Hüseyin Bey Camii ve Külliyesi -Tekirdağ- Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Tekirdağ’ın İnecik kasabasında XVI. yüzyıl başlarında yapılmış cami ve türbe.

Tekirdağ-Malkara yolu üzerinde, Tekir­dağ’a 21 km. uzaklıktaki İnecik kasaba­sında bulunan cami ile türbe İstanbul yönünde uzanan yeni yolun tam kenarın­da bulunmaktadır. Eskiden İne, Eyne, Ay­na ve Aynacık olarak da anılan bu yerle­şim biriminde XV. yüzyılın sonlarında tabhâneli bir cami, türbe, hamam, kervan­saray ve taş köprü yapılmıştır. Ancak ca­mi ile türbe dışındaki bu eserleri aynı ha­yır sahibinin yaptırdığına dair kesin bilgi yoksa da bu ufak kasabanın erken Türk dönemindeki imarı caminin yapımı ile başladığına göre hepsinin aynı vakıf sahi­bine ait olduğu düşünülebilir.

Caminin inşa tarihini ve kurucusunu açık surette belirten bir kitabesi yoktur. Cümle kapısı üstünde bulunan boş mer­mer levhanın yerinde evvelce bir kitabe olduğunu söylemek de mümkün değildir. Bir süre yanındaki türbede durduktan sonra kasabadaki Yenicami’nin minbe­rinin altındaki göze konulan kitabe ise 1970’li yıllarda buradan alınarak önce Te­kirdağ Müzesi’ne götürülmüş, daha son­ra yeniden İnecik’e getirilmişse de tamir ve ihya sırasında nedense yerine konul­mamıştır. 1997 Nisanında hâlâ camideki pencere içinde duran, kırık ve dört parça halinde 0,65 x 0,97 m. ölçülerindeki bu kitabenin iki parçası eksiktir. Üç satır ha­linde güzel bir hatla yazılmış olan kitabe­nin aslında türbe kapısı üstünde olduğu, 1940 yılında çekilen ve Aydın Yüksel tara­fından yayımlanan fotoğrafta görülmek­tedir. Ancak resim eksik kısımları belli et­meyecek derecede karanlıktır. Buna rağ­men kitabedeki 904 (1498-99) tarihi caminin yapımına esas olarak kabul edile­bilir. Belki bu ibadet yeri türbeden birkaç yıl Önce yapılmıştır. Kitabe metninden öğ­renildiğine göre burada II. Bayezid döne­minde (1481 -1512) Adalia (Antalya) Mirli­vası Seyyid Hüseyin yatmaktadır. Türbe kapısındaki tarih de 904’tür. Seyyid Hü­seyin hakkında bilgi edinmek mümkün olmamıştır. Mehmed Süreyya Bey, “ümerâ-yı elviyyeden Ohri beyi olan” bir Hüse­yin Bey’den bahseder ve onun Mısır sa­vaşlarına (1486-1491) Sultan Bayezid ile katıldığını ve bir süre sonra öldüğünü bil­dirir. Çeşitli tarihlere ait vakıf kayıtların­da da Gazi Hüseyin Bey’in adı geçer.

Bu durum cami ve külliyenin tarihçesi­ne bir dereceye kadar ışık tutarken XVII. yüzyılda buradan geçen Evliya Çelebi’nin yazdıkları mevcut bilgileri iyice karıştır­maktadır. Ona göre, “İnecik kasabası sâ-hil-i Bahr-i Rûm’da bir mâmur kasaba olup Sultan Bayezid ve Selim vüzerâsın-dan ve ırk-ı tâhir-i Hazret-i Ebû Bekir es-Sıddîk’tan vezir Kara Pîri Paşa’nm binası-dır, hâlâ onun vakfı olup mütevellisi hâ-kim-i örfîdir”. Kasabanın genel görüntü­süne dair açıklamaların arkasından, “Çar­şı içinde cemâat-i kesîreye mâlik camii vardır” dedikten sonra buradaki Kara Pîrî Paşa Hanı’nın gayet mâmur olduğunu söyler ve, “Bir imâret-i dârü’z-ziyâfesi var ki o da merhum Kara Pîrî Paşa’nm hayrat ve hasenatıdır” cümlesiyle buradaki va­kıfları anlatır. En sonda da İnecik’in kü­çük hamamından bahseder.

Bu açıklamalarda Seyyid Hüseyin’in adı geçmediği gibi 1518-1523 yılları arasında sadrazamlık yapan Pîrî Paşa’nin Anado­lu’nun ve Rumeli’nin çeşitli yerlerinde hayratı ve evkafı olmakla beraber İnecik ile bir ilgisi tesbit edilememiştir. Halbuki Gazi Hüseyin Bey’in İnecik kasabasındaki camisine 1100’de (1688-89) hademe ta­yin edildiğine dair vakıf kaydı bilinmekte­dir.  Di­ğer taraftan I. Selim dönemine ait bir ta­pu defterindeki kayıt, bazı vakıflardan alınan ge­lirlerin Hüseyin Bey’in Eyne pazarındaki camisine ve imaretine sarfedileceğini bil­dirir. Burada Pîrî Paşa’nın adı bulunma­dığına göre Evliya Çelebi’nin yazdıklarındaki çelişki bir çözüm beklemektedir. Bu tapu kaydında. 894 (1489) yılında Malka­ra çevresindeki İğdemir ve İbribey köyle­ri Eyne pazarında Hüseyin Bey’in yaptır­dığı cami ile imarete vakfedilmişse de da­ha o tarihte vakıfnamesinin görülemedi­ği belirtilmiştir. Her iki köy de bugün hâlâ mevcuttur. Bir arşiv belgesinde Safer 1156 (Ni­san 1743) tarihli bir kayıtta. Gazi Hüseyin Bey’in Malkara ve İnecik’te bulunan vakfı­nın eski mütevellisi Mustafa Bey’in 1154-11S5 yıllarına ait on dört aylık hesabı yeni mütevelli Mehmed Ali’nin isteği üzerine tesbit edilmektedir. Bütün bu kayıtlar İnecik’teki caminin Hüseyin Bey’in vakfı olduğunu açıkça gösterir.

Edirne vilâyetinin 1309 (1891-92) tarihli Salnâm e’sinde İnecik’teki iki camiden bi­rinin Hüseyin ve Süleyman paşalar tara­fından 904 (1498-99) yılında ihya edilen cami olup rûmî 1298’de (1882-83) tamir edildiği bildirilir. Ayrıca Hüseyin ve Süley­man paşaların caminin yakınındaki tür­bede medfun oldukları kaydedilir. Bu ka­dar önemli bir tamir gören bu eser belki 1894 zelzelesi, belki de 1911-1912 Bal­kan Savaşı yüzünden büyük ölçüde harap olarak yalnız ana duvarları kalacak şekil­de yıkılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1986’da bu eserin kurtarılması için giri­şimde bulunarak gerekli rölöve ve proje­leri çizdirmiş, sonraki yıllarda çalışmala­ra başlanıp Hüseyin Bey Camii ihya edil­miştir. Bu arada batıdan Yunan sınırın­dan gelen yeni yol, pek saygılı olmayan bir davranışla 500 yıllık camiyi çukurda bıra­kacak şekilde düzenlenmiştir.

Hüseyin Bey Camii, muntazam yontul­muş kesme taşlardan inşa edilen tabhâ-neli bir camidir. Sıvalı kısımlar moloz taşı ile tuğladan yapılmıştır. Bazı yerlerde ara­larda meşe ağacından hatıllar görülür. Tonozlar, kubbeler ve tromplar ise tuğla­dandır. Günümüzde anayolun geçtiği yer­de herhalde avlusu bulunuyordu. Giriş kısmında her biri kubbeli, beş bölümlü son cemaat yeri revakı uzanır. 1962’de bu revak bütünüyle yıkılmış durumdaydı. İki yanı pencereli birer duvarla kapatılmış olan son cemaat yeri son yıllarda yapılan tamirde kubbeleriyle birlikte ihya edil­miştir. Cami harimine, mukarnaslı ve te­peliği dilimli yarım kubbecik biçiminde işlenmiş kavsaralı bir kapıdan girilir. Çift renkli taşlarla çerçevelenmiş esas giriş açıklığı ile kavsara arasında kitabe yerin­de yüzeyi boş bırakılmış mermer levha bulunur. Kapının bütünü bir silme ile çer­çevelenmiş, ayrıca iki yana kum saati baş­lıklı iki sütunçe işlenmiştir. Son cemaat yerinde sağlı sollu iki mihrap nişi oyul-muştur. Minarenin merdiven başlangıcı da sağdaki duvarın ana bina ile birleştiği köşededir. Son cemaat yerinin sütunların-daki başlıklar Bizans eseri olup devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Bunların hepsi farklı biçimde olup içlerinde bilhas­sa bir tanesi Bizans sanatının çok deği­şik bir başlık örneğidir. Bizans dönemin­de Apros adındaki yerleşme yerinin bu­rası olduğu sanıldığına göre bu başlıklar buradaki bir binanın kalıntıları olmalıdır.

Son cemaat yerinin taban sekilerinde bu tabhâneli caminin özelliği bozulmadan kalabilmişti. Yanlardaki odalara dışarıdan doğrudan doğruya girebilmek için dışa­rıdaki zemin seviyesinde birer yol kapıla­rına ulaşır. Halbuki bunun gibi camiler XVI. yüzyıldan sonra normal mahalle ca­misine dönüştüğünde, yanlardaki tabhâne odaları aradaki perde duvarı kaldırıl­mak suretiyle ortadaki harimle birleşti­rilerek namaz mekânı genişletilmiş, ka­pılarına ulaşma yolu da son cemaat yeri­nin taban seviyesine yükseltilmiştir.

Harim, içeride her bir kenarı 11 m. öl­çüsünde kare biçimli bir mekândan iba­rettir. Bunu örten ve bütünüyle yıkılmış­ken yeniden yapılan kubbe sekizgen kas­nak üzerine oturmakta olup geçişi köşe­lerde tromplarla sağlanmıştır. Tam köşe­lerde trompların en alt uçlarında birkaç dizi mukamas vardır. Son derece basit ve zevksiz bir biçimde yapılmış olan mihrap 1882-1883’te gerçekleştirilen tamirde yenilenmiş olmalıdır. Herhalde aslında ca­minin mimarisindeki itina ve güzelliğe uygun özenli bir mihrabı bulunuyordu.

Yanlardaki tabhâne odaları ile ana me­kân arasında hiçbir bağlantı yoktur. Bun­lar yalnız dışarıdan girilebilen, üç duvarın­da açılmış pencerelerden ışık alan, içten 4,70 m. ölçüsünde kare biçimli ve üstleri kubbeli odalardır. İkisinin de içlerinde ev­velce birer ocak olduğu anlaşılır. Bunların yaşmakları (veya davlumbazları) yok oldu­ğu gibi kubbeleri de bütünüyle yıkılmış­tı. Yolcuları kısa süre için misafir etmek amacıyla yapılan bu tabhâne odaları bu­rada orijinal biçimlerini korumuştu. Be­lirtilmesi gereken bir husus da bu tabhâ­ne odalarında misafir edilenlerin duvar­ların sıvaları üzerine sivri uçlu bir aletle çizdikleri “grafitti”lerdir. Bilhassa sağda­ki odada bu şekilde yapılmış pek çok re­sim vardır.

Sağ tarafta olan minare 1962’de pabuç kısmına kadar yıkılmıştı. Etrafa saçılmış taşları arasında şerefe çıkmasının mu­karnaslı parçalan görülüyordu. Son ta­mirde minare yeniden yapılmıştır. Cami­nin iç süslemesi ve mefruşatından hiçbir şey kalmamıştır. Yalnız aynı kasabadaki Yenicami’nin yakın tarihlerde yapılan ah­şap basit minberinin yan yüzünde görü­len klasik üslûpta üçgen biçimdeki parçası belki aslında Hüseyin Bey Camii’ne aitti.

Caminin sağ tarafında kubbesi çökmüş ve duvarları çatlamış, çok harap durum­da, kesme taştan inşa edilmiş bir türbe bulunmaktadır. Tamir ve ihya sırasında türbe kasnağı ve kubbesi yeniden yapıl­mak suretiyle tamamlanmıştır. İç çapı 6,25 m. olan bu sekiz köşeli türbenin kapı ve mihrap tarafı hariç her cephesinde et­rafı silme ile çerçevelenmiş sivri kemerli birer pencere mevcuttur. Kıble tarafı du­varında aslında mukarnaslı olduğu anla­şılan bir mihrap bulunur. Giriş ise güzel bir cümle kapısı ile belirtilmiştir. Sivri ke­merinin altında köşelerde kum saatli. burmalı sütunçeler görülür. Kapı geçidi­nin içindeki kemerin nâdir rastlanır bir tipte profilli bir biçimi vardır. Geçit tava­nı geometrik bir tezyinatla süslüdür. Kapı kemeri içeride Bursa kemeri biçiminde­dir. İki yanlarda konsol şeklindeki çıkıntı­lara birer yaprak işlenmiştir. Bu türbede Gazi Hüseyin Bey’den ayrı bir de Süley­man Paşa’nın kabrinin olduğu bazı ya­yınlarda tekrarlanır. 1962’de ne Hüseyin Bey’in ne de Süleyman Paşa’nın kabir taş­larına rastlanmıştır.

İnecikte yer aian diğer üç yapının Hü­seyin Bey’in hayratı olup olmadığına dair kesin bilgi bulunmamakla beraber bura­daki imarın özünü teşkil eden cami ona ait olduğuna göre bu yapıların da aynı külliyenin elemanları olması muhtemel­dir. Kasabanın içinde halen faal olan ha­mam ufak ve iddiasız tek hamamdır. Dış mimarisinin dikkati çeker bir özelliği bu­lunmadığı gibi planında da kayda değer bir değişiklik tesbit edilememiştir.

Sazlıkdere denilen akarsu üzerinde ka­sabanın girişinde yer alan taş köprü, Os­manlı donemi Türk mimarisinin klasik ça­ğının güzel ve değerli bir eseridir. Mun­tazam yontulmuş kesme taşlardan yapı­lan İnecik Köprüsü, aslında üç gözlü ol­makla beraber bunlardan iki tanesi 1962′-de hemen hemen bütünüyle toprağa gö­müldüğünden tek gözlü bir menfez biçi­mini almıştı. Tablası üzerinden asfalt yol geçirildiğinde klasik köprülerde daima görülen ortadaki semer biçimi yükseliş yok edilerek iki taraflı taş korkulukların yerine betondan korkuluklar yapılmıştır. İnecik Köprüsü’nün eski görüntüsüyle gerçek mimari hüviyetini belli eden bir fotoğrafı, 1. Dünya Savaşı sırasında Türki­ye’de görev yapacak İngiliz gizli ajanları için hazırlanan “hizmete mahsus” kılavuz­da bulunmaktadır. Bu rehber 1917’de ba­sılmış olmakla birlikte fotoğraf herhalde 1910-1914yıllannda çekilmiştir. Bu re­simden öğrenildiğine göre İnecik Köprüsü aslında üç gözlü olup ortada yarım yuvar­lak kemerli büyük göz, yanlarda ise sivri kemerli küçük gözler vardı. Ayrıca büyük ayakların içlerinde simetrik olmayan küçük menfezler açılmıştı. Belki sonraları bir tamir sırasında açılmış menfezlerden bir tanesi klasik sivri kemerli, diğeri yüksekte ve dikdörtgen biçimlidir. Rehberde köprü­nün uzunluğu 13.68 m., genişliği ise 3,65 m. olarak belirtilmiştir. Yüzyıllar boyu mi­mari hüviyetini koruyarak günümüze ka­dar gelen bu güzel eserin 1950’lerden sonra mahvedilip bütün mimari özellikle­ri yok edilmiştir. Köprünün sadece büyük gözünü âdeta basit bir sel yatağı menfe­zi haline getirecek şekilde etrafının top­rakla doldurulması anlaşılacak şey değil­dir. Bu köprünün bir benzeri İstanbul’un Anadolu yakasında 930 (1524) yılında ya­pılan Bostancı Köprüsü’dür.

Evliya Çelebi burada Kara Pîrî Paşa’nm bir mihmansarayının olduğunu bildirir; bu kervansarayda misafir kalanlara ve hat­ta hayvanlarına verilen yiyecekleri de an­latır. Günümüzde bu kervansaraydan bir iz görülmez. Belki kasaba içinde etraflı bir inceleme yapılırsa bazı kalıntılar buluna­bilir. Fransız hekim ve jeologu Ami Boue 1837’de İnecik’ten geçerken bu handa gecelemiş ve hanı kötü bir durumda bul­duğunu kaydetmiştir. Bu nottan İnecik’te iki katlı bir han veya kervansaray bu­lunduğu anlaşılmaktadır. Üst kat odaları­nın ahşap döşemeli olması hanın da ah­şap bir yapı olması ihtimalini akla getirir.

Caminin önündeki yıkıntılar arasında 1962’de büyük bir çeşme kitabesi görü­lüyordu. Nereye ait olduğu belli olmayan, barok üslûbunda bir kemer halindeki bu kitabeden çeşmenin 1249 (1833-34) yılın­da Osman Ağazâde Ahmed Ağa tarafın­dan yaptırıldığı öğrenilmektedir. 1997’de bu kitabe kırılmış ve toprağa gömülmüş durumda bulunuyordu.

Hüseyin Bey Camii tek namaz mekânı olan, yanlarında birer tabhâne odası bu­lunan eserlerden Tokat’ta Hatuniye Ca-mii’nden (890/1485) sonra bu tipin en eski örneklerindendir. Bunları 911’de (1505-1506) Trabzon’da Gülbahar Hatun Camii takip etmiştir. Bursa Yenişehir’de Bâlî Pa­şa, Rodos adasında Süleymaniye, Silivri’­de Pîrî Paşa, Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey, Halep’te Hüsreviye ve Malatya’nın Fethiye kasabasında Abdürrezzak Paşa camileri aynı tipin XVI. yüzyılda inşa edil­miş son örnekleridir.

İnecik’te Yenicami denilen ikinci cami ise Arapça kitabesine göre Ramazan 829 (Temmuz 1426) tarihli olup yakın zaman­da yıkılarak yerine mimari hüviyeti ol­mayan sakıflı küçük bir cami yapılmıştı; minaresi de 1952’de inşa edilmişti. Ancak 1996-1997 yıllarında bu cami de bütü-nüyle ortadan kaldırılarak yerine çok büyük ölçüde yeni bir cami yapımına girişilmiştir. Eski kitabesi ise Hüseyin Bey Camii’nde durmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

 

Daha yeni Daha eski