Hüviyyet Felsefe'de Nedir, Anlamı, F,lozofların Görüşleri, Hakkında Bilgi

Bir nesnenin varlık alanında bir birim ve şahsiyet olarak görünmesini ve durumuyla başka şeylerden ayrılmasını ifade eden felsefe terimi.

İslâm felsefesinde varlık meselesi ele alınırken kullanılan hüviyyet kelimesi, Aristo’nun Meta/izika’sının Arapça’ya tercümesi esnasında “to on” (mevcut) kar­şılığı olarak türetilmiş, “to on” kavramına Aristo tarafından birçok anlam yüklendi­ğinden İslâm filozofları bu kavrama “mevcûd”, “hakikat”, “inniyyet” ve “mâhiyyetln yanında var olanın özünü ve kimliğini ifa­de etmek üzere yer vermişlerdir. V. (XI.) yüzyıldan itibaren nesnelerin zihindeki tü­mel kavramlarına mâhiyyet, bu kavramla­rın dış dünyada varlık kazanmalarına ha­kikat ve inniyyet, varlık alanına çıkarak gerçeklik kazanan nesnelerin sahip olduk­ları özellikler sonucu tek tek varlıkları göstermelerine de hüviyyet denilmiştir. Varlıkların başka Özellikleri yanında hüviyyetleri bakımından birbirinden farklı oluşu ise gayriyyet terimiy­le ifade edilmekte, bazı kaynaklarda hü-viyyetin ayniyyetle eş anlamlı olduğu be­lirtilmektedir. Böylece hü­viyyet, bir nesnenin zihin dışındaki varlı­ğını ifade etmesi açısından o nesnenin ta­mamen ma’külât alanına dahil olduğunu belirten mâhiyyet kavramından, nesne­nin başkalarından ayırt edilmesini sağla­yan özelliklerini gösterdiği için de onun kesinlikle sabit olduğunu bildiren hakikat kavramından ayrılır.

Bir şeyi gösteren, dolayısıyla onun mev­cut olduğuna delâlet eden üçüncü şahıs zamiri “hüve”den türetilen hüviyyet Yu-nanca’daki “to on” kavramını karşılamak için kullanılmışsa da “to on”un asıl karşı­lığı olan “mevcûd” kelimesi Arapça’da bu­lunduğu için tercüme döneminden beri hüviyyetin Yunan felsefesinde tam karşı­lığının yer almadığı düşünülmüştür. “To on” kavramının Arapça’ya bazan mevcûd ve genellikle de hüviyyet kelimesiyle ak­tarılmasının getirdiği en önemli sonuç­lardan biri, bir kavramın diğerine göre daha farklı bir hususu vurgulayarak tek bir kavram tarafından yeterince ifade edilemeyen bir inceliği belirtmiş olması­dır. Buna göre mevcûd kavramı mutiak-lık veya gayri muayyenlik ifade ederken hüviyyet daha çok zaman ve mekân için­de belli özelliklere sahip bir varlığı göste­rir. Bir şeyin hüviyyetinden, ancak o şey varlık alanına çıktıktan sonra başka şey­lere nisbetle ve onlardan ayrıldığı özellik­lere işaretle söz edilebilir. Bu durumda hüviyyetin incelenmesi hem varlığı hem de onun en temel özelliklerini konu alan ontoloji alanına girer.

Mevcûd kavramı varken Metafizika tercümesinde neden yeni bir kavrama ih­tiyaç duyulduğu ve hüviyyet teriminin ni­çin türetildiği meselesi başından itibaren filozofları düşündürmüş, Fârâbî ve İbn Rüşd bu soruya doğrudan açıklamalar ge­tirirken Abdülkerîm el-Cîlî konuyu kavra­mın etimolojisini dikkate alarak açıklama­ya çalışmıştır. Fârâbî Farsça, Soğdca ve Grekçe’yi örnek göstererek bütün eşyaya delâlet etmek, yani varlık kavramını ifade etmek üzere her dilde “mevcûd” ve an­lamdaşı kelimeler bulunduğunu, bunla­rın bir önermede konu ile yüklem arasın­daki irtibatı gösterdiğini söyler. Nitekim Farsça’da “est”, Grekçe’de “estin”, Soğdca’da “esti” bu işlevi gören lafızlardır. An­cak bunlar ne masdarı bulunan ne de çe­kimi yapılan, dilde ilk defa öylece vazedil­miş olan kelimelerdir. Ayrıca çekimi olma­yan bu tür kelimelerden masdar yapılma­sı ihtiyacı da duyulmuştur. Fârâbfnin tes-bitine göre başka dillerdeki felsefî metin­lerin Arapça’ya çevrildiği ve filozofların Arapça yazmaya başladığı sıralarda bu dilde, Farsça’daki “hest” ve Yunanca’daki “estin”in yerine geçecek kelimeler mev­cut değildi. Halbuki mantıkta ve bilhassa felsefenin nazarî alanlarında bu nevi kav­ramlara şiddetle ihtiyaç duyulmaktaydı. İşte söz konusu dönemlerde filozoflar, Arapça’da yukarıda anılan yabancı keli­melerin yerini tutacak kelimeler bulama­dılar. Bu durum karşısında bazı filozoflar Farsça’daki “hest” ve Yunanca’daki “es­tin” yerine Arapça’da “hüve”yi önerdiler. Çünkü Fârâbî’ye göre hüve birlik ve varlığı ifade eder. Meselâ. “Zeyd kâtiptir” dendiğinde bundan, “Zeyd kâtip olarak vardır” anlamı çıkar. Bundan dolayı filozoflar varlık kavramını karşılamak için hüve kelimesin­den hüviyyet masdarını yaptılar. Ayrıca bu şekildeki bir masdar yapma usulünü çekimi yapılamayan diğer isimlere de uy­gulayarak meselâ “insan”dan “insâniyyet”, “recül”den “recüliyyet” gibi masdarlar tü­rettiler. Fârâbî hüviyyet kavramının eti­molojisini bu şekilde açıklarken “şey” ve “mevcûd” kavramlarını ona tercih etme­nin daha doğru olduğunu da söyler.

İbn Rüşd hüviyyet kavramının, mevcu­dun eş anlamlısı olmakla birlikte bazı mü­tercimler tarafından çağrıştırdığı ârızîlik-ten dolayı mevcuda tercih edildiğini ileri sürer. Ona göre mevcûd, türemiş bir ke­lime olduğu için Arapça’daki her türev gibi bir ârızîlik ifade eder. Halbuki Yunan­ca aslında bu kavram sadece arazlar için değil cevherler için de kullanılmaktadır. Bunu dikkate alan bazı mütercimler, “bir şeyin cevheri ve zatı” anlamına gelen nü­veden hüviyyet kavramını türetmişlerdir.

Müslüman filozoflar vücûd ile mevcûd arasında bir fark gözetmişler ve bu farkı yaratma ile ilişkilendirerek bir taraftan Tann’nın birliğini, diğer taraftan öteki varlıkların varlığını inkâr etmeksizin açık­lamaya uygun hale getirmişler, bunun so­nucunda özellikle Aristo’nun Metaüzi-ka’da yer verdiği delilleri daha farklı bir bağlamda kullanma imkânını sağlamış­lardır. Aslında Aristo ile onların varlık anlayışının esasındaki fark yaratma kavra­mından kaynaklanmaktadır. Yaratma dü­şüncesinden hareket eden İslâm filozofla­rı. Yunan felsefesinin aynı zamanda mad­dî olan ilkelerini sadece Tanrı dışındaki varlıklar için geçerli, maddî olmaktan çok aklî ilkeler şeklinde görmüşler, kategori­ler ve diğer varlık ilkelerinin ise sadece soyutlama neticesinde elde edildiğini sa­vunmuşlardır. Fârâbî ilk defa mâhiyyeti hüviyyetten ayırarak mâhiyyeti bir şeyin kavramsal düzeyde varlığı, hüviyyeti ise dış dünyadaki varlığı için kullanmıştır. Ona göre bir şeyin mâhiyyetine yani ne olduğuna tanımı ile ulaşmak mümkün iken aynı şeyin hüviyyetini ancakhis ve delil vasıtasıyla tanımak mümkündür. Meselâ insanın mâhiyyeti “düşünen can­lı” olmaktan ibaretse bunların bilinmesi, mâhiyyeti bu olan insanın hüviyyetinin ne olduğunu bil­meyi gerektirmez. Fârâbî genel anlamda var olan hakkında konuşurken mevcûd kavramını da­ha özel bir anlamı kastettiği zaman İse hü­viyyeti kullanmaktadır. Buna göre bir şeyin hüviyyeti onun ayniyyeti, tekliği, şahsiyeti, özelliği ve sa­dece ona ait münferit varlığı demektir. “O” ile hüviyyete, özelliğe ve ortaklık kabul etmeyen münferit varlığa işaret edi­lir.

İbn Sînâ’nın eserlerinde hüviyyet kav­ramı Önemli biryer tutmaz. İbn Sînâ da Fârâbî gibi hüviyyet yerine mevcûd kav­ramını tercih eder; hatta el-İlahiyyât’-ta çok açık bir şekilde bu kavramı “vah­det” ve “hüve hüve” anlamında kullanır. Ancak bazı risalelerinde hüviyyet kavra­mını “el-hüviyyât el-müdebbere” şeklin­de vücûd ve mevcûd karşılığı olarak da kullanmaktadır. Meselâ İhlâs sûresi tefsirinde hüviyyet kavramı, Tanrı dışındaki diğer varlıklar hakkında “başkalarından tefrik edilebilir birimler olarak cüzi varlıkiar”ı ifade eder. Buradan hareketle hüviyyet, ontolojik bağlamda vâcib-mümkin tefri­kine paralel olarak mutlak ve müstefâd şeklinde iki kısma ayrılır. Vâcibü’l-vücûd olan Allah’ın hüviyyeti zâtı ve mâhiyyeti-nin aynı, mümkinü’l-vücûd olan âlemin varlığı ve hüviyyeti ise mâhiyyetinden farklıdır. Bu noktada hüviyyet Tanrı -âlem ilişkisini açıklarken kullanılan bir kavram olmakta ve “başkalarından tefrik edile­bilir bir birim olarak var olma” anlamına gelmektedir.

Goichon’un, İbn Sînâ’nın el-İiâhiyyât’-ta hüviyyet kavramını “hüve hüve” (iden-tite) anlamında değil mevcûd ve vahde­tin aynı şey olmasından dolayı Metafizika tercümesindeki şekliyle mevcûd an­lamında kullandığı iddiasının söz konusu pasaj ve İhlâs sûresi tef­siri yakından ince­lendiğinde doğru olmadığı görülür. İbn Sînâ bu kavramı, bazı istisnalar dışında asıl olarak “hüve hüve” anlamında ve La­tince mütercimlerinin de doğru tercüme ettikleri gibi “identite” karşılığında kul­lanmıştır.

Hüviyyet, felsefede kazandığı anlamın bir sonucu olarak vahdet-i vücûdcularda Tann-âlem ilişkisini açıklayan bir kavram olarak da kullanılmaktadır. Muhyiddin İbnü’l-Arabî. Tanrı’nın “bâtın” olmakla bir­likte ehl-i hak için en zahir varlık olduğu düşüncesinden hareketle âlemin O’nun sureti ve hüviyyeti, Tanrı’nın ise varlığın ruhu olduğu görüşünü savunmuştur. İbnü’l-Arabî’ye göre, “Her şey varlığını O’na borçludur” demek yetmez, çünkü her şey O’nun kendi kendisini izhar ettiği bir gö­rünüşüdür. Dolayısıyla Tanrı’nın hüviyye­ti “halk-ı cedîd” içinde Hakk’ın kendi ken­dini izhar etmesinden ibaret olan âlem­den başka bir şey değildir. Burada da hüviyyet kavra­mı, özellikle İbn Sînâ’daki anlamlarından birini hatırlatacak şekilde zahirde ve bâ­tında bir olan varlığın bu birliğini açıkla­mak üzere kullanılmıştır.

Abdülkerîm el-Cîlî’ye göre ise hüviyyet yüce Allah hakkında isimleri ve sıfatları açısından zâta işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle gayb İle yokluğun (adem) birbirinden farklı ol­ması yönünden konuya bakıldığında nü­venin, mutlak anlamda mevcûd olduğu bilinen ve varlığı hakkında önceden zihin­de bilgi bulunana işaret ettiği anlaşılmak­tadır. Eğer nüvenin gösterdiği şey (medlûl) bir şekilde zihinde mevcut olmasaydı nüvenin kullanılmasının bir anlamı kal­mazdı. Buradan hareketle Cîlî hüviyyeti, “mevcûd ve meşhûd olan her türlü kemalin, varlığını kendisinden aldığı saf varlık” olarak tanımlamaktadır ki kastedilen Allah’tir.

Ortaçağ’da Arapça’dan Latince’ye ya­pılan tercümelerde hüviyyet, kullanıldığı anlam yelpazesindeki çeşitlilikten dolayı muhtelif kelimelerle karşılanmaya çalışıl­mıştır. Arapça’da -vücûd konusundaki düşünce zenginliğinin de bir ifadesi ola­rak- varlıkla ilgili ince farkları ifade etmek üzere otuz dört civarında kavram ortaya çıkmıştır. Arapça’dan Latince’ye tercümelerin başladığı XI. yüzyıldan itibaren fel­sefî terminolojiyi karşılamada güçlükleri olan Avrupalılar bunlara Latince’de uygun karşılık bulmada hayli sıkıntı çekmişlerdir. Hüviyyet kavramı ise La­tince’ye daha çok “ipse”, yer yer de “ens, essentia, id quod est” ve “identitas” gibi başka kelimelerle tercüme edilmiştir.

Bugün hüviyyet. felsefî bir kavram ol­maktan ziyade sosyokültürel bir kavram olarak genellikle kişilerin ve toplumların kendilerine has özelliklerini ifade etmek için kullanılmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski