Hüzeyl Kabilesi Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hüzeyl (Benî Hüzeyl) Adnânîler’e mensup, şairlerîyle ünlü bir Arap kabilesi.

Mekke ve Tâif civarındaki dağlık bölge­de yaşayan Benî Hüzeyl milâdî VI. yüzyı­lın büyük Arap kabilelerinden biridir ve Mudarîler’in İlyâs b. Mudar’ın annesine nisbetle Hindif denilen kulundandır. Ka­bile boyuna adını veren Hüzeyl’in nesebi Adnan’a kadar şöyledir: Hüzeyl b. Müdri­ke b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnan. Müdrike’nin diğer oğlu Huzeyme’-nin soyundan da Kinâne ve Esed kabile­leri türemiştir. Kureyş kabilesi bu Kinâne boyuna mensuptur; dolayısıyla Hüzeyl ile Kureyş arasında yakın bir akrabalık var­dır. Akrabalık ve bunun yanında komşu­luk, Câhiliye döneminden itibaren bu iki kabile arasında kuvvetli bir dayanışma sağlamıştır. Özellikle İslâm öncesinde ve Mekke’nin fethine kadar geçen sürede Hüzeyl’in Kureyş’in siyasî nüfuzu altında kaldığı görülür.

Hüzeyl’in iki oğlu Sa’d ve Lihyân vasıta­sıyla Sa’d b. Hüzeyl ve Lihyân b. Hüzeyl adlarıyla iki büyük kola ayrılan Hüzeyl ka­bilelerinin Câhiliye dönemindeki yurtlan Mekke’nin doğu ve batısındaki dağlık böl­geler, Tâif in batısından Cidde’ye uzanan bölge ve Medine yönünde Batn-Mar (bu­günkü adıyla Vâdîfâtıma) vadisinde yer alan Nahletü’ş-Şâmiyye ve Nahletü’l-Yemâniyye idi; bunların birincisinde yaşa­yanlara Hüzeylü’ş-Şâm, ikincisinde yaşa­yanlara Hüzeylü’l-Yemân deniliyordu. Topraklarının çoğunluğu Serât sıradağ­larının vadi ve yamaçlarından ibaret olan ve Hüzeyl kabilesine nisbetle Serâtü Hü­zeyl diye adlandırılan, konumu ve verim­liliği dolayısıyla da “Kalbü’l-Hicâz” denilen bu bölge başlangıç tarihi bilinmemekle birlikte çok eskiden beri Hüzeyl’e aitti. Benî Hüzeyl’in yurduna sınır bölgelerde ise Kureyş, Süleym, Kİnâne, Fehm ve Ad-vân kabileleri oturuyordu. Benî Hüzeyl Mekke yakınında, kaynakların Arafat sı­nırları içinde gösterdikleri Vasîk vadisin­de kurulan Zülmecâz adlı bir panayıra da sahip bulunuyordu. Kureyş-Hüzeyl ilişki­lerinin önemli bir boyutunu gösteren ve Câhiliye döneminde çok ünlü olan bu pa­nayır hac ayı zilhiccenin başında kurulur, terviye gününe kadar devam ederdi.

Benî Hüzeyl hakkında klasik kaynaklar­da çok az bilgi bulunmaktadır. Bu bilgi azlığı İslâm dönemi İçin de söz konusu­dur ve Mekke’ye yakın oturduğu halde Mekke tarihçilerinin bu kabileden çok az bahsetmeleri dikkat çekici bir durumdur. Mekke tarihçisi Ezraki. Kureyş kabilesi Kabe ve Mekke yönetimini eline geçirin­ce onu kıskanan Benî Hüzeyl’in Yemen hü­kümdarı Tübba” Es’ad Kâmil’i şehrin üzerine yürümeye ve Kabe’yi yıkmaya teşvik ettiğini söyler. Ancak Hüzeyl liderlerinin bu işi, adı geçen hükümdarı ortadan kaldırmak amacıyla yaptıklarını bildiren rivayetler de vardır. İbn İshaktan nakledilen bir rivayete göre bu hükümda­ra karşı düşmanca duygular besleyen Hü-zeylli kabile reisleri, Kabe’ye kötü niyetle dokunan ve onun yakınında fitne fesat çıkaran kimselerin helak edildiklerini bil­dikleri için onu Kabe’yi yıkmaya ve orada saklanan kıymetli eşyaları ele geçirmeye kışkırtmışlardır. Ancak işin başında bun­dan hoşlanan hükümdar, danıştığı yahu-di âlimlerinin Kabe’yi yıkanın felâkete uğ­rayacağını ve bu işin kendisini ortadan kaldırmak için kurulan bir tuzak olduğu­nu söylemeleri üzerine onları öldürtmüş ve ardından Mekke’yi ziyarete giderek Ka­be’ye tazimde bulunup üzerine tarihte ilk defa değerli bir örtü örtmüştür. Putperest Araplar’ın Kabe’ye verdikleri değer ve gösterdikleri saygı göz önüne alındığında bu ikinci rivayet daha mâkul görünmektedir. Nitekim Benî Hü­zeyl, Fil Vak’ası sırasında da Kabe’yi koru­mak için çalışan kabilelerle birlikte hare­ket etmiş ve kötü niyetinden vazgeçmeyen Ebrehe’yi Mekke’den uzaklaştırabil­mek için politik yollar denenirken öncü­ler arasında yer almıştır. Kureyş adına Ebrehe’ye giden Abdülmuttalib”in yanın­daki iki kabile reisinden birinin Hüzeylli olduğu bilinmektedir.

Benî Hüzeyl Câhiliye döneminde bazı Arap kabile savaşlarına karışmıştır. Tarih­çiler bunlardan ikisi hakkında bilgi ver­mekte ve Yevmü’l-Cürüf denilen savaşta Hüzeyl’e mensup Benî Muâviye’nin Benî Süleym’in saldırısına mâruz kaldığını. Yevmü’l-Bevbâ denilen savaşta ise Hevâzin’den Mâlik b. Avf’ın baskın yapıp Hüzeyl’in Benî Lihyân kolun­dan bir kabileyi esir aldığını, onun peşine düşen Hüzeyloğulları’nın Müleyh’te esir­lerini kurtardıklarını söylemektedirler.

İbnü’l-Kelbî. Hz. İbrahim’in nesli arasın­da babalarının dinini bırakarak ilk defa puta tapanların Hüzeyioğulları ve taptık­ları putun da Ruhât mevkiindeki Süvâ’ ol­duğunu söyler. Ancak eserinin bir yerin­de bu mevkiin Medine yakınındaki Yen-bu’da, diğer bir yerinde ise Batn-ı Nahle’-de bulunduğunu kaydetmiştir. Hüzeyl’in Mekke yakınlarında yaşadığı dikkate alın­dığında ikinci rivayetin daha isabetli oldu­ğu anlaşılmaktadır. Süvâ’ın bekçileri Hü­zeyl’in ana kollarından ühyânoğulları idi ve bu puta Kinâne, Müzeyne. Amr b. Kays Aylan kabileleri de taparlardı. Bazı tarih­çilere göre Hüzeyl’in Huzâa kabilesiyle or­tak bir putu bulunuyordu. İbnü’l-Kelbî, Araplar’ın en eski putu olarak takdim edip bütün Araplar’ın tapındığını belirt­tiği bu Menât putunun bekçilerinin de Hüzeyl olduğunu söyler. Ancak Ezraki bu putun bakıcılarının Ezd ve Gassân kabile­leri olduğu görüşündedir. Hüzeyl kabilesi mensuplarının bakımını üstlendikleri bu putlar yanında Araplar’ın diğer büyük putlarına da taptıkları bilinmektedir.

Benî Hüzeyl, Kureyşliler’le Resûlullah arasında cereyan eden mücadele ve çatış­malarda daima müşrik akrabalarının ya­nında yer almıştır. Uhud Gazvesi’nden son­ra Lihyânoğullan’nin reisi Hâlid b. Süfyân [veya Süfyân b. Hâlid] Hz. Peygamber’ekar­şı bir saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden de asker toplamaya başla­mıştı. Ancak Resûlullah bu saldırı hazırlık­larını duyunca hemen gerekli tedbirleri aldı ve Abdullah b. Üneys ef-Cühenî”yi Hâlid b. Süfyân’ı ortadan kaldırmakla görev­lendirdi. Abdullah’ın tek başına onu pusu­ya düşürerek öldürmesiyle de bu saldırı ihtimali ortadan kalktı. Bu gelişme Benî Lihyân’ın müslümanlara karşı düşmanlı­ğını daha da arttırmış olmalıydı. Nitekim bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Hz. Pey­gamber tarafından Adel ve Kare kabilelerine İslâm’ın esaslarını öğretmek üzere gönderilen altı kişilik heyeti pusuya dü­şürdüler. Kendilerine ait Recî’ suyu civa­rında gerçekleştirdikleri bu baskında söy­lediklerine göre amaçları bu müslüman-ları esir edip Bedir ve Uhud gazvelerinde yakınları ölen Kureyşliler’e satmaktı. On­lar teslim olmayınca üzerlerine saldırdı­lar, dördünü öldürüp diğer ikisini yakala­yarak Mekke’ye götürdüler ve İntikam almayı bekleyen ailelere sattılar; bu iki müslüman da kısa süre sonra Mekkeliler tarafından öldürüldü. Bir savaş sebebi teşkil eden bu saldırı ve katliam dolayısıy­la Hz. Peygamber Benî Lihyân Gazvesi adı verilen bir sefer düzenledi. Ancak onun 200 sahâbî ile birlikte gelişini önceden haber alan Lihyânoğulları dağlara çekildi­ler ve topraklarında iki gün kalan Resûlullah geri döndü. Hüzeyl’in Hz. Peygam­ber’e karşı beslediği düşmanlık Mekke’­nin fethine kadar devam etti. İslâm or­dusunun şehre girişi sırasında, Hâlid b. Velîd’in emrindeki birlik üzerine Hande­me dağının eteklerinde saldırı düzenle­yenler arasında Hüzeylli gençler de vardı ve bu çatışmada öldürülen müşriklerden dördü onlardandı.

Mekke’nin fethinin ardından Kureyş ka­bilesi gibi Benî Hüzeyl de kısa süre içinde İslâm’a girdi ve Ruhât’taki putları Süvâ” Amr b. As, Müşellel’deki Menât ise Sa’d b. Zeyd tarafından ortadan kaldırıldı. Hüzeyl kabilesinin toptan ihtidası bu kadar geç gerçekleşmekle birlikte, aralarında Sa’d b. Hüzeyl koluna mensup Abdullah b. Mes’ûd gibi davetin ilk günlerinde müs­lüman olanlar da vardı. İbn Hazm’ın ver­diği, şairler dışında bu kabileden yetişen meşhurların yer aldığı ve aralarında ta­rihçi Mes’ûdî’nin de bulunduğu listedeki-lerin tamamına yakını, İbn Mes’ûd ile yi­ne onun gibi ilk müslümanlardan olan kardeşi Utbe’nin neslindendir. Özellikle bunlardan Utbe’nin torunu Ubeydullah b. Abdullah tabiîn döneminde Medine’de ye­tişen en büyük âlimlerdendi. Mağribli kı­raat âlimi Ebü’l-Kâsım el-Hüzelî Yûsuf b. Ali b. Cübâre de bu kabileden şair sahâbî Ebû Züeyb el-Hüzelî’nin soyundandir.

Benî Hüzeyl’e mensup kabilelerden ba­zıları, Hulefâ-yi Râşidîn ve Emevîdönemlerinde gerçekleştirilen fetihler sırasında Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika gibi çeşitli bölgelere dağılmışlardır; Suriye’de Sele-miye. Mısır’da İhmîm, Tunus’ta Bâce yer­leştikleri merkezlerin başında gelmekte­dir. Bu arada komşu kabilelerle girdikleri mücadeleyi kaybederek asıl yurtlarının bir kısmını onlara bırakmak zorunda kalmış­lardır. Hemdânî, 111. (IX.) yüzyılın sonlarına doğru Abbâsîler’in Mekke valisi -muhte­melen Türk asıllı- Uc b. Şâh [487] ta­rafından desteklenen BenîSa’d’ın Benî Hüzeyl’i yerinden sürüp çıkardığını kayde­der.[488] Valinin verdiği desteğin sebebi, muhtemelen Hü-zeylîler’in, yurtlarından geçen hac yolu için tehlike oluşturmalarıdır. Çünkü bu kabile hacı kafilelerine saldırılarıyla tanınmıştı ve onlardan korkan hacılar sahilden giden sıkıntılı yolu, Serât dağının doğusundan giden daha serin ve rahat yola tercih edi­yorlardı. Benî Hüzeyl. sonraları da Merrüzzahrân’ı Benî Harb’e bırakmak zorun­da kaldı ve uzaklaştırıldığı bu bölge yü­zünden iki taraf arasında IV. (X.) yüzyıl­da da şiddetli çatışmalar meydana geldi.[489] Bu göçlere ve bazı topraklarının komşu kabilelerin eline geçmesine rağ­men Benî Hüzeyl, günümüze kadar Câhi-liye dönemindeki asıl yurdunda oturma­ya devam etmiştir. Kaynaklarda bölgede kalan Hüzeyllilerin isimleri, Mekke halkıy­la ilişkilerini sürdürmelerine rağmen çok nâdir olarak ve yine savaşçılık kabiliyetle­ri sebebiyle geçmektedir. Meselâ tarihçi Arîb b. Sa’d’ın bildirdiğine göre Bahreyn Karmatîleri’nin en güçlü lideri Ebû Tâhir el-Cennâbî, 317 (930) yılında 8 Zilhicce (12 Ocak) terviye günü Harem-İ şerifi ba­sarak Kabe’nin kapısını kırıp içindeki mü­cevheratı yağmaladıktan sonra altın olu­ğu sökmek İçin üstüne çıktığında, Ebûku-beys dağına yerleşmiş olan Hüzeyl okçu­ları tarafından ok yağmuruna tutulmak suretiyle aşağı indirilmiştir.

Johann Ludvvig Burckhardt, Benî Hü-zeyl’in XIX. yüzyıldaki durumu hakkında bilgi verirken bölgenin en iyi nişancıları­nın bu kabileden çıktığını, cesaretleriyle ünlü Hüzeyl savaşçılarının Vehhâbîler’le savaştıklarını, ancak 300 adamlarını kay­bettikten sonra teslim olduklarını söyler. Doughty ise eski yolu takiben Tâif ten Cid­de’ye giderken bu kabile mensuplarıyla karşılaşmış ve vücut yapıları hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Philby de on­larla aynı güzergâhta görüşmüş, nasıl zor bir hayat yaşadıklarını anlatırken de yünden örülmüş bot şeklinde kalın çorap giy­diklerini, kısa boylu olduklarını, arıcılık, koyun beslemek ve sulamaya müsait te­raslarda ziraat yapmak gibi işlerle uğraş­tıklarını belirtmiş, zor arazi şartlarına uy­gun, tepelere keçi gibi tırmanan bir cins deve yetiştirdiklerinden de bahsetmiştir. Bugün de kabile mensupları, yurtlarının kuzeyinde veya güneyinde yaşamalarına göre eskiden olduğu gibi Hüzeylü’ş-Şâm ve Hüzeylü’l-Yemân adlarıyla tanınmak­tadır. Tâif’in batısında kalan Kerâ dağla­rındaki beldeler en önemli yerleşim mer­kezleridir. Eski Tâif-Mekke yolunun Yemeniye vadisinden ayrıldığı noktadaki Zeyme vahası bu merkezlerin başında gelir. Mekke’nin dış mahallelerinden Me-âbide’de oturanların çoğu Hüzeylli olup hurma, tahıl ve hayvan ticaretiyle uğra­şırlar.

Benî Hüzeyl Arap kabileleri arasında şairleriyle ün yapmıştır. Hassan b. Sabit en iyi şairlerin Hüzeyl’den çıktığını. İbn Sellâm el-Cumahî de en iyi Hüzelî şairin tartışmasız Ebû Züeyb olduğunu söyle­miştir. İbn Hazm bu kabileden yetmişin üzerinde şair yetiştiğinden bahseder ve en ünlülerinin adlarını sayar.[491] İbn Kuteybe ise Hüzeyl’den on şairi zikre değer bulmuş ve şiirlerinden bazı örnekler vermiştir [492] bunlar Ebû Züeyb, Mütenahhil, Ebû Hırâş Huveylid b. Mürre, Mâlik b. Haris ve kardeşi Üsâ-me. Ümeyye b. Ebû Âiz, Sahr el-Gay, Ebü’l-İyâl ve Ebû Kebîr’dir. Bu şairlerden ömürlerini tamamen Câhiliye’de geçiren­ler azdır; çoğu muhadramûndan olup İslâmî dönemi de idrak etmiştir. Bunlardan ölümü ilk tebliğ yıllarına rastlayan Ebû Kebîr’in İslâm’a girip girmediği kesin şe­kilde bilinmezken Ebû Hırâş Huveylid’in hayli ilerlemiş bir yaşta müslüman oldu­ğu nakledilmektedir.

Arap dilci ve nahivcileri bu kabilenin di­lini nâdir birkaç kabilenin dili yanında fa­sih ve güvenilir bulmuşlar, şiirlerini örnek olarak zikretmişlerdir (istişhâd). Genel ka­naate göre klasik Arapça’nın esas unsur­larını, Medine yakınlarından Hîre’nin ku­zeyine ve Mekke’nin biraz güneyinden Bahreyn körfezine çekilecek iki hat ara­sında kalan bölgede yaşamış Kays. Temîm. Hüzeyl, Tay ve Kureyş kabilelerinin lehçeleri vermiştir. Lü­gat âlimleri, dil çalışmaları için seçtikleri bazı bedevi kabilelerinin yanında Benî Hü-zeyl’in yurduna da giderlerdi. Bunların en meşhuru olan İmam Şafiî’nin Hüzeyl şa­irlerinin 10.000 beytini irabı ve garîbi ile ezbere bildiği nakledilmektedir, meşhur şair Asmaîde ondan bu şiirleri okumuştur. Hüzelî şairlerin şiirlerine özel bir önem verilmiş ve bunlar dil çalışmala­rının başından itibaren rivayet edilmiş­tir. Şiir râvilerinin büyüklerinden olan Ebû Saîd es-Sükkerî (ö. 275/888), bu şair­lerin şiirlerini Dîvânü şu’arâ’i Hüzeyl adlı bir divanda toplamış ve şerhetmiştir. Divanın ilk neşirleri Avrupa’da şairlere göre bölüm bölüm yapılmış eserin tamamı ise 196Syılında Dârü’l-kü-tübi’l-Mısriyye idaresi tarafından Divâ-nü’l-Hüzeliyymaü altında, kütüphane­lerinde bulunan nüsha esas alınarak ve eski neşirlerle bunlardaki notlar ve Sükkerî’nin şerhi de göz önünde tutularak neşredilmiştir. Eserde Hüzeyl’e mensup 120 şaire ait380 parça şiir yer almaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski