Hüsrev Paşa Külliyesi/Camii -Eskişehir- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hüsrev Paşa Külliyesi. Eskişehir’in Han ilçesinde XVII. yüzyıla ait külliye.

Cami, hamam ve kervansaraydan iba­ret olan külliye eski kervan ve sefer yolu üzerinde, Seyitgazi ilçesinin doğusun­da ve Çifteler ilçesinin güneybatısın­da eskiden Hüsrevpaşahanı köyü olan,

1989’dan beri Han olarak adlandırılan il­çede bulunmaktadır. Camisi ayakta olan külliyenin kervansarayı artık bütünüyle ortadan kalkmıştır, hamamın ise büyük bir kısmı harabe halindedir. Hüsrev Paşa Camii’nin üzerinde banisini ve yapıldığı tarihi gösteren bir kitabe yoksa da külli­yenin IV. Murad döneminin sadrazamla­rından Hüsrev Paşa’ya(ö. 1632) ait olduğu başta vakfiyesi olmak üzere çeşitli kay­naklardan öğrenilmektedir.

Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan Hüsrev Paşa’ya ait 25 Ramazan 1040 (27 Nisan 1631) tarihli vak­fiyede Karahisarısâhib (Afyonkarahisar) sancağında Barçınlı kazasına bağlı Ulukilise köyü, mezraası ve Eminini-Korkuthanı köyleri gelir­lerinin bu menzilde bulunan külliye için bağışlandığı, ayrıca 12.000 riyal kuruş na­kit akçe tahsis edildiği belirtilmektedir. Bu külliye için vakfedilen üç parça köyün ve mezraanın gelirlerinin nasıl kullanıla­cağı da tayin edilmiş, evkafın idaresi Naî-mâ’nın Târift’inde de geçen Ali Paşaoğlu Çİftelerli Osman Ağa’ya bırakılmıştır. Ge­lir önce vakıf eserlerin tamirine kullanıla­cak, artanı Hüsrev Paşa’nın çocuklarına dağıtılacaktı. Zevcesi Ayşe Sultan, onun ölümünde kardeşi İbrahim Paşa b. Hızır Paşa ve onların da ölümlerinden sonra evlât ve torunlarının mütevelli olacakları belirtilmiştir. Vakfın nâzın İstanbul kadı­sı gösterilerek bu hizmeti karşılığı her yıl E000 akçe tahsis edilmiş, ayrıca vakıflar­da öteden beri Haremeyn hakkı olarak Dârüssaâde ağalarına verilen bu hissenin ödenmeyeceği vurgulanmıştır. Hüsrev Pa­şa, evlâdından vakfa hıyanet eden olursa nazır tarafından azledilerek iyi birine bu görevin verilmesini şart koşmuş, kesinlikle yabancı karıştırılmamasını da istemiştir.

Hüsrevpaşahanı köyü. XIX. yüzyıl orta­larına gelinceye kadar Anadolu’nun en iş­lek menzil yollarından birinin üzerinde ve çeşitli yolların kavşak noktasında bulu­nuyordu. Osmanlı döneminden önce de Anadolu’nun ana yollarından biri bura­dan geçiyordu. Osmanlı tarihi boyunca aynı yol hac, sefer ve kervan yolu olarak kullanılmaya devam edilmiş ve XVI-XV1I. yüzyıllarda benzeri yolların çoğunda oldu­ğu gibi üzerinde bilhassa vezirler tarafın­dan kervansaraylar yaptırılmıştır. Hüsrev­paşahanı köyünden Osmanlı dönemin­de geçen yol, İstanbul-Eskişehir-Konya-Adana ana yolu olup “Anadolu orta yolu” olarak adlandırılır. Hüsrev Paşa Hanı başlıca menzillerden biri olarak daima kayıtlarda yer alır. Nitekim 1730’a ait bir men­zil listesinde Kula-Banaz-Barhılı-Eşme ve Tazkın’nın Hüsrev Paşa menziline sefer sırasında 8000 kile arpa, 1100 kile un, 100 kile has un, 2000 kantar saman, 300 araba odun, 150 araba ottan ibaret İkmal levazımı vereceği belirtilmiştir. 1756’ya ait bir ulak menzilleri listesinde Hüsrev Paşa Hanı on bir beygir kadrolu bir ulak menzili olarak gösterilir. Atla Seyitgazi’­den sekiz, Bolvadin’den on iki saat mesa­fededir. Ancak bu önemli menzil, Anado­lu demiryolunun Eskişehir’den sonra ba­tıya kayarak Kütahya üzerinden Afyonka-rahisar’a inmesinden sonra hemen he­men unutulmaya yüz tutmuştur. İngiliz seyyahı VVilliam Francis Ainsvvorth. 10 Ka­sım 1839’da Seyitgazi’den çıkarak 8ar-dakçılı üzerinden çam ormanları içinden geçerek Hüsrevpaşahanı köyüne varır. Verdiği kısa bilgilere göre o sırada burası 200 kadar evden ibaret bir yerleşme yeri olup büyük eski bir kilise minare ilâve edilmek suretiyle cami haline getirilmiş­tir. Ainsvvorth ile yol arkadaşları bu köy­deki menzil hanının perişan bir odasında geceyi geçirirler ve ertesi gün yola de­vam ederler. Hüsrevpaşahani köyü ile Hüsrev Paşa Külliyesi’nden etraflı bir şe­kilde İlk bahseden E. Brandenburg olmuş­tur. 1901 -1907 yılları arasında çevreyi ge­zen seyyahın uğradığı bu köyde ilk dikka­tini çeken yapı büyük bir kervansaray ol­muştur. İkinci önemli yapı ona göre cami olarak kullanılan bir Selçuklu yapısıdır.

Vakfiyede Ulukilise, Naîmâ’da ise Kızıl-kilise olarak adlandırılan büyük bir Bi­zans kilisesi harabesi, Osmanlı “şenlen­dirme” programı uyarınca ihya edilerek cami haline getirilmiş olmalıdır. Çevrede görülen Bizans dönemine ait çok sayıda işlenmiş mimari parçalar ve köy evlerinin altlarında halen mevcut olan kayadan oyulmuş mezar odaları, burada Türk fet­hinden önce yoğun bir Bizans yerleşme­sinin varlığına işaret eder. Aslında bir ki­lise olup olmadığına dair kesin bilgi yoksa da esası bir Bizans yapısı olan bu kalıntı 1631 yılına doğru cami olarak ihya edil­meye başlanmıştır. 1632’de Hüsrev Pa­şa’nın idamı üzerine belki de inşaat ya­rım kalmış ve vakıfların idaresiyle görev­lendirilen Çiftelerli Osman Ağa tarafın­dan bitirilmiştir. Hüsrev Paşa’nın bende­si olduğu anlaşılan Osman Ağa çeşitli hiz­metleri sebebiyle paşalığa yükselmiş, Şam valisi, ardından Anadolu beylerbeyi olmuş ve âsilere karşı yapılan bir çarpışmada 8 Rebîülâhir 10SS^te (3 Haziran 1645) İzmit dolaylarında ölmüştür. Osman Ağa, Naîmâ’nın yazdığı gibi cami ve külliyeyi ta­mir ettirmiş değil inşaatlarını tamamlat­mış olmalıdır.

Cami hâkim bir yerde geniş bir avlu­nun içinde bulunmaktadır. Pembeye ça­lan bir renkte muntazam işlenmiş kesme taşlardan inşa edilmiş heybetli bir yapı­dır. Uzaktan görüldüğünde dış çizgileri, dışarı taşkın mihrap bölümü. Örtü siste­mi ve bilhassa yüksek kubbe kasnağı, bu binanın esasının Türk mimari gelenekle­rine pek uymadığını ortaya koyar. Fakat yakından incelendiğinde duvar kaplama­sının bütünüyle, giriş cephesi ve içerideki büyük sivri kemerlerin, nihayet pence­relerin biçimleri, cephelerde sıralanışı, kemerleriyle tahfif alınlıklarının içlerini süsleyen tuğla dolguları ile Türk üslûbu­na işaret eder. Ancak şaşılacak husus, in­şaatta birçok eski Bizans devşirme par­çasının kullanılması, hatta bunlardan ba­zılarının önemli yerlere konulmuş olma­sıdır. Bunlar arasında, kıble duvarının dış yüzünde görülen istiridye kabuğu biçi­minde işlenmiş mermer levha ile sağ ka­natta üzeri Grekçe yazılı friz bulunur. Ateksandros adının okunduğu dört parça halindeki bu yazı frizi, bunları yerleştiren herhalde hıristiyan asıllı ustanın okuması olmadığından yanlış sıralanmıştır. Esa­sen bu taşlar orijinal yerlerinde değildir. Cami, minare kürsüsü çıkıntısı hariç 26 metreye yakın bir cephe genişliğine sa­hiptir. 3,30 m. genişliğinde bir son cema­at yeri boydan boya girişin önünde yer alır. Bugün bir sundurma görünümünde olan bu son cemaat yerinin eskiden de aynı ölçülerde olduğu duvardaki munta­zam mermer konsollardan anlaşılır. Son cemaat yerinin üstü kiremit örtülü ve öne doğru meyilli çatısını taşıyan direklerin kaideleri de devşirme parçalardır. Bu kı­sımdan 1,85 m. derinliğinde bir bölüm halinde ayrılan, üstü kemerli bir girinti­nin ortasında cümle kapısı bulunur. Bu giriş kısmının iki yanında eyvan biçimin­de ve tam gen işlikle riyle son cemaat ye­rine açılan bir çift mekân vardır. 5,60 m. derinliğinde, bir taraftaki 6 m., diğeri 6,60 m. genişliğinde olan bu mekânların ağızları birer sivri kemerle takviye edil­miş, üstleri ise dışarıdan görülmeyen bi­rer kubbe ile örtülmüştür. Türk cami mi­marisinde bilindiği kadarıyla başka ben­zeri olmayan bu mekânların niçin yapıldı­ğını anlamak mümkün değildir. Halep’te­ki bir camide de görülen benzeri mekân­lar, binanın esasının bir Bizans yapısı ol­masından doğan bir gereklilik olarak dü­şünülebilir.

Esas harim mekânı, kıble tarafındaki kolu daha kısa olan dört kol halindeki bir tertibe sahiptir. Mekânın giriş kısmında­ki kolu. içinde kapının bulunduğu duva­rın yapılması ile bölündüğünden daha az derin olmuştur. Böylece bu kol kıble ta­rafındaki kısa kola eşit bir ölçü kazanmış­tır. Orta kubbeyi destekleyen köşeler, dı­şarı taşkın payelerle takviye edilerek bun­ların üzerine kubbeyi taşıyan büyük ana kemerler atılmıştır. Bunlar tamamen sivri Türk kemerleridir. Dört kolun üstleri ya­rım kubbelerle kapatılmıştır. Bunların kö­şelerinde içeride tromplarla baskılar kar­şılanmıştır. Yan kolların ortalarında bir tehlikeyi önlemek üzere bina eksenine paralel birer kemer daha atılmıştır ki bunlar herhalde pek gerekli değildir. Kıb­le tarafındaki kol ise ileriye doğru taş­maktadır. Caminin içini Türk mimari ge­leneğine uygun intizamlı pencereler ay­dınlatır. Sekiz köşeli yüksek kubbe kasna­ğının her bir yüzünde birer pencere açıl­mışsa da bunlardan sadece dördü ışık vermektedir. Eski bir fotoğrafından öğ­renildiğine göre yarım kubbelerin üstleri o sırada hâlâ kurşun kaplı idi. Ayrıca kub­be kasnağının da sıvasız olduğu, taş ve tuğla Örgüsü açıkça görülebilen bu kas­naktaki pencerelerin Türk üslûbundaki kemerlere sahip olduğu farkedilir. Son­raları yapılan tamirlerde kasnağın dış yü­zü sıvandığı gibi kasnak pencerelerinin üst kemerlerinin biçimleri değiştirilmiş, kubbenin üstüne de kiremit kaplanmış­tır. Yanlardaki yarım kubbelerin kasnak­larında pencere yoktur. 7,50 m. çapında­ki kubbenin geçişi pandantiflerledir. İçe­ride bunların başlangıçlarında yine dev­şirme malzemeden birer konsol vardır. Trompların bindirildiği bu konsollar da mermerden eski kapı söveleri parçalan olduğu tahmin edilen devşirme malze­medir.

Hüsrev Paşa Camii’nin içinde Türk dö­nemine ait sanat değeri olan eşyaya rast­lanmaz. Minber, mihrap, ahşap mahfil, kapı ve pencere kanatlan gibi duvarların­da da kayda değer özellikler yoktur. Bun­lar, binanın ölçüleri ve heybetiyle kıyasla­namayacak derecede basit şeylerdir. Ca­minin içinde en dikkate değer husus du­var ve kubbe ile yarım kubbelerdeki pek geç döneme ait kalem işi yazılar ve süs­lemelerdi. Son yıllarda mahallî imkânlar­la yapılan çok kötü bir restorasyonda bü­tün kalem işi nakışlar yok edilmiştir. Yal­nız kürsü kısmının XVII. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen minarenin gövdesi daha yakın tarihlerde yeniden inşa edilmiştir.

Caminin hazîresindeki mezarların ço­ğu yakın tarihlere aittir. Bunların arasın­da üç tanesi, garip biçimleriyle oyma ve kabartma şekiller bakımından dikkate değer. Caminin kıble duvarı önündeki esas naziresinde ise üç kabir bulunmaktadır. Kaba yontulmuş taşlardan yapılmış lahit-lerinin yan yüzlerinde yazılar olan bu me­zarların mermer şâhideleri ve kavukları kısmen kırıktır. Bir kenarı kırık bir mezar taşı el-Hâc Ömer Ağa’nın 15 Zilhicce 1167’de (3 Ekim 1754) öldüğünü bildirir. Camiden itibaren ilk mezar, 1040″ta (1630-31) vefat eden Mehmed Çelebi b. Osman Ağa ile aynı tarihte ölen Ahmed Ağa b. Osman Ağa’nmdır. Bu kabirlerin vakfiyede adı geçen Çiftelerli Osman Ağa’­nın yakınlarına ait olduğu ve bunların ca­minin yapımı sırasında vefat ettiklerine ihtimal verilir. Külliyenin kurucusu Hüsrev Paşa’nın kabri bunlar arasında değildir.

Hüsrev Paşa Külliyesi’ne ait olan ker­vansaray hakkında yeterli bilgi yoktur. 1901-1907 yılları arasında bu hanı gören E. Brandenburg’a göre büyük bir yapı olan kervansarayın büyük avlusunun ortasın­da yıkılmış bir şadırvan bulunmaktadır. Avluyu çeviren dört büyük kanadın dışarı ile tek bağlantısı bir kapı ile sağlanmıştır. Avlu revaklarının gerisinde bunlara açılan odalar sıralanır. Brandenburg’a göre çok harap durumda olmasına rağmen bu ya­pı hâlâ heybetiyle insana tesir etmekte­dir. Duvarların malzemesiyle iyi İşlenmiş taşlan oldukça büyük olan kasabanın ku­ruluşunda kullanılmaktadır. Daha o za­manlardan itibaren taşları köy evlerinin yapımında kullanılan bu menzil kervan­sarayı sonraları bütünüyle yıktırılarak kalan malzemesi 1925’te arsası üzerine inşa edilen ilkokulun yapımında kullanıl­mıştır. 1968 yılında yaptığımız incele­mede okulun bahçesi olan düzlükte top­rak hizasında kervansaraya ait temel­lerin izlerini seçmek mümkün oluyordu. Brandenburg’un yayımladığı fotoğrafta kervansaray avlusunda şadırvan göbeği olarak görülen, daha eski bir döneme ait taştan oyulmuş büyük çanak ise şimdi ca­minin önündedir. Aynı fotoğraflardan ha­reketle binanın oldukça büyük, belki de çifte avlulu olduğunu söylemek mümkün­dür.

Külliyenin üçüncü yapısı olan hamamın büyük bir kısmı yıkılmıştır. 1968’de yapı­lan araştırmada kullanılmayan ve harap halde bulunan eserin basit ve çok sade mimarili bir yapı olduğu görülmüştür. Bi­nada soyunma yerini kubbeli bir ılıklık ta­kip etmekte, bunun da sonunda yanyana, ikisi de kubbeli bir çift halvet hücresi bulunmaktadır. Osmanlı hamamları tipolojisine göre Hüsrev Paşa Hamamı “E” ti­pine girmektedir. Soyunma yerinin ortasında Bizans dönemine ait 1,44 m. uzunluk, 0,97 m. genişlik ve 0,72 m. yüksekliğinde yekpare taştan yonca biçiminde oyulmuş bir vaftiz teknesi bu­lunmaktadır. Soyunma yerlerinde olması gereken şadırvanın veya fıskiyeli havuzun yerini tutan bu vaftiz teknesinin benzer­lerine Seyitgazi ve Eskişehir’de bol mik­tarda rastlanmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

 

Daha yeni Daha eski