Bunlardan sadece Hukük-ı Âİle Komisyonu görevini tamam­layabilmiştir. Komisyon İsparta mebusu Mahmud Esad Efendi, fetvahane mümey­yizlerinden Hafız Şevket Efendi, Menteşe mebusu Mansûrîzâde Saİd Bey, Şûrâyı Deviet âzasından Ali Baş Hanbe (Hampa) Efendi ve Mahkeme-i Evkaf Kadısı Mustafa Fevzi Efendi’den oluşmaktaydı. Mahmud Esad’ın başkanlığında çalışan komisyon, Osmanlı Devletİ’nde yaşamak­ta olan her üç din mensubu İçin ayrı hü­kümler tesbit etmiştir. Kararnamede esas itibariyle müslümanlarla ilgili hukukî hü­kümler düzenlenmiş, farklı noktalarda yahudilerle hıristiyanlar için ayrı hüküm­ler getirilmiştir.

Komisyon tarafından hazırlanan tasa­rı, muhtemelen büyük tartışmalara yol açacağı ve kanunlaşması engelleneceği için Meclis-i Meb’ûsan’a sevkedilmemiş, 1876 tarihli Kânûn-ı Esâsfnin 36. madde­sine dayanılarak geçici kanun olarak çıka­rılmıştır. Daha sonra meclise getirilen ka­rarname oldukça tartışmalı geçen bir görüşmeden sonra incelenmek üzere Ad­liye Encümeni’ne havale edilmiştir. Ancak kararnamenin bir bu­çuk yıl sonra yürürlükten kaldırılmasına kadar geçen sürede bu encümenin ko­nuyla ilgili herhangi bir faaliyeti bilinmemektedir.

Kararnamenin hazırlanmasında Batı taraftarları ile Türkçüler önemli rol oyna-mışsa da içeriği esas itibariyle İslâmcılar’ın fikrini yansıtmaktadır. Bunda, daha önce İslâm hukuk sisteminin uygulanma­sının ve kararnamenin bu hukukun ka­nunlaştırılması suretiyle hazırlanmış bu­lunmasının rolü olduğu kadar günün şartlarının. Türkçüler’in ve özellikle Batıcılar’ın İslâm hukukunun klasik dok­trinine aykırı olan taleplerinin hayata geçirilmesine imkân vermemesinin de ro­lü vardır. Bu sebeple çok evliliğin yasak­lanması, boşamanın ancak hâkimin ka­bul edeceği bir sebeple mümkün olma­sı, boşanan kadına mehir dışında bir taz­minatın ödenmesi gibi hususlar kanun metninde yer almamıştır. Ancak kararna­mede, İslâm hukuku çerçevesinde yapı­labilen köklü değişiklerde Türkçüler’in ve ikinci derecede Batıcılar’ın etkisinden söz edilebilir. Özellikle küçüklerin velileri tarafından belli bir yaştan önce evlendirilememesi, nikâh akdinde kadının tek eşli­lik şartını ileri sürebilmesi, kadınların ko­calarından mahkeme kararıyla boşanabilmeleri ve cemaat mahkemelerinin yar­gı yetkisinin iptaliyle yargı birliğinin sağ­lanması buna örnek gösterilebilir.

Getirdiği Yenilikler

Getirdiği Yenilikler. Hukük-İ Âİle Karar-nâmesi İslâm hukuk tarihinde aile huku­ku alanında hazırlanmış ilk kanundur. Bu hususta daha önce bazı kanunlaştırma teşebbüsleri olmuş, fakat bunlar tamam­lanmamıştır. Kararnamenin hazırlanma­sından yaklaşık kırk yıl kadar önce Mısır’­da Muhammed Kadri Paşa tarafından aile hukuku alanında bir taslak hazırlanmış-sa da bu taslak, yine Kadri Paşa’nın hazır­ladığı borçlar hukuku ve vakıf hukuku sa­hasındaki diğer iki taslak gibi kanunlaş­ma imkânı bulamamış, bazı Arap ülkele­rinde mahkemelerin başvurduğu bir bil­gi kaynağı olarak kalmıştır.

Yine kararnamenin çıkarılmasından kısa bir süre önce 1916’da İngiliz idaresi altın­daki Sudan’da aile hukukuyla ilgili bazı tamimler çıkarılmışsa da bunlar bir aile kanunu olmaktan uzaktır. Daha sonra di­ğer İslâm ülkelerinde hazırlanan aile ka­nunları Hukük-i Aile Kararnâmesi’ni ör­nek almıştır.

Kararnamenin önemli bir özelliği de yargı birliğini sağlamış olmasıdır. Aile hu­kuku alanında cemaat mahkemelerinin yargı yetkisini kaldırarak gayri müslimle-ri şer’iyye mahkemelerinin yargı alanına sokan kararname, bu düzenlemeyle yar­gı birliği hedefine ulaşmada önemli bir adım olmuştur. Bu özelliği sebebiyle ka­rarname müslümanlann yanında hıristi-yan ve yahudiler için de hükümler içer­miştir. Bu düzenleme ile aile hukuku sa­hasında eskiden beri var olan çok hukuk-luluk bir ölçüde muhafaza edilmiştir. Hu­kukî birlik anlayışına aykırı olan bu husus Osmanlı Devleti’nin çok toplumlu ve çok kültürlü yapısına uygundur.

İslâm hukuk tarihi ve kanunlaştırma tekniği açısından kararnamenin belki de en önemli özelliği, hazırlanması sırasında sadece Hanefî mezhebine bağlı kalınma-yıp diğer mezheplerden de faydalanılma­sı ve böylece eklektik bir metot takip edil­mesi olmuştur. Daha önce hazırlanan Me-celle’ûe ise sadece Hanefî mezhebi esas alınmıştır. Mecelle öncesi Osmanlı Dev­leti uygulamasında resmî mezhep olan Hanefîliğe aykırı bir uygulamanın Afrika ve Ortadoğu dışındaki Osmanlı toprakla­rı için söz konusu olmadığı bilinmektedir. Kararnameden kısa bir süre önce aile hu­kuku alanında hazırlanmış bulunan iki irâdei seniyye ile Osmanlı Devleti’nin resmî mezhebi olan Hanefî mezhebinden ayrıl­ma kapısı aralanmıştı. 5 Mart 1916 tarihli İrâde-i seniyye İle, geride ailesinin nafa­kasını sağlayacak mal bırakmadan kaybo­lan kimselerin (mefkod) eşlerine Şafiî mez­hebinden faydalanarak boşanma imkânı getirilmişti. 23 Mart 1916 tarihli irâde-i seniyye ile de Hanefî mezhebi içindeki hâ­kim görüş terkedilip kocası tehlikeli bir hastalığa yakalanan kadının İmam Mu-hammed’İn görüşüne uygun olarak bo­şanmasına imkân sağlanmıştı. Kararna­mede ise hem evlenme hem de boşanma alanında Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerin ve hukukçuların görüşlerinden faydalanılmıştır. Bu eklektik karakteri se­bebiyledir ki kararnamede ergenliğin alt sınırından önce evlenmeme, akıl hasta­larının evlenmesine getirilen sınırlama­lar, velayet altındakiler! evlendirme yet­kisine sahip veliler, nikâh akdi için kullanı­lacak kelimeler, nikâh sözleşmesinde ile­ri sürülebilecek şartlar, baskı altında ger­çekleştirilen evlenme ve boşamaların ge­çersizliği, kadına yargı yoluyla boşanma yolunun açılması, bazı durumlarda bek­lenecek âzami iddet süresi gibi konularda Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerden istifade edilmiştir.

Hükümlerin Tahlili

Hükümlerin Tahlili. Hukük-ı Âile Karar­namesi iki kısım (kitap), dokuz bölüm (bab) ve yirmi alt bölümde (fasıl) yer alan 157 maddeden ibarettir. Kararname nişanlan­maya üç madde, evlenme ehliyetine do­kuz madde ayırmış, evlenmek isteyen ta­raflar üç grup halinde değerlendirilmiş­tir. Birinci grupta on sekiz yaşını bitiren erkeklerle on yedi yaşını bitiren kızlar ele alınmıştır. Bunlar yakınlarının rızâsını al­madan kendi beyanlarıyla evlenme akdi­ni yapabilirler. Böylece tam evlenme eh­liyetine sahip olmak için ulaşılması gere­ken yaş konusunda Ebû Hanîfe’nin görü­şü kabul edilmiş, Meceile’nİn, bulûğun üst sının olarak on beş yaşı kabul eden ve Ebû Yûsuf ile Muhammed’e ait olan görüş terkedilmiştir. Öte yandan velilerin kefâet (denklik) noktasından itirazlarını önlemek ve bu sebeple evliliğin feshedil­mesinin doğuracağı zararları bertaraf et­mek için evlenecek kızların velilerinin hak­lı itirazlarının önceden öğrenilmesi yoluna gidilmiştir.(md. 8) Buna göre on yedi ya­şını tamamlamış bir kız evlenmek istedi­ğinde hâkim ancak velisinin itirazı yoksa veya itirazı varit görülmezse evlenmeye izin verir. Bu düzenlemede Mâlikî mezhe­binden faydalan il mıştır. İkinci grupta bu­lûğun alt ve üst sınırları arasında bulunan kimseler murâhik-murâhika yer alır. Bun­lar bulûğa ermişlerse ve bu husus hâkim tarafından kabul edilmişse evlenebilirler.(md. 5-6) Ancak bu grupta yer alan kız­lar velilerinin izinlerini de almak zorunda­dır.(md. 6) Esasen İmam Muhammed’in müşterek velayet anlayışına dayanan bu görüş, Osmanlı Devleti’nde XVI. Yüzyılın ortalarından itibaren bütün ergen kızlar için uygulanmaktaydı. Bu gruptakiler ay­nı zamanda velileri tarafından da evlendirilebilir. Üçüncü grubu bulûğun alt sını­rına dahi ulaşmamış küçükler oluşturur. Bunlar, hiçbir şekilde evlenme ehliyetine sahip bulunmadıkları gibi velileri tarafın­dan da evlendirilemezler.(md. 7) Zaru­ret hali müstesna akıl hastalan da böyle­dir.(md. 9) Küçüklerin evlendirilmemesi konusunda İbn Şübrüme ve Mu’tezilî Ebû Bekir el-Esamm’ın görüşlerinden, akıl hastalarının evlendirilmemesinde ise Şa­fiî mezhebinden faydalanilmıştır.

Kararname, İmam Muhammed’in gö­rüşünü esas alarak nikâhta yetkili olan ve­lileri binefsihi asabe grubunda yer alan­lar olarak belirlemiş böylece o zamana kadar uygulanmakta olan ve diğer akrabaları da veliler arasında sayan Hanefî mezhebindeki hâkim görüş terke­dilmiştir.(md. 10)

İkinci bölümün üçüncü faslı müslümanlar. yahudiler ve hıristiyanlardan kendile­riyle evlenilmesi yasak olan kimselerle il­gilidir.

Üçüncü bölüm nikâhın akdine ayrılmış­tır. Bu bölümde, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren uygulanmaya ça­lışılan nikâhın devlet kontrolünde kıyılma­sı geleneğinin daha düzenli biçimde de­vam ettirilmesinin istendiği görülmekte­dir. Esasen bu gelenek, “Tanzimat’tan son­ra hazırlanan sicilt-i nüfûs nizâmnâme ve kanunlarıyla yeniden düzenlenmişti. Bu­rada farklı olan nokta evlenmenin önce­den ilân edilmesidir.(md. 33) Kararname­ye göre evlenme akdi “tezvic, tenkih” gi­bi açık kelimelerle olur.(md. 36) Hanefî mezhebinde bulunan, kinayeli kelimeler­le de evlenme akdinin yapılabileceği gö­rüşü burada yer almamıştır.

Kararnameyi hazırlayanlar, nikâh akdi yapılırken ileri sürülebilen şartlar konu­sunda köklü bir ictihad değişikliğine yö­nelerek İslâm hukuku çerçevesinde çok evliliğe sınırlandırma getirmeyi arzu et­mişlerdir. Bunun için Hanefî mezhebinde mevcut, evlenme akdine kocanın ikinci defa evlenemeyeceğine dair bir şart konamayacağı görüşü terkedilerek bunu mümkün kılan Hanbelî görüşü kabul edil­miştir. 38. maddeye göre ikinci bir eş al­mama taahhüdünü ihtiva eden, alındığı takdirde eşlerden birinin boşanmış sayıl­ması şartını taşıyan evlilik akdi geçerlidir ve bu tür bir şart bağlayıcıdır. Kararname öncesinde çok evlilik konusunda Osmanlı aydınları arasında yoğun fikrî tartışma­ların cereyan ettiği ve çok evliliğin sınırlandırıİması veya Önlenmesi yönünde çe­şitli teşebbüslerin bulunduğu bilinmek­tedir. Kararnameyi hazırlayan komisyon­da, çok evliliğin doğrudan doğruya yasak­lanmasını savunan ve bunun İslâm hu­kuku açısından mümkün olduğunu iddia eden Mansûrîzâde Said de bulunuyordu. Ancak dönemin şartlan böyle köklü bir değişimi mümkün kılmamış, nikâh akdi­ne sadece böyle bir şart konulmasıyla ye-tinilmiş ve dolaylı olarak çok evliliğin en­gellenmesi yoluna gidilmiştir.

Kararnamenin önemli hükümlerinden biri de şiddet ve cebir kullanılarak gerçek­leştirilen evlenmelerin geçersiz olduğu­nu belirleyen hükmüdür.(md. 57) Daha Önce Osmanlı hukukunda zorla yapılan nikâhlarda Hanefî mezhebinin görüşü esas alınmış ve bu tür nikâhlar geçerli sayılmıştır. Ancak bu husus, özellikle kız kaçırmalarda ve asayişin korunamadığı dönemlerde önemii problemler ortaya çı­karmış, bunlar polisiye tedbirlerle çözül­meye çalışılmıştır. Aynı durum zorla yapı­lan boşamalar için de söz konusudur. Ka­rarname, gerek evlenme gerekse boşan­ma hakkında Hanefî görüşünü terkedip Şâfıî görüşünü kabul etmek suretiyle bun­dan doğan problemleri çözmeye gayret etmiştir.

Boşanmaya ayrılmış bulunan ikinci kı­sımda boşama ehliyeti, ric’î ve bâin ta­lâkla ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bo­şama ehliyeti konusunda kararnamenin getirdiği önemli yenilik sarhoşun talâkının geçersiz sayılmasıdır. Bununla ilgili 104. madde kaleme alınırken Şafiî hukukçula­rının yanında diğer bazı hukukçuların gö­rüşlerine de itibar edilmiştir.

Kararnamede mahkeme kararıyla bo­şanma hususunda köklü değişiklikler ge­tirilmiştir. Daha Önce yalnız kocada mev­cut evliliğin devamına engel teşkil eden İktidarsızlık ve benzeri cinsel rahatsızlık­lar eş için boşanma sebebi iken kararna­me diğer mezheplerden de faydalanarak mahkeme kararıyla boşanma sebepleri­ni genişletmiştir. Buna göre cüzzam, ala­ca (baras), zührevî hastalıklar ve akıl has­talığı da eş için boşanma sebebi sayılmak­tadır.(md. 122-123) Böylece kararname­de 1916 tarihli irâde-i seniyye İle yapılan bu değişiklik benimsenerek devam etti­rilmiştir.

Kocanın nafaka bırakmadan ortadan kaybolması da kararnamede eş için bo­şanma sebebi kabul edilmiştir. (md. 126) Kocanın nafaka bırakarak kaybolması du­rumunda bu gaiplik dört yıl, bir savaş es­nasında vuku bulması halinde ise esirlerin yurtlarına geri dönmesinden İtibaren en az bir yıl geçtikten sonra bir boşanma sebebidir.(md. 127) Kocanın nafaka bı­rakmadan kaybolması Hanefîler”in dışın­daki üç mezhebe göre, nafaka bırakarak kaybolması ise Mâlikî ve Hanbelîier’e gö­re boşanma sebebidir. Kararnamede il­gili madde Mâlikî mezhebi esas alınarak düzenlenmiştir.

Kararnamenin getirmiş olduğu önemli hükümlerden biri de eşier arasında orta­ya çıkan geçimsizliğin giderilememesi du­rumunda boşanmaya imkân verilmesidir. Buna dair 130. madde, karı koca arasın­daki ihtilâflarda önce her iki tarafın aile­lerinden seçilen bir hakem heyetinin ara buluculuk yapmasını öngörmektedir. He­yetin başarılı olamaması durumunda ko­canın veya karısının kusurlu görülmesine bağlı olarak hakemler bâin talâka veya muhâleaya hükmetmektedir. Eşler ara­sındaki anlaşmazlığın önce hakeme inti­kal ettirilmesi Kur’an’dayer alan bir hü­kümdür.(Nisâ 4/35) Ancak Hanefîler âyette sözü edilen hakem heyetinin rolü­nü sadece ahlâkî olarak düşünmüşler, he­yete bunun ötesinde bir görev yükleme-mişlerdir. Mâlikîler ise hakemlere ıslah görevinde başarılı olamadıkları takdirde boşamaya hükmetme yetkisi tanımıştır.

Eksik Tarafları. Hukük-ı Âüe Kararna­mesi getirmiş olduğu yeniliklere rağmen tam bir aile kanunu değildir. Kararname­de neseb, evliliğin sona ermesi durumun­da çocukların bakımı ve gözetimi, vesa­yet, mal rejimi, akrabalığa ait nafaka hü­kümleri düzenlenmemiştir. Bu eksikliği kanunu hazırlayan komisyon üyeleri de bilmekte ve bu konuları Mecelle’nin ha­zırlanmasında olduğu gibi ayrı kitaplar halinde hazırlamayı düşünmekteydiler. 1917 sonbaharında İttihat ve Terakki” Fırkası’nın kongresine sunulan raporun ka­nun ve nizamların ıslahına dair kısmında Hukük~ı Aile Kanunu Komisyonu’nda ni­kâh ve talâk meseleleriyle ilgili kanun tas­lağının bitirildiği, kalan konuların ise mü­zakere edilmekte olduğu belirtilmektedir. Esasen aynı dönemlerde şeyhülis­lâmlık tarafından nafakayla ilgili hüküm­ler bir kanun taslağı haline getirilmiş ve Kitobü ‘n-Naîaköt adıyla bastırılarak in­celenmek üzere şer’iyye mahkemesi hâ­kimlerine gönderilmişti. Şeyhülislâm Mus­tafa Hayri Efendi’nin. Küçük Ali Haydar Efendi’nin başkanlığında bir heyete sa­dece nafakaya ait hükümleri değil aile ve miras hukukuyla ilgili bütün hükümleri bir taslak halinde hazırlatmakta olduğu bilinmektedir. Bu konuda İttihat ve Te­rakki reformcuları ile şeyhülislâmlık ara­sında gizli bir rekabetin bulunduğu ve ka­rarnamenin alelacele yayımlanmasında şeyhülislâmlığın önüne geçme arzusunun rol oynadığı söylenebilir. Ancak gerek I. Dünya Savaşfnın şartlan gerekse İttihat ve Terakkî Fırkası’nın iş başından uzaklaş­tırılması, Kitâbü’n-Nafakât’ın kanunlaş­masına ve Hukük-ı Aile Kararnâmesİ’nİn tamamlanmasına imkân vermemiştir.

Kararnamesi, sadrazam vekili ve Şeyhü­lislâm Mustafa Sabri Efendi’nin imzasıyla yayımlanan 19 Haziran 1919 tarihli mu­vakkat bir kanunla yürürlükten kaldırıl­mıştır. Kararnamenin bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede yürürlükten kaldırılma­sında iki grubun etkisinden söz edilebilir. Bunlardan biri gayri müslim cemaat re­isleridir. Kararnamenin yargı birliği ilke­si çerçevesinde cemaat mahkemelerinin yargı yetkisini kaldırması ve gayri müslimleri şer’iyye mahkemelerinin yargı ala­nına sokması (md. 156) gayri müslim ru­hanî reisleri tarafından hoş karşılanma­dı. Bunlar, gerek Osmanlı Devleti gerekse İstanbul’u işgal altında bulunduran İtilâf devletleri ve Batılı devletler nezdinde te­şebbüste bulunarak kanunun ilgili hük­münün kaldırılması talebinde bulundu­lar. Kararnamenin Meclis-i Meb’ûsan’da komisyona havalesi sırasında Emanuel Efendi’nin yapmış olduğu konuşma, gayri müslimlerin kendileriyle ilgili hükümler­den rahatsız olduklarını ve bunu gerek Fâ­tih Sultan Mehmed’den itibaren kendi­lerine verilmiş olan imtiyazlara gerekse Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kânûn-ı Esâsî’nin getirmiş olduğu anlayı­şa aykırı gördüklerini ortaya koymaktadır. Ancak bu muhalefet 156. maddenin yürürlükten kaldırılmasını izah ederse de bütünüyle kararnamenin ilga edilmesini açıklamaya yetmez. Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasının esas sebebi büyük bir ihtimalle, bazı İslamcı­lar tarafından diğer mezheplerden isti­fade edilmesi gerekçe gösterilerek buna yöneltilen eleştirilerdir. Meselâ Darülfü­nun hocalarından Sadreddin’in Sebîlür-reşâd mecmuasında yazmış olduğu yir­mi kadar makale tamamen diğer mezheplerden alınan hükümlerin tenkidine ayrılmıştır. Bu hükümler bir iki maddeye münhasır olmadığından kanunun bütü­nüyle iptalinden başka bir çare buluna­mamıştır. İlga kararnamesiyle ilgili Şûra­yı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatasında. kararnamenin münderecatındaki ek­siklikler sebebiyle müslümanlar için yü­rürlükte kalmasının uygun görülmediğin­den bahsedilmektedir. As­lında kararnamenin daha birinci Damad Ferid Paşa hükümeti zamanında ilgası dü­şünülmekteydi. Fakat ilgaya karşı ortaya çıkan muhalefet bunu engelledi; kararnamede gayri müslimlerin itirazlarını bertaraf edecek bazı değişikliklerin yapıl­ması düşünüldü. Ancak ikinci Damad Fe-rid Paşa hükümeti zamanında muhafa­zakârların etkisi arttı; 6 Haziran 1919’da Paris’e giden Damad Ferid Paşa’nın yeri­ne Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi’yi bırakması da bu grubun işini kolaylaştır­dı. Hukuk Fakültesi müderrislerinden Ab-durrahman Münib Bey de kararnamenin ilgasında bazı hükümlerin şer’-i şerîfe ay­kırı bulunduğu iddiasının etkili olduğu gö­rüşündedir.

Diğer Ülkelerdeki Yürürlüğü ve Etkisi. Hukük-ı Aile Kararnamesi 1 Kasım 1953 tarihine kadar Suriye’de yürürlükte kal­mış ve bu tarihte yerini Suriye Ahvâl-i Şahsİyye Kanunu’na bırakmıştır. Karar­namenin Suriye’deki uygulanışı sırasında Fransız manda idaresinin kararıyla 7 Ara­lık 1921’de cemaat mahkemeleriyle ilgili 156. madde, 29 Haziran 1926 tarihinde de gayri müslimlerle ilgili bütün hüküm­ler yürürlükten kaldırılmıştır. Lübnan için de aynı uygulama söz konusudur. Ancak bu uygulama esnasında Ca’ferîler karar­name dışında tutulmuştur. Lübnan’da Sünnî müsîümanlar için kararname gü­nümüzde de yürürlüktedir ve bilgi kayna­ğı olarak kullanılmaya devam edilmek­tedir. Hukük-ı Aile Kararnamesi 1921’de idari muhtariyet kazanan İskenderun sancağında ve daha sonra kurulan Hatay Cumhuriyetinde bu cumhuriyetin 1939 yılında Türkiye’ye katılmasına kadar uygulanmıştır. İngiliz idaresi altındaki Filistin’­de de kararname müslümanlar için kulla­nılmaya devam edilmiş, İsrail’in kurulma­sından sonra şer’iyye mahkemelerinde sık başvurulan bir bilgi kaynağı olmuştur. Ür­dün’de de 1951 yılına kadar yürürlükte kalmış, bu tarihte yerini Ürdün Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu’na bırakmıştır. Kararnamenin yayımlanmasından önce Osmanlı Devleti’nden ayrılan Irak’ta bu kararname tatbik edilmemişse de aile hukukuyla ilgi­li 1916 tarihli iki irâde-i seniyye uygulan­mıştır. Hukük-ı Aile Kararnamesi Abdul­lah Sikalic tarafından Boşnakça’ya çev­rilmiş (Sarajevo 1945) ve Bosna-Hersek müslümanlannın aile hukuku meseleleri için yardımcı kaynak olarak kullanılmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski