Hüsrev Paşa Kütüphanesi Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hüsrev Paşa Kütüphanesi. Koca Hüsrev Paşa (ö. 1855) tarafından İstanbul Eyüp’teki külliyesinde kurulan kütüphane.

II. Mahmud ve Abdülmecid dönemleri­nin önde gelen devlet adamlarından olan Hüsrev Paşa’nın Eyüp Bostan İskelesİ’nde inşa ettirdiği bina 1255 (1839) yılından itibaren kütüphane olarak faaliyet gös­termiştir. Kütüphanenin vakfiyesi 15 Şa­ban 1270 (13 Mayıs 1854) tarihinde dü­zenlenmiş olup kitapların üzerindeki va­kıf mührü 1271 (1855) yılını göstermek­tedir. Hüsrev Paşa, vakfiyede talebeler ve diğer kimseler için 1015 cilt kitap vakfet­tiğini bildirmektedir. Ancak daha sonraki ilâvelerle bu kütüphanede 714″ü yazma, 445’i basma olmak üzere toplam 1159 kitap bulunduğu tesbit edilmiştir. Basma kitapların fihristi II. Abdülhamid devrinde Defter-i Kütübhûne-i Hüsrev Paşa adıyla yayımlanmıştır. Kü­tüphanede bulunan kitaplar 935 sıra nu­marasına kadar numaralanmıştır. Vakıf mühründe “Mine’l-kütübi’lletî vakafehâ abdü’l-fakîr ilâ keremi rabbihi’l-gafûr şeyhü’l-vüzerâ Mehmed Hüsrev Paşa encâ-hullâhü sübhânehû mimmâ yehâf 1271” ibaresi yer almaktadır.

Hüsrev Paşa Kütüphanesindeki kitap­lar 1914 yılında Sultanselim’deki Medre-setü’l-mütehassısîn’e. 1918’de Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir. 1924 yılında çıkarılan Tevhîd-i Tedrisât Kanu­nu ile kütüphanelerin Maarif Vekâleti’ne devredilmesinden sonra kitaplar Hüsrev Paşa Kütüphanesi’ne iade edilmiş, aynı yıl Eyüp Sultan Camii, Mihrişah Sultan, Beşir Ağa, Esmihan (İsmihan) Sultan, Ha­san Hüsnü Paşa kütüphaneleri de bu kütüphaneye bağlanmıştır.

Vakfiyeye göre Hüsrev Paşa Kütüphanesi’nde bulunan üç hâfız-ı kütüb, oku­yuculara kitap verilmesi hizmeti yanında kitapların korunmasıyla da görevliydi. Bi­rinci hâfız-ı kütübe 500, ikinci hâfız-ı kü-tübe 200, üçüncü hâfız-ı kütübe 100 ku­ruş aylık tahsis edilmiş olup bu ücretler o dönemdeki emsallerinden yüksek tu­tulmuştur.

Kütüphane binasının Halic’e yakın ol­ması kitapların rutubetten etkilenmesi­ne sebep olduğundan Hüsrev Paşa kitap­ları ile buraya bağlı olan kütüphaneler 1957 yılında tekrar Süleymaniye Kütüpha­nesi’ne nakledilmiştir. Daha sonra uzunca bir süre Eyüp İlçe Halk Kütüphanesi ola­rak kullanılan yapı bakımsız ve harap duruma gelince 198S yılında terkedilmiştir. 1990’da kısmen tamir edilerek kubbeleri kurşunla kaplanan yapının kullanım hak­kını Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alan Kültür Bakanlığı burada herhangi bir hiz­met vermediğinden bina halen boş dur­maktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski